به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۲۰۸ مطلب با موضوع «انواع قرارداد» ثبت شده است

نمونه قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید شرکت

مشخصات کارگاه

۱-     نوع صنعت یا فعالیت

۲-     انواع محصول

۳-     ظرفیت اسمی

۴-     نوع مالکیت

۵-     تعداد کل کارکنان

۶-     تعداد کارکنان مشمول قرارداد

جمع متوسط مزد ثابت ماهانه کل کارکنان ………… ریال

۷-

 جمع متوسط مزد مبنای ماهانه کل کارکنان ……………. ریال

 جمع متوسط مزد ثابت ماهانه کل کارکنان مشمول قرارداد ………… ریال

۸-

جمع متوسط مزد مبنای ماهانه کل کارکنان مشمول قرارداد ……….. ریال

۹- محل کارگاه

۱۰- آدرس دفتر مرکزی

این قرارداد بین شورای اسلامی کار / انجمن صنفی / نمایندگان رسمی و منتخب کارگران به اسامی :۱-                   ۲-                      ۳-

و کارفرما / نمایندگان قانونی کار فرما به اسامی :۱-                    ۲-                  ۳-

بر اساس آیین نامه مصوب مورخ ۱۱/ ۸/۷۰ و ضوابط و روش های اجرایی شماره ۲۴۷۳۸/ن مورخ ۲۷/۰۹/۷۰ اداره کل طبقه بندی مشاغل ، مزد و بهره وری وزارت کار و امور اجتماعی به شرح زیر منعقد می گردد  :

ماده ۱- مدت این قرارداد از تاریخ …………. لغایت ………. می باشد .

ماده ۲- تولید مبنا در این قرارداد  با روش ……….. تعیین گردیده و رقم آن معادل ( با ذکر معیار سنجش ) نفر ساعت می باشد .

ماده ۳ – درصد افزایش تولید بر اساس مازاد بر تولید مبنای کارگاه در هر دوره تناوب که ……… ماهه می باشد طبق فرمول بند (۵) ضوابط و روش های اجرایی مزبور محاسبه می گردد .

ماده ۴ – سهم پاداش افزایش تولید در هر دوره تناوب به از هر یک درصد افزایش تولید در محدوده مقرر در ضوابط و روش های اجرایی آیین نامه به شرح زیر تعیین و محاسبه می شود : (نحوه و چگونگی درصد مزد متناسب با درصد افزایش تولید ذکر شود )

ماده ۵- چنانچه در اثر اجرای این قرارداد ضایعات کارگاه در هر دوره تناوب بیشتر یا کمتر از حد مجاز و نرمال کارگاه که معادل ……….. درصد می باشد ، افزایش یا کاهش ضایعات در مبلغ پاداش افزایش تولید به این ترتیب تاثیر خواهد کرد :

الف – به ازاء هر ……… درصد افزایش ضایعات معادل …….. درصد کل مزد ثابت / مزد مبنای کارکنان مشمول قرارداد در دوره  تناوب مربوطه از کل مبلغ پاداش افزایش تولید کسر خواهد شد .

 ب- به ازای هر …………. درصد کاهش ضایعات معادل ……… درصد کل مزد ثابت / مزد  مبنای کارکنان مشمول قرارداد در دوره تناوب مربوط به کل مبلغ پاداش افزایش تولید اضافه خواهد شد . ( ضمناً محاسبات مربوط به ضایعات مجاز و نرمال و نیز ضایعات کارگاه در هر دوره تناوب ضمیمه این قرارداد می باشد )

ماده ۶- چنانچه در اثر اجرای این قرارداد کیفیت تولید کارگاه در هر دوره تناوب پایین تر یا بالاتر از حد مجاز و نرمال کارگاه گردد ، کاهش یا افزایش سطح کیفیت در مبلغ پاداش تاثیر خواهد گذاشت – ضوابط و محاسبات مربوط به این امر و اثرات منفی یا مثبت ناشی از آن ضمیمه این قرارداد می باشد .

تبصره : به منظور نظارت صحیح و مشخص نمودن میزان کاهش و یا افزایش سطح کیفیت کالا در ارتباط با افزایش تولید طرفین موافقت می نماید کمیته نظارت بر کیفیت مرکب از : تشکیل گردد تا بر اساس اعلام نظر آنان ، نسبت به اثرات منفی یا مثبت این امر در میزان پاداش افزایش تولید اقدام گردد .

ماده ۷- نحوه توزیع کل مبلغ پاداش افزایش تولید در هر دوره تناوب طبق بند (۹)و تبصره مربوطه در ضوابط و روش های اجرایی مزبور صورت می گیرد .

ماده ۸- چنانچه در مدت اجرای قرارداد تغییرات عمده ای در عوامل تولید از قبیل سرمایه گذای ، نیروی کار ، ماشین آلات و امثال اینها که در وضعیت  تولید مبنا موثر باشد ، به وجود آید از زمان تغییر در محاسبه تولید مبنا تجدید نظر به عمل خواهد آمد .

 ماده ۹- به منظور نظارت بر حسن اجرای این قرارداد در زمینه نحوه توزیع پاداش کمیته نظارت مرکب از افراد زیر تشکیل می شود :      (نام و نام خانوادگی و سمت اعضاء کمیته )

ماده ۱۰- این قرارداد مشتمل بر ………………. ماده و …………………. تبصره و ضمائم آن جمعاً شامل …………. برگ در ………… نسخه که همگی در حکم واحد است تنظیم و در تاریخ ………… به امضاء طرفین قرارداد رسیده که پس از تائید وزارت کار و امور اجتماعی قابل اجراء می باشد .

 نام و نام خانوادگی و امضاء شورای اسلامی کار

 نام و نام خانوادگی و امضاء کارفرما / انجمن صنفی / نمایندگان رسمی و منتخب کارگران نمایندگان قانونی کار

توضیحات راجع به این قرارداد :

الف) پیش بینی کمیته نظارت موضوع ماده ۹ این قرارداد با توجه به ضوابط و روش های اجرایی آیین نامه الزامی نیست .

ب) این قرارداد حداقل در سه نسخه تنظیم و پس از تائید یک نسخه آن در مرجع ذی ربط در وزارت کار و امور اجتماعی نگهداری می شود .

ج) پیش بینی سایر موارد در قرارداد با رعایت ضوابط آیین نامه مانعی ندارد .

۱۵ مهر ۹۷ ، ۱۷:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد بیمه درمان گروهی جبران هزینه های بیمارستانی

(مستلزم بستری شدن در بیمارستان مازاد بر تعرفه خدمات درمانی یا بیمه تامین اجتماعی )

تاریخ صدور :………………………………….

تاریخ شروع قرارداد :…………………………………

تاریخ انقضاء قرارداد :…………………………………

شماره قرارداد : ……………………….

تعداد: حدود…………………نفر

حق بیمه سالیانه :………………………………

این قرارداد بین شرکت سهامی بیمه………………… به عنوان بیمه گر به نشانی تهران ………………….. و شرکت …………….. به نشانی تهران – خیابان ………………………………………………………… به عنوان بیمه گزار با شرایط زیر و بر اساس قانون و مقررات بیمه در ایران و آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه در نه ماده و دوازده تبصره و در خفت نسخه تنظیم ( هر یک از نسخ در حکم واحد می باشد ) منعقد می گردد.

ماده ۱- بیمه شدگان

بیمه شدگان عبارت است از کلیه کارکنان شاغل بیمه گزار ئ اعضاء خانواده تحت تکفل آنها شامل همسر و فرزندان مشروط بر اینکه اسامی کلیه بیمه شدگان  قبلاً  به بیمه گزار ارائه شده و به تائید وی رسیده باشد .

تبصره ۱- فرزندان ذکور بیمه شدگان تا سن ۱۸ سال تمام در صورت اشتغال به تحصیل تا سن ۲۵ سال  فرزندان اناث تا زمان ازدواج یا اشتغال به کار تحت پوشش  این بیمه می باشند .

تبصره ۲: حداقل سن مشمول بیمه برای نوزادان از بدو تولد و حداکثر سن برای هر یک بیمه شدگان ۶۰ سال بوده و تا پایان ۶۵ سالگی با دریافت ۵۰% حق بیمه و از ۶۵ سالگی تا ۷۰ سالگی تمام یا دریافت دو برابر حق بیمه می توان بیمه شده را تحت پوشش این بیمه نامه قرارداد .

ماده ۲- موضوع بیمه

۱-۲) موضوع بیمه عبارت است از جبران هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری و حوادث احتمالی مستلزم بستری شدن در بیمارستان ، هزینه های زایمان (اعم از طبیعی و سزارین ) و هزینه های پاراکیلینیکی بر طبق شرایط این قرارداد .

۲-۲) هزینه های انتقال بیمار به  علت موارد اورژانس جهت درمان از کلیه شهرستانها به تهران  یا سایر مراکز استانها  توسط آمبولانس با تشخیص پزشک معالج و به شرط بستری در بیمارستان مقصد مشمول این قرارداد می باشد .

ماده ۳- وظایف بیمه گزار

۱-۳) بیمه گزار موظف است هنگام عقد قرارداد فهرست اسامی بیمه شدگان (تمامی کارکنان ) و تعداد افراد تحت تکفل  ایشان را بر طبق ماده یک برای بیمه گزار ارسال و متعاقباً ظرف مدت ۳۰ روز  مشخصات بیمه شدگان و افراد تحت تکفل را شامل نام و نام خانوادگی ، تاریخ تولد ، شماره شناسنامه ، نسبت خانوادگی ، به طور خوانا  و بدون قلم خوردگی  جهت بیمه گر ارسال نماید .

۲-۳) بیمه گر موظف است در طول مدت قرارداد فهرست تغییرات افزایش ناشی از روابط استخدامی (جدید الاستخدام – انتقالی – مامور به خدمت  ) و همچنین همسر و فرزندان شاغلین که بعد از شروع قرارداد تحت تکفل کارکنان قرار گرفته اند با ذکر مشخصات بر طبق ماده سوم در هر ماه  به بیمه گر  اعلام نماید .

تبصره ۴: کارکنان فعلی  بیمه گزار  و اعضاء خانواده تحت تکفل طرف مدت سی روز از شروع قرارداد می توانند نسبت به پذیرش پوشش اقدام نمایند و پس از پایان مهلت مقرر افزایش این گروه کارکنان موکول به ابتدای سال آتی قرارداد می گردد .

تبصره ۵ : تاریخ موثر برای حذف بیمه شده و تاریخ موثر جهت شروع پوشش ( به استثناء نوزادان که لحظه تولد  دارای پوشش می باشند ) اولین روز سررسید ماه بعد از وصول تقاضای کتبی امور اداری بیمه گزار خواهد بود .

۳-۳) حق بیمه سالیانه هر یک از بیمه شدگان (کارکنان شاغل ) و هر یک از افراد تحت تکفل آنان مبلغ ……………… ریال بابت جبران هزینه های بیمارستانی ، زایمان و پاراکیلینیکی می باشد .

۴-۳)بیمه گزار متعهد است حق بیمه سالیانه قرارداد را در چهار قسط سه ماهه به بیمه گر پرداخت نماید . بدین ترتیب که قسط اول را در شروع قرارداد و اقساط بعدی را به فاصله سه ماه به سه ماه در تاریخهای     /    /   و     /     /    و به بیمه گر پرداخت نماید .

۵-۳) حق بیمه هر یک از بیمه شدگان در همان ماه و حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز می بایستی در وجه بیمه گر پرداخت گردد در غیر این صورت تعهدات بیمه گر از تاریخ سررسید حق بیمه پرداخت نشده به حالت تعلیق درآمده و هزینه معالجات در زمان تعلیق غیر قابل پرداخت می باشد تعهدات بیمه گر از زمان پرداخت حق بیمه شروع و قرارداد از حالت تعلیق خارج می گردد .

