به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۲۰۸ مطلب با موضوع «انواع قرارداد» ثبت شده است

برای نوشتن قرارداد مشارکت در ساخت بنا بیشتر بدانید

طرف دوم مکلف است فتوکپی اسناد هزینه را اعم از اسناد خرید اجناس یا دستمزدها امضاء کرده در پایان هر هفته در اختیار طرف اول قرار دهد . همچنین مکلف است صورت حسابی در دو نسخه ترتیب دهد

قرارداد مشارکت در ساخت بنا

نظر به اینکه خانم /آقای : ................................................فرزند آقای  ..............
دارای شناسنامه شماره .........................................صادره از ................به نشانی: ............................................................................................................................(از این پس طرف اول قرارداد نامیده می شود )مالک پلاک فرعی  ..................از اصلی ..............اراضی...................بخش...................واقع در ....................است و قصد احداث بنا در پلاک مذکور را دارد و نظر به اینکه خانم / آقای :................................فرزند آقای:.........................
دارای شناسنامه شماره ...........................................................صادره از ...................متولد ......................نشانی : ........................................................................(که از این پس طرف .دوم قرارداد نامیده می شود ).امکانات مالی لازم را جهت احداث بنا در ملک موصوفه دارد ،‌به منظور احداث بنا در پلاک مذکور و شرکت در عرصه و اعیان پلاک این قرارداد بین طرفین منعقد شد .

ماده 2-ارزش عرصه در تاریخ عقد قرارداد معادل ........... ریال (.............. تومان )برآورد شده است و مورد قبول طرفین است .

ماده 3-مقرر شد طرف دوم بنایی با مشخصات و طبق نقشهای که پیوست این قرارداد و جزء‌لاینفک آن است و به امضاء ‌طرفین رسیده است در پلاک موصوف امضاء کند .

تبصره 1-طرف دوم مکلف است بنا را دقیقاً بر مبنای پروانه شهرداری و نقشه های مصوب احداث نماید .

تبصره 2-طرف دوم مکلف است  کلیه ضوابط و قوانین مربوط به عملیات ساختمانی و اصول ایمنی را رعایت نماید و طرف اول در این خصوص مسئولیتی ندارد .

ماده 4-طرف دوم مکلف است فتوکپی اسناد هزینه را اعم از اسناد خرید اجناس یا دستمزدها امضاء کرده در پایان هر هفته در اختیار طرف اول قرار دهد . همچنین مکلف است صورت حسابی در دو نسخه ترتیب دهد و در پایان هر هفته نسخه ثانی صورت حساب را امضاء‌کرده و در اختیار طرف اول بگذارد . مدارک و صورتحساب های مذکور ملاک محاسبات و روابط مالی طرفین خواهد بود .

ماده 5- پس از آنکه هزینه های انجام شده از جانب طرف دوم طبق مدارک ماده 4 به ارزش عرصه ( طبق ماده 2) بالغ شد مابقی هزینه های ساختمان تا اتمام بنا بالمناصفه پرداخت خواهد شد . به این منظور طرفین حساب جاری مشترکی در بانک ............ افتتاح کرده اند که برداشت از آن با دو امضاء‌انجام می شود . طرفین مکلفند کلیه وجوهی را که برای مصرف در ساختمان لازم است به این حساب واریز کنند .کلیه پرداختها را نیز از این حساب انجام دهند .

ماده 6-طرف دوم مکلف است بنا را مبنای برنامه زمان بندی شده ای که به عنوان ضمیمه شماره 2 این قرارداد به امضاء‌طرفین رسیده احداث کند .

ماده 7- پس از اتمام بنا ،‌طرف اول مکلف است نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از ملک ( اعم از عرصه و اعیان ) به طرف دوم اقدام کند .

تبصره 1-کلیه هزینه های لازم برای تنظیم سند رسمی انتقال ( اعم از مالیاتها و عوارض و جرایم و هزینه تفکیک و غیره ) بالمناصفه پرداخت خواهد شد .

تبصره 2- انتقال رسمی ظرف 75 روز از تاریخ صدور گواهی پایان ساختمان باید انجام شود .

ماده 8-طرف اول در صورت تاخیر در ایفاء‌ تعهد موضوع ماده 7 مکلف است بابت هر روز تاخیر مبلغ ...........ریال به طرف دوم بپردازد . پرداخت این وجه مسقط طرف اول نخواهد شد و انتقال سه دانگ باید انجام شود .

ماده 9 در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد آقای .... به نشانی .....................................................که ضمن قبول داوری این قرارداد را امضاء‌کرده اند ،‌در خصوص مورد به عنوان داور دارای حق صلح و سازش اظهار نظر خواهند کرد ورای ایشان برای طرفین قطعی و لازم الاجرا ‌و غیر قابل اعتراض است

ماده 10-این قرارداد که مشتمل بر 10 ماده و4 تبصره است در تاریخ ......... در .................... بین طرفین امضاء ‌و مبادله شد . تعداد نسخ 3 نسخه و هر نسخه در ......... صفحه وبا اعتبار واحد است .

محل امضاء طرف اول قرارداد               محل امضاء طرف دوم قرارداد  :                     محل امضاء‌ داور

موضوعات مرتبط : قرارداد , قرارداد مشارکت در ساخت بنا , قرارداد مشارکت در ساخت , قرارداد مشارکت در ساخت ساختمان

۲۲ شهریور ۹۷ ، ۱۳:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

برای تنظیم قرارداد کارگری بخوانید

این قرارداد به موجب ماده (10) قانون کار جمهوری اسلامی ایران وتبصره (3) الحاقی به ماده (7) قانون کار موضوع بند (الف) ماده(8) قانون رفع برخی از موانع تولید وسرمایه گذاری صنعتی –مصوب 25/8/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام بین کارفرما/نماینده قانونی کارفرما وکارگر منعقد می شود.

۲۲ شهریور ۹۷ ، ۱۳:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

برای نوشتن قرارداد کار پروژه ای بخوانید.

این قرارداد بین شرکت ............................... که در این قرارداد کارفرما و خانم / آقای ….............................فرزند ……………به شماره شناسنامه…….....…… صادره .........................……… متولد............................................. به نشانی...که در این قرارداد همکار نامیده می شود به شرح ذیل تنظیم و مورد موافقیت طرفین می­ باشد :

 


به نام خدا

این قرارداد بین شرکت ............................... که در این قرارداد کارفرما و خانم / آقای ….............................فرزند ……………به شماره شناسنامه…….....…… صادره .........................……… متولد............................................. به نشانی...که در این قرارداد همکار نامیده می شود به شرح ذیل تنظیم و مورد موافقیت طرفین می­ باشد :

1- این قرارداد به منظور استفاده از خدمات همکار در زمینه .............. جهت همکاری در پروژه …………… از تاریخ ……………لغایت …………… است . مدت ...................... روز از شروع قرارداد به عنوان دوره آزمایشی می باشد .
تبصره الف – در صورتی که در طول دوره آزمایشی نحوه کار همکار مورد رضایت کارفرما نباشد ، کارفرما مختار خواهد بود به صورت یک طرفه قرارداد را فسخ نماید .
تبصره ب – پایان کار همکار در شرکت به طور کامل بستگی به تقلیل نیرو ( مانند زمان کاهش حجم کار ) ، اتمام کار پروژه و یا اتمام قرارداد دارد .
تبصره ج – شرکت اختیار دارد همکار را در هر یک از کارگاه ها و دفاتر خود برای انجام تعهدات و وظایف مورد نظر در این قرارداد به کار گمارد .

