به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۲۱۵ مطلب در دی ۱۳۹۷ ثبت شده است

انواع دادخواست مهریه

نمونه دادخواست پرداخت اقساطی مهریه (دادخواست مهریه)

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

با توجه به این که اینجانب به موجب دادنامهی شمارهی ……. صادرشده از آن دادگاه به پرداخت …… ریال وجه نقد بابت مهریه در حق خوانده محترم محکوم شدهام، نظر به این که اینجانب کارمند اداره …..، کارگر شرکت ……، هستم و درآمد ماهانه من مبلغ …… ریال است؛ لذا توان پرداخت محکوم به را بهصورت یکجا ندارم؛ لذا صدور حکم بر پذیرش اعسار اینجانب از پرداخت دفعی محکوم به و صدور حکم مبنی بر پرداخت مهریه به صورت اقساط را درخواست میکنم.(دادخواست مهریه)

با تشکر

امضاء خواهان

نمونه درخواست صدور قرار تامین خواسته قبل از تقدیم دادخواست مهریه

احتراماً با عنایت به این که به موجب عقدنامه شماره ….. صادره در دفتر خانه شماره ………… شهرستان ……………. در تاریخ ………… به عقد دائم خوانده درآمدهام و با توجه به این که مهریه اینجانب مقدار ….. سکه بهار آزادی تعیین شده است و خوانده تاکنون از تأدیه آن خودداری ورزیده است و با توجه به این که خوانده قصد دارد برای فرار از پرداخت بدهی خود به اینجانب مبادرت به انتقال اموال و دارایی خود نماید مستند به مادهی ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار تأمین مهریه را استدعا دارم. نظر به این که مهریه در معرض تضییع است اجرای قرار تأمین خواسته قبل از ابلاغ آن را مستند به ماده ۱۱۷ قانون استنادی درخواست می نمایم. دادخواست درخصوص مطالبه مهر متعاقباً تقدیم خواهد شد.(دادخواست مهریه)

با تشکر

امضاء خواهان

۱۳ دی ۹۷ ، ۱۷:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست مطالبه نصف مهر مازاد پرداختی

تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ……. ریال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادی مقوم به مبلغ……..ریال ) به عنوان مهریه به نرخ روز بااحتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

احتراماً با توجه به این که اینجانب و خوانده به موجب عقدنامهی شمارهی … در تاریخ … با یکدیگر به عقد دائم ازدواج کردیم اما به علت مشکلات و اختلافات حادث در تاریخ … به موجب طلاقنامهی شمارهی … خوانده را طلاق دادهام و نظر به این که در عقدنامهی مذکور مهریهی خوانده مقدار … تعداد … سکه بهار آزادی، و یا مبلغ … ریال وجه نقد قرار داده شده بود و اینجانب در تاریخ … به موجب رسید عادی مورخ … ، گواهی گواهان … ، سند رسمی شمارهی … ، تمامی مهریه را به ایشان پرداخت، تأدیه کردهام و قبل از وقوع نزدیکی وی را طلاق دادهام در حالی که ایشان به موجب مادهی ۱۰۹۲ قانون مدنی تنها مستحق دریافت نصف مهریه بوده است لذا مستند به مادهی مرقوم و مادهی ۲۶۵ قانون استنادی صدور حکم بر محکومیت خوانده به بازپرداخت مبلغ … ریال، تأدیهی مقدار … سکه بهار آزادی را که بدون استحقاق دریافت داشته است، خواستارم.(دادخواست مهریه)

با تشکر

امضاء خواهان

۱۳ دی ۹۷ ، ۱۷:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست مطالبه مهریه به همراه اعسار از هزینه دادرسی

تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ……. ریال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادی مقوم به مبلغ……..ریال ) به عنوان مهریه به نرخ روز بااحتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

