مطابق قانون جدید طلاق توافقی مراکز مشاوره فقط در دو صورت وکیل را برای مراکز مشاوره می پذیرند. اول اینکه زوجین در خارج از کشور اقامت داشته باشند. دوم اینکه مدارکی ارائه شود که حضور یکی از زوجین امکانپذیر نمی باشد.