2- ساعات کار کارگاه از ساعت .............................. لغایت ......................... می باشد و همکار متعهد است ساعات و برنامه کار شرکت را دقیقاٌ رعایت نماید .

3- همکار متعهد و موظف است از غیبت غیرمجاز و از ترک محل کار بدون هماهنگی بپرهیزد و وظایف محوله را باکمال دقت و رعایت مقررات ایمنی شرکت و زیر نظر سرپرست مربوطه انجام دهد ، درصورت هر گونه قصور در موارد ذکر شده ، بر اساس مقررات انضباطی شرکت با نامبرده رفتار خواهد شد .

4- مبلغ قرارداد ... ریال بوده که این مبلغ با توجه به تعداد روزهای کارکرد ماهیانه پرسنل و بر اساس 23 روز کار به صورت 12 ساعته محاسبه شده و قابل پرداخت خواهد بود . این مبلغ در برگیرنده تمامی حقوق و مزایا و با توجه به قوانین و مقررات مربوط به کار به شرح بندهای الف تا ی زیر تعیین می گردد و کارفرما در هر ماه از نظر حقوق و مزایا با همکار تسویه حساب کامل می نماید و همکار حق هر گونه ادعائی را در مورد حقوق و مزایا به غیر از مبلغ توافق شده از خود سلب می نماید .
الف – مزد مبنا ب – ایاب و ذهاب ج – حق مسکن د – حق اولاد و – نوبتکاری
ز – عیدی ح – بن خوار و بار ط- سنوات ی – سایر مزایا

تبصره د - در صورتیکه کارکرد پرسنل کمتر از 23 روز در ماه باشد ، حقوق پرسنل به صورت عدد توافق شده ماهیانه تقسیم بر عدد 23 ( روز ) و ضربدر تعداد روزهای کارکرد قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود . که طبق محاسبات انجام شده شامل بندهای الف تا ی فوق خواهد بود .
تبصره ه - در صورتیکه نیاز به خدمات همکار به صورت اضافه کار بیشتر از 23 روز در ماه باشد ، به جای پرداخت مبلغ اضافه کار ، به روزهایrest نامبرده در دوره بعد افزوده خواهد شد و مبلغی بابت اضافه کار پرداخت نمی گردد .

5 – این قرارداد پس از انقضاء مدت از سوی هر یک از طرفین قابل فسخ بوده در غیر اینصورت با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود .
تبصره و - چنانچه همکار پس از انقضاء مدت قرارداد با تائید کارفرما به کار خود ادامه دهد ، این قرارداد به طور ضمنی و شفاهی به میزان مدت قرارداد قبلی ولو در چند نوبت قابل تمدید خواهد بود .

6 – همکار موظف است در صورتیکه در حین کار بخواهد قرارداد را فسخ نماید با اعلام قبلی یک ماهه شرکت را مطلع نموده و کلیه کارهای در دست اقدام ناتمام خود را در حد قابل قبول شرکت به انجام رسانده تا کارفرما نسبت به جایگزین نمودن پرسنل دیگر اقدام نماید .

7 – چنانچه کارفرما بنا به دلایلی خواهان فسخ قرارداد باشد با اعلام قبلی به همکار ظرف مدت ده روز نسبت به تسویه حساب کامل همکار اقدام می نماید و همکار حق هر گونه ادعائی را در خصوص مدت قرارداد از خود سلب می نماید .

8 – همکار در ارتباط با وسائل و ابزار کاری که جهت انجام امور محوله در اختیار وی قرار گرفته در حکم امین اموال شرکت بوده و طبق مقررات مربوطه در خصوص بروز هر گونه خسارت ناشی از قصور کارگر به ابزار کار یا ماشین آلات و دستگاهها ، مسئول جبران آن خواهد بود .

9 – در سایر موارد رابطه بین همکار و کارفرما ، مطابق قانون کار و سایر مقررات مربوطه حاکم خواهد بود .

10 – کلیه قراردادهای کار فقط با مهر و امضاء شرکت و با سربرگ شرکت معتبر خواهد بود .

11 – این قرارداد شامل 11 ماده و 6 تبصره در تاریخ ............................................. تنظیم و به امضاء طرفین رسیده است .

نام و نام خانوادگی همکار                                         نام و نام خانوادگی کارفرما

 

۲۲ شهریور ۹۷ ، ۱۳:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی.

در خصوص تقاضای اعاده دادرسی………..به طرفیت………..نسبت به دادنامه………..دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه جهتی که به موجب آن درخواست اعاده دادرسی شده موجه و مدلل می باشد و دادگاه موجبات اعاده دادرسی را موجه تشخیص می دهد به استناد تبصره ماده 435 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، قرار قبولی اعاده دادرسی صادر و اعلام می دارد. دفتر مقرر است.

 

اولاً: قرار صادره در آمار منظور شود.

 

ثانیاً: پرونده تجدید کلاسه شود سپس با تعیین وقت دادرسی نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده دعوی ارسال و طرفین برای جلسه رسیدگی دعوت شوند.

رئیس/دادرس شعبه………..دادگاه عمومی………..

۰۶ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد مشارکت مدنی مبنی بر مبانی ماده 10 قانون مدنی.

قرارداد مشارکت مدنی ذیل مبنی بر مبانی ماده 10 قانون مدنی که عبارتست از :

« ماده 10 قانون مدنی : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد ، نافذ است . »

بنا بتوافق و تفاهم کامل طرفین و ضمن العقد خارج لازم ( که با قرار عقد مزبور بطور شفاهی بین طفین ذیل الذکر انقعاد یافته ) فی مابین :

الف – …………………………….. فرزند آقای : ………………………… و نام مادر خانم : ………….. دارای شناسنامه شماره : ………………….. صادره از : …………… متولد : ………………………. ساکن : ……………….. …………………….. ………………….. که در این قرارداد به اختصار « مالک » نامیده می شود از یک طرف و :

ب – ………………………………. فرزند آقای : ………………………… و نام مادر خانم : …………… دارای شناسنامه شماره ………………………. صادره از : …………….. متولد : …………………… ساکن : …………………………………………………………………

که در این قرارداد به اختصار « عامل » نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردیده و طرفین ضمن العقد حاضر و ضمن العقد خارج لازم مرقوم متعهد و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این قرارداد گردیده و می باشند .

ماده 1 موضوع قرارداد عبارتست از مشارکت مدنی طرفین بالمناصفه و متساویاً جهت …

ماده 2 تابعیت این مشارکت مدنی ایرانی است .

ماده 3 مرکز اصلی این مشارکت مدنی در تهران است به نشانی : خیابان ……………..

ماده 4 مدت این مشارکت مدنی از تاریخ ………….. ماه یکهزار و سیصد و………… 13

شمسی بمدت ………… سال تمام خورشیدی ( معادل ………… ماه کامل شمسی ) است .

ماده 5– سرمایه این مشارکت مدنی مبلغ ……………………… ریال است که تماماً و نقداً و بالمناصفه ومتساویاً از طرف مشارکت کنندگان مرقوم تأدیه و پرداخت گردیده است .

ماده 6 مدیر داخلی این مشارکت مدنی شخص عامل بالمباشره می باشد که اعمال مدیریت عامل اعم از مدیریت یا اشتغال و غیره ، رایگان و مجانی می باشد .

ماده 7- مالک تمامت شش دانگ :

ملکی و تصرفی خود واقع در مرکز اصلی این مشارکت مدنی را بدون دریافت هیچگونه وجه یا مالی تحت عناوین : حق کسب ، پیشه یا تجارت و سرقفی یا صنفی در اختیار استفاده این مشارکت مدنی بمدت فوق قرار داده است .

