موضوع: جعل مهر

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …

با سلام

 احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ مشتکی‌عنه با ارائه یک فقره قبض تلفن همراه که پشت قبض مذکور دارای مهر بانک … بوده مدعی پرداخت قبض تلفن همراه شده است؛ لیکن با بررسی مشخص گردید، مهر ذکر شده جعلی بوده و هیچ انطباقی با مهر بانک ندارد. حال با عنایت به مطالب معنونه و با استناد به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی متمنی می‌باشد.

با تجدید احترام

امضاء شاکی