به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۴۳۰ مطلب در خرداد ۱۳۹۸ ثبت شده است

تقاضای اجرای قرار تامین خواسته

  معاونت محترم قضائی دادگستری شهرستان .... (ریاست محترم  شعبه .... اجرای احکام)

سلام علیکم؛

      احتراماً- در خصوص پرونده کلاسه.... تامین، موضوع قرار تامین صادره له موکل ..... و علیه آقای .......، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به اجرای مفاد قرار صادره مبنی بر توقیف اموال نامبرده اقدامات لازم معمول فرمایند.

                                                  با تجدید احترام- به وکالت از آقای .....

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تقاضای اعمال تبصره ذیل ماده 2 قانون نحوه وصول

ریاست محترم شعبه  ....  اجرای احکام (دادگاه عمومی حقوقی ...)

سلام علیکم؛

احتراماً- در خصوص پرونده اجرائی کلاسه ......، موضوع اجرائیه صادره له موکل ..... و علیه آقای..... مبنی بر محکومیت نامبرده به پرداخت ......، با توجه به مندرجات پرونده، گزارش مرجع محترم انتظامی مربوطه و ایضاً عدم دسترسی موکل به اموال محکوم علیه و اینکه نامبرده تاکنون هیچ گونه اقدام مثبتی جهت پرداخت دیون خویش معمول نداشت، خواهشمند است در راستای اعمال تبصره ذیل ماده 2 قانون نحوه وصول محکومیتهای مالی دستورات لازم جهت جلب و بازداشت محکوم علیه صادر فرمایند.

ضمناً لازم به ذکر است ادعای اعسار محکوم علیه حسب دادنامه شماره ......مورخه ... صادره در پرونده کلاسه .....  رد گردید.                                     

                                        با تجدید احترام؛ به وکالت از محکوم له (........)

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تقاضای مختومه نمودن پرونده اجرائی

  ریاست محترم شعبه..... دادگاه عمومی حقوقی .......

سلام علیکم؛

 احتراماً- در خصوص پرونده اجرائی کلاسه .......، موضوع اجرائیه صادره له موکل ..... و علیه آقای ......، به استحضار میرساند به موجب صورتجلسه توافق مورخه ...... (تصویر پیوست) فیمابین طرفین حل و فصل و سازش گردید، بدینوسیله با اعلام مراتب به محضر حضرتعالی و پرداخت نصف نیم عشر اجرائی براساس ماده 160 قانون اجراء احکام مدنی طی فیش بانکی پیوستی، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام فرمایند.

                                                با تجدید احترام؛ به وکالت از محکوم له (........)

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اعلام استعفاء از وکالت در پرونده

ریاست محترم شعبه .... دادگاه عمومی ....

سلام علیکم؛

        احتراماً- در خصوص پرونده کلاسه...... موضوع دعوی آقای/ خانم .....به طرفیت آقای/ خانم .....، با توجه به اینکه ........، بدینوسیله از وکالت در پرونده مزبور اعلام استعفاء نموده خواهشمندم دستور فرمائید ضمن ابلاغ مراتب به اصیل، در سیستم رایانه موضوع را منعکس فرمایند تا من بعد ابلاغ اوراق قضائی به اصیل صورت پذیرد.

                                                            با تجدید احترام - .......

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تقاضای اعمال ماده 18 نسبت به دعوی حقوقی

هو نعم المولی و نعم الوکیل

معاونت محترم قضائی (نماینده حوزه نظارت و پیگیری قوه قضائیه در) دادگستری استان ..........

سلام علیکم؛

موضوع: تقاضای اعمال  تبصره 2ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی....