تبصره ۶: به منظور اعتبار قرارداد بیمه گزار می بایستی اولین قسط حق بیمه را پس از امضاء قرارداد در وجه بیمه گر پرداخت نماید .

۶-۳) حق بیمه های برگشتی  متعلق به تغییرات قرارداد در پایان سال بیمه ای به طور یک جا محاسبه و به بیمه گزار مسترد می گردد .

۷-۳) حق بیمه های کمتر از یک ماه (کسر ماه ) یک ماه محاسبه خواهد شد.

 ماده ۴ – تعهدات بیمه گر

بیمه گر متعهد است در ازاء پرداخت حق بیمه و انجام سایر تعهدات از طرف بیمه گزار هزینه های بیمارستانی شامل: اعمال جراحی و سایر هزینه های پزشکی هر یک از بیمه شدگان و افراد تحت تکفل آنان را در طول یک سال قرارداد به شرح زیر پرداخت نماید

۱-۴)پرداخت کلیه هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی ملزم به بستری شدن در بیمارستان تا سقف  ……………… ریال برای هر نفر در طول یک سال .

۲-۴) تامین هزینه های پاراکیلینیکی شامل ام . آر . آی ، لاپاراسکوپی ، انواع اسکن و سیتی اسکن ، انواع سونوگرافی ، ماموگرافی ، آنژیوگرافی ، آندوسکوپی ، رادیوتراپی ، سنگ شکن کلیه که با تائید پزشک معتمد بیمه گر پرداخت خواهد شد حداکثر تا سقف ………………. ریال جهت هر واحد خانوار در طول یک سال قرارداد .

۳-۴) تامین مخارج زایمان اعم از طبیعی و سزارین تا سقف دو میلیون ریال ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال .

۴-۴) هزینه های پزشکی ناشی از عملکرد مهمات جنگی عمل نکرده ( در مناطقی که در زمان جنگ تحمیلی به عنوان مناطق جنگی شناخته شده اند ) در زمان صلح و با توجه به میزان تعهدات مندرج در این قرارداد مشمول بیمه می باشند .

۵-۴) بیمه گر متعهد است ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت اسناد مثبته که بتواند به وسیله آنها میزان غرامت وارده و حدود تعهدات خود را تشخیص دهد نسبت به تسویه غرامت اقدام نماید .

تبصره ۸ : در صورتی که حق العمل جراحی در صورت حساب اصلی بیمارستان قید نشده باشد حداکثر تعهد شرکت ضوابط بیمارستانی است که عمل جراحی در آن انجام پذیرفته است .

تبصره ۹: اسناد مثبته عبارت است از اصل صورت حساب هزینه های پزشکی (در موارد پرداخت مستقیم )و یا فتو کپی هزینه های پزشکی که به تائید سازمان خدمات درمانی یا تامین اجتماعی رسیده باشد و به انضمام فتوکپی چک مربوطه و همچنین فتوکپی  شناسنامه بیمه شده .

تبصره ۱۰: مدارک پزشکی می بایستی منضم به نامه ای با امضاء مسئول معرفی شده از جانب بیمه گزار باشد .

تبصره ۱۱: در صورتیکه امکان تائید کپی اسناد توسط سازمان خدمات درمانی یا تامین اجتماعی میسر نبوده ، اصل و فتوکپی اسناد به بیمه گر ارائه خواهد شد و بیمه گر پس از مطابقت اصل و فتوکپی ، اصل اسناد را ارائه به سازمان های مذکور به نماینده بیمه گزار مسترد می نماید .

۶-۴) پرداخت هزینه انتقال بیماران در موارد اورژانس بر اساس بند ۲ماده ۲ این قرارداد حداکثر تا ۱۰% سقف  قابل پرداخت در بند ۱-۴ می باشد .

ماده ۵- تعریف اصل حسن نیت

بیمه گزار و بیمه شده مکلفند با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش  بیمه گر کلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهند .

تبصره ۱۲ : چنانچه معلوم شود هر یک از بیمه شدگان در پاسخ به پرسش بیمه گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری  نموده و یا اظهارات خلاف واقع نموده باشد قرارداد بیمه نسبت به وی باطل است.

ماده ۶-دوران انتظار

دوره انتظار صرفاً برای هزینه های زایمان به مدت ۹ ماه از تاریخ شروع پوشش بیمه برای هر یک از بیمه شدگان می باشد و بیمه گر تعهدی نسبت به پرداخت هزینه زایمانی در طول ۹ ماه اول پوشش بیمه ای رخ داده است نخواهد داشت

ماده ۷- بیمه گر متعهد است نسبت به پوشش کلیه کارکنان فعلی شرکت …………….. و اعضاء خانواده تحت تکفل آنان ظرف مدت سی روز از شروع قرارداد اقدام نماید و پس از پایان مهلت مقرر ، پوشش کارکنان و اعضا، خانواده آنان که از قلم افتاده است موکول به ابتدای سال آتی قرارداد می گردد .

۲-۷) در صورت فوت هر یک از کارکنان شاغل بیمه شده مفاد این قرارداد برای اعضاء خانواده متوفی به شرط پرداخت حق بیمه متعلقه تا پایان قرارداد حداکثر برای مدت یک سال با حال و قوت خود باقی است .

۳-۷) در صورتی که بیمه شدگان هزینه های خود را مستقیماً از بیمه گر (بیمه ………) درخواست نماید معادل ۲۰% از کل هزینه به عنوان فرانشیز به عهده بیمه شده خواهد بود .

۴-۷) حق تحقیق در مورد چگونگی درمان و معالجات و بررسی نسخ برای بیمه گر باقی است .

۵-۷) در کلیه مواردی که در این قرارداد ذکر نشده بر طبق شرایط عمومی بیمه نامه گروهی هزینه های بیمارستانی مصوبه شورای عالی بیمه و قوانین جاری مملکت عمل خواهد شد .

۶-۷)هرگونه تغییری در شرایط این قرارداد با توافق طرفین و به وسیله صدور برگ الحاقی که جزء قرارداد می باشد انجام خواهد پذیرفت.

ماده ۸- استثنائات

هزینه های بیمارستانی و جراحی در موارد زیر از شمول تعهد بیمه خارج می باشد .

۱-۸) اعمال جراحی که به منظور زیبایی انجام می گیرد ، مگر اینکه ناشی از حادثه واقع در زمان قرارداد باشد .

۲-۸) سقط جنین مگر در موارد ضروری با تشخیص پزشک

۳-۸) بیماری های روانی مگر اینکه ناشی از حادثه باشد .

۴-۸) ترک اعتیاد .

۵-۸) خودکشی ، قتل و جنایت .

۶-۸) حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله و آتشفشان

۷-۸) جنگ و شورش و اغتشاش ، انقلاب و بلوا ، اعتصاب ، قیام ، آشوب ، کودتا ، و اقدامات احتیاطی مقامات انتظامی و نظامی به استثناء موارد مندرج در بند ۴ ماده چهارم .

۸-۸) فعل و انفعالات هسته ای

۹-۸)اتاق خصوصی و همراه مگر در موارد ضروری و به تشخیص پزشک معالج

۱۰-۸) دندانپزشکی مگر جراحی فک ، لثه که ناشی از حادثه واقع در زمان قرارداد باشد .

۱۱-۸) هزینه زایمان فرزند سوم به بعد

۱۲-۸) از بین بردن عیوب و نواقص مادرزادی که قبل از انعقاد این قرارداد مشخص بوده و بیمه گزار از آن مطلع شده باشد .

۱۳-۸) هر نوع عمل جراحی به منظور انکسار چشم

۱۴-۸) هزینه های مربوط به تهیه لوازم آرایشی و متفرقه در بیمارستان از قبیل شیر خشک ، صابون ، شامپو ، خمیر دندان ، جوراب واریس ، شکم بند ، عینک ، سمعک .

۱۵-۸) کلیه هزینه های پزشکی مربوط به چکاب مگر بنا به ضرورت و تشخیص صریح پزشک معالج و تائید متعهد بیمه گر .

۱۶-۸) کلیه هزینه های تهیه اعضاء مصنوعی  برای جبران نواقص و ناراحتی های جسمی بدنی.

ماده ۹ – مدت قرارداد

مدت این قرارداد یک سال شمسی است که از ساعت  صفر بامداد روز ……………. شروع و در ساعت صفر بامداد ……… منقضی است و در صورتیکه هر یک از طرفین به مدت یک ماه از پایان قرارداد نظر خود را مبنی بر فسخ و یا تجدید در شرایط قرارداد اعلام ننماید این قرارداد خود به خود توسط الحاقیه تمدید خواهد شد .

۱۵ مهر ۹۷ ، ۱۷:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه قرارداد مضاربه

مالک  : خانم / آقای : ………………….. فرزند آقای:  ………………….. و نام مادر خانم: …….. دارای شناسنامه شماره : ……………. صادره از : ……………………. متولد: ………………….. ساکن : …………………….. …………………… ……………………………….. ……………………. ………………..

مضارب : خانم / آقای : ………….. فرزند آقای : …………………و نام مادر خانم: …………… دارای شناسنامه شماره : …………. صادره از : ………………….متولد : ……………………….. ساکن :……………………………… ………………………………. ……………………..

سرمایه : مبلغ ……………………………ریال رایج که تماماً و نقداً از سوی مالک به مضارب تأدیه و تسلیم گردیده و مضارب اقرار بدریافت آن از مالک نمود .

قدر السهم ازمضاربه : حصه مالک از سود حاصله معادل …………………. سوم و حصه مضارب سوم از سود حاصله می باشد .

مدت : از تاریخ زیر بمدت …………………………….. سال کامل شمسی .

نوع تجارت : مضارب حق دارد سرمایه مورد مضاربه را صرفاً در تجارت گندم ، جو ، سویا و پنبه اختصاص دهد و لاغیر .

مکان : تهران : دفتر تجارتی مضارب واقع در نشانی :

