طلاق بر دو قسم است. بائن و رجعی.” قانون مدنی ماده 1143 طلاق را از نظر امکان بازگشتن به زندگی مشترک، به دو دسته تقسیم می کند و در مواد بعد هم به تعریف آن می پردازد: “در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.” و در طلاق رجعی، شوهر قادر است در طول مدت عده که در ادامه به تعریف آن می پردازیم به زن رجوع نماید و بدون اینکه احتیاج باشد مجددا ازدواج کنند، زندگی مشترکشان را از سر بگیرند.

طلاق بائن باعث از بین رفتن رابطه زوجیت می گردد و دیگر با عمل رجوع، که می تواند شامل هر کلام یا رفتاری باشد، نمی توان به زندگی مشترک برگشت. مصادیق طلاق بائن در قانون مدنی ماده 1145منحصر شده است و جز در موارد زیر امکان پذیر نیست:

 

1۱) طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود

 

2طلاق یائسه

 

3طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.

 

4سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید

 

همانگونه که بیان گردید مصادیق طلاق بائن در قانون به انحصار ذکر گردیده است که شامل طلاق زن حامله نمیباشد، بیشتر طلاق ها از نوع رجعی است و زوجین در صورت پشیمانی قادرند به زندگی مشترک برگردند و با این حال در صورتی که زن وکالت در طلاق نداشته باشد و درخواست حکم طلاق از دادگاه داشته باشد، طلاقی که از آن حاصل می شود، بائن است.

طلاق زن حامله، طلاق رجعی میباشد اما چنانچه زن بدون داشتن حق طلاق در خواست طلاق دهد و دادگاه، حکم به طلاق صادر کند، طلاق زن حامله، بائن خواهد بود.