مواردی که دعوای الزام به تعهد پذیرفته نمی شود:

  • اگر متعهد ، تعهد خود را انجام داده باشد.
  • اگر طرفین قرارداد با رضایت خود ایفای تعهد را متنفی کرده باشند.
  • اگر متعهد له، متعهد را مبری کرده باشد.
  • اگر تعهد، با توافق طرفین  تبدیل به تعهد جدیدی شده