شروط : ۱- مضارب حق دارد با مسئولیت خود نسبت به سرمایه با دیگری مضاربه نموده یا آن را به غیر به هر صورت ولو بصور : مشارکت ، نمایندگی ، صلح حقوق و وکالت و غیره واگذار نماید . ۲- مضارب باید اعمالی را که برای انجام امور تجارت مذکور که متعارف و معمول مکان و زمان است بجا آورد و چنانچه در بعضی از مواقع از قبیل ترخیص یا پاساوان یا کابوتاژ یا ترانزیت نیاز به وکیل داشته حق دارد آن را بوکیل با قید مقاطع معین ارجاع دهد . ۳- مضارب باید برای انجام مضاربه دفاتر روزنامه و کل که صفحات اول و آخر آن بامضای مالک و مضارب با قید تاریخ رسیده باشد تهیه کرده و تمامی امور مالی تجارت مورد مضاربه را در آن بدون ایجاد خدشه یا الحاق ثبت نماید و در صورتی که دفاتر مزبور تکافو ننماید به دفتر روزنامه یا کل جدید که بنحو مذکور باید بامضاء طرفین رسیده باشد حاصل جمع هر حساب را نقل داده و در آن عمل نماید . ۴- مضارب متعهد است در پایان هر سال مالی که ابتدای آن از اول فروردین ماه هر سال لغایت اسفند ماه همان سال است به جز اولین سال مالی موضوع این تجارت که آغاز آن از تاریخ زیر و پایان آن آخر اسفند ماه همان سال است به جز اولین سال مالی موضوع این تجارت که آغاز آن از تاریخ زیر و پایان آن آخر اسفند ماه سال جاری است حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد ترازنامه سالانه عملیات و صورت سود و زیان و عملکرد را بهمراه صورتحساب های مربوطه و گواهی موجودی بانک تهیه و تنظیم و امضاء کرده و به مالک تسلیم نماید . ۵- مضارب حق دارد در هر بانک مجاز در کشور یک شماره حساب جاری اعم از ریالی یا ارزی با امضاء مالک و خود افتتاح نماید و کلیه عملیات مالی موضوع تجارت این مضاربه باید در آن حساب ها متمرکز و جریان یابد . ۶- مضارب متعهد است حصه سود هر ساله موضوع تجارت این مضاربه را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به مالک تأدیه و پرداخت نماید . ۷- مالک حق دارد کلیه عملیات تجاری و محاسباتی و مالی مضارب را در خصوص این مضاربه در هر زمان بازرسی و رسیدگی کند . ۸- عقد این مضاربه بنا به علل موت یا جنون یا سفه احد از طرفین و مفلس شدن مالک یا تلف شدن تمام سرمایه و یا عدم امکان تجارتی که منظور و در این مضاربه قید شده ، منفسخ می گردد . ۹- مضارب در رابطه با عقد این مضاربه در حکم امین است و در صورت تفریط یا تعهدی ضامن مال مضاربه خواهد بود. ۱۰- چنانچه بنا به هر دلیل عقلائی ضرری بر تجارت موضوع این مضاربه عاید شود ضمن العقد خارج لازم که شفاهاً بین طرفین با قرار منعقد شده شرط و مقرر گردید که مضارب از مال خود به مقدار سخارت یا تلف مجاناض به مالک تملیک کند ۱۱ – در صورت فسخ یا پس از انقضای مدت مضارب متعهد است سرمایه را ضمن ارائه ترازنامه اختتامیه به مالک مسترد کرده و در صورت سود، حصه وی را نیز به مالک تأدیه کند .

۱۲- در صورت بروز هر گونه اختلاف فی مابین ، طرفین مورد اختلاف را به داوری خانم / آقای : ……………………… فرزند آقای : ……………. ساکن:……… ……………………….. …………………………………… ……………………………………… ارجاع خواهند نمود و رأی داور مذکور در مورد اختلاف ارجاعی قاطع و غیر قابل اعتراض و برای طرفین لازم الاجراء می باشد که بر مبنای آن طرف ذینفع حق صدور اجرائیه از طریق این دفترخانه علیه طرف دیگر دارد .

سایر شروط : ( در این قسمت اگر شروطی دیگر باشد ، تنظیم می گردد ) .

این سند در ۳ نسخه که هر سه نسخه د رحکم واحد است تنظیم و مبادله گردید و نسخه ای از آن بایگانی دفترخانه می باشد .

تاریخ …………….. ماه یکهزار و سیصد و ……………….. ۱۳ شمسی    محل امضاء :

۱۵ مهر ۹۷ ، ۱۷:۲۶ ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه قرارداد وکالت انحلال شرکت و تشکیل مجمع عمومی

مورد وکالت وحدود اختیارات : اقدام به انحلال شرکت …………… …………. ثبت شده به شماره…….. ……………….. در ثبت شرکت های تهران که موکل حسب الاظهار و با توجه به آگهی تاسیس شماره …………………… مورخ ………………… به عنوان ……………. ………….. معرفی شده ، تشکیل دادن مجمع عمومی فوق العاده ، شرکت در آن و اتخاذ تصمیم جهت انحلال موصوفه با حق تعیین مدیر تصفیه و امضاء ذیل صورت جلسه مجمع عمومی مزبور و رجوع به مراجع رسمی از قبیل سرممیزی مالیات بر شرکت ها ، اداره ثبت شرکت ها و سایر مراجع رسمی یا بخش خصوصی در رابطه با انحلال مرقوم و عنداللزوم امضاء و تقدیم ترازنامه های عملیاتی و صورت های سود و زیان و اظهار نامه های مالیاتی شرکت فوق الذکر و تأدیه هزینه ها ومالیات ها از مال خود بدون حق رجوع به موکل و اخذ مفاصا حساب ها و گواهی ها و امضائات لازمه در مراجع مزبور خصوصاً در ذیل ثبت انحلال شرکت در ثبت شرکت ها و اخذ آگهی مربوطه و درج آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار ویژه درج آگهی های مربوط به شرکت فوق با هزینه خود و اخذ روزنامه ها و انجام سایر امور پیش بینی نشده راجعه که اقدام و امضاء بالمباشره وکیل در این موارد به جای اقدام و امضاء موکل صحیح و نافذ بوده و نیازی به حضور یا تحصیل اجازه مجدد از موکل ندارد و این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است .

تاریخ : …………………………………..

 محل امضاء :

۱۵ مهر ۹۷ ، ۱۷:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه قرارداد وکالت برای تمام امور مرتبط با شرکت

نمونه قرارداد وکالت برای تمام امور مرتبط با شرکت

موکل/ موکلین : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………………………… متولد ……………………. صادره از …………………. به شماره ملی …………………..ساکن ………………………….. ……………………. …………………….. وکیل / وکلا : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ………………………………….. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………….. ساکن …………….. ……….. ………….. …………………………………….. مورد وکالت : مراجعه به تمامی ادارات دولتی و غیر دولتی و وابسته به دولت و ارگان ها و سازمان ها و نهادها و تمامی مراجع اداری و قانونی تحت هر عنوان واسم و در صورت فقد هر گونه منع قانونی و اقدام به انجام کلیه امور موکل در شرکت ……………………… ثبت شده به شماره …………………… در اداره ثبت ……………………… با توجه به سهام و سمت وی و شرکت در مجامع عمومی عادی و فوق العاده یا عادی به طور فوق العاده و اتخاذ تصمیم و دادن رای و پیشنهاد و انتخاب شدن یا انتخاب نمودن ، حضور در جلسات هیات مدیره و تصمیم گیری و قبول سمت و یا انتخاب کردن و امضاء صورت جلسات مجامع و هیات مدیره و تغییرات حتی امضاء تغییرات در ثبت شرکت ها و وفق مقررات و مفاد اساسنامه و مصوبات قانونی مجامع و هیات مدیره و تسلیم یا اخذ اوراق و اسناد و مدارک اعم از اصل یا رونوشت و کپی و در صورت فقد هر گونه منع قانونی اقدام در خصوص واگذاری و انتقال قطعی دادن کلیه سهام موکل در شرکت یاد شده تحت هر یک از عقود و عناوین حقوقی با جمیع متعلقات و لواحق به هر مقدار و به هر ارزش بعضاً متوالیاً و یا یکجا و به هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی به خود در مقابل هر بها و هر شرط و با هر کمیت و کیفیت ولو به صورت صلح حقوق و اسقاط نمودن کافه ی خیارات خصوصاً خیار غبن ولو به هر مقدار و به هر ارزش بعضاً متوالیاً و یا یکجا و به هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی به خود در مقابل هر بها و هر شرط و با هر کمیت و کیفیت ولو به صورت صلح حقوق و اسقاط نمودن کافه ی خیارات خصوصاً خیار غبن ولو به اعلی مراتبه و اخذ بهاء و تحویل دادن سهام و تنظیم و امضاء اسناد رسمی مربوطه حتی اصلاحیه های احتمالی آن و تنظیم و امضاء صورت جلسات مجامع عمومی و یا تغییرات مربوطه به منظور احراز انجام این وکالت و حضور در اداره ثبت شرکت ها و ثبت اسناد و املاک و امضاء دفتر سهام و تسلیم  سهام انتقالی به مشتری و عنداللزوم اخذ سود و حتی انتقال سود مربوطه به طریق اولی به شرح معنونه و تسلیم یا اخذ اسناد و مدارک و اوراق اعم از اصل و رونوشت و کپی و سپردن هر گونه تعهد و تصدیق امضاء به هر نحو و ترتیب به جای موکل و قیام و اقدام به تمامی تشریفات لازمه وفق مقررات و موازین قانونی ضمناً موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکلاء / وکیل را به مدت …………. سال از خود سلب و ساقط نمود .

حدود اختیارات : وکلاء / وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن می باشد و اقدام و امضاء وکلاء / وکیل  به جای اقدام و امضاء موکلین / موکل دارای اختیار و نفوذ قانونی است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

بتاریخ …. / …. / ………… هجری شمسی .

۱۵ مهر ۹۷ ، ۱۶:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه قرارداد استخدام

ویژه مسئولین فنی کارگاهها وکارخانجات صنایع غذایی ،آرایشی وبهداشتی

با استناد به قانون کار جمهوری اسلامی ایران این قرارداد بین خانم / آقای……………………….. که از این پس به عنوان  موسس / مدیر عامل شرکت / موسسه………………………. که ازاین پس کارفرما نامیده می شود از طرف دیگر منعقد می گردد وطرفین مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی اجرای مفاد آن را تعهد ومورد تایید قرارمی دهند .

تذکر : انعقاد این قرارداد الزامی به عضویت اجباری مسئولین فنی در این جامعه نمی نماید .

– مشخصات مسئول فنی :

نام ………………….. نام خانوادگی …………….. فرزند ……… شماره شناسنامه ……….  صادره از ……….. دارای مدرک تحصیلی ………………..از دانشگاه ………………………… وضعیت نظام وظیفه : ………… ساکن:………………………………………….تلفن …………………. فاکس …………………….. همراه                                      Email:

وضعیت تاهل : مجرد          متاهل               تعداد فرزند ……وضعیت سابقه کار : ………… وضعیت بیمه :……..

– مشخصات کارفرما:

نام………………..نام خانوادگی……………..فرزند  ………………..شماره شناسنامه ……… صادره از………………..دارای مدرک تحصیلی ………..  ساکن:………………………….. تلفن                          فاکس                             همراه                                 Email:

– موضوع قرارداد : اجرای تبصره ماده ۷ قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی وبهداشتی

نظارت وقبول مسئولیت فنی کارخانجات وکارگاههای تولیدی مواد غذایی وآرایشی وبهداشتی به منظور ایجاد وارتقاء ایمنی وسلامت تولیدات واحدهای فوق الذکر .

ماده ۱- مدت قرارداد :

این قرارداد به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در تاریخ                   با توافق طرفین منعقد می گردد

ماده ۲ – محل انجام کار:

 نشانی کارخانه :………………………..تلفن : ………….. فاکس : ……………………..

ماده ۳:

 شرح وظایف ومقررات مربوطه به مسئولین فنی وصاحبان مراکز تولیدی مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی وبهداشتی مشمول قانون به پیوست می باشد .

ماده ۴ :

الف – انجام هر گونه فعالیتی خارج از شرح وظایف مصرح در ماده ۳ مشمول این قرارداد نبوده وبا توافق بین طرفین قرارداد خواهد بود .

ب- اخذ هر گونه مجوز بهداشتی وکیفی خارج از قوانین ودستورالعملهای اداره نظارت برمواد غذایی بر عهده مسئول فنی نبوده وانجام امور اداری در داخل ویا خارج از کارخانه نیز بر عهده مسئول فنی
نمی باشد .

ج- شرکت در جلسه توجیهی که توسط جامعه صنفی مسئولین فنی قبل از انعقاد قرارداد از سوی طرفین قرارداد الزامی است .

د- جامعه مسئولین فنی صنایع غذایی تعهدی در قبال سایر قراردادهای منعقده بین طرفین جهت پذیرش سایر مسئولیتها ندارد .

ماده ۵- ساعات کار :

ساعت کار مسئول فنی طبق قانون کار برابر با ۴۴ ساعت در هفته و با تعیین شیفت می باشد .

شیفت صبح  ساعت   …………… شیفت عصر …………………  شیفت شب …………………………

تبصره : ساعات ونحوه محاسبه اضافه کاری مطابق قانون کار می باشد .

