از نکات حقوقی مهم در این زمینه که باید بدانید این است که هیچ گاه نمی توان به دست نوشته ها و یا سندهای عادی استناد کرد زیرا برای تنظیم کردن سندها و هم چنین برای ثابت کردن اصالت آن ها خطاهای زیادی دارند. دلیل خطاپذیری بالای آن ها این است که می تواند به راحتی جعل شود و ثابت کردن این موضوع که این سند رسمی است کار بسیار سختی خواهد بود .

پس توجه داشته باشید که هیچ گاه سندی را به صورت دست نوشته قبول نکنید و حتی اگر به دفترهای اسناد رسمی در این زمینه دسترسی ندارید بهتر است دو نفر شاهد را برای معامله خود حتما داشته باشید . سندها اگر به صورت رسمی تنظیم شوند باعث خواهد شد تا از بسیاری از مشکلات بعدها جلوگیری شود .