بله، در وضعیت در این شرایط زن می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده، دادخواست الزام به بذل مدت عقد موقت را به دادگاه ارائه کند . در دادخواستی که زن تقدیم دادگاه می نماید ، باید مشخصات خود و شوهرش را نوشته و تصویر شناسنامه خود و همسرش را در صورت وجود ، به علاوه تصویر برابر با اصل شده سند عادی ازدواج موقت ، پیوست دادخواست کند . زن می تواند به عسر و حرج خود استناد کند که دادگاه در صورتی که عسر و حرج زن را احراز کند ، حکم به الزام مرد به بذل مدت صادر می کند و اگر عسر و حرج زن را احراز نکند حکم به بطلان این دعوا می دهد.