حاضر نشدن شاکی در دادگاه منجر به رسیدگی غیابی نمی شود.

در واقع رای دادگاه نسبت به شاکی همیشه حضوری است.

بنابراین حتی اگر رای به ضرر شاکی باشد، شاکی از طریق واخواهی نمی تواند به آن اعتراض کند.

بلکه اگر رای قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، از این راه می تواند به آن اعتراض کند.