احتراماً به استحضار عالی میرسانم اینجانب به موجب عقدنامهی رسمی شمارهی …. به زوجیت خوانده درآمدم. مبلغ … ریال به عنوان مهریهام قرار داده شده است. نظر به این که بین اینجانب و خوانده نزدیکی واقع شده است و از تاریخ وقوع عقد تاکنون تغییر شاخص قیمت سالانه رخ داده است و خوانده از پرداخت مهریهام استنکاف ورزیده است مستند به تبصرهی الحاقی به مادهی ۱۰۸۲ قانون مدنی و مادهی ۱۹۸ قانون دادرسی مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ … ریال بابت مهریه با محاسبهی آن به قیمت روز بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی مورد استدعا است. در ضمن نظر به ناتوانی اینجانب از پرداخت هزینهی دادرسی مستند به مادهی ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر اعسار اینجانب از پرداخت هزینهی دادرسی دعوای مطروحه را خواستارم.(دادخواست مهریه)

با تشکر

امضاء خواهان

۱۳ دی ۹۷ ، ۱۷:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست مهریه به قیمت روز

تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ……. ریال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادی مقوم به مبلغ……..ریال ) به عنوان مهریه به نرخ روز بااحتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

احتراماً اینجانب در تاریخ … به موجب عقدنامهی شمارهی … به عقد دائم خوانده درآمدم. با عنایت به این که مهریهی اینجانب مبلغ … ریال تعیین گردیده است، نظر به حدوث نزدیکی فی مابین و تغییر شاخص قیمت سالانه نسبت به زمان اجرای عقد مستند به تبصرهی الحاقی به مادهی ۱۰۸۲ قانون مدنی و بند ب از مادهی ۱۰۸ و مادهی ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ … ریال با لحاظ تغییر شاخص قیمت سالانه، خسارات دادرسی و در ضمن با عنایت به احتمال نقل و انتقال اموال از سوی خوانده مستند به بند ب از مادهی ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار تأمین خواسته مورد استدعا است.(دادخواست مهریه)

با تشکر

امضاء خواهان

۱۳ دی ۹۷ ، ۱۷:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست مهریه (۲)

تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ……. ریال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادی مقوم به مبلغ……..ریال ) به عنوان مهریه به نرخ روز بااحتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

اینجانبه به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره مورخ ……… باخوانده عقدازدواج دائمی در دفترخانه “شماره ونام شهرستان” منعقد کرده ایم. نظر به اینکه مهریه مقرر در عقدنامه مذکور به میزان ریال کلاً برذمه زوج و عندالمطالبه می باشد فلذا مستنداً به مواد ۱۰۸۲ قانون مدنی و تبصره الحاقی ۲۹/۴/۷۶ آیین نامه اجرایی به ماده مذکور و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مهریه مذکور در عقدنامه به میزان /ریال وفق تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه و جمیع خسارات و هزینه دادرسی درحق اینجانب مورد استدعاست.(دادخواست مهریه)

با تشکر

امضاء خواهان

۱۳ دی ۹۷ ، ۱۷:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست مطالبه مهریه وتامین خواسته

تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ……. ریال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادی مقوم به مبلغ……..ریال ) به عنوان مهریه به نرخ روزوبدواصدور قرار تامین خواسته از اموال خوانده بااحتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل(دادخواست مهریه)

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

باسلام، احتراما به استحضار میرساند اینجانب به دلالت سند نکاحیه شماره………… تنظیمی در دفتررسمی ازدواج شماره…….. درتاریخ ……….. به عقد نکاح رسمی وقانونی خوانده در آمدم.که وفق مفاد مندرج در عقدنامه تعداد ………سکه  طلای بهار آزادی (مبلغ………..ریال) به عنوان مهریه بر ذمه خوانده تعیین وتوافق گردید.باعنایت به اینکه تاکنون اقدامی درجهت پرداخت آن ننموده است

فلذا درخواست صدور قرار تامین بموجب ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی وهمچنین ماده ۱۱۷ همان قانون جهت توقیف اموال قبل از ابلاغ از اموال خوانده معادل بهای مهریه وهمچنین اتخاذتصمیم شایسته به صدور حکم بایسته دائربه وصول مهریه به اینجانب به نرخ روز (بر اساس شاخص بانک مرکزی) بااحتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل مورد استدعاست. (دادخواست مهریه)                                                          

