در اغلب موارد مشاهده شده است که دادگاه توانایی تشخیص این‌که این استشهادیه به ‌صورت واقعی تنظیم شده و یا این‌که افرادی تقلبی و با قصد سود جویی این استشهادیه را تهیه کرده ندارند و برای این‌که بتوانند تشخیص دهند که آیا ارائه این استشهادیه اصلی می باشد یا خیر، نیاز است که متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت به کلانتری یا دادگاه محل ارسال شود تا با در نظر گرفتن و ارزیابی مزاحمت و ادعای اثبات ادعا موارد قانونی آن در نظر گرفته شود.

در این هنگامی‌که فرد مورد نظر با استشهاد خود به نزد دادگاه می‌رود، توقع این را دارد که حق او به وسیله دادگاه به او بازگردانده شود و با توجه به شرایط دادگاه شرایطی به وجود بیاید که دیگر برای او آزار و اذیتی درمیان نباشد و حق او در زمینه‌های مختلفی ضایع نشود.

دادگاه در این امر تلاش می‌کند تا بتواند حق را به فرد دهد و شرایط را به حالت قبلی خود بازگردانند و بتواند از این طریق آرامش را برای فرد به همراه داشته باشد.

در همین راستا دادگاه در تلاش است تا بتواند فردی که باعث به وجود آمدن مزاحمت شده است را قانع کند و تا دیگر به اعمال خود ادامه ندهد. در برخی مواردی دادگاه و قاضی مجبور می‌ شوند که فرد را به اجبار متوقف کنند تا خسارت بیشتر از این به فرد شاکی وارد نشود و امنیت او برقرار باشد.