افراد میتوانند با پرداخت ۲۶ درصد از حقوق خود از مزایای این سازمان برخوردار شوند مثل حقوق بازنشستگی و بیمه از کار افتادگی.