ماده 8- عامل صریحاً اقرار و اظهار نمود بر اینکه تمامت شش دانگ ملک مرقوم و مندرج در ماده 7 را از مالک تحویل گرفته است که صرفاً و فقط جهت امور موضوع این قرارداد از آن طی مدت بالا استفاده نماید و نیز عامل اقرار و اعتراف نموده و می نماید که هیچگونه وجه یا مالی تحت عناوین : سرقفلی ، صنفی ، حق کسب ، پیشه یا تجارت و غیره بابت آن ملک به مالک پرداخت نکرده است و ید او ( ید عامل ) در مورد آن ملک ید امانی است .

ماده 9- عامل اقرار و اظهار کرده و می نماید که تمامی سرمایه این مشارکت مدنی مذکور در ماده 5 این قرارداد را دریافت نموده است .

ماده 10- وظایف عامل عبارتست از :

1- مدیریت مستمر و دائم دراین مشارکت مدنی در مدت مرقوم .

2- افتتاح حساب جاری مشترک نزد یکی از بانک های کشور بنام طرفین .

3- تمرکز تمامی عملیات ریالی و ارزی این مشارکت در حساب جاری مزبور .

4- تهیه و خرید و ساخت و توزیع و فروش در مرکز اصلی این مشارکت نسبت به امور موضوع این قرارداد .

5- تأدیه هزینه های ناشی از انجام موضوع قرارداد اعم از : دستمزد ، کارمزد ، بهای خرید و سایر هزینه های جنبی و بالا سری .

6- تأدیه مالیات ، عوارض ، بیمه ، هزینه های سوخت .

7- حفاظت از ابواب جمعی تحت تصرفعامل در رابطه با موضوع این قرارداد با قید اینکه عامل برای حفاظت مزبور ضامن است .

8- جلوگیری از تضییع و تفریط و اصراف و تصریف و همچنین عامل ضامن اموالی که در رابطه با این قرارداد تحویل وی از حال لغایت تصفیه گردیده و می گردد ، خواهد بود.

9- بستن حساب های این مشارکت در پایان هر سال شمسی از مدت و نیز در پایان این قرارداد و تنظیم و امضاء ترازنامه عملیات سالانه در پایان هر سال شمسی و صورت حساب های سود و زیان .

10- موجودی برداری از نقدینگی های ریالی و ارزی و جنسی و اعم از مواد اولیه و کالاهای در حال ساخت و یا ساخته شده به قیمت خرید جهت ضمیمه نمودن صورت آن به ترازنامه عملیات سالانه مزبور .

11- تسلیم سهم سود سالانه این مشارکت مدنی به مالک در ازای دریافت رسید کتبی در پایان هر سال شمسی .

12- تحویل تمامی سهمیه مالک اعم از ریالی و ارزی و جنسی و سود حاصله در زمان انقضای مدت یا فسخ این قرارداد به مالک در مقابل اخذ رسید کتبی .

13- تحویل دادن ملک مرکز اصلی این مشارکت موضوع مادۀ 7 این قرارداد با الزام به رعایت مفاد ماده 8 این قرارداد .

14- تصفیه حساب کامل این قرارداد در پایان مدت و یا لدی الفسخ با مالک با دریافت گواهی کتبی مفاصا حساب از مالک .

15- انجام سایر امور پیش بینی نشده دررابطه با حسن جریان این قرار داد .

ماده 11 دارندگان حق امضاء کلیه چک های صادره عهده حساب جاری مشترک موضوع بند (2) ماده 10 این قرارداد ، طرفین این قرارداد می باشند که صرفاً و فقط حق برداشت از آن حساب متفقاً با طرفین است .

ماده 12- کلیه عملیات محاسباتی و حسابداری و مالی این مشارکت مدنی باید در دفاتر روزنامه و کل بطریقه حسابداری دوبل از طرف عامل ثبت گردد که صفحات اول و آخر دفاتر روزنامه و کل مزبور قبل از ثبت هر عمل حسابداری باید با قید تعداد صفحات داخل آن دفاتر و شماره گزاری کردن بامضای طرفین برسد و ارائه هر دفتر حسابداری یا دفاتر دیگر روزنامه و کل از سوی هر یک از طرفین که صفحات اول و آخر آن به شرح بالا به امضاء طرفین نرسیده باشد ، فاقد اعتبار است.

ماده 13- ترازنامه عملیات تنظیمی موضوع بند (9) ماده 10 این قرارداد و موضوع بند (10) همان ماده باید منطبق با نتایج حاصله از عملیات محاسباتی ، مالی و حسابداری ثبت شده در دفاتر روزنامه و کل موضوع ماده 12 این قرارداد باشد .

ماده 14- عامل حق هیچ گونه اعمال خدشه ، تراشیدگی ، الحاق و نظایر آنرا که از مصادیق جعل به شمار می رود در دفاتر روزنامه و کل و صورت حساب های موجودی ها و ترازنامه عملیات تنظیمی ندارد .

ماده 15- عامل حق هیچ گونه واگذاری نسبت بملک مرکز اصلی این مشارکت را که امانتاً به وی سپرده شده است تحت هیچ عنوانی از عناوین از قبیل : نمایندگی و وکالت و صلح حقوق و اجاره و غیره را ولو مشاعاً و مفروز ، جزئاً یا کلاً اعم از اصل یا مازاد به دیگری حتی به اقربای نسبی یا سببی خویش به هیچ صورت و به هیچ نحوی از انحاء ندارد .

ماده 16- قبل از بستن حساب ها و ترازنامه عملیات ، عامل مکلف است معادل مقدار بیست / 20 درصد سود ویژه سالانه را جهت پرداخت علی الحساب مالیاتی عملکرد همان سال ذخیره کرده تا بموقع به وزارت امور اقتصادی و دارائی بنا به تشخیص مالک پرداخت نماید .

ماده 17- مالک در همه حال و در طول مدت و تا زمان تصفیه حساب های فی مابین حق اعمال نظارت در کار عامل نسبت به موضوع این قرارداد را شخصاً یا بتوسط اعطای نمایندگی به هر شخص حقیقی یا حقوقی ولو بصورت وکالت و حتی به هر یک از فرزندان خویش دارد .

ماده 18- چنانچه مالک در طریقه اعمال مدیریت عامل بنا به تشخیص خود تخلف یا ایرادی مشاهده نمود و یا آنکه با درایتی که در باب اشتغال به تجارت دارد عملیات موضوع این قرارداد را بطریقی که عامل آنرا اداره می نماید مقرون به صلاح و صرفه نیابد صرفاً بنا به تشخیص خود حق فسخ این قرارداد را بطور یک جانبه و بدون انتظار هیچگونه حکمی از مراجع ذیصلاح دارد و تشخیص مالک در این مورد قاطع و غیر قابل اعتراض بوده و لازم الاجراء است و عامل حق فسخ ندارد .

ماده 19- از انقضای مدت این قرارداد و یا از تاریخ وقوع فسخ موضوع ماده 18 این قرارداد عامل متعهد و ملتزم به تصفیه حساب این قرارداد بوده و سهمیه مالک را به انضمام ملک مرقوم که باید تخلیه شده باشد طبق مفاد این قرارداد در مقابل دریافت رسید بمالک تأدیه و تحویل دهد و به هر حال از انقضای مدت یا از تاریخ وقوع فسخ مالک حق دارد جهت تحویل گرفتن ملک و سهمیه خود اعم از سود و نقدینگی ها وموجودی های کالا اعم از مواد اولیه و کالای در حال ساخت یا ساخته شده از عامل اقدام و همچنین اجرائیه صادر نموده و یا بطریق دیگر قانونی جهت اجرای مفاد این قرارداد رجوع نماید .

