با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب ولی آقای ….. به نشانی ……….. می باشم. مشتکی عنه، آقای ….. در تاریخ …. مرتکب لواط به عنف نسبت به فرزندم شده است. توضیح اینکه در تاریخ …. در ساعت ….. فرزند بنده در کوچه با دوستانش مشغول دوچرخه سواری بوده که مشتکی عنه برای حمل وسیله ای در حیاط خانه اش از او کمک می خواهد. به گفته فرزندم مشتکی عنه با بیان اینکه در خانه وسیله دیگری برای حمل دارد فرزندم را به داخل خانه برده است. پس از اینکه فرزندم وارد خانه شده است مشتکی عنه، ایشان را به عنف مورد تجاوز قرار داده و علی رغم اینکه مقعد ایشان دچار خونریزی شده به طور وحشیانه به عمل قبیح خود ادامه داده است. آقایان ….. و ….. که از همسایگان مشتکی عنه می باشند، صدای گریه ها و التماس های فرزندم را می شنوند و با پلیس تماس می گیرند. پس از حضور پلیس در محل و معاینه فرزند اینجانب وقوع لواط توسط مشتکی عنه محرز می شود. لذا با توجه به شرح موضوع و با توجه به ادله اینجانب که شامل گزارش پلیس، شهادت شهود و … می باشد و با استناد به ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، تعقیب و مجازات ایشان را به اتهام لواط با عنف استدعا دارم. در ابتدا نیز با توجه به خسارات وارده به اینجانب که به مبلغ  …… است، صدور و اجرای فوری قرار تامین خواسته را استدعا دارم.