        احتراماً- به استحضار میرساند در پرونده کلاسه ....... شعبه ..... دادگاه عمومی حقوقی ..... دعوی آقای .... به طرفیت...... منتهی به  صدور دادنامه شماره ..... مورخه ..... مبنی بر........ گردیده، با تجدید نظرخواهی نسبت به رأی صادره موضوع به کلاسه..... در شعبه ... دادگاه تجدیدنظراستان.......  تحت رسیدگی واقع و متأسفانه بدون توجه به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و دلائل ابرازی رای بدوی، عیناً طی دادنامه شماره ....... مورخه ....... تأئید گردید، با توجه به مباینت و مغایرت بیّن آراء صادره با موازین شرعی و قانونی که موجبات تضییع حقوق ..... را فراهم ساخته است، با اعلام مراتب به محضر آن مقام عالی استدعای رسیدگی و اعمال اقدامات و ترتیبات لازم جهت نقض آراء صدرالذکر را دارم.

دلائـــل و جهــات مباینـت بیّــن آراء صــادره با موازین شرع و قانون 

1- .......   2- .......   و.....

                                               با تجدید احترام؛ ........

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه تجدیدنظرخواهی- اعسار و تقسیط هزینه دادرسی

      بنام خدا

                                                ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر ...........

سلام علیکم؛

 احتراماً- به استحضار میرساند پرونده کلاسه ............. شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی .... موضوع دعوی اینجانب .......  به طرفیت بانک ..... به خواسته اعسار و تقسیط هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر، منتهی به صدور دادنامه شماره ..... مبنی بر قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی گردید و دادنامه صادره در تاریخ ........... ابلاغ شده است، بدینوسیله در مهلت مقرر قانونی مستنداً به شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی با ذکر جهات و دلائل ذیل، نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی می نمایم.

ریاست محترم دادگاه بدوی با این استدلال که بنده پس از ابلاغ اخطاریه دفتر دادگاه اقدام به رفع نقص ننمودم، به استناد تبصره 2 ماده 339 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را صادر فرمودند حال آنکه؛

1- پس از ابلاغ اخطاریه مزبور در مهلت مقرر قانونی با تقدیم دادخواستی، به لحاظ عدم تمکن و توان مالی در پرداخت یکجای هزینه دادرسی متعلقه تقاضای تقسیط آنرا نمودم که با پذیرش دادخواست به کلاسه .... در شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی ... ثبت گردید.

2- شعبه محترم دادگاه مرقوم پس از جری تشریفات مربوطه با تشکیل جلسه رسیدگی، در تاریخ ............. شهادت شهود تعرفه شده را دال بر وضعیت مالی و زندگی حقیر استماع فرموده است.

3- با توجه به اقدامات مرقوم، صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته بلاوجه است و قطعاً ریاست محترم دادگاه بدوی بدون التفات به طرح دعوی اعسار و تقسیط جدید، اقدام به صدور قرار مرقوم فرموده اند.

بنا به مراتب مرقوم، استدعا دارم ضمن نقض رای معترض عنه، پس از تعیین تکلیف راجع به تقاضای تقسیط حقیر به شرح فوق، موجبات رسیدگی به دادخواست تجدیدنظرخواهی از حکم اصلی را فراهم فرمائید.

                                                                با احترام مجدد- تجدیدنظرخواه؛    

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه تجدیدنظر - اعسار از هزینه دادرسی

         به نام خدا

                                          ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر....

سلام علیکم؛

 احتراماً- به استحضارمیرساند پرونده کلاسه  .... شعبه .... دادگاه عمومی حقوقی ... دعوی اینجانب ...  به طرفیت بانک ... به خواسته اعسار و تقسیط هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر، منتهی به صدوردادنامه شماره  ..... مبنی بر بطلان دعوی گردید و دادنامه صادره در تاریخ  .............. ابلاغ شده است، بدینوسیله در مهلت مقرر قانونی مستنداً به شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی با ذکر جهات و دلائل ذیل، نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی می نمایم.