با تشکر

امضاء خواهان

۱۳ دی ۹۷ ، ۱۷:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

صدورقرار تامین مهریه وتوقیف اموال خوانده به میزان مهریه (دادخواست مهریه)

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

باسلام، احتراما به استحضار میرساند اینجانب به دلالت سند نکاحیه شماره………… تنظیمی در دفتررسمی ازدواج شماره…….. درتاریخ ……….. به عقد نکاح رسمی وقانونی خوانده در آمدم.که وفق مفاد مندرج در عقدنامه تعداد ………سکه  طلای بهار آزادی(مبلغ………..ریال) به عنوان مهریه بر ذمه خوانده تعیین وتوافق گردید.باعنایت به اینکه تاکنون اقدامی درجهت پرداخت آن ننموده است فلذا درخواست صدور قرار تامین بموجه ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی وهمچنین ماده ۱۱۷ همان قانون جهت توقیف اموال قبل از ابلاغ از اموال خوانده معادل بهای مهریه مورد استدعاست. (دادخواست مهریه)               

باتشکر

امضاء خواهان

۱۳ دی ۹۷ ، ۱۷:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مهریه قانون جدید

مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می شود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال می تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیر منقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. این مال به عنوان دین و بدهی بر عهده زوج قرار دارد

مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی سند ازدواج (نکاح واژه عربی پیمان زناشویی است) ثبت می شود.

از مهمترین ویژگی های این سند رسمی این است که لازم الاجرا است. یعنی با درخواست زن از دفترخانه تنظیم سند ازدواج برای اجرای تعهدات آن از جمله مهریه، می توان به عنوان مثال مال موضوع مهریه را از همسر (مرد) درخواست کرد و مراجعه به دادگاه برای این کار الزامی نیست.

مهریه از طریق ارائه دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی خانواده هم قابل مطالبه است. زن می تواند در صورت تمایل با نوشتن خواسته خود توسط خود یا مشاور یا وکیل دادگستری در فرم مخصوص (همان دادخواست) از دادگاه محل سکونت خود یا همسرش درخواست کند که حکم الزام همسر را به پرداخت مهریه صادر کند.

همچنین مهریه را می توان پس از صدور اجرائیه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی دریافت کرد. با صدور برگ اجرائیه از دفترخانه تنظیم سند رسمی، متقاضی مهریه می تواند به اداره اجرای اسناد رسمی ثبت مراجعه و با معرفی نشانی مرد (همسر) درخواست وصول مهریه را ارائه کند. هچنان که می تواند مالی از مرد مانند حساب بانکی،‌پلاک ثبتی، سهم یا حتی طلب قطعی وی را از دیگران برای توقیف و وصول مهریه معرفی کند.

در سند رسمی ازدواج معنی عندالمطالبه، امکان درخواست دریافت مهریه در هر زمان است. پس در صورت نوشتن این عبارت در سند رسمی ازدواج که به امضای همسر (مرد) رسیده باشد، زن هر وقت بخواهد می تواند مهریه را از مرد بخواهد؛

در سند رسمی ازدواج عندالاستطاعه یعنی شرط درخواست پرداخت مهریه دارا بودن مرد است. در صورت استفاده از این عبارت در متن سند رسمی ازدواج، درخواست مهریه از مرد مشروط به داشتن مال و توانایی مرد در پرداخت مهریه است.

مطابق قانون جدید خانواده، برای نپرداختن مهریه بیش از۱۱۰سکه، مرد بازداشت نمی شود. از سال ۱۳۷۷ با تصویب قانون محکومیت های مالی و تا پیش از صدور رای وحدت رویه مبنی بر امکان طرح ادعای اعسار (ناتوانی و تنگدستی) برای پرداخت مهریه پیش از توقیف و بازداشت مرد بدهکار مهریه، امکان بازداشت همه محکومان مالی – از جمله محکومان به پرداخت مهریه – به استناد آن قانون فراهم شده بود. اما با صدور رای مذکور و اثبات یا احراز اعسار بسیاری از مردان بازداشت ایشان تا زمان اثبات دارا شدن آن ها منتفی می شد. اما قانونگذار این بار این تهدید قانونی را برای وصول مهریه های تا ۱۱۰ سکه طلا زنده کرده است

