نکات دیه صدمه و از بین بردن ضبط دائم مدفوع یا ادرار در قانون مجازات اسلامی

مطابق مادتین 704 و705  قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد:

 

ماده ۷۰۴- جنایتی که به طور دائم موجب سلس و ریزش ادرار گردد، دیه کامل دارد و جنایتی که موجب ریزش غیردائمی ادرار گردد، موجب ارش است.

ماده ۷۰۵- جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل دارد.