پرداخت مالیات محصول نسبت به سهم عامل به عهده عامل است.