برای این‌که بتوان آرامش و امنیت فرد را پس گرفت، نیاز است که موارد متعددی را در رابطه با مزاحمت از جوانب متفاوت سنجید. برای این‌که بتوان شکایت در نظر گرفت نیاز است که فرد مزاحم و نوع مزاحمت او در نظر گرفته شود، سپس از لحاظ قانونی و به واسطه تنظیم کردن متن استشهادیه محلی می‌توان پیگیری‌ های لازم را برای برای برای برگشتن آرامش داشت.

فرد شاکی باید این نکته را در نظر داشته باشد که اگر خودش در مقابل مزاحمت فرد مزاحمتی ایجاد کرده باشد، هیچ‌ گونه حق و حقوقی به او داده نمی ‌شود.

در برخی موارد ممکن است با در نظر گرفتن ملاقات حضوری بعد آزار و اذیت و مزاحمت های فرد برطرف گردد، اما اگر از این نظر نتیجه‌ای حاصل نشد، سپس لازم است که فرد از طریق قانون اقدامات لازم را برای تهیه استشهادیه به عمل بیاورد.

البته در برخی موارد ممکن است مزاحمت به‌ وجود آمده بسیار جدی باشد و به واسطه صحبت کردن و مشورت نتوان به مزاحمت به‌ وجود آمده را از بین برد.

به همین سبب نیاز است که در این گونه ماجراها حتماً با استفاده از قانون پیگیر برگرداندن حق خود باشید. برای این ماجرا برای در راستای همین موضوع می‌توانید با مراجعه به دادگاه و با استفاده از پلیس ۱۱۰ اقدامات مورد نیاز در این را داشته باشید.