نکات دیه افضای همسر در قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده 660  قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد :

 

ماده ۶۶۰- افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الف- هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود.
ب- هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.

تبصره افضاء عبارت از یکی شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غائط است.