ماده 20- زیان احتمالی ناشی از بحران اقتصادی یا فرس ماژور (قوه قهریه ) نیز بر مبنای سهمیه سرمایه باید محاسبه گردد .

ماده 21- آنچه که موجودی های کالا اعم از مواد اولیه و کالای در حال ساخت و ساخته شده در پایان مدت این قرارداد یا لدی الفسخ در مرکز اصلی شرکت یا در نزد عامل موجود باشد نیز باید بالمناصفه تقسیم گردد ، همچنین است کلیه دارائی های موضوع این قرارداد باستثنای عین ومنافع ملک موضوع مواد 7 و 8 این قراردادکه فقط متعلق به مالک است .

ماده 22- دریافت مفاصا حساب های مالیاتی ، بیمه ، عوارض ناشی از انجام این قرارداد نیز از جمله وظایف عامل است .

ماده 23- در صورت بروز اختلاف در تفسیر هر یک از مفاد این قرارداد طرفین موضوع اختلاف را به خانم / آقای :                                       که به عنوان داور این قرارداد تعیین شده است ارجاع خواهند نمود و رأی داور مزبور قاطع و غیر قابل اعتراض بوده و لازم الاجراء است .

ماده 24- طرفین می توانند در صورت توافق و تراضی نسبت به تمدید کتبی این قرارداد قیام نمایند .

ماده 25- این قرارداد در 2 نسخه و در 25 ماده که هر 2 نسخه متحدالمتن و دارای اعتبار یکسان و واحد است تنظیم و امضاء شده و پس از امضاء مبادله گردید و لازم الاجراء است .

تاریخ : ……………….. ماه یکهزار و سیصد و……………………………. 13 شمسی .

محل امضاء مالک :                                           محل امضاء عامل :

۰۶ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات بانکی.

قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی

 به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات بانکی

این قرارداد بین امضاء کنندگان زیر :

الف ) بانک …………… شعبه ……………. به نشانی ……………………………………………………….. به عنوان (مالک) که در این قرارداد (بانک) نامیده می شود از یک طرف.

ب) خانم / آقا     ………………………………………….. شرکت…………………………….

به عنوان عامل از طرف دیگر که در این قرارداد عامل نامیده می شود در تاریخ …………. منعقد گردید.

فرزند : ………………………….. با شماره شناسنامه ………………… صادره …………. به نشانی ……………………………. به عنوان ( شریک ) از طرف دیگر که در این قرارداد (شریک ) نامیده
می شود .

ج- آقا / خانم ، آقایان ، خانم ها ………………………… ( مشخصات کامل ذکر شود ) که در این قرارداد
متعهد / متعهدین نامیده می شود / می شوند منعقد گردید .

 ماده 1- بانک به استناد تقاضای شماره ……………. مورخ …………………. عامل ، مبلغ ……….. ریال جهت سرمایه مضاربه تحت شماره …………. برای استفاده عامل تخصیص داد و عامل قبول و تعهد نمود که سرمایه مذکور را طبق مفاد ماده 5 یکجا و یا به دفعات منحصراً به مصرف موضوع مندرج در ماده 2 قرارداد برساند

 تبصره: در صورت استفاده کامل سرمایه و واریز ماحصل فروش ( به شرح ماده 11 این قرارداد ) استفاده مکرر از سرمایه با موافقت بانک جمعاً تا میزان مبلغ سرمایه تعیین شده در قرارداد توسط عامل مجاز می باشد .

 بانک تقاضای عامل در این مورد را با توجه به مدت باقیمانده در قرارداد بررسی و عند الزوم استفاده مکرر را مورد موافقت قرار خواهد داد .

ماده 2- موضوع مضاربه عبارت است از مبادرت عامل به خرید و فروش ، (نوع و مشخصات کالا ذکر شود ) ……….. از محل سرمایه موضوع ماده 1 به ترتیبی که ذیلاً تعیین می شود .

–         شرایط خرید

–         شرایط فروش

–         خرید هر نوع کالا و یا لوازم دیگر از محل سرمایه مضاربه موضع این قرارداد ممنوع می باشد .

ماده 3– مدت این قرارداد از تاریخ امضا آن …………… روز می باشد که در تاریخ …………… منقضی
می گردد . عامل تعهد نمود که کلیه وجوه حاصل از فروش را حداکثر تا تاریخ انقضا قرارداد به بانک پرداخت و مطالبات ناشی از قرارداد مضاربه را تسویه نمایند .

ماده 4- عامل حق فسخ این قرارداد را تا تسویه کامل محاسبات  و انجام تعهدات ناشی از قرارداد به شرح مندرج در ماده 8 از خود سلب و ساقط نمود لیکن بانک در هر زمان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .

ماده 5- عامل قبول و تعهد نمود که سرمایه مضاربه را منحصراً جهت تحقق موضوع تعیین شده در ماده 2 این قرارداد  بابت اقلام زیر مصرف نماید :

–         قیمت خرید کالا

–         بیمه

–         حمل و نقل

–         انبار داری

–         حقوق گمرکی و سود بازرگانی

–         هزینه بانکی

–         هزینه های بسته بندی

تبصره – عامل تعهد نمود که کلیه اقدامات لازم جهت اجرا مضاربه موضوع این قرارداد را انجام دهد و از این جهت قبول کرد که هزینه های اداری ، دستمزد / حقوق و هر نوع هزینه های مربوط دیگر را شخصاً پرداخت نماید و از این بابت حق مطالبه وجهی از بانک را نخواهد  داشت .

ماده 6-عامل قبول و تعهد نمود در طول مدت مضاربه موضوع این قرارداد :

الف- از فروش نسیه خودداری نماید .

ب- در مورد مبلغ و شرایط فروش کالای موضوع معامله  نظر بانک را جلب نماید .

پ- در مواردی که برای انجام معامله ای قرارداد جداگانه ای تنظیم می نماید قرارداد مزبور را قبل از امضاء به تصویب بانک برساند .

ت- حداقل ماهی یک بار اسناد مربوط به خرید و فروش را به بانک تسلیم نماید

ث – محل کار خود را که نشانی آن ………… می باشد بدون موافقت قبلی بانک تغییر ندهد و چنانچه به موجب حکم دادگاه ملزم به تغییر محل کار خود گردد مراتب را به بانک اطلاع دهد .

ج- دفاتر و حسابها و مدارک مربوط به مضاربه موضوع این قرارداد را به طور منظم و مرتب طبق نظر بانک طوری ثبت و نگه داری نماید تا در موقع لزوم توسط بانک قابل رسیدگی باشد .

چ- شخصاً به اجرای مضاربه موضوع قرارداد مباشرت نماید و انجام هیچ یک از عملیات مضاربه را بدون موافقت بانک به دیگری واگذار ننماید .

 ماده7- بانک حق دارد در هر موقع که لازم بداند بدون اخطار قبلی عملیات عامل را از هر حیث وجهت و به هر نحو که صلاح بداند راساً یا به وسیله اشخاصی که معین می کند مورد نظارت و بازرسی قراردهد و عامل تعهد نمود که در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختیار بانک بگذارد ، در اجرای این موضوع عامل قبول و تعهد نمود که دفاتر  و حسابها و هر گونه مدارک ، ارقام و اطلاعات دیگر مورد نیاز در رابطه با عملیات مضاربه را در اختیار بانک قرار دهد و تسهیلات لازم را برای اعمال نظارت بانک فراهم آورد .

