خیر داشتن وکیل طلاق برای طلاق تفاهمی اجباری نیست اما همراهی و حضور یک وکیل می‌تواند از بروز مشکلات حقوقی احتمالی جلوگیری کند و روند کار را تسریع ببخشد.