ًSome Points on Liquidated Damages in International Oil & Gas Contracts :
نکاتی در خصوص  وجه التزام در قراردادهای بین المللی نفت و گاز :


یکی از موارد مهم که تعیین تکلیف در خصوص ان در قراردادهای بین المللی نفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد ، بند مرتبط با تعیین  وجه التزام است.

نکته ای که ممکن است به اشتباه در مورد این بند در ذهن شکل بگیرد این است که ذکر و اخذ مبلغی جهت وجه التزام  در قراردادهای نفتی ،  صرفا به سود اپراتور و به زیان پیمانکار ممکن می باشد.

در صورتی که حالت متقابل ان نیز امکان پذیر می باشد .

بدین معنی که در هنگام تنظیم قرارداد ، موارد و میزان وجه التزام مربوط به هر مورد خاص ، به زیان اپراتور و به سود پیمانکار نیز در نظر گرفته می شود .

یعنی اگر اپراتور نیز اقدام به انجام اعمالی نماید که باعث بروز خساراتی به پیمانکار گردد باید کلیه خسارات را بر حسب مبلغ از پیش تعیین شده جبران نماید .

به نمونه ای از این بند در متن زیر که برگرفته از یک قرارداد حفاری نفتی می باشد و بر طبق ان اپراتور قبل از شروع عملیات اقدام به خاتمه قرارداد می نماید توجه فرمایید 👇


Early Termination Compensation :

Prior to Commencment :
In the event Operator terminates this Contract prior to commencement of Operations hereundet, Operator shall pay Contractor as liquidated damages and not as a penalty a sum equal
to $ 4, 800,000.00.