خیر برای ثبت طلاق توافقی نیاز به دریافت گواهی عدم انصراف از طلاق دارید که این گواهی فقط از طریق شرکت در جلسات مشاوره اجباری قابل دریافت است.