مطابق ماده 1147 قانون مدنی، زن و مرد هر دو از زندگی مشترک کراهت دارند اما مرد حاضر به طلاق همسر خود نیست. درست مانند طلاق خلع، در طلاق مبارات نیز زن از شوهر خود اکراه دارد و حاظر است با بخشیدن مالی به همسر خود طلاق بگیرد. میزان فدیه در طلاق مبارات می‌تواند معال مهریه یا کمتر از آن باشد.