ماده1- طرفین قرارداد

الف) آقای ..... به شماره ملی ........ و به نشانی ........... .

ب) آقای ..... به شماره ملی ........ و به نشانی ........... .

ج) آقای ..... به شماره ملی ........ و به نشانی ........... .

 


ماده2- آورده طرفین

الف) آورده آقای ...... عبارت است از مالکیت منافع یک باب مغازه واقع در شهرستان .......... و تجهیزات کامل ارائه خدمات ..... و سایر وسایل و تجهیزات مطابق لیست پیوست که در ید اداره کنندگان مغازه و طرفین قرارداد امانت بوده و در غیاب مالک (آقای الف) ملزم به امانت داری و حفاظت و رعایت حسن استفاده هستند.

ب) آورده آقای ...... عبارت است از نیروی کار و دانش فنی و تخصصی و حضور از ساعت ...... تا ...... هرروز در محل مغازه موضوع قرارداد

ج) آورده آقای ..... عبارت است از نیروی کار و دانش فنی و تخصصی و حضور از ساعت ..... تا ....... هرروز در محل مغازه موضوع قرارداد

 


ماده3- مدت قرارداد

عبارت است از یکسال شمسی از تاریخ ............تا .......... که در صورت رضایت و توافق و درخواست طرفین قابل تمدید است.

 


ماده 4- محل اجرای قرارداد

محل اجرای قرارداد لزوما و ضرورتا و فقط عبارت است از نشانی مغازه موضوع آورده آقای ......... .

 


ماده5- سود و سهم هریک از شرکا

الف) سهم آقای ..... از فروش ...... و اجناس نو عبارت است از 90% (نود درصد) از سود و از هرجنس کهنه 60% (شصت درصد) سود

ب) سهم آقایان ..... و ..... از فروش ...... و اجناس نو 10% (ده درصد) سود و از .... و هرجنس کهنه 40% (چهل درصد) سود و نیز کل عواید ناشی از خدمات پس از کسر هزینه ها اعم از هزینه اجاره مغازه و هزینه قبوض انشعابات و نیز هزینه تعمیرات احتمالی تجهیزات و مغازه و به طور کلی هر هزینه ای که متوجه این کسب و کار شود (جرایم احتمالی تعزیرات – مالیات متعلقه و حق بیمه کارکنان.) به طور مساوی بین آقایان .... و ..... تقسیم خواهد شد.

تبصره 1 : ........ .

تبصره2 : ........ .

تبصره 3 : ....... .

تبصره 4:  ....... .

 


ماده6- فسخ و انحلال قرارداد

این قرارداد در هر زمان و قبل از انقضا (دوره یکساله) صرفاً از سوی (مالک) آقای .... قابل فسخ و انحلال است و برای اعلام فسخ ارسال اظهارنامه به نشانی قانونی طرفین و آنچه که در سامانه ثنا آمده است کفایت می کند.

 


ماده 7 : سایر شرایط قرارداد

الف) کلیه تجهیزات که در لیست پیوست آمده تا زمان بقای این قرارداد در ید آقایان ..... و ...... و متعلق به حسن نگهداری و محافظت و رعایت سلامت هستند.

ب) با توجه به متغیر بودن قیمتها ، اداره کنندگان (آقایان ..... و ......) موظف به استعلام قیمت از آقای ........ قبل از فروش به مشتری هستند.

ج) ........... .

د) ........... .

ح) ........... .

ط) .......... .

 

(مهم ترین بخش در نگارش یک قرارداد همین قسمت شرایط قرارداد است که می تواند حسب مورد و با توجه به توافقات طرفین و ویژگی های معامله متفاوت باشد.

 


این قرارداد در 7 ماده و سه نسخه تنظیم شده و به امضا طرفین و شهود رسیده و هر سه نسخه اعتبار واحد دارد.