ماده 8-عامل قبول نمود که سایر هزینه های احتمالی مضاربه موضع قرارداد از جمله هزینه ای اداری ، دستمزد و حقوق و هر نوع هزینه مربوطه دیگر را به استثناء هزینه های مذکور را که به موجب این قرارداد پرداخت خواهد شد ، به بانک صلح نمود مضافاً عامل ضمن عقد صلح موضوع این ماده کلیه شرایط و تعهدات مندرج در هر یک از مواد قبلی آتی این قرارداد را پذیرفت و نسبت به اجرا و رعایت مفاد این قرارداد قبولی و تعهد خود را اعلام نمود .

ماده 9- عامل می تواند یک جا و یا بر حسب نیاز به تدریج در مقابل تسلیم اسناد و مدارک مورد لزوم بانک از سرمایه مضاربه ( موضوع ماده 1 این قرارداد ) استفاده نماید .

تبصره : چنانچه عامل به موجب ماده 1 قرارداد از سرمایه مکرر استفاده نماید میزان استفاده شده از سرمایه مضاربه در جریان استفاده مکرر همواره و در هر نوبت نمی تواند بیش از مبلغ سرمایه تعیین شده  در قرارداد باشد .

ماده 10- عامل قبول و تعهد نمود که کالای موضوع این قرارداد را بلافاصله پس از خرید تا زمان فروش نزد بیمه گر مورد قبول بانک به نفع بانک و در برابر خطراتی که بانک مشخص می کند بیمه کامل نموده و بیمه نامه مربوطه را به بانک تسلیم کند و در صورتیکه به این تعهد خود عمل نکند بانک اختیار دارد راساً نسبت به بیمه نمودن کالای موضوع این قرارداد اقدام نموده و هزینه های مربوطه را به حساب مضاربه منظور نماید مفاد این ماده در مورد تبصره ذیل ماده 9 نیز لازم الرعایه می باشد .

ماده 11- عامل قبول و تعهد نمود که کلیه وجوه حاصل از فروش کالای موضوع این ماده 2 این قرارداد را در اسرع وقت ، مستقیماً و بدون دخل و تصرف در آن به حساب مضاربه عنوان (( حساب مضاربه ، وجوه دریافتی بابت تسهیلات استفاده شده )) واریز نماید

ماده 12- عامل قبول و تعهد نمود که کلیه امور بانکی مورد نیاز برای اجرای مفاد این قرارداد را منحصراً از طریق بانک سپه انجام دهد .

ماده 13- نسبت تقسیم سود حاصل از اجرای موضوع این قرارداد……….% برای عامل  و…….. % برای بانک می باشد سود حاصل از اجرای موضوع این قرارداد عبارت است از سرمایه مصرف شده و مجموع وجوه حاصله از فروش کالای موضوع مضاربه .

 ماده 14- در صورت فسخ قرارداد یا انقضاء مدت آن به شرح زیر عمل خواهد شد :

الف- در صورتیکه در نتیجه عملیات ناشی از عقد مضاربه کالایی تحصیل شده باشد بانک حق دارد کالا را پس از تقویم به بهای عادله به تشخیص خود تملک نموده و معادل مبلغ تقویمی به حساب مضاربه منظور نماید .

چنانچه بانک تمایل به تملک کالای حاصله از مضاربه را نداشته باشد  مراتب حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از فسخ یا انقضا مدت به عامل اطلاع خواهد داد در این صورت عامل متعهد است حداکثر ظرف 15 روز پس از اعلام بانک کالای موجود را به فروش برساند و در صورت تخلف از این شرط کالای موجود به عامل بوده و بانک متقابلاً کالا را به بهای عادله به تشخیص خود تقویم و قیمت تقویمی بدهی مسلم عامل به بانک خواهد بود که از محل مورد وثیقه استیفا خواهد نمود و به هر حال حقوق بانک در مطالبه خسارت ناشیه محفوظ می باشد .

ب- در صورتی که مقداری از کار توسط عامل صورت گرفته باشد و کالایی تحصیل نشده باشد عامل کلیه حقوق متصوره احتمالی خود نسبت به معامله را به بانک صلح نمود .

ماده 15- در صورت فوت عامل بانک وصی او می شود که کالای موضوع این مضاربه را به فروش رسانیده و طبق مفاد قرارداد عمل نماید .

تبصره : در صورت انحلال / ورشکستگی عامل قبل از انقضای مدت ، قرارداد منفسخ خواهد شد و بانک حق خواهد داشت سرمایه و سود متعلقه را که به امانت به عامل سپرده است به تشخیص خود چه به صورت وجه نقد و از هر طریقی که مقتضی بداند از وجوه یا اموال ور شکسته برداشت و تامین نماید .

 ماده16- پس از پایان مدت قرارداد یا فسخ آن و یا فروش کالا در زمان قرارداد در صورتی که عامل کالا را فروخت و در تادیه حصه بانک از اصل و سود تاخیر کند مبلغی طبق فرمول

     (6+ نرخ متعلقه ) ×تعداد روز ×اصل بدهی

      100×360

از تاریخ استفاده از سرمایه تا تاریخ وصول علاوه بر اصل سرمایه و سود مضاربه بر ذمه او تعلق می گیرد که باید به بانک بپردازد و به همین منظور عامل ضمن قرارداد حاضر به نحو غیر قابل برگشت به بانک
اختیار داد که از تاریخ فروش تا تاریخ وصول معادل حاصل فرمول یاد شده را از هر گونه وجوه دیگر
نامبرده نزد بانک برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی های عامل تملک نماید .
اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی و قانونی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود .

 ماده 17 – پس از انجام قرارداد یا فسخ آن در صورتی که در نتیجه محاسبه طبق تشخیص بانک زیانی متوجه بانک شده باشد عامل ضمن عقد صلح مذکور در ماده 8 این قرارداد ملتزم و متعهد گردید معادل زیان مزبور را مجاناً از مال خود به بانک تملیک کند و در صورت تاخیر علاوه بر التزام به انجام تعهد وفق ماده 16 که بر ذمه عامل خواهد بود صرف اظهار نظر بانک در مورد میزان خسارت وارده معتبر بوده و عامل ضمن عقد صلح مذکور حق هر گونه ایراد و اعتراضی را در این مورد از خود سلب و ساقط نمود  .

 ماده 18 – در صورتی که در نتیجه تخلفات عامل در اجرای هر یک از مفاد و مندرجات  این قرارداد
( به تشخیص بانک ) بانک قرارداد حاضر را فسخ نماید بانک مخیر است دیون ناشی از این قرارداد و سایر
قراردادهایی که عامل با بانک منعقد نموده حال کرده و نسبت به استیفاء مطالبات خود از طریق صدور اجراییه و یا از هر طریق دیگر خود صلاح و مقتضی بداند اقدام نماید .

ماده 19- در صورتی که عامل از هر یک از تعهدات و شرایط و مقررات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید یا بانک در نتیجه رسیدگی تشخیص دهد که تراز نامه ها و صورت حساب های عامل و اطلاعاتی که راجع به وضع مالی و شغلی خود داده و همچنین مستندات و مدارک لازمی که به بانک ارائه نموده صوری بوده است بانک می تواند قرارداد را فسخ نماید در این صورت تمامی مطالبات بانک و خسارات وارده را به تشخیص بانک بپردازد و بانک از طریق صدور اجراییه کلیه مطالبات خود را وصول خواهد نمود و عامل حق هر گونه اعتراضی را در این مورد نسبت به تشخیص بانک از خود سلب و ساقط نمود .

