• نوع کار یا حرفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد
  • حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
  • بیمه
  • دوره آزمایشی
  • ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها
  • تعهدات کارگر و کارفرما
  • محل انجام کار
  • تاریخ انعقاد قرارداد
  • مدت قرارداد
  • موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید