۱)آیا می‌دانید؟
در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر زنده است هر چند این طفل جد پدری یا قیم داشته باشد مگر در صورت عدم صلاحیت مادر.
۲)آیا می‌دانید؟
فرزند دختر تا ۹ سال قمری و فرزند پسرتا ۱۵ سال قمری تحت حضانت والدین خود هستند .
فرزند دختر پس از اتمام سن ۹ سالگی و فرزند پسر پس از اتمام سن ۱۵ سالگی در تعیین محل زندگی خود ( نزد پدر یا مادر) مختار می‌‌باشند.
۳)آیا می‌دانید؟
پدر یا مادری که حضانت طفل به آنها داده شده حق ندارند طفل را به محلی غیر از محل اقامت طرفین یا خارج از کشور ببرد یا بفرستد؛ مگر با کسب اجازه از دادگاه.
۴)آیا می‌دانید؟
اگر در صورت انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل در حضانت اوست ، سلامت روانی و جسمی طفل دستخوش خطر قرار گیرد ، دادگاه است که برای حضانت طفل تصمیم لازم را خواهد گرفت.
طبق قوانین جدیدتر بنابه مراتبی که عرض شد ، حتی ممکن است دادگاه صلاح کودک را خلاف توافق والدین و حتی در سن زیر ۷ سالگی ، که قانون اشعارمیدارد حضانت با مادر است ،تشخیص دهد و براساس غبطه کودک مبادرت به صدور حکم نماید .
۵)آیا می‌دانید؟
اگر کسی که حضانت طفل به عهده اوست ، پس از اتمام زمان حق حضانت، از دادن طفل به شخصی که قانوناً حق مطالبه دارد ، خودداری کند؛ برابر قانون به مجازات حبس و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
۶)آیا می‌دانید؟
نفقه شامل تامین هزینه زندگی زن که اعم از مسکن ، اثاثیه منزل ، غذا ، لباس ، دارو و درمان از زمان عقد دایم بر عهده شوهر می‌‌باشد و مشروط به بعد از عروسی نیست .
۷)آیا می‌دانید؟
به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام تمکین نکند ناشزه می‌‌گویند و این زن مستحق نفقه نیست.
۸)آیا می‌دانید؟
زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌‌کند ، سکنی نماید ؛ مگر آنکه در شروط ضمن عقد اختیار تعیین منزل به زن داده شود.
۹)آیا می‌دانید؟
اگر منزلی که شوهر تهیه نموده است، مناسب شئونات اجتماعی زن باشد ، ولی سکونت در آن موجب احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی (آزار و اذیت) زن باشد؛ خروج زوجه از آن منزل، نشوز محسوب نمی‌‌شود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق می‌‌گیرد.
۱۰)آیا می‌دانید؟
زنی که شوهرش نفقه پرداخت نمی‌کند هم می‌‌تواند به اتهام ترک انفاق شکایت کیفری نماید و هم دادخواست حقوقی با خواسته مطالبه نفقه تقدیم نماید.
۱۱)آیا می‌دانید؟
نفقه زمان حال از طریق شکایت کیفری و طرح دعوای حقوقی قابل مطالبه است اما نفقه زمان گذشته از طریق ارائه دادخواست حقوقی قابل مطالبه است.
۱۲)آیا می‌دانید؟
به زنی که بعد از عقد، شروع به زندگی زناشویی و رفتن به منزل شوهرش را منوط به پرداخت مهریه نماید، نفقه تعلق می‌‌گیرد و این زن ناشزه محسوب نمیگردد .
۱۳)آیا میدانید ؟
طبق قوانین جدیدتر ، در طلاق توافقی ، دادگاه “باید ” زوجین را ابتدا به مشاور ارجاع دهد .