–    بدیهی است چنانچه تخلفات فوق الذکر متضمن وصف کیفری نیز باشد بانک مراتب را جهت تعقیب شریک به مراجع قضایی اعلام خواهد نمود .

ماده 20- عامل با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امین و وکیل و غیره به بانک تفویض وکالت نمود و بانک را وصی بعد از فوت خود قرار داد که اولاً پرداخت های وی را بابت هر یک از بدهی های او صورت گرفته باشد ابتدا بانک خسارت و حق الوکاله و نیز هزینه های قانونی و قراردادی بانک و سپس بابت اقساط بدهی و به طور کلی به هر نحوی که بخواهد منظور نماید . ثانیاً در صورت تخلف خریدار از شرایط و مقررات قرارداد بانک حق دارد عند الاقتضاء نسبت به نصب ناظری جهت نظارت در امر اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نماید .

ماده 21- بانک و عامل قبول دارند که قرارداد حاضر یکی از قرارداد های موضوع قرارداد رسمی تخصیص تسهیلات شماره ……………. مورخ     /   /   13 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره …………. شهرستان ……….. می باشد و لذا در صورتی که شریک از هر یک از مفاد و مندرجات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید ، بانک حق خواهد داشت طبق شرایط و مقررات قرارداد تخصیص تسهیلات نسبت به وصول کلیه مطالبات خود ناشی از این قرارداد اقدام نماید و اقدام به سایر طرق برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود .

ماده23- کلیه وکالت های تفویض شده عامل به بانک تا تسویه کامل بدهی موضوع این قرارداد به قوت خود باقی خواهد ماند .

ماده24- در کلیه مواردی که در این قرارداد از طرف عامل وکیل می باشد وصی بعد از فوت او نیز خواهد بود .

ماده25- اقامتگاه  عامل از نظر ابلاغ هر گونه نامه و یا اخطار از طرف بانک در مقدمه این قرارداد مندرج است از این رو شریک قبول نمود و در صورت ارسال هر گونه نامه و یا اخطار از طریق پست سفارشی و یا نامه رسان بانک به آدرس مذکور به منزله ابلاغ به او تلقی می گردد .

ماده26- این قرارداد به موجب توافق طرفین و بر اساس ماده 10 قانون مدنی در کلیه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن و با توجه به قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا در حکم اسناد لازم الاجراء می باشد .

حاضر شد/ حاضر شدند ، آقا / آقایان ، خانم / خانم ها …………………….( مشخصات و آدرس کامل قید شود ) بعد الحضور ایفاء کلیه تعهدات ناشی از این قرارداد را همراه با شریک مشترکاً ، منفرداً و متضامناً قبول و تعهد نمود / نمودند به نحوی که در صورت عدم ایفاء هر یک از این تعهدات بانک حق دارد از طریق صدور اجراییه و یا از هر طریق دیگر نسبت به استیفاء مطالبات خود از هر یک از امضا کنندگان ذیل این قرارداد اقدام نماید .

 

محل امضا نماینده مجاز بانک………………………

محل امضا عامل و یا نماینده مجاز او…………………………..

محل امضا کلیه ضامنین ………………………….

۰۵ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه قرارداد اجاره رحم.

نمونه قرارداد اجاره رَحِم

موجر یا اجیر ( اجاره دهنده رحم ) : خانم ……………………. فرزند (خانم / …………………. و آقای …………………….. ) ش.ش. ……………………. صادره از………………… متولد …………… کد ملی ………………………………. مقیم تهران به نشانی : ……………. ……………….. ……………….. ……………….. ……………………………………………. کد پستی : ………………………………………………. مستأجرین ( اجاره کنندگان رحم ) : خانم ………………………… فرزند (خانم / ……………… و آقای ……………………….) ش.ش. ……………………….. صادره از ……………….. متولد ………. کد ملی …………………………… زوجین دائمی یکدیگر طبق سند ازدواج شماره ………………. مورخه   ……………………… دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ……………………………… تهران و صاحبان جنین مقیمان تهران به نشانی : ………………….  ……………… …………………… …………………………………… کد پستی ……………………………………… مورد اجاره : رَحِم موجر جهت انتقال جنین مستأجرین در رحم موجر که موجر طبق سند رسمی طلاق شماره …………………… مورخه ……………………….. تنظیمی دفتر رسمی طلاق شماره …………………….. تهران از همسرش جدا شده و مدت عده آن منقضی و به اقرار در طُهر کامل است و از هر حیث آماده پذیرش انتقال جنین مستأجرین در رحم خود می باشد .

مدت : پایان یک دوره بارداری کامل ، زایمان و تحویل نوزاد ناشی از تلقیح جنین متعلقه و منتقلۀ مستأجرین در رحم موجر از تاریخ تحقق انتقال جنین مربوطه بنا به گواهی خانم / آقای دکتر ………………………. دارای کارت نظام پزشکی شماره ……………. تهران به عنوان پزشک معالج یا بنا به گواهی کلینیک / بیمارستان ……………………….. به مستأجرین از جانب موجر به مستأجرین با اخذ رسید کتبی .

اجرت ( مال الاجاره ) : مبلغ …………………………….. ریال معادل ……………………….. تومان و در صورت دو قلو بودن نوزاد مبلغ ……………………….. ریال معادل مبلغ …………………. تومان اضافه بر مبلغ معینه دو قلو تعیین گردید که مستأجرین متعهد به پرداخت آن به شرح ذیل طبق قبوض رسمی اقساطی صادره این دفترخانه به موجر می باشند .

نحوه پرداخت اجرت ( مال الاجاره ) :

1- مبلغ         ………………………………. ریال معادل …………………………. تومان در مرحله نخست انتقال جنین و انجام موفقیت آمیز بودن آی . وی . اف (IVF ) .

2- مبلغ         ……………………………………… ریال در پایان هر ماه از اولین ماه حاملگی تا پایان ماه هشتم حاملگی در پایان هر ماه از مدت اخیر .

3- مبلغ         ………………………………… ریال در هر مرحله زایمان و تحویل نوزاد در صورتی که نوزاد تک قلو باشد .

4- مبلغ         ……………………………………… ریال در صورت دو قلو بودن همزمان با زایمان و تحویل نوزاد برای هر قلو از نوزادان همزمان با زایمان و تحویل نوزادان با اخذ رسید کتبی از موجر .

5- مبلغ         ……………………………. ریال نقداً بابت جلب رضایت موجر به انجام این اجاره به رایگان و بلاعوض از جانب مستأجرین و فی المجلس به موجر پرداخت شده که شامل هیچ یک از تعهدات طرفین نمی باشد .

شروط و الزامات : 1- پرداخت تمامی هزینه های آماده سازی رحم موجر IVF و تمامی موارد پزشکی اعم از سونوگرافی ، ویزیت ، دارو و سایر ، علاوه بر هزینه های ایاب و ذهاب و زایمان به عهده مستأجرین است که نیز متعهدند کلیه هزینه های پزشک معالج ، کیلینیک و بیمارستان مربوطه و هم چنین هزینه های ناشی از بیماری احتمالی جنین طی مراحل مختلف این اجاره تا زایمان ، تأمین و پرداخت نمایند و موجر هیچگونه تعهدی در این موارد ندارد . 2- همه مدارک مربوطه صرفاً در کلینیک ……………………………… تهران و نزد پزشک معالج ( خانم / آقای دکتر…………………………) که انجام این اجاره تحت نظر آنان صورت می پذیرد ثبت و بایگانی می شود. 3- موجر متعهد به رعایت تمامی نکات ایمنی و بهداشت جهت حفظ سلامت جنین می باشد و لزوماً از انجام عمل و اموری که سلامت جنین را مخاطره آمیز نماید خودداری ورزد. 4- موجر متعهد است در صورتی که بنا به تشخیص و گواهی پزشک معالج ( خانم / آقای دکتر……………………………..) امکان تولد سالم جنین ناشی از تقصیر وی از بین برود معادل  ………………درصد از کل هزینه های انجام شده و مقدار درصد اقساط دریافت شده تا آن مرحله را به مستأجرین بپردازد.