ماده ۶- مدت مرخصی وضوابط مربوط به آن مطابق قانون کار می باشد .

 تبصره : کارفرما موظف است در زمان مرخصی یا بیماری یا مسافرت طولانی مدت مسئول فنی مطابق ضوابط فرد واجد شرایط را به عنوان جانشین مسئول فنی با هماهنگی وی به اداره نظارت برمواد غذایی دانشگاه معرفی نمایند

ماده۷:

 مسئول فنی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرد ومراتب با توجه به اعلام کارفرما توسط جامعه صنفی مسئولین فنی صنایع غذایی نیز به سازمان مذکور اعلام می گردد .

 ماده ۸:

حداقل حقوق ومزایای مسئول فنی بر اساس رتبه تعیین شده از سوی وزارت کار وامور اجتماعی با شماره بخشنامه ۶۸۳۶ مورخ ۱/۲/۸۲ رعایت شرایط عمومی وخصوصی زیر می باشد وبا درنظر گرفتن شرایط زیر

– شرایط عمومی ( هر سال طبق آئین نامه داخلی هیئت مدیره جامعه مسئولین فنی با هماهنگی وزارت کار تعیین می گردد ) :

– مبلغ ایاب وذهاب:

– شرایط خصوصی : ( هر شرطی که مورد توافق طرفین قرارداد می باشد )

مبلغ کل آن برابر………………ریال می باشد.

تبصره ۱_ پس از انعقاد این قرارداد حقوق مسئول فنی می بایست ماهانه پرداخت گردد .

تبصره ۲_ افزایش حقوق با رعایت حداقل ضریب افزایش حقوق اعلام شده از سوی وزارت کار وامور اجتماعی بوده که در شروع اولین ماه ، سال شمسی اعلام می گردد وربطی به زمان انعقاد قرارداد ندارد . که البته با توافق مسئول فنی وکارفرما بیشتر از حداقل قانونی قابل اجراء می باشد .

ماده۹:

 با توجه به ضوابط فوق حقوق ماهانه مسئول فنی از طرف کارفرما پس از کسر حق بیمه ومالیات به حساب پس انداز قرض الحسنه مسئول فنی از طریق یکی از شعب بانکی معتبر کشور واریز ویا نقدا با صدور رسید پرداخت می گردد .

ماده ۱۰ – شرایط فسخ :

الف : در صورت انحلال یا ورشکستگی ومواد قهری دیگر منجر به تعطیل شدن ویا عدم تولید واحد گردد مراتب می بایست پس از اطلاع اداره نظارت ودانشگاه علوم پزشکی مربوطه به جامعه صنفی مسئولین فنی اعلام که همزمان با اطلاع به اداره کار وضعیت ادامه فعالیت مسئول فنی در اسرع وقت روشن گردد .

ب: در صورت استعفای مسئول فنی به هر دلیل ، لازم است مراتب حداقل یک ماه قبل به صورت کتبی به کارفرما اعلام ونامبرده پس از انتقال کلیه وظایف ووسایل به مسئول فنی بعدی واعلام به جامعه صنفی مسئولین فنی مستعفی تلقی می گردد .

تبصره : رونوشت استعفای مسئول فنی می بایست برای اداره نظارت برمواد غذایی ، آرایشی وبهداشتی ارسال گردد .

ج_ در صورت اخراج مسئول فنی ارائه مدارک موجه از سوی کارفرما دال بر تخلف وعدم کارایی ویا تسامح در انجام وظایف شغلی به اداره نظارت برمواد غذایی وجامعه مسئولین فنی صنایع غذایی الزامی می باشد .

د: در صورت ترک محل کار توسط مسئول فنی کارفرما موظف است مراتب را به اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه اعلام ورونوشت آن را به جامعه مسئولین فنی ویک نسخه به اداره کار محل جهت اطلاع ارسال نمایند .

ماده ۱۱ – تسویه حساب :

تسویه حساب جهت استعفاء یا فسخ قرارداد مطابق ضوابط قانونی کار انجام می شود ( پرداخت حق سنوات ، مرخصی های استفاده نشده و…… )

که کپی آن جهت صدور پروانه مسئولیت فنی بعدی الزامی است وبا توجه به مواد ۲۷ و۲۴ قانون کار سنوات خدمت پرداخت می گردد .

ماده ۱۲ _ اختلاف در قرارداد :

در صورت بروز هر گونه اختلاف بین طرفین قرارداد مراتب می بایست کتبا از سوی آنان به اطلاع جامعه صنفی مسئولین صنایع غذایی کشور رسیده تا در سه مرحله پیگیری شود :

الف : تا حد امکان حل اختلاف بین طرفین قرارداد .

ب_ حل اختلاف با حضور طرفین ونماینده جامعه صنفی مسئولین فنی صنایع غذایی

ج_ رسیدگی ازطریق مراجع حل اختلاف وزارت کار ویا اداره کار محل با حضور طرفین

ماده ۱۳ _ این قرارداد باید به تایید جامعه صنفی مسئولین فنی صنایع غذایی برسد .

تبصره : با موارد پیش بینی نشده در این قرارداد بر طبق قانون کار ومقررات مربوطه عمل خواهد شد . این قرارداد در ۱۳ بند و۶ تبصره در ۵ نسخه که هر کدام حکم واحد دارند تنظیم گردیده است که یک نسخه آن نزد کارفرما ویک نسخه نزد مسئول فنی ویک نسخه نزد جامعه مسئولین فنی ویک نسخه به اداره نظارت برمواد غذایی دانشگاه مربوطه ویک نسخه آن به اداره کار محل ارسال
می گردد .

برای سالهای دوم به بعد ضمن اعلام تغییرات در قرارداد مربوطه تغییرات طرفین قرارداد
می بایست این محل را مهر وامضاء نماید .

شرایط تغییر یافته عبارتند از :

۱-

۲-

۳–

قرارداد مربوط به سال گذشته با تغییرات فوق ( …….. بند ) مورد پذیرش می باشد .

مهر وامضاء مسئول فنی                         مهر وامضاء کارفرما                                                مهر وامضاء جامعه صنفی مسئولین فنی صنایع غذایی

۱۵ مهر ۹۷ ، ۱۶:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه قرارداد خرید سلف در قبال وثیقه غیر منقول

این قرارداد بین شرکت / کارخانه …………………………… …………………. ………………. ………………. (کلیه مشخصات ثبتی ) ……………………………. ………………………. …………… ……………………….

به نشانی ………………………….. که در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از یک طرف و بانک …….. به نشانی ……………………….. که در این قرارداد بانک نامیده می شود از طرف دیگر منعقد می گردد .

ماده ۱- کالای موضوع این قرارداد عبارت است از :

تعداد ……………………………………………………………………………………….

قیمت واحد …………………………………………………………………………………..

مبلغ کل ……………………………………………………………………………………….

که فروشنده متعهد و ملتزم گردید در تاریخ ………. بدون هیچ گونه عذری به بانک تسلیم و تحویل و برگ رسید اخذ نماید .

ماده ۲- بانک مبلغ ……….. ریال بهاء کل کالای موضوع ماده ۱ این قرارداد را به فروشنده یک جا پرداخت و فروشنده اقرار به دریافت آن نمود .

ماده ۳- شرایط قرارداد به شرح زیر است :

الف – فروشنده متعهد گرید کالای مورد این قرارداد  را عینا مطابق با خصوصیات و مشخصاتی که در ماده ۱ منعکس است بدون تاخیر ، صحیح و سالم تحویل بانک نماید .

ب- محل تحویل کالای موضوع این قرارداد ………….. می باشد .

هزینه حمل و سایر هزینه های احتمالی مربوطه به عهده  فروشنده است .

تبصره : فروشنده متعهد است کالای مورد معامله را به محض تولید یا جمع آوری به هزینه خود به نفع بانک بیمه نماید.

ج- در صورتی که مورد معامله به تشخیص بانک از جهت خصوصیات و کیفیات و مرغوبیت و غیره مطابق شرایط توافق شده در این قرارداد نباشد بانک حق دارد که از تحویل کالا خودداری و به ترتیبی که در این قرارداد قید گردیده عمل نماید . در صورتی که مورد معامله تحویلی بهتر از آن  باشد که در این قرارداد ذکر شده بانک وجهی علاوه بر مبلغ این قرارداد پرداخت نخواهد نمود .

د- هرگاه فروشنده به هر علتی مورد معامله را در موعد مقرر تحویل بانک ننماید و یا کالای آماده برای تحویل ، مطابق مشخصات مندرج در این قرارداد نباشد بانک مخیر است به یکی از طرق زیر عمل نماید :

 بانک به تشخیص خود مهلت مناسبی برای تسلیم و تحویل مورد معامله بدهد . در غیر این صورت چنانچه قیمت واحد مورد توافق قبلی ، مورد قبول بانک نباشد ، بانک حق دارد به تشخیص خود در قیمت واحد تجدید نظر به عمل آورد و نظری که اعلام خواهد کرد برای فروشنده قطعی و متبع خواهد بود.

 بانک با دریافت کالای مشابه مورد معامله موفقت نماید . تعیین مشخصات کالای مشابه ،‌جهت کمیت و کیفیت آن با بانک خواهد بود .

 بانک معامله را فسخ وبا اخذ تصمیم در مورد میزان مطالبه خود نسبت به وصول آن اقدام نماید .

ماده۴- هر گاه فروشنده از تحویل کالای مورد این قرارداد در موعد مقرر به هر علتی امتناع نماید و هیچ یک از طریق پیش بینی شده در بند ماده ۳ این قرارداد نتواند مورد قبول بانک واقع شود ، چون کالای مورد قرارداد بر ذمه فروشنده صورت دین دارد که بایستی به بانک رد نماید لذا فروشنده متعهد و ملتزم به رد کالای مورد قبول قرارداد به بانک می باشد.

ماده ۵- در صورتی که بانک نتواند هیچ یک از علل تحویل کالای مورد این قرارداد را در سررسید از فروشنده بپذیرد ،‌میزان مطالبه خود را بر اساس قیمت روز کالای مورد قرارداد ،‌محاسبه خواهد نمود .

 ماده ۶- چنانچه فروشنده  قبل از سر رسید به بانک اطلاع دهد که در سر رسید قادر به انجام تعهد خود نمی باشد و بانک علل مربوطه را بپذیرد  ضمن اعلام فسخ ، میزان مطالبه بانک معادل مبلغ کل این قرارداد به اضافه جریمه ای بابت عدم ایفای تعهد  فروشنده بالغ بر ….. ریال خواهد بود که فروشنده متعهد و ملتزم به پرداخت آن می باشد .

ماده ۷- فروشنده برای تضمین انجام تعهدات مندرج در این قرارداد اموال ( مشخصات کامل مورد وثیقه ذکر گردد ) به موجب سند رسمی در وثیقه بانک قرارداد که در صورت استنکاف فروشنده از پرداخت بدهی خود ، بانک حق دارد حقوق خود را از محل مورد وثیقه استیفاء نماید و در صورت لزوم بانک حق دارد از هر نوع حساب و موجودی فروشنده نزد خود جهت استیفاء مطالبات و حقوق خود ناشی از تخلفات فروشنده راساً برداشت نماید و در صورت عدم تکافو از مورد وثیقه استیفاء ‌حق نماید .

ضمناً حسب اقرار طرفین قبض و اقباضی صورت گرفت و مورد وثیقه امانتاً صحیح و سالم مجدداً به تصرف فروشنده داده شد و فروشنده ضمن اقرار به تصرف تعهد نمود که :

اولاً : از هر گونه معامله ناقل یا نتیجه بخش نقل از هر حیث و هر جهت و تحت هر عنوان اعم از قطعی و شرطی ، وکالت و …………. نسبت به مورد وثیقه خودداری نماید .

