هر نوع رفتاری که نظم عمومی جامعه و امنیت خاطر و آرامش جامعه را بر هم بزند جرم محسوب می شود. به عبارت دیگر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات مشخص شده است و هر شخص حقیقی یا حقوقی که عمل مجربانه به او نسبت داده شود و در دادگاه صحت آن احراز شود مجرم شناخته می شود.