در قانون ایران حق طلاق با مرد می باشد، با این حال در شرایطی پیش بینی گردیده است که زن هم می تواند درخواست طلاق از دادگاه کند. شرایط طلاق از سمت زن شامل داشتن وکالت در طلاق ، عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر، عسر و حرج زوجه ، غیبت شوهر بیش از چهار سال است که در صورتی که او بتواند صحت این مسائل را به دادگاه اثبات نماید، دادگاه حکم طلاق را صادر می کند و به استناد آن می تواند از شوهرش طلاق بگیرد.

در این بین، فرقی میان در خواست طلاق زن حامله و غیر حامله وجود ندارد و چنانچه شرایط بیان شده محقق، و به دادگاه ثابت گردد، وی می تواند از دادگاه در خواست طلاق کند.

جهت شروع پرونده طلاق به درخواست زن، لازم میباشد متن دادخواست خود را تهیه نمایید.در حال حاضر، ثبت تمام دادخواست ها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود. تعداد این دفاتر بسیار است و هیچ تفاوتی نمیکند که به کدام دفتر مراجعه کنید.شما کافی است متن دادخواست خود را تهیه کنید، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی این متن را در زمان ثبت دادخواست در فرمت دادخواست قرار می دهند.