به شاخه ای از حقوق جزا که شامل جرایم، مجازات ها و قوانین جزایی است در اصطلاح دعاوی کیفری گفته می شود. به عبارت دیگر می توان گفت که دعاوی کیفری آن دسته از دعاوی است که مرتبط با جرم، مجرم و مسئولیت کیفری است.