بیمه باربری با شرایط کلوزهای B ،A و C خطرات زیر را شامل نمی شود:

 •  تلف شدن، آسیب دیدن یا ایجاد هزینه در اثر ایجاد خسارت عمدی توسط ‌بیمه‌گذار
 •  نشست و ریزش عادی، کسری عادی وزن با حجم یا فرسودگی عادی مورد بیمه
 •  تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه در اثر نامناسب بودن یا کافی نبودن بسته بندی یا آماده سازی کالای مورد بیمه
 • تلف شدن، آسیب دیدن یا ایجاد هزینه به علت عیب ذاتی یا ماهیت کالای مورد بیمه
 •  تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ای که علت آن تأخیر باشد (حتی تأخیر ناشی از خطرات بیمه شده)
 •  تلف شدن، آسیب دیدن یا ایجاد هزینه هایی در اثر ورشکستگی مالکان، مدیران، اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی
 •  تلف شدن، آسیب دیدن یا ایجاد هزینه ای که ناشی از کاربرد هر نوع سلاح یا وسیله ای که با انرژی اتمی یا شکست هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیو اکتیو باشد
 • عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا شناور موردنظر و یا نامناسب بودن کشتی یا شناور برای حمل ایمن کالای مورد بیمه
 • جنگ، جنگ داخلی، شورش، انقلاب، قیام و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور
 •  توقیف، ضبط، مصادره، تصرف یا اثرات ناشی از این امور یا اثرات ناشی از اقدام به شروع این موارد
 • اعتصاب، تعطیل محل کار، درگیری‌های کارگری، انواع آشوب ها و یا اغتشاشات داخلی.
 • هرگونه اعمال تروریستی