در صیغه یک ساعتی زن و مرد به یکدیگر حلال شده و در صورت نزدیکی زنایی رخ نمیدهد، اما در زنا به دلیل محرم نبودن طرفین گناه محصوب شده و دارای مجازات می باشد.