زمانی که در یک معامله بین دو طرف، یکی از طرفین تعهدات خود را به درستی انجام ندهد، فرد دیگر می‌تواند معادل تعهدات مالی آن فرد، اموال وی را توقیف کند. این شخص می‌تواند از طریق اجرای ثبت، اقدام به توقیف اموال وی کند. به این صورت که شخص طلبکار به اداره ثبت اسناد مراجعه می‌کند و سپس درخواست توقیف اموال را می‌دهد. زمانی که اجراییه صادر می‌شود، بدهکار باید ظرف مدت 10 روز به مفاد اجراییه عمل کند.

همچنین امکان دارد که در این شرایط، شخص بدهکار اموال خود را برای فروش یا انتقال بگذارد، که بنابراین طلبکار می‌تواند اموال وی را قبل از تمام شدن 10 روز توقیف کند. که به این توقیف تامینی می‌گویند.

همچنین باید به این نکته توجه داشت که اموالی که جزء مستثنیات دین است را نمی‌توان توقیف کرد.