تشخیص و گواهی پزشک معالج مزبور در این رابطه قاطع و لازم الاجراء و غیر قابل اعتراض می باشد . بنابر این موجر با ادای سوگند به کتاب آسمانی مذهب خود (توضیحاً موجر اقرار به تدین دین مقدس ……………….. نمود ) متعهد گردید که در تمام مراحل این اجاره اقدامات لازم جهت سلامت جنین منتقله به رحم خود رعایت نماید.

5- موجر ضمن عقد لازم متن و ضمن عقد خارج لازم انعقاد یافته شفاهی فی مابین خود و مستأجرین به اقرارهُم حق هر گونه ادعا و اعتراض نسبت به نوزاد یا نوزادان ناشی از این سند اجاره از خود سلب و ساقط کرده و متعهد به تحویل فوری نوزاد یا نوزادان متولد شده ظرف مدت ده (10) روز از تاریخ زایمان ضمن دریافت کامل حقوق ریالی مندرج در متن به مستأجرین با اخذ رسید کتبی می باشد هم چنین تمامی حقوق مدنی اعم از احوال شخصیه ، نام گذاری ، اخذ شناسنامه ، کارت ملی ، مجوز صدور گذرنامه ، اخذ گذرنامه ، حضانت و نگهداری و سرپرستی ، ولایت و حقوق خانواده راجع به نوزاد یا نوزادان متولد شده موضوع این اجاره بالطبیعه و قهراً اعم از شرعی و عرفی و قانونی متعلق به مستأجرین است . حتی در امور تحصیلی ، ازدواج و طلاق و سایر امور پیش بینی نشده مربوط به نوزاد یا نوزادان تولد یافته مورد اجاره متن با مستأجرین است و لاغیر .

6- کلینیک ……………….. در تهران به عنوان محل منحصر درمان های لازم موضوع این اجاره تعیین گردیده که طرفین واقف بر آن بوده و قبول نمودند و خانم / آقای دکتر………………………… مرقوم در بالا در مرکز کلینیک فوق بر حُسن اجرای این اجاره در تمامی مراحل نظارت نموده و گواهی ولادت نوزاد یا نوزادان متولد شده ناشی از این اجاره را به نام مستأجرین صادر خواهد کرد .

7- چنانچه در هر قسمت از مراحل درمان از تاریخ شروع تا خاتمه زایمان طبیعی اختلالی ایجاد گردد که بالنتیجه بر مبنای شرط چهارم این سند اجاره درمان متوقف شود مابقی تعهدات مستأجرین منتفی می گردد .

8- در صورت غیر عمدی بودن سقط جنین توسط موجر ناشی از اضطراب های فرس ماژور (قوه قهریه) از قبیل ، سیل ، زلزله ، آتش سوزی ، رانش زمین ، جنگ و خونریزی ، شوک های غیر مترقبه ، عدم معالجه صحیح پزشک معالج مرقوم ، تزریق آمپول های مضر و غیر لازم بنا به تشخیص و اعلام داور مرضی الطرفین ذیل الذکر مشمول معالج مرقوم ، تزریق آمپول های مضر و غیر لازم بنا به تشخیص و اعلام داور مرضی الطرفین ذیل الذکر مشمول مفاد چهار و هفت شروط این سند اجاره نخواهد بود و کماکان تعهدات مستأجرین لازم الاجراء است .

داوری : طرفین به منظور رفع هرگونه اختلاف ناشی از مفاد این سند اجاره خانم / آقای دکتر ………………………… را به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب نمودند که رأی داور اخیر قاطع و لازم الاجراء و غیر قابل اعتراض است .

بنابر این خانم / آقای دکتر………………. با امضای خود ذیل این سند قبول داوری نمود.

در مواردی که بناب به تشخیص و اعلام سردفتر تنظیم کننده این سند اقدام به صدور اجرائیه گردد عمل دفترخانه از این جهت نیز قاطع و لازم الاجراء و غیر قابل اعتراض می باشد .

رجوع هر یک از طرفین یا عدم رجوع آنان به داور منتخب مزبور مسقط حق رجوع آنان به دفترخانه یا به مراجع قضائی نخواهد بود.

مستندات : 1- گواهی سلامت روحی و جسمی موجر و رحم موجر صادره از جانب خانم / آقای دکتر…………………………………………………………….

2- گواهی سلامت روحی و جسمی و جنین مستأجرین .

تاریخ : ……………………………………….  محل امضاء طرفین و داور منتخب :

۰۵ شهریور ۹۷ ، ۱۸:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد اعطای نمایندگی.

نمونه قرارداد اعطای نمایندگی

ماده1: طرفین قرارداد

این قرارداد ما بین شرکت ………………….. به شماره ثبت …………………به نشانی،…………………………………………….  تلفن : ……………………  (که من بعد طرف اول نامیده می شود) و شرکت…………………………………….به شماره ثبت……………. به مدیریت عاملی آقای …………………………….فرزند ………………..  به شماره ملی ………………………………..ه به موجب آگهی روزنامه رسمی شماره …………………….. ………….  مورخه …………………………… مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت می‌باشد و بر اساس ماده…………………………..اساسنامه شرکت حق امضاء کلیه اسناد تعهدآور را دارد (فتوکپی آخرین آگهی روزنامه رسمی و اساسنامه که مبین هویت شرکت و مدیرعامل و دارندگان حق امضاء باشد، و همچنین فتوکپی شناسنامه و کارت ملی دارنده ی حق امضا ضمیمه قرارداد خواهد شد.) به نشانی :

که از این پس طرف دوم  نامیده می‌شود از طرف دیگر مطابق با شرایط و مفاد ذیل منعقد می‌گردد.

هرگونه اخطار، درخواست و مکاتبه در خصوص مفاد این قرارداد باید کتباً به نشانی طرفین که در این قرارداد نوشته شده و اقامتگاه قانونی آنان محسوب می‌شود ارسال گردد. در صورتیکه این محل تغییر کند می‌بایست محل جدید بلافاصله کتباً به طرف دیگر اطلاع داده شود و در صورت تخلف، ارسال اخطار، درخواست یا مکاتبه به اقامتگاه قانونی سابق وی، ابلاغ شده تلقی خواهد شد،  همچنین کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه طرف دوم ضمیمه ی قرارداد می باشد.

ماده2: موضوع قرارداد

بازاریابی ، فروش و خدمات پس از فروش دستگاه ………………….. با نشان و علامت ثبت شده ی ……………….. محصول شرکت ……………………. با شرایط قیمت گذاری و ضمانت و خدمات پس از فروش تعیین شده از سوی طرف اول در استان / شهر ………………………………………………………………….

ماده3: شرایط نمایندگی

1- تکمیل نمودن فرم تعهدنامه نظام نامه کیفی و اخلاقی شرکت …………………………..

2- تکمیل فرم های شناسایی و وجه التزام نمایندگی ذکر شده در قرارداد.

