هرگاه ملکی که اعم  از باغ، خانه، مغازه دارای سند رسمی است، بصورت غیر قانونی در تصرف کسی دیگر باشد، کسی که سند مالکیت رسمی به نام او است میتواند، دعوای خلع ید را به طرف متصرف غیر قانونی مطرح کند.

-همچنان مالکین مشاعی که ملک بلاتصرف دارند، سایر مالکینی که ملک در تصرف آن ها نیست میتوانند درخواست خلع ید ملک مشاعی را به طرفیت کسانی که ملک را در تصرف دارند اقامه دعوا کنند.

*مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای خلع ید، دادگاه محل وقوع ملک است.

 🔻دعوای خلع ید دارای چهار رکن اصلی است که عبارت است از:
1= مالکیت رسمی مالک
2=غیر منقول بودن مال مورد تصرف
3=احراز تصرف خوانده بر ملک
4=غیر قانونی بودن تصرف متصرف

که در صورت احراز این چهار رکن، دادگاه مبادرت به صدور رای خلع ید خواهد کرد.