ریاست محترم دادگاه بدوی با این استدلال که به موجب دادنامه شماره ...... صادره در پرونده کلاسه ...... همین شعبه قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر شده و در این مرحله دادخواست تجدیدنظرخواهی وجود ندارد تا اعسار آن مورد رسیدگی قرار گیرد شایان ذکر است که؛

1- همانطوریکه در دادنامه بدوی اشاره شد، اینجانب به لحاظ عدم تمکن و توان مالی در پرداخت یکجای هزینه دادرسی متعلقه بعد از وصول اخطاریه رفع نقص، تقاضای تقسیط آنرا نمودم که خواسته مزبور به کلاسه ... در شعبه .. دادگاه عمومی حقوقی ... ثبت و مورد رسیدگی واقع گردیده و با تشکیل جلسات رسیدگی، در تاریخ ...................... دادگاه محترم شهادت شهود تعرفه شده را دال بر وضعیت مالی و زندگی حقیر استماع فرموده است. قطعاً به هنگام رسیدگی دادگاه به پرونده مزبور، دادخواست تجدیدنظرخواهی مورد نظر مفتوح بوده و تصمیم اشتباه بعدی دادگاه (به شرح ذیل) نباید موجب تضییع حق حقیر گردد.

2- ریاست محترم دادگاه بدوی، در آن پرونده بدون توجه به دعوی حاضر (دعوی اعسار و تقسیط جدید) و اقدامات انجام شده در آن به شرح فوق، صرفاً به تصور عدم رفع نقص اقدام به صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی اصلی نمودند، که قطعاً به شرح گفته شده مبتنی بر اشتباه است، لذا قرار صادره مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته است.

3- با توجه به اقدامات مرقوم، صدور دادنامهتجدیدنظرخواسته در پرونده حاضر بلاوجه است و قطعاً ریاست محترم دادگاه بدوی نمی تواند بر اساس دادنامه صادره قبلی (مبتنی بر اشتباه) دعوی حاضر حقیر را نیز مردود اعلام دارند، اقل المراتب آن بوده و هست که تا تعیین تکلیف آن پرونده، دعوی و خواسته حاضر در وقت نظارت قرار میگرفت و یا قرار توقف دادرسی (اناطه) صادر میگردید. در شرایط فعلی وضعیت دو پرونده در حالت «دور باطل» قرار گرفته است.

بنا به مراتب مرقوم، استدعا دارم ضمن نقض رای معترض عنه، پس از تعیین تکلیف قرار صدرالذکر، با اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای تقسیط حقیر به شرح دعوی حاضر، موجبات رسیدگی به دادخواست تجدیدنظرخواهی از حکم اصلی را فراهم فرمائید.

                                                        با احترام مجدد-تجدیدنظرخواه؛

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لیست اموال موضوع ماده 8 قانون نحوه محکومیت های مالی 93

         هو نعم المولی و نعم الوکیل

               به نام خدا                     صورت اموال آقای/ خانم ......

ریاست محترم شعبه .... دادگاه عمومی حقوقی/ کیفری .....

باسلام؛                                                                 

      احتراماً- درخصوص اجرائیه صادره/ پرونده اجرائی به شماره بایگانی ...... مورخه ..... علیه اینجانب .... فرزند ....، بدینوسیله حسب مفاد ماده 8 قانون نحوه محکومیت های مالی، لیست کیله اموال و دارائی‌های خود را ذیلاً اعلام میدارم:

1- اثاث البیت- که اقلام درشت آن شامل؛ یکدستگاه تلویزیون LG  و میز آن - یکدستگاه یخچال الکتروکوکس - گاز چهارشعله - یکدستگاه کامپیوتر قدیمی- یکدستگاه ویدئو مارشال قدیمی- سه تخته فرش و قالیچه ماشینی .... و مابقی خرده ریز ضروری منزل است. قیمت کلی آن بالغ بر ....... نخواهد شد.

2- یک خط تلفن .... به شماره ..... و یک دستگاه گوشی موبایل.....  قیمت آن ...... تومان

3- درآمد ماهیانه حدود ............ هزار تومان که ............... کار میکنم.

4- هیچ گونه حساب بانکی فعال خاصی ندارم. (اگر دارید قید فرمائید.)

یارانه ماهیانه من نیز به حساب شماره ............ بانک ..............  واریز میگردد.

5- به جز پول جیبی، وجه نقد قابل توجهی ندارم. (اگر دارید قید فرمائید.)