ثانیاً : بدون موافقت بانک در مورد وثیقه تغییری ایجاد ننماید .

 ثالثاً :  مورد وثیقه را همه ساله در قبال خطر حریق نزد بیمه گر مورد قبول بانک به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد به نفع بانک بیمه نموده و بیمه نامه را تحویل بانک دهد در غیر این صورت بانک حق دارد مورد وثیقه را وکالتاً از طرف فروشنده به هزینه خود بیمه نموده و مبلغ هزینه شده را به حساب بدهی فروشنده منظور نماید . وکالت اخیر ضمن عقد خارج لازم به بانک تفویض شد و تا فک این سند به قوت خود باقی است .

رابعاً : از انجام هر اقدامی که موجب نقصان بهای مورد وثیقه باشد خودداری نماید و در صورتی که مورد وثیقه نیاز به تعمیرات داشته باشد به هزینه خود نسبت به تعمیر آن  اقدام نماید . ضمناً قبول نمود که چنانچه قبل از فک این سند تمام یا قسمتی از مورد وثیقه در معرض اجرای طرح های موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد ، بانک به قائم مقامی بدهکار وکیل بلا عزل و وصی بعد از فوت اوست که کلیه تشریفات قانونی را از قبیل انتخاب کارشناس ، اعتراض به ارزیابی ، حضور در کمسیون های ذیصلاح ، همچنین توافق در تقویم را انجام دهد و با امضا اسناد و دفاتر مربوطه وجوهی را که از طرف موسسه ذیربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از مورد وثیقه پرداخت خواهد شد نقداً یا تقسیطاً دریافت کند و پس از کسر و احتساب هزینه های متعلقه ، باقیمانده را بابت مطالبات خود محسوب دارد و چنانچه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع شده باشد بانک حق دریافت وجوه سپرده را خواهد داشت .

 خامساً : در صورتی که در مورد وثیقه علاوه بر مستحدثات فعلی ، مستحدثات دیگری بوجود آورد و یا در مستحدثات فعلی تغییراتی داده شود ، اعیانی احداثی نیز جزء مورد وثیقه بوده و به هر حال مستحدثات جدید و تغییرات انجام شده مانع از اجرای ماده ۳۴ ثبت نخواهد بود .

۱۵ مهر ۹۷ ، ۱۶:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه قرارداد کار

این قرارداد به موجب ماده (۱۰) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) قانون کار موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۷مجمع تشخیص مصلحت نظام، بین کارفرما / نماینده قانونی کارفرماو کارگر (کارمند) منعقد می شود.

۱-مشخصات طرفین : کارفرما / نماینده قانونی کارفرما

آقای/خانم/شرکت …………………………………فرزند……………………..شماره شناسنامه/ شماره ثبت …………………. نشانی :  ……………………………………………………………… و کارگر (کارمند) آقای/ خانم : …………………………………..فرزند……………… متولد…………….. شماره شناسنامه …………….. شماره ملی ……………………. میزان تحصیلات ……………………..نوع و میزان مهارت …………………………………………………..

نشانی : استان: …………………………………….. شهر : ……………………………. منعقد می گردد.

آدرس کامل : …………………………………………………………………………………

۲- نوع قرارداد:   دائم              موقت         کار معین

۳- نوع کار یا حرفه یا حجم کار و یا وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال می یابد: ………………………..

۴- محل انجام کار استان : ………………………….. شهر ………………………………..

۵- تاریخ انعقاد قرار داد :………………………….. ۶- مدت قرارداد : …………………………………………………………

۷- ساعات کار : ………………………. میزان ساعات کار و ساعت شروع و پایان آن با توافق طرفین تعیین می گردد، ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کمتر از آن مجاز است.

۸- حق السعی:الف) مزد ثابت/مبنا روزانه/ساعتی …………………………………ریال(حقوق ماهانه : ………………………………. ریال)

ب- پاداش افزایش تولید یا بهره وری ………………………………………………….. ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

ج- سایر مزایا: کمک هزینه مسکن ……………………… عائله مندی …………………………… کمک هزینه خواروبار …………………….

مرخصی استحقاقی سالانه ……….. روز مطابق قانون کار و مقررات تبعی) (تعطیل هفتگی ……………………. روز مطابق قانون کار و مقررات تبعی)

۹- حقوق و مزایا بصورت هفتگی/ ماهانه کارگر به حساب شماره ………………………………… نزد بانک ……………..  شعبه…………………. توسط کارفرما یا نمایده قانونی وی پرداخت می گردد.

۱۰- بیمه : به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید.

۱۱- عیدی و پاداش سالانه: به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا(تا سقف ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. برای کار کمتر از یک سال میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

۱۲- حق سنوات یا مزایای پایان کار: به هنگام فسخ یا خاتمه قرارداد کار حق سنوات مطابق  قانون و مصوبه ۲۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود.

۱۳- شرایط فسخ قرارداد: این قرارداد در موارد ذیل، توسط هر یک از طرفین قابل فسخ است.

فسخ قرارداد …………………… روز قبل به طرف مقابل کتبا اعلام می شود.

۱۴- سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله مرخصی استحقاقی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله بندی نسبت به این قرار داد اعمال خواهد شد.

۱۵- این قرارداد در چهار نسخه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه دست کارگر، یک نسخه به تشکل کارگری (درصورت وجود) ویک نسخه نیز توسط کارفرما از طریق نامه الکترونیکی یا اینترنت یا سایر طرق به اداره کار و امور اجتماعی محل تحویل می شود.

محل امضاء کارفرما                                                            محل امضاء کارگر

۱۵ مهر ۹۷ ، ۱۶:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه قرارداد کار بازار یابی

(یک ماهه )

آقای / خانم ………………………………..فرزند ………………….. شماره شناسنامه ………………. عطف به درخواست مورخ …/…./  ۱۳  ، این دفتر موافقت خود را برای همکاری با شما جهت بازاریابی ، ارائه خدمات و فروش کالا با شرایط ذیل اعلام می دارد :

۱-وظیفه بازاریاب فقط معرفی کالا و خدمات این دفتر خواهد بود و شما حق دریافت هیچگونه وجهی را از مشتری نخواهید داشت .

۲-چنانچه تمایل به داشتن نمونه کالا دارید در صورت داشتن مشتری به صورت امانت بلامانع است و توضیح اینکه بهای کالا اجتناب ناپذیر است ، لذا قبل از اعلام قیمت قطعی به مشتریان خود ، بهای آنها را با تلفن شماره ……………… از دفتر استعلام نمائید.

۳- در هنگام تماس و یا مکاتبه اعلام کد همکاری، الزامی است .

۴- مدت این همکاری بصورت آزمایشی به مدت یک ماه از تاریخ  فوق الذکر می باشد .

۵- قبل از مراجعه مشتریان خود به دفتر ،اسامی آنان را به مسئول دفتر اعلام تا پورسانت آن به حساب شما منظور گردد .

۶- درآمد حاصل از ارائه خدمات یا فروش کالا به مشتریان شما ، طبق توافق نامه میباشد که پس از ارائه خدمات و پایان کار به حساب شما واریز خواهد شد .

۷- رعایت کلیه شئونات اخلاقی و اسلامی و قبول کردن محل انجام وظیفه طبق نظر دفتر شرکت و رعایت ساعت کاری .

۸- یک فقره سفته / چک شماره …………………… به مبلغ ………………. ریال به عنوان تضمین حسن اجرای تعهدات بازاریاب به مسئول دفتر تحویل داده شده است و آقای/ خانم ………………………………… بازاریاب ، کد شماره ………………… تمام موارد فوق را با دقت در صحت وسلامت عقل خوانده ، و متعهد به انجام آنها بوده و اعلام می دارد و اجازه می دهد و رضایت دارد که در صورت رعایت نکردن هر کدام از بندهای فوق از محل سفته / چک فوق به نفع شرکت ……………………………جبران خسارت شود و نسبت به اخراج اینجانب از شرکت اقدام نماید و حق هیچگونه اعتراضی را نداشته و خواهان هیچ حق و حقوقی نیستم .

۹- این قرارداد رابطه استخدامی میان بازاریاب و شرکت بوجود  نمی آورد .

     امضا و اثر انگشت بازاریاب                              شرکت ………………………………

۱۵ مهر ۹۷ ، ۱۶:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه قرارداد صلح تلفن همراه

مصالح : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………….. بشناسنامه شماره ………………… متولد …………….. صادره ……………….. به شماره ملی ………………. ساکن ………………………………………………………………….. ………………………………..

متصالح : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………….. بشناسنامه شماره ………………… متولد …………….. صادره ……………….. به شماره ملی ………………. ساکن ……………………………………………………………………..

مورد مصالحه : تمامی حقوق عینیه ، فرضیه و متصوره و حکمیه و احتمالی و قانونی مصالح نسبت به ششدانگ تلفن همراه / سیار / موبایل به شماره ………………………….. دارای سیم کارت شماره ……………………. منشعب از شبکه تلفن همراه استان……………. با جمیع متعلقات و امتیازات و ودایع و لواحق و توابع و سپرده های احتمالی ان که از هر جهت به رؤیت کامل متصالح رسیده و از کمیت و کیفیت آن آگاه گردید و اقرار به تصرف مورد صلح نمود. علاوه آنکه متصالح مسئولیت استفاده از تلفن همراه مورد صلح و مسئولیت پرداخت بدهی های استخراج نشده آن تا تاریخ تنظیم این سند را شخصاً در برابر شرکت مخابرات ایران / ارتباطات سیار بعهده گرفت و متعهد به پرداخت و تأدیه بدهی های احتمالی به هر مقدار و میزان که تشخیص داده شود، گردید .

مال الصلح : مبلغ ……………………….. ریال وجه رایج که تمام آن تسلیم مصالح نامبرده بالا گردید اسقاط کافه ی خیارات و لو خیار غبن حتی به اعلی مراتبه از طرفین به عمل آمد . منافع مورد صلح به کسی واگذار نشده است .

بتاریخ …. / …. / ………. هجری شمسی .

۱۵ مهر ۹۷ ، ۱۶:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه رضایت نامه همسایگان برای پروانه ساخت شهرداری

شهرداری محترم منطقه

با سلام

احتراما ً اینجانب ……………………….. فرزند ………………….. مالک پلاک ……………… بخش ………………….. شهرستان ………………………….. واقع در ……………………………………………….. بدین وسیله رضایت خود را نسبت به …………………………. ساختمان مجاور شمالی / جنوبی / شرقی / غربی اینجانب به مالکیت خانم / آقای ……………………………. با پلاک ……………… اعلام می نمایم و صدور مجوز جهت ساختمان ایشان بلامانع می باشد .

امضاء / اثر انگشت مالک ملک .

۱۵ مهر ۹۷ ، ۱۶:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد پیمان جزء

این قرارداد در تاریخ ............................................................................ فیمابین ............................................................به نمایندگی ....................................... به موجب معرفی نامه / حکم / شماره .............................................. به عنوان کارفرما از یک طرف و آقای / شرکت..................... به شماره شناسنامه / ثبت شرکت .............................. به مدیریت ....................... که طی آگهی / نامه شماره ....................... رسماً معرفی گردیده ، به عنوان پیمانکار از طرف دیگر طبق شرایط زیر منعقد و طرفین ملزم به اجرای مفاد و شرایط آن می باشند .

 

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد ، عبارت است از .................. ....................................... که نوع و مشخصات فنی آن بر اساس ماده 8 همین قرارداد می باشد و در صورتیکه پس از تحویل  ، بنا به تشخیص کارفرما خلافی از این حیث در موضوع قرارداد مشاهده شود پیمانکار به هزینه خود موظف به اصلاح مورد در اسرع وقت می باشد .

