طبق قانون بیمه تامین اجتماعی، بیمه نامه برای تمامی افراد شاغل اجباری است.