مصالح :

خانم ...... فرزند ..... به شماره شناسنامه .... متولد ..... صادره از .... به شماره ملی ....... ساکن ........ .

 


متصالح :

آقای ...... فرزند ..... کد ملی ..... صادره از ..... ساکن ......... .

 


مورد مصالحه :

تمامی شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی  واقع در ....... به مساحت تقریبی .... متر مربع دارای پلاک ثبتی شماره .. فرعی از .. اصلی (سند مادر و سند مشاعی) واقع در بخش .... با جمیع توابع عرفی و قانونی به انضمام کلیه حقوق مصالح نسبت به حق امتیاز برق اختصاصی و آب و گاز و تلفن منصوب در مورد مصالحه.

 


مال الصلح :

مبلغ .....میلیون ریال وجه رایج کشور معادل .... میلیون تومان که با اقرار مصالح نقدا به وی پرداخت و تسلیم شده است. و همچنین اینکه متصالح موظف است به عنوان قسمتی از عوض صلح واجبات شرعی که بر ذمه مصالح و جناب آقای ...... بوده و معطل مانده یا قضا شده را بعد از فوت ایشان ادا نماید. اعم از نماز و روزه قضا و حج واجب و نیز زیارت سیدالشهدا(ع) به نیابت مصالح.

 


سایر شرایط قرارداد :

1- طرفین کافه خیارات خصوصا خیار تدلیس و غبن را هر چند اعلا مرتبه بوده باشد از خود سلب و ساقط نمودند و حسب الاظهار منافع مورد مصالحه قبلا به شخصی واگذار نشده .

2- منافع مورد صلح تا زمان حیات مصالح و جناب آقای ........ در اختیار ایشان است مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق نمایند.

3- اختیار انتقال منافع و اجاره آپارتمان موضوع صلح تا زمان حیات مصالح در اختیار ایشان است و حق اجاره آپارتمان را دارد و بعد از فوت مالکیت منافع مستقر می گردد. مگر اینکه طرفین بعد از این عقد صلح جور دیگری توافق نمایند.

4- ...... .

5- ...... .

6- ...... .

7- ...... .

8- ..... .

9- ..... .

 

(مهم ترین بخش در نگارش یک قرارداد همین قسمت شرایط قرارداد است که می تواند حسب مورد و با توجه به توافقات طرفین و ویژگی های معامله متفاوت باشد.

 

امضای مصالح                                                امضای متصالح                    

شاهد اول                                                       شاهد دوم