ماده 1:طرفین قرارداد

طرف اول : آقای ........  با شماره ملی ....... به نشانی ........... که ازین پس عامل نامیده می شود.

طرف دوم : آقای ........ با شماره ملی ....... به نشانی ............ که ازین پس مالک نامیده می شود.

 


ماده 2: موضوع قرارداد

عبارت است از مشارکت در زمینه تأسیس و اداره مرکز .......... .

 


ماده 3: آورده طرفین

آورده مالک : عبارت است : ............. .

آورده عامل : عبارت است : ............. .

 


ماده 4: مدت قرارداد

عبارت است از  .... سال تمام شمسی از تاریخ .... تا تاریخ .... که با توافق طرفین قابل تمدید است.

 


ماده 5: نحوه تقسیم سود

از قرار ... درصد در ماه که از سوی عامل به مالک پرداخت می شود. عامل سود را تا مبلغ ...... تومان تضمین می نماید.

 


ماده 6: شرایط قرارداد

1- عامل حق هر گونه فسخرا از خود سلب و ساقط می نماید. ولی مالک هر زمان بخواهد می تواند قرارداد را فسخ کند.

2- مسئولیت پاسخگویی به کلیه مخاطبین ...... در خصوص مسائل مالی و بدهی ها و مراجعین در هر مورد به طور کامل با عامل است و مالک در این خصوص مسئولیتی ندارد.

3- طرف اول و عامل حق واگذاری منافع موجود در این قرارداد را به غیر ندارد مگر با رضایت مالک.

4- مالک حق انعقاد قرارداد یا واگذاری این مجوز را تا زمان بقاء این قرارداد با شخص دیگر ندارد.

5- ......... .

6- ......... .

7- ......... .