مهریه دین ممتازه است و پیش از هر بدهی از بدهکار دریافت می شود. اهمیت بدهی مرد به همسر خود و حساسیت رابطه زوجین (زوج و زوجه یا همان زن و مردی که با هم ازدواج کرده اند) و البته امتیازی که قانونگذار برای حمایت از زن پیش بینی کرده موجب شده است تا این طلب را بستانکاری ویژه و ممتاز به حساب آورد و پرداخت آن را – حتی اگر بدهی مرد مرده (فوت شده) باشد – بر هر طلب دیگری برتر و پیش تر دانسته است.

مهریه را می توان به اصطلاح بخشید یا بذل کرد.‌(بذل به معنی بخشش به کار برده می شود) به هر شکل و روشی که قابل اثبات و مستند باشد زن می تواند تمام یا بخشی از مهریه را به همسرش ببخشد یا از دریافت آن صرف نظر کند؛ در عین حال قانونگذار در ازدواج دائم این حق را برای زن پیش بینی کرده است تا پیش از دریافت مهریه بتواند از انجام وظایف خود به عنوان همسر خودداری کند. (حق حبس)

۱۳ دی ۹۷ ، ۱۷:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا خسارات دادرسی در هر صورت محاسبه می شود؟

خیر فقط در صورت درخواست خواهان خسارت دادرسی محاسبه می گردد

۱۳ دی ۹۷ ، ۱۷:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

خسارت دادرسی شامل چه مواردی می شود؟

بنابر قانون، خسارات دادرسی شامل حق الوکاله وکیل، هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی می باشد.

۱۳ دی ۹۷ ، ۱۷:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سوال قانون کار.

فردی60 سال سن دارد و فقط 8 سال سابقه تامین اجتماعی دارد شرایط وی جهت احراز بازنشستگی چگونه خواهد بود؟


بر اساس ماده ٧٦ قانون تامین اجتماعی حداقل شرایط بازنشستگی سن شصت سال و سابقه بیمه ده سال خواهد بود .
ایشان می تواند ما به تفاوت حق بیمه به مدت ٢ سال را شخصا پرداخت نماید تا شرایط حداقل بازنشستگی را داشته باشد .

۱۳ دی ۹۷ ، ۱۷:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا می توان برای خوانده دعوا اقامتگاه دیگری غیر از نشانی بانک تعیین کرد؟

با توجه به اینکه تعیین نشانی و محل اقامت خوانده به عهده خواهان می باشد این اختیار را دارد که محل اقامت را غیر از نشانی بانکی تعیین نماید،بدیهی است ابلاغ اوراق می بایست در نشانی اعلامی انجام شود.

۱۳ دی ۹۷ ، ۱۷:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در صورتی که در دعوای چک خواندگان متعدد باشند دادگاه صالح چه دادگاهی است؟

مطابق ماده 16 قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که خواندگان در حوزه های قضایی مختلف اقامت داشته باشند، می توان به هر یک از دادگاه های حوزه های یاد شده مراجعه کرد

۱۳ دی ۹۷ ، ۱۶:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا می توان از شهر دیگری بابت رابطه نامشروع شکایت کرد؟

من جدایدا پی به رابطه خانمم در تلگرام با شخصی دیگر شده ام ولی بنا به حفظ آبرو وچون در شهرمان خیلی ها ما رو میشناسن به خصوص در دادگاه آشناهای زیادی دارم نمی خوام در شهر خودم شکایتم را مطرح کنم وقصد تشکیل پرونده در شهری همجوار را دارم آیا این از نظر حقوقی و برای حفظ آبروی خودم  امکان پذیره ؟


در خصوص شکایت کیفری دادسرای محل وقوع جرم صالح به رسیدگی می باشد و طرح شکایت از شهر دیگر قابل پیگیری نیست.

