در رابطه با این موضوع لازم است ذکر کنیم که برای ارائه دادن استشهاد محلی به دادگاه نیاز از چندین نفر آن را امضا کنند، اما تعداد افرادی که برای امضا کردن استشهاد محلی در نظر گرفته می شود، اهمیت چندانی ندارد.

به طور کلی واضح است که هر چه تعداد بیشتری از افراد در محل حادثه حضور داشته باشند، نتیجه دادگاه بیشتر به نفع شما خواهد بود، زیرا افراد امضا کننده و شاهد بیشتر هستند تا صحت گفته‌ های شما را تایید کنند و بتوانید از این رو حق و حقوق از بین رفته خود را کسب کنید.