6- هیچ مالی و یا طلبی نزد اشخاص ثالث ندارم. (اگر دارید قید فرمائید.)

7- ظرف یک سال گذشته هیچگونه معامله و نقل و انتقالی انجام ندادم و تغییری در اموالم ایجاد نشده است. (اگر تغییری داشت قید فرمائید)

به دلیل وضعیت خاص جسمانی و بیماری (مثلاً پای راست ناشی از فلج اطفال، تنگی عروق پا و شکستگی مفصل زانو در اثر تصادف 20 سال پیش که ناچاراً از عصا استفاده مینمایم) و همچنین مشکلات مالی و کاری، دچار تنگندستی و عسرت هستم و به خاطر شرایط مالی بد و نابسامان و با کار ماهیانه و درآمد اندک، ناچاراً در معیت پدر و مادر پیر خود زندگی میکنم و به لحاظ فقدان درآمد کافی، امورات شخصی و مخارج روزمره زندگی و هزینه درمان خودم و والدینم، آنهم با مساعدت آنان به سختی تأمین می شود.

بنابراین بجز صورت لیست مرقوم، اموال دیگری ندارم تا بتوانم بوسیله آن دین مورد حکم را به آقای ......... پرداخت کنم. لذا قادر به پرداخت مبلغ ........ ریال بابت اصل محکوم به و خسارات تأخیر تأدیه (که محتملاً بیش از دو برابر مبلغ مزبورخواهد شد) بصورت یکجا نیستم.

                                                                         با تقدیم احترام- ............

به متن ماده 16 قانون نحوه محکومیت های مالی 93 توجه فرمائید؛

«ماده ۱۶- هرگاه محکومٌ‌علیه در صورت اموال خود موضوع مواد (۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده‌ است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.»

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

پیامک های سامانه ثنا را جدی بگیرید

با توجه به تبصره‌های 1 و 2 و متن ماده 13 «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» که در اجرای مقررات مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ ۲۴ /۵ /۹۵ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید، نکات ذیل را متذکر می گردد‌:

1. درج ابلاغیه در حساب کابری فرد در سامانه ثنا ابلاغ محسوب می شود.

2. تاریخ درج، تاریخ ابلاغ قانونی محسوب و مبنای محاسبه‌ مهلت ها است.

3. گرچه جهت اطلاع مخاطب به تلفن همراه اعلامی پیامک ارسال می شود ولی عدم ارسال پیامک یا عدم رویت و ملاحظه مخاطب، توجیه پذیر نیست.

4. با رویت و ملاحظه مخاطب، ابلاغ واقعی محسوب می شود که البته آثار خاص خودش را دارد.

 متن ماده 13 مرقوم و تبصره‌های 1و 2 آن را ملاحظه فرمائید:

«ماده ۱۳- وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می شود و کلیه آثارابلاغ واقعی بر آن مترتب می گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به منزله رسید است.

تبصره ۱- در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می تواند اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.

تبصره ۲- خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می گردد. ...»

توجه:

ماده 70 اشاره شده همان الصاق اخطاریه در محل اقامتگاه مخاطب توسط مامورابلاغ است.

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تقاضای تشکیل پرونده اجرائی

ریاست محترم شعبه ..... دادگاه عمومی حقوقی ....

سلام علیکم؛

احتراماً- در خصوص پرونده کلاسه..... با توجه به صدور اجرائیه له موکل آقای .... و ابلاغ آن به محکوم علیه آقای ....... مبنی بر محکومیت نامبرده به ......، خواهشمند است دستور فرمائید؛

اولاً- دفتر محترم نسبت به تشکیل پرونده اجرائی اقدام فرمایند.

ثانیاً- در راستای اجرای مفاد اجرائیه صادره اقدامات لازم را جهت توقیف اموال محکوم علیه و انجام کارشناسی و ارزیابی ملک ....... معمول فرمایند. 2/2/90

                                                 با تجدید احترام؛ به وکالت از محکوم له ...........

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر