بیمه باربری یا بیمه حمل کالا، نوعی بیمه حمل و نقل کالا به شمار می رود که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود که در ازای دریافت وجوهی از جانب بیمه گذار در صورت بروز حادثه ای در جریان حمل کالا و در حین عملیات حمل و نقل از نقطه ای به نقطه دیگر، خسارات احتمالی و یا اتفاقی که وارد شود را طبق شرایط و مندرجات بیمه جبران کند یا وجه معینی را پرداخت کند.

مدت اعتبار این ‌بیمه‌نامه بر اساس شرایط کلوز که در ادامه توضیح داده خواهد شد تعیین می شود. اما در مورد حمل غیر دریایی یا حمل ترکیبی، یکی از شرایط زیر جایگزین کلوزهای C ،B ،A‌ می شود:

  • حمل هوایی ۳۰ روز بعد از رسیدن هواپیمای حامل کالا به فرودگاه کشور مقصد.
  • حمل زمینی ۶۰ روز بعد از ورود کالا به مرز زمینی کشور مقصد.

همچنین این مدت زمان هایی که ذکر شد، قابلیت تمدید را دارند. البته به شرطی که در صورت درخواست بیمه گذار توسط بیمه گر موافقت گردد و حق بیمه اضافی پرداخت شود.