 

ماده 2-مدت قرارداد

مدت کل قرارداد ..............................روز/ ماه / سال شمسی می باشد و از تاریخ ............................ الی ............... خواهد بود و طبق برنامه زمان بندی و شرح ذیل :

 

-

-

-

 

ماده 3- امور مالی و مبلغ قرارداد :

الف : مبلغ کل

مبلغ کل قطعی / تقریبی موضوع قرارداد عبارت است از به حروف ........................................ریال و به عدد ......................ریال از قرار ...............................................ریال می باشد .

ب: پیش پرداخت :

ب: پیش پرداخت :

کارفرما قبول نمود

 مبلغ به حروف / به عدد .................................................................................................................ریال معادل (             %                             درصد )کل مبلغ قرارداد را از طریق چک به شماره بانک                   به عنوان پیش پرداخت در قبال اخذ ضمانت نامه بانکی به شماره                       به مبلغ                   ریال (معادل وجه پیش پرداخت ) صادره از بانک                                  که تا تاریخ                                  معتبر بوده و یا بنا به درخواست کارفرما قابل تمدید باشد و یا سفته شماره                         به مبلغ                       ریال معادل (دو برابر وجه پیش پرداخت ) در اختیار پیمانکار قرار دهد .

ج: اسناد و مدارک و نحوه پرداخت :

اسناد و صورت وضعیت های مربوط به هر قسمت از موضوع قرارداد و هر مرحله توسط پیمانکار ارائه و پس از تنظیم صورت مجلس لازم در مورد تحویل و تحویل هر قسمت از کار ، مالیات پیمانکار پس از کسر         % بابت پیش پرداخت (در صورتی که چندین پرداختی صورت گرفته باشد)و هر گونه کسور قانونی ظرف مدت ........... روز از تاریخ ارائه اسناد پرداخت می شود .

 

ماده 4- تضمین:

پیمانکار  مبلغ به حروف و به عدد ...........................................................            ....................................ریال معادل 5%.درصد کل بهای قرارداد را به صورت تضمین نامه بانکی شماره .......................................... صادره از بانک .....................که تا تاریخ ...................معتبر می باشد و در صورت درخواست کارفرما ،پیمانکار ملزم به تمدید مدت آن می باشد و یا به صورت ............................... به عنوان تضمین اجرای تعهد به کارفرما تحویل می دهد . در صورت انجام کامل تعهدات از سوی پیمانکار و تحویل قطعی حداکثر تا مدت             روز پس از پایان قرارداد و ارائه صورت مجلس تحویل قطعی توسط وی تضمین مذکور مسترد خواهد شد .

 

ماده 5- کسور قانونی

علاوه بر 5% فوق کارفرما معادل 10% از هر پرداخت بابت حسن انجام کار کسر و پس از تحویل قطعی و نهایی کار تسلیم پیمانکار خواهد نمود .

 

ماده 6- سایر کسور قانونی  :

پرداخت هر گونه عوارض و مالیات و سایر حقوق دولتی به عهده پیمانکار می باشد که کارفرما در هر پرداخت از مطالبات مشار الیه کسر می کند .

 

ماده 7- مواد اولیه  

-نوع ، مقدار و ارزش موادی که از سوی کارفرما به طور الزامی / همکاری از طریق                    در اختیار پیمانکار قرار میگیرد ، به شرح ذیل می باشد :

-

-

-

-

ماده 8- نوع و مشخصات فنی  

نوع و مشخصات فنی موضوع قرارداد به شرح ذیل و مطابق نقشه ها و جداول پیوست ها می باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده 9- دوره تضمینی  

حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل موقت برای مدت                  روز / ماه / سال از طرف پیمانکار تضمین می گردد . این مدت دوره تضمین نامیده می شود .

 

 

ماده 10- تغییرات مقادیر کار

کارفرما می تواند با شرایط همین قرارداد تا حدود 25% موضوع پیمان را کاهش یا افزایش دهد که در این صورت مدت قرارداد نیز به همان میزان تغییر خواهد کرد و در هر حال مراتب باید حداقل            روز قبل با اطلاع پیمانکار برساند .

 

ماده 11- تعطیل و تاخیر

الف : در صورتیکه به علت نبودن نقشه یا برخی مصالح و یا مسائل مالی و غیره کارفرما نتواند به تعهدات خود عمل کند و احتمال تعطیل کارگاه برود 15 روز قبل ، تعطیلی کارگاه را به پیمانکار اعلام می نماید .

تبصره 1- مدت تعطیلی بیش از مدت کل پیمان نمی تواند باشد و در هر حال مدت تعطیلی بیش از 3 ماه نمی تواند باشد .

تبصره 2- در هر حال مدت تعطیلی به مدت پیمان اضافه می شود .

ب: در صورتیکه پیمانکار در انجام تعهدات خود قصور ورزد کارفرما می تواند :

1- تا 3/1 مدت پیمان برای هر روز دیرکرد 1000/1 مبلغ کل پیمان از قرار هر روز                 ریال از محل تضمین سپرده حسن انجام کار و تضمین اجرای تعهد وصول نماید .

2- از 3/1 تا 3/2 مدت پیمان برای هر روز دیکرد دو برابر بند 1 فوق الذکر از قرار هر روز                ریال از محل تضمین سپرده شده حسن انجام کار و تضمین اجرای تعهد وصول نماید .

3- چنانچه مدت تاخیر از 3/2 مدت پیمان تجاوز کند کارفرما می تواند ضمن اجرای بند های 1 و 2 فوق الذکر پیمان را طبق ماده 46 شرایط عمومی پیمان فسخ و مطابق ماده 47 همان پیمان عمل نماید .

 

ماده 12- فورس ماژور

در صورت هر گونه حادثه ای که خارج از حیطه و اقتدار پیمانکار برای انجام تعهدات ناشی از این قرارداد باشد پیمانکار باید مدارک مثبته خود را بلا درنگ به کارفرما ارائه نماید تا در صورت قبول مشار الیه با توافق طرفین در خصوص مورد اتخاذ تصمیم خواهند نمود .

 

ماده 13- تائیدات و تعهدات پیمانکار

الف : پیمانکار تعهد نمود موارد ذیل را دقیقاً مراعات کند :

1-   در حفظ و نگه داری ابزار و ماشین آلات و وسایل و مصالح موجود در کارگاه نهایت کوشش را مبذول و در استفاده از آنها نهایت صرفه جویی را بنماید .

2-   در صورت ورود هر نوع خسارتی به اموال منقول و غیر منقول متعلق به کارفرما اعم از مفقود شدن ، سوختن و غیره خسارت وارده را عیناً جبران و یا به نحوی عمل نماید که رضایت کارفرما جلب گردد .

3-     کلیه امور ایمنی و بهداشتی را جهت سلامت جان کارگران و کارکنان به اجراء درآورد .

4-     مقررات و ضوابط داخلی سازمان  را مراعات کند .

5-   کارگران ایرانی باید دارای شناسنامه و برگ پایان خدمت یا معافست پزشکی یا کفالت معتبر و کارگران بیگانه باید دارای پروانه کار معتبر باشند .

6-   پیمانکار و یا نماینده معرفی شده از طرف وی باید به طور مداوم در محل کارگاه حضور داشته باشند و عملیات اجرایی تحت سرپرستی ایشان انجام گیرد .

7-   نظارتی که از طرف کارفرما یا نماینده کارفرما و یا                  طرح و یا کارکنان در اجرای عملیات موضوع قرارداد می شود به هیچ وجه از میزان مسئولیت پیمانکار نخواهد کاست .

ب: همچنین پیمانکار اعلام نمود که :

1-   مشمول اصل 141 قانون اساسی و ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب 22/10/1337 نمی باشد ، به هیچ عنوان اشخاص مذکور در این قانون را در موضوع قرارداد سهیم و ذینفع نمی کند و در صورتی که خلاف آن ثابت شد ، علاوه بر تحمل مجازات قانونی کارفرما نیز حق دارد برابر ماده 17 عمل نماید .

2-   از تمام مشخصات فعلی ، اسناد و مدارک ، نقشه ها خصوصیات و قیمت مواد و مصالح کار ، تهیه کارگران ساده و متخصص به تعداد کافی و سایر جزئیات موضوع قرارداد اطلاع کامل حاصل و سود خود را نیز ملحوظ نموده است و نمی تواند از انجام تعهدات خود جزاً یا کلاٌ به معاذیر فوق متعذر گردد یا در انجام آن  تاخیر نماید .

3-     در خاتمه قرارداد هرگونه طرح ، نقشه ، قالب ، الگو ، فرمول و غیره را به کارفرما تسلیم می نماید .

4-     حق انتقال تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را بدون توافق کتبی کارفرما به غیر ندارد .

5-     پیمانکار حق ندارد بدون اجازه کتبی کارفرما مفاد قرارداد را کلاً یا جزاً در طول اجرا حتی پس از اتمام آن فاش نماید .

ماده 14- تعهدات کارفرما  

الف – تحویل کارگاه

ب: تحویل نقشه ها و طرح ها بر اساس ماده 8 همین قرارداد

ج: آماده نمودن ابزار و وسایل و مواد اولیه (در صورتیکه به عهده کارفرما باشد )

د: پرداخت وجه در قبال صورت وضعیت های تائید شده

ه: پرداخت هزینه های مربوط به تغییرات نقشه ها و طرح ها و دستور العمل ها ییکه به صورت کتبی به پیمانکار  ابلاغ شده باشند در این صورت  موارد به عنوان متمم قرارداد منظور و هزینه ها بر مبنای قیمت قرارداد محاسبه خواهند شد .

تبصره : در هر صورت مبلغ هزینه های مزبور بیش از 10 درصد کل قرارداد  نمی تواند باشد .

 

ماده 15- تحویل موقت  

پس از آنکه پیمانکار عملیات موضوع قرارداد را طبق مشخصات فنی مندرج در ماده 8 همین قرارداد انجام داد می تواند از طریق ناظر درخواست تحویل موقت نموده و نماینده خود را برای (عضویت در کمیسیون تحویل معرفی نماید ، ناظر پس از بررسی و تائید تاریخ تشکیل کمیسیون را مشخص و به اطلاع پیمانکار و کارفرما می رساند و کمیسیون مرکب خواهد بود از :

-       نماینده کارفرما یک نفر

-       نماینده امور مالی کارفرما یک نفر

-       ناظر کارگاه یک نفر

-       نماینده پیمانکار یک نفر

پیمانکار موظف است با اطلاع از تاریخ تشکیل کمیسیون وسایل مورد نیاز را جهت آزمایشات مربوطه آماده نماید و آزمایش های لازم با حضور اعضای کمیسیون توسط ناظر (دستگاه نظارت )انجام و نتایج حاصله در صورت مجلس تحویل موقت قید می گردد.

تبصره : در صورت وجود نقائص ،موارد آن درج و ظرف مهلت مقرر در صورت مجلس تحویل موقت ، پیمانکار ملزم به رفع آن بوده و ناظر موظف به پیگیری مورد و اعلام نتیجه به کارفرما می باشد .

 

 

 

ماده 16-تحویل قطعی  

پس از گذشت                        روز / ماه / سال دوره تضمینی (پس از تحویل موقت ) کمیسیون طبق ماده 15 تشکیل و پس از بازدید کارها در صورت مطابقت آن با مشخصات مندرج در ماده 8 و عدم وجود عیب و ایراد ، تحویل قطعی طی صورت مجلس انجام می شود .

 

ماده 17- فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرای هر یک از مفاد قرارداد توسط پیمانکار ، کارفرما حق دارد ضمن فسخ قرارداد و تضمین حسن اجرای تعهد ، کلیه خسارات وارده را به تشخیص خود تعیین و از محل تضمین مزبور و سایر اموال پیمانکار به هر طریق که صلاح بداند وصول نماید .

تبصره : در هر حال کارفرما میتواند با                   روز اعلام قبلی ، قرارداد را به طور یک جانبه فسخ نماید و پیمانکار حق هیچ گونه مطالبه یا اعتراضی از این بابت ندارد و امور مالی قرارداد در صورت فسخ طبق بند ج ماده 3 همین قرارداد خواهد بود .

 

ماده 18- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر و تعبیر و اجرای قرارداد موضوع به                                     ارجاع داده می شود و نظر مرجع مذکور قاطع و برای طرفین لازم الاجراء است .

 

ماده 19-سایر شرایط

1-     ناظر کارگاه (دستگاه نظارت ) را کارفرما تعیین و کتباً به پیمانکار معرفی می کند .

2-     در مواردی که این قرارداد سکوت اختیار نموده ، اولاً شرایط عمومی پیمان و ثانیاً سایر قوانین دولتی معتبر است .

 

ماده 20- اسناد و مدارک پیمان

اسناد و مدارک پیمان به شرح زیر می باشد :

1-     پیمان حاضر

2-     تضمین نامه ها

3-     شرایط عمومی پیمان

4-     مشخصات فنی ، خصوصی پیمان

5-     نقشه های کلی و تفصیلی و اجرایی

6-   برنامه تفصیلی اجرایی و صورت مجلس ها و موافقت نامه  و هر نوع سند دیگری که در مورد کارهای جدید و تغییراتی که در قسمتی از کارها طبق شرایط عمومی پیمان در مدت تنظیم و به امضاء طرفین برسد .

 

ماده 21-

هرگاه بین اسناد و مدارک این پیمان تعارض ، تزاحم و تناقض وجود داشته باشد و یا در تعبیر و تفسیر این قرارداد اختلافی حاصل گردد مدارک پیمان به شرح ذیل حائز اهمیت و اولویت می باشد .

1-     اصلاحیه ها ، الحاقیه ها یا صورت جلسات به ترتیب آخرین تاریخ صدور

2-     نقشه های کلی و تفصیلی اجرایی (پیوست شماره               قرارداد )

3-     مشخصات فنی خصوصی

4-     مشخصات فنی عمومی

5-     پیمان حاضر

6-     شرایط عمومی پیمان مصوب وزارت برنامه و بودجه

 

ماده 22- اقامتگاه

 

اقامتگاه کارفرما :

 

 

اقامتگاه پیمانکار :

 

تبصره : طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف 10 روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند ، در غیر این صورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطارهای قانونی به آدرس سابق نافذ و معتبر بود .

 

این قرارداد در                   ماده و                   تبصره و با حذف مواد                     در سه نسخه  به اعتبار واحد تنظیم و مبادله گردید .

 

 

 

امضاء نماینده پیمانکار                                     امضاء نماینده کارفرما                               امضاء معاونت

۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۵:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد طبخ غذا

 با توکل به خداوند متعال این قرارداد این قرارداد در تاریخ               فی مابین                                  به نمایندگی                     به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی شماره           مورخ          به عنوان متعهد له  از یک طرف و شرکت                     به شماره ثبت                   به نمایندگی                                       به شماره شناسنامه          صادره از            معرفی گردیده است و در این قرارداد متعهد نامیده می شود . طبق شرایط ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم به کلیه مفاد آن می باشد.

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از تهیه غذای گروه                      به تعداد آماری که توسط متعهد له            روز قبل برای           روز بعد به طور کتبی به تعهد کتبی به تعهد اعلام می گردد که نوع و مشخصات آن بر اساس ماده 6 همین قرارداد می باشد. 

ماده 2-  

مبلغ کل تقریبی ، قطعی قرارداد عبارت است از به عدد                       ریال که از قرار
هر پرس                ریال.

ماده 3-مدت قرارداد و محل تحویل :  

الف: مدت قرارداد از تاریخ         به مدت                 ماه خواهد بود که پس از پایان مدت قرارداد با توافق طرفین تمدید خواهد شد .

ب: متعهد موظف است موضوع قرارداد را روزانه و هر بار به تعداد             پرس در محل طبخ غذا به نماینده رسمی متعهد له تحویل و رسید دریافت نماید .

تبصره 1: روز های مورد نظر عبارت است از : روز های                                                که شامل صبحانه / نهار / شام می باشد .

تبصره : طبخ غذا برای شام از قاعده فوق (طبخ روزانه ) مستثنی نیست.

ماده 4- نحوه پرداخت :

مبلغ قرارداد در پایان هر ماه از طریق امور مالی و طبق ضوابط و مقررات این قرارداد پرداخت خواهد شد.

ماده 5- تضمین حسن انجام کار :  

متعهد مبلغ                     ریال معادل               % کل بهای قرارداد را به صورت تضمین نامه بانکی
شماره         صادره از بانک                   که تا تاریخ             معتبر می باشد و در صورت درخواست متعهد له متعهد ملزم به تمدید مدت آن می باشد و یا به صورت                  به عنوان تضمین حسن انجام کار به متعهد له تحویل می دهد . در صورت هر گونه تخلف از سوی متعهد ، متعهد له مجاز به ضبط و وصول تضمین خواهد بود و در این مورد نیاز به اطلاع متعهد نمی باشد . متعهد له موظف است در صورت تحویل قطعی و اجرای کامل تعهدات از سوی متعهد حداکثر تا مدت                  روز پس از پایان قرارداد و ارائه صورت مجلس تحویل قطعی توسط متعهد تضمین مذکور را مسترد نماید.

ماده 6- نوع و مشخصات غذا :   

نوع و مشخصات موضوع قرارداد به شرح زیر می باشد :

کیفیت غذای طبخ شده باید عالی باشد و متعهد تائید می نماید که از مشخصات و خصوصیات مواد و مصالح موضوع قرارداد اطلاع کامل داشته و در اجرای قرارداد بعذر عدم اطلاع نمی تواند متعذر شود .

تبصره : برنامه غذایی روزانه بر اساس لیست پیوست می باشد که متعهد له می تواند سه روز قبل نوع آن را به طور کتبی تغییر دهد.

ماده 7- مواد اولیه و تعهدات متعهد در این مورد :

الف : نوع و مقدار و ارزش موادی که از سوی متعهد له به عنوان الزامی از طریق        در اختیار متعهد قرار میگیرد به شرح زیر می باشد :

برنج ، روغن ، گوشت ، حبوبات ، ( لپه ، عدس ، لوبیا ، باقلا ) لیمو ، رب گوجه فرنگی ، کشمش ، آلو خورشتی ، زرد چوبه ، نخود ، نمک ، فلفل ، مایع ظرفشویی ، سبزیجات ، کپسول گاز (با کوپن )

تبصره : چنانچه جهت طبخ غذا بر اساس برنامه تنظیم شده نیاز به مواد اولیه دیگری باشد ف متعهد موظف است سه روز قبل به طور کتبی مورد را جهت تهیه به اطلاع متعهد له برساند ،در غیر این صورت متعهد موظف به تهیه مورد به هزینه شخصی می باشد و متعهد له مسئولیتی در خصوص این مورد ندارد .

ب: متعهد به عنوان امین موظف و متعهد است موارد مذکور را کلا ً و نوعا ً در موضوع قرارداد مصرف نماید و در صورت اضافه آمدن موظف به استرداد عین آن به متعهد له می باشد . در این صورت متعهد له ارزش مواد باقیمانده را بر اساس بهای خرید (چنانچه وجهی بابت آن توسط متعهد پرداخت شده باشد ) به متعهد پرداخت خواهد نمود . چنانچه به هر علت غیر از فورس ماژور در موارد تحویلی کسری و یا تفاوتی مشاهده شود متعهد متخلف و متعهد له ضمن اجرای ماده 5 مبنای محاسبه بهای مواد را راسا ً تعیین و متعهد ملزم به پرداخت وجه آن بر اساس اعلام متعهد له و یا مسترد نمودن عین آن می باشد.

ماده 8- تحویل موضوع قرارداد :  

تحویل موضوع قرارداد در محل طبخ غذا به آدرس :

خواهد بود و هزینه حمل و نقل تا محل تحویل به عهده متعهد له می باشد و تحویل قطعی در صورتی تحقق می پذیرد که کالای تحویلی با مشخصات فنی ذکر شده در ماده 6 و شرایط این قرارداد منطبق باشد .

چنانچه پس از تحویل خلافی مشاهده شود که قابل انتساب به متعهد باشد متعهد موظف به اصلاح و جبران خسارت وارده می باشد.

ماده 9- اسناد و مدارک

اسناد مربوط به تحویل و تحویل هر قسمت از موضوع قرارداد و صورت مجلس لازم تنظیم و توسط
متعهد به                 ارائه می شود و مطالبات متعهد پس از کسر (         %) بابت پیش پرداخت (در صورتی که چنین پیش پرداختی صورت گرفته باشد ) و هر گونه کسور قانونی ظرف مدت                روز از تاریخ ارائه اسناد پرداخت می شود.

ماده 10- کسور قانونی :

پرداخت هرگونه عوارض و مالیات و سایر حقوق دولتی به عهده متعهد می باشد که متعهد آن را هنگام تنظیم اسناد پرداختی از مطالبات متعهد کسر می کند.

ماده 11- تاخیرات :

الف : متعهد له و هر قائم مقام قانونی آن با حق توکیل به غیر وکالت بلاعزل برای تمام مدت اجرای کامل قرارداد تفویض نمود تا چنانچه در تهیه و تحویل موضوع قرارداد در موعد معین تاخیر نماید مدت تاخیر مشمول خسارت دیرکرد در انجام تعهد بوده و خسارت تاخیر از قرارداد هر روز مبلغ            ریال معادل (         %) موضوع ارزش کالای تحویل نشده تا مدت               روز توسط متعهد له محاسبه و از محل مطالبات و تضمین حسن انجام کار یا سایر اموال متعهد راساً تامین و وصول نماید .

ب: چنانچه مدت اخیر از                       روز بیشتر شود متعهد له مختار است قرارداد را فسخ نماید و موضوع قرارداد را به هر نحوی که مقتضی بداند انجام دهد و اگر در نتیجه این اقدام متحمل پرداخت وجوهی بیش از مبلغ قرارداد شود وجه مزبور را از محل تضمین و هر گونه مطالبات دیگر متعهد و یا هر طریق دیگری که صلاح بداند استیفاء نماید .

ج: متعهد موظف است موضوع قرارداد را در صبح ، روز های ذکر شده در ماده 3 راس ساعت         و ظهر روز های ذکر شده در ماده 3 راس ساعت 11 و شام شب های ایام ذکر شده در ماده 3 را راس ساعت          آماده نموده و جهت تحویل به نماینده متعهد له ارائه نماید .

د: چنانچه متعهد در زمان مقرر موضوع قرارداد را در اختیار نماینده متعهد له قرار ندهد ، علاوه بر انجام بند های فوق متعهد له می تواند تعداد غذاهای تهیه نشده را از محل دیگری به هزینه متعهد تهیه نماید.

ماده 12- انتقال

متعهد به هیچ وجه حق انتقال تمام یا قسمتی از کار موضوع قرارداد را بدون اجازه کتبی متعهد له به غیر ندارد.

