تعیین خواسته وبهای آن تحویل فرزند به اینجانب و صدور حکم حضانت طفل

دلایل و منضمات دادخواست ۱- فتوکپی مصدق قباله ازدواج، ۲- فتوکپی مصدق طلاق نامه، ۳- فتوکپی شناسنامه های فرزندان

ریاست محترم       خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: اینجانب به موجب سند رسمی ازدواج شماره …. تنظیم شده در دفترخانه شماره …….. در تاریخ ……. با آقای …….. (خوانده دعوی) ازدواج نموده و در طول مدت ……. سال زندگی مشترک صاحب …….. فرزند به نامهای …….. و …….. (… ساله و … ساله) شده ایم اکنون که به علت وقوع طلاق، جداگانه زندگی می کنیم و از آنجا که طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت فرزند تا ۷ سالگی با مادر است و خوانده حاضر نیست فرزندان را جهت حضانت به اینجانب تحویل دهد، لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم مبنی بر تحویل فرزندان و حضانت اینجانب را دارم.

 

 

امضا – مهر – اثر انگشت