پرسش

آیا امکان تشخیص جعل امضا از روی کپی مبایعه نامه وجود دارد؟

 

پاسخ 

از روی کپی آن سند خیر.