مقدار فدیه در طلاق خلع و مبارات مشخص شده است و به راحتی می‌توان مبلغ آن را تعیین نمود. میزان فدیه در طلاق خلع می‌تواند هر مقدار مالی باشد؛ این مال می‌تواند کمتر، بیشتر یا معادل مهریه باشد و این مبلغ به توافق طرفین بستگی دارد. در واقع میزان فدیه در طلاق خلع محدودیت خاصی ندارد و جلب رضایت شوهر مهم‌ترین نکته آن است.