۱۳ دی ۹۷ ، ۱۶:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اگر طرف شکایت در شهر دیگری باشد، کجا باید طرح شکایت کنیم؟

در امور حقوقی برای اقامه دعوا اصولاً در محل اقامتِ خوانده باید طرح دعوا بشود. مثلا اگر خوانده مقیم شیراز است، دادگاه شیراز صالح به رسیدگی خواهد بود. البته این مورد در برخی موارد استثنائاتی دارد. اما در امور کیفری مستند به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‌‏های قضائی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی میکند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.
۱۳ دی ۹۷ ، ۱۶:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

هبه از چند رکن تشکیل شده است؟

هبه از سه رکن تشکیل می شود:

  1. واهب: کسی است که مال را به دیگری تملیک می کند.
  2. متهب: کسی است که تملیک را قبول می کند.
  3.  موهوب: مالی که مورد هبه است و بخشش می شود.
۱۱ دی ۹۷ ، ۲۱:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عدم درج رقم حق‌الوکاله در قراردادهای وکالت از موارد صدور «اخطار رفع نقص» است و نه قرار رد

 رأی وحدت رویه شماره‌های ۷۴۲ الی ۷۴۴ و ۸۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

"به موجب ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که « وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی، وکالت می‌کنند، مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند ». در تبصره یک این ماده قانونی تصریح شده: « در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشند .» نظر به اینکه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ در خصوص ضمانت اجرایی عدم رعایت تکلیف حکم ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم حکمی پیش‌بینی نشده و در ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، موارد سکوت در این قانون به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع شده است و در بند ۱ ماده ۵۳ قانون اخیرالذکر مقرر شده است که در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط  دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لیکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی قانون تکمیل شود و در ماده ۵۴ همان قانون مدیر دفتر مکلف به صدور اخطار رفع نقص شده است. بنابراین در مواردی که وکلاء، رقم حق‌الوکاله را در وکالتنامه قید نمی‌کنند، تمبر قانونی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به وکالتنامه که از پیوستهای دادخواست است الصاق نشده و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات فوق‌الذکر است..."

۱۱ دی ۹۷ ، ۱۳:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چک‌های برگشتی مشمول جریمه می‌شود.

براساس ماده چهار اصلاحیه قانون صدور چک که چندی پیش ابلاغ شد؛ افرادی که چک‌های صادره از سوی آن‌ها در بانک نقد نشود و این موضوع از سوی بانک در سامانه یک‌پارچه بانک مرکزی ثبت شود، دچار عواقب و جریمه‌هایی در نظام بانکی می‌شوند.

۱۱ دی ۹۷ ، ۱۳:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا به کارگرانی که کمتر از یک سال کارکرد داشته اند ، سنوات خدمت تعلق میگیرد ؟

به موجب تبصره 4 ماده 7 قانون کار که مقرر می دارد «کارفرمایان موظف هستند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد سنوات کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند» به کارگران با اشتغال کمتر از یک سال نیز سنوات خدمت تعلق می گیرد.

۱۱ دی ۹۷ ، ۱۳:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اموال زنان کارمند

از دید قانون و شرع، زنان نه تنها مالک تمام اموال و درآمدهایشان هستند، بلکه وظیفه ای برای تامین هزینه های فرزندان و خانواده نیز ندارند .همچنین زنان میتوانند با گرفتن نفقه خود از شوهر، تمامی درآمدهایش را هرطور که خود مایل هستند مصرف نمایند. در قانون آنچه بر مرد واجب است ، پرداخت نفقه (خوراک ، پوشاک ، مسکن ، تحصیل و کلیه مایحتاج زن و فرزند) می باشد.
*حتی اگر زن شاغل باشد و درآمد بالایی هم داشته باشد شوهر باید به او نفقه پرداخت نماید.
*بنابراین ، زنان حق دارند که اطلاعات مربوط به اموال ، حساب بانکی و گردش مالی خود را از دسترس دیگران حتی شوهر، پدر ، برادر، فرزند و سایر افراد مخفی کنند.
*همانطور که گفتیم ، زن هیچ اجبار قانونی و شرعی برای خرج کردن درآمد خود در منزل ندارد.هرچند این عمل ممکن است موجب جدایی عاطفی و اختلافاتی شود.

۱۱ دی ۹۷ ، ۱۳:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر