آیا صیغه 99ساله رو میشود با پاره کردن صیغه نامه باطل کرد اگه در دفترخانه ثبت شده باشه باز هم میشود رجوع کرد؟


سلام صیغه یا عقد موقت صرفا توسط زوج قابل بذل است اگر پاره کردن توسط زوج و به قصد بذل یا انحلال صیغه موقت باشد رابطه زوجیت پایان یافته و قابل رجوع نمی باشد.البت چنانچه غیر از این باشد و زوج قصد بذل مدت نداشته باشد ، پاره کردن که هیچ آتش زدن آنهم هیچ اثری ندارد و قابل اثبات از دادگاه می باشد .موفق وموید