3- خرید حداقل ……… واحد طبق موضوع قرارداد ظرف مدت ……… روز و یا فروش …….. واحد ظرف مدت ………. ماه از تاریخ اعلام آمادگی جهت اخذ نمایندگی بر اساس بند تعهدات طرفین. ( در صورت عدم تعهد به این بند شرکت اقدام به اخذ نمایندگی موازی در استان مورد نظر می نماید و طرف دوم تنها عاملیت فروش می باشد، نه نماینده ی انحصاری)

ماده 4: مدت قرارداد

مدت این قرارداد پس از حصول شرایط نمایندگی توسط طرف دوم،  برای مدت زمان یک سال  منعقد می گردد وپس از اتمام مدت قرارداد با رضایت طرفین قرارداد قابل تمدید است. در صورت عدم رضایت طرفین قرارداد قابل فسخ می باشد.

ماده 5: تعهدات

الف- تعهدات طرف اول (تسهیلات نمایندگی فروش):

1- طرف اول متعهد می گردد در حوزه منطقه طرف دوم تنها ازطریق طرف دوم مبادرت  به فروش نماید.

2- پس از دریافت نمایندگی فروش، تسهیلات زیر جهت تسهیل امر فروش در اختیار نمایندگی قرار خواهد گرفت.

الف- تبلیغات شرکت :  کاتالوگ، بروشور و پوستر، تراکت تبلیغاتی و لیست محصولات جهت اطلاع رسانی بهتر.

ج-  پرداخت  مبلغ ………………..  درصد از قیمت محصول به ازای فروش هر دستگاه  به نمایندگی.

د- پرداخت مبلغ …………….. درصد از قیمت عصاره های مصرفی در هر بار شارژ عصاره بر مبنای درخواست خریدار دستگاه.

ه- معرفی متقاضیان خرید محصولات این شرکت به نزدیکترین نمایندگی با توجه به تبلیغات گسترده.

3- طرف اول مکلف است حداکثر  ظرف مدت زمان 72 ساعت نسبت به ارسال سفارش نماینده فروش پس از دریافت وجه محصول ، به مرکز استان مورد نمایندگی  (در محل باربری)  اقدام نماید.( شرایط پرداخت مبلغ دستگاه با نمایندگان فعال بصورت توافقی بصورت جداگانه تعیین می شود.)

4- طرف اول مکلف است در صورت معیوب بودن دستگاه ها طبق مفاد ذکر شده در ضمانتنامه  نسبت به تعویض یا رفع عیب آنها  ظرف مدت 48 ساعت اقدام نماید.

5- طرف اول مکلف به آموزش  نصب و راه اندازی دستگاه به   نماینده  طرف اول می باشد.

6- طرف اول حق انحصاری بازاریابی و فروش دستگاه های شرکت ……………………. را بر طبق بند 3 از ماده 2  به طرف دوم واگذار می کند.

7-طرف اول موظف است پس از پایان قرارداد کلیه مدارک و اوراق بهادار طرف دوم را به وی مرجوع نماید.

ب- تعهدات طرف دوم:

1-طرف دوم محق و مجاز نیست که به نام و به وکالت از طرف اول اقدامی انجام دهد مگر مواردی که قبلا و صریحا این اختیار به او تفویض شده باشد .

2- طرف دوم مکلف است در امر ارایه خدمات پس از فروش (تعویض عصاره ی درخواستی و دستگاههای معیوب با سالم) ظرف مدت 24 ساعت پس از اعلام خریدار؛ نسبت به مطلع ساختن طرف اول اقدام نماید.

4- طرف دوم تنها مجاز است در حوزه ی مندرجات موجود در برگه ی اطلاعات فنی محصول اقدام به تبلیغات نماید و عواقب مربوط به اظهارات خارج از مشخصات فنی محصول به عهده ی طرف دوم می باشد.

5- طرف دوم مکلف است که تمامی سعی و کوشش خود را در جهت رعایت سیاست ، منافع، و حقوق مادی ومعنوی طرف اول محفوظ دارد و تنها می تواند با نظر طرف اول اقدام به قیمت گذاری و یا ایجاد تغییر در استراتژی های بازاریابی محصول نماید.

6- در صورت فسخ قرارداد و قطع همکاری، طرف دوم می‌بایست کلیه اسناد و مدارک مبادله شده را به طرف اول عودت نماید.

7 –  چنانچه نماینده فروش به دلایلی نیاز به فروش به نحوی خاص از قبیل فروش فوق العاده با تخفیف ویژه داشته باشد، بایستی مراتب را کتباً به شرکت اعلام و مجوز لازم را اخذ نماید. قیمت فروش محصولات توسط نماینده فروش و با هماهنگی شرکت ……………… اعلام می گردد.

8- نماینده فروش موظف است در هرماه  فهرست کلیه مشتریان خود را که طی همان ماه از او خرید نموده‌اند را با ذکر نام و نشانی اعلام نماید.

9- در صورتیکه سقف محصول درخواستی نماینده فروش از میزان تضمین پیش پرداخت مندرج در ماده 7 این قرارداد بیشتر شود، شرایط فروش طبق توافق جداگانه و خارج از این قرارداد تعیین خواهد شد.

10- در صورت تخلف نماینده فروش از تعهدات مندرج در بند ب ماده 5 ، شرکت حق فسخ یکطرفه قرارداد را خواهد داشت و نماینده فروش حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت. در این صورت خسارات متوجه به شرکت از محل تضمین، قابل کسر و وصول می‌باشد.

11- طرف دوم حق اعطای نمایندگی به غیر و یا فروش دستگاه در خارج از حوزه ی جغرافیایی تعیین شده در موضوع قرارداد را ندارد مگر با کسب اجازه ی کتبی از طرف اول.

12- طرف دوم تنها مجاز است جهت خرید عصاره های مصرفی ، از طریق طرف اول اقدام نماید و خرید عصاره از غیر؛ موجب ابطال قرارداد و ضمانتنامه ی دستگاه های نصب شده توسط طرف دوم می شود.

13 –  شرکت رایحه پردازان پیشتاز در طول مدت قرارداد حق واگذاری نمایندگی، به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر را ندارد.

ماده 6-تسویه حساب:

طرف دوم موظف به تسویه حساب کامل نقدی ظرف مدت 30 روز از طریق واریز به حساب شرکت …………………….. و ارسال تصویر فیش واریزی به شماره فکس شرکت ؛ می باشد.

ماده 7) وجه التزام و تضمین حسن انجام کار

نماینده فروش یک فقره  چک  به مقدار  ……………………  ریال   به شماره ی ………………………………….نزد بانک ………………………. به تاریخ …………………………………. در وجه شرکت …………………… برای تضمین پیش پرداخت محصولات موضوع قرارداد و حسن انجام قرارداد به شرکت تحویل نمود. ( امکان تغییر نوع و میزان وجه ضمانت از طریق مذاکرات حضوری وجود دارد.)

ماده 8)شرایط حل اختلاف:

کلیه موارد اختلاف ناشی از این قرارداد در مرحله اول از طریق داور مرضی الطرفین حل خواهد شد و در صورت عدم توافق طرفین، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران به دادگاه ذیصلاح ارجاع داده خواهد شد.

ماده 9) این قرارداد به استناد ماده 10 قانون مدنی و مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات جمهوری اسلامی ایران در 9 ماده در دو نسخه ی متحدالمتن و الاعتبار در تاریخ   /    /1387  تنظیم و پس از امضاء مبادله گردید.

۰۵ شهریور ۹۷ ، ۱۸:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر