ریاست محترم شعبه    دادگاه عمومی تجدید نظر "نام شهرستان محل رسیدگی به پرونده به استناد رای موضوع اعاده دادرسی"

با سلام احتراما نظر به این که مستند پرونده تحت رسیدگی جنابعالی دادنامه شماره صادره از شعبه دادگاه علوم تجدید نظر است که در آن از خواسته مذکور خواهان درمتن دادخواست کلاسة | یالایحة شمارة تجاوز شده است. فلذا با تقدیم لایحه نسبت به دادنامه شماره صادره از ان شعبة دادگاه عمومی تجدیدنظر "نام شهرستان استان محل طرح پرونده معترض عنه" در پرونده کلاسه با جهت تجاوز از خواسته مورد ادعای خواهان در حکم صادره و تقاضای اعاده دادرسی طاری می نماید لذا انجام اقدام قانونی در متوقف ساختن رسیدگی برای تقدیم دادخواست اعاده دادرسی مورد استدعاست.

باتشکر و سپاس فراوان نام و نام خانوادگی متقاضی اعاده دادرسی"