ماده 13- قانون منع مداخله در معاملات دولتی

متعهد رسماً اعلام نماید که مشمول اصل 141 قانون اساسی و ممنوعیت مذکور در قانون منع دخالت در معاملات دولتی ، مصوب 22 دی ماه 1327 نمی باشد . و موظف است تا پایان اجرا قرارداد به هیچ عنوان اشخاص مذکور در قانون مزبور را در موضوع قرارداد سهیم و ذینفع نکند و در صورتی که محرز شود متعهد مشمول قانون فوق الذکر بوده است و یا بر خلاف تعهدات در این خصوص رفتار نماید متعهد له حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمین را ضبط و کلیه خسارت وارده را تشخیص خود تعیین و از اموال متعهد وصول نماید.

ماده 14- فورس ماژور :

در صورت بروز هر گونه حادثه ای که خارج از حیطه اقتدار متصدی حمل باشد متصدی حمل و حمل باید بلافاصله مدارک مثبته خود را به ارسال کننده ارائه نماید ، و در غیر این صورت مسئول کلیه خسارت وارده به ارسال کننده می باشد.

ماده 15- فسخ

عدم اجرای صحیح و کامل هر یک از مفاد این قرارداد تخلف محسوب می شود و در صورت تخلف متعهد از هر یک از تعهدات ناشی از این قرارداد متعهد له حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمین حسن انجام کار را به نفع خود ضبط و خسارت ناشی از فسخ را راساً تشخیص و تعیین و از اموال و مطالبات متعهد استیفاء نماید . تشخیص متعهد له در این مورد قطعی است و متعهد حق هیچ گونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص مزبور را ندارد .

در هر حال متعهد می تواند با           روز اعلام قبلی            قرارداد ره به طور یک جانبه فسخ نماید و متعهد حق هیچ گونه مطالبه و یا اعتراضی از این بابت ندارد . امور مالی قرارداد در صورت فسخ طبق ماده 10 همین قرارداد خواهد بود.

ماده 16- حل اختلاف

طرفین ملزم هستند در صورت بروز هر گونه اختلافی در تفسیر و اجرای این قرارداد موضوع مورد اختلاف را در اسرع وقت به                                        ارجاع نمایند و نظر مرجع مذکور برای طرفین لازم الاجراء است.

ماده 17- متفرقه

1-17- چنانچه خسارت وارده به متعهد له بیش از تضمین مقرر ماخوذه باشد ، متعهد ملزم است آن را از سایر اموال و دارایی ها خود جبران نماید. 

ماده 18- نشانی طرفین :

متعهد له :

متعهد :

تبصره 1: طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند والا کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطارهای  قانونی به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود .

تبصره 2:این قرارداد در18 ماده و            تبصره و با حذف مواد               در         نسخه به اعتبار و حکم واحد تنظیم و مبادله گردیده است .

امضاء متعهد                                                                   امضاء متعهد له

۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۵:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد خرید خدمات آموزشی

جهت ارائه آموزش‌های مورد نظر و در چارچوب مقررات و ضوابط قانونی، قرارداد خرید خدمات آموزشی به شرح ذیل منعقد می شود :

ماده 1 – طرفین قرارداد :

این قرارداد فی مابین آقا/ خانم/ موسسه/ مرکز یا شرکت............................................... به                            نشانی .............................................................................................................. به نمایندگی آقای.......................................................................... به عنوان مدیرکل .......................که ازاین پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقا /خانم/ آموزشگاه فنی وحرفه‌ای آزاد/ مؤسسه ........................................................ دارای پروانه بهره‌برداری شماره / مجوز موقت برگزاری دوره آموزشی............................................. و گواهینامه اعتباربخشی شماره ............................... به نشانی......................................................................................................... و به نمایندگی
 آقای / خانم ........................................................  به عنوان .......................................................  که ازاین پس مجری نامیده می‌شود، از طرف دیگر جهت انجام موضوع تفاهم نامه به شرح مواد ذیل منعقد می‌گردد و طرفین ملزم به رعایت مفاد آن می باشند .

 

ماده 2 – نشانی مجری قرارداد :

الف – نشانی دفتر مجری :

ب – نشانی محل اجرای آموزش :

 

ماده 3 - موضوع قرارداد:

آموزش ........................  نفر- ساعت معادل ............................  نفر-  دوره کارآموز براساس استاندارد آموزشی مهارت........................................................کد ......................................دارای.................   ساعت آموزش عملی و ...................ساعت آموزش نظری ( مجموعاً ..................................... ساعت ) که یک نسخه استاندارد آموزشی مهارت موردتوافق به امضاء طرفین قرارداد رسیده  و جزء لاینفک قرارداد محسوب می شود.

تبصره  :  برگزاری دوره آموزشی فاقد استاندارد مهارت مصوب ممنوع باشد.

 

ماده 4 - مـدت قـرارداد :

    مدت این قرارداد از تاریخ  .................................... لغایت  ....................................  می باشد .

ماده 5 - مبلـغ قـرارداد :

    مبلغ این قرارداد بابت برگزاری  ..................................  ( نفر- ساعت)آموزش و به ازای هر نفر-
 ساعت .................................. ریال،  مجموعاً ..................................  ریال شامل هزینه حق الزحمه مربی ، هزینه های ابزارآلات و موادمصرفی ، آزمون پایان دوره آموزشی ، جزوات و نرم افزارهای آموزشی ، هزینه‌های کارشناسی و مدیریتی ، بازدیدهای آموزشی ، فضای آموزشی و استهلاک تجهیزات است .

تبصره 1 :  بابت افرادی که در طول دوره به دلیلی محل آموزش راترک می کنند یادرآزمون پایانی غایب باشند، به نسبت نفر ساعت مربوط از مبلغ قرارداد کسر خواهد شد.

تبصره 2 : مبلغ قرارداد تا 25 درصد قابل افزایش یاکاهش خواهدبود. لازم به توضیح است تأخیرات مجاز وغیرمجاز کارفرمامشمول 25 درصد نخواهد بود.

ماده 6 -  پیـش پـرداخـت :

     

6-1-    کارفرما به منظور پیشبرد کارها وتسریع در ارائه خدمات موضوع این قرارداد در صورت تقاضای کتبی مجری حداکثر 20 درصد مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت پس از مجوز شروع دوره و در قبال ارائه تضمین مورد قبول( ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ پیش پرداخت ) به مجری پرداخت می‌نماید.

6-2-   مبلغ پیش پرداخت از صورت وضعیت قطعی کسر خواهد شد.

6-3-  تضمین یاد شده پس از اتمام دوره آموزشی‌، برگزاری آزمون و تسویه حساب و در صورت رضایت کارفرما از عملکرد مجری مسترد خواهد شد.

6-4-   درصورتیکه مجموع ساعات آموزشی دوره براساس ماده 3 قرارداد بیش از 300 ساعت باشددرصورت تقاضای مجری و ارائه صورت وضعیت 60% اجرای دوره آموزشی که مورد تأئید ناظرکارفرما باشد، کارفرما 20% مبلغ قرارداد را حداکثر یک هفته پس از دریافت صورت وضعیت به مجری پرداخت خواهدکرد.

ماده 7 - نحـوه پـرداخت مبلـغ قـرارداد :  

 به ازاء 90% نرخ قبولی کارآموزان درامتحانات پایان دوره آموزشی که توسط کارفرما برگزارمی شود با رعایت ماده 5 ، 100% مبلغ قرارداد پس از کسرپیش پرداخت و کسورات قانونی و با تائید حسن انجام کار توسط ناظر کارفرما  به مجری پرداخت می گردد و چنانچه پائین تراز 90% باشد به میزان تعداد قبول شدگان پرداخت خواهدشد .

تبصره یک -  ملاک تعداد افراد قبول شده دوره آموزشی  امتحانات پایان دوره آموزشی ویک نوبت آزمون مجددخواهدبود.

تبصره دو – چنانچه نرخ قبولی کارآموزان درآزمون پایان دوره ویک نوبت مجدد آزمون مازاد بر 90% باشد ازمحل افزایش 25% سقف قرارداد 50% هزینه سرانه هرنفرمازاد بر 90% تعداد قبول شدگان به مجری  به عنوان پاداش پرداخت می شود.

  

ماده 8 - کسـورات قانـونـی :

پرداخت هرگونه کسورات قانونی به عهده مجری خواهد بود و اسناد و مدارک آن را پس از پرداخت به کارفرما ارائه دهد .

ماده 9 - شرایط کارآمـوزان :      

9-1-      دارا بودن مدرک تحصیلی .................................. دررشته : ...................

9-2-     دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم برای افراد مشمول (مرد).

9-3-    دارا بودن سلامت جسمانی جهت گذراندن دوره آموزشی مطابق با شرایط مندرج دراستاندارد آموزش مهارت.

9-4-    ارائه معرفینامه ازکارفرما برای شاغلین(محل کار کارآموز)یامعرفینامه از دانشگاه برای دانشجویان .

تبصره یک-  فهرست مشخصات کارآموزان که به تأئید ناظرقرارداد رسیده است ، به پیوست بوده و جزء لاینفک قرارداد محسوب میشود.

تبصره دو -  حداکثر تعداد کارآموزان در دوره آموزشی بارعایت استاندارد فضا و تجهیزات مورد تائید ناظر قرارداد 20 نفر است .

ماده 10- استانداردهای اجرائـی :  

فهرست ماشین آلات ، مواد مصرفی ، مشخصات فضای کارگاهی و دروس نظری مورد نیازو منابع و جزوات  دوره آموزشی که به تأیید طرفین رسیده است به ضمیمه بوده و جزء لاینفک قرارداد محسوب می‌شود .

تبصره -  چنانچه دوره آموزشی با استفاده ازفضا و تجهیزات محل کار کارآموزان برگزارشود ارائه قرارداد فی مابین مجری و مدیر بنگاه اقتصادی مورد نظر شامل موارد ذیل الزامیست و بایستی ضمیمه قراردادباشد:

ü مدت استفاده ازفضا و تجهیزات( تاریخ شروع و پایان دوره آموزشی).

ü فهرست تجهیزات ، ابزارآلات و مواد مصرفی و میزان آنها که  تامین آن به عهده مدیربنگاه اقتصادی می باشد.

 

ماده 11 - تعهـدات مجـری : 

11-1) مجری تعهد می نماید برنامه و تقویم اجرایی دوره آموزشی را قبل از برگزاری دوره تهیه وبه تائید ناظرکارفرما رسانده و دوره را طبق برنامه تائید شده برگزار نماید. تقویم اجرائی دوره آموزشی جزء لاینفک قرارداد محسوب میشود.

11-2) مجری تعهد می نماید آموزش کارآموزان زیر نظر مربیان خبره و توانا دارای شرایط ذیل  با کیفیت مطلوب مطابق ضوابط تعیین شده و مورد تائید کارفرما در چارچوب استانداردهای مربوط درپیوستهای  پیوست قرارداد انجام گیرد :

üدارای حداقل مدرک لیسانس دررشته تحصیلی مرتبط با رشته تدریس .

üدارای حداقل 2 سال سابقه تدریس دررشته مرتبط یا 4 سال سابقه کار مرتبط با رشته تدریس.

üشرایط مربی در آموزش روستائیان مطابق شرایط مربیان آموزشگاههای فنی و حرفه ای  آزاد می باشد.

üشرایط مربی برای دوره هایی که براساس « مجوز موقت برگزاری دوره آموزشی» اجرا می شوند مطابق مشخصات مندرج درمجوز مذکور خواهد بود.

11-3) در طول مدت برگزاری دوره آموزشی مجری بایستی کلیه مقررات ایمنی ، حفاظت و بهداشت محیط کار را رعایت نماید و درصورت بروز هر گونه حادثه ای اعم از کلی و جزئی از قبیل سوختگی ‘ برق گرفتگی وهرگونه صدمات جسمی دیگر، مسئولیت صرفاً به عهده او خواهد بود و کارفرما در قبال دعاوی ناشی از این قبیل خسارات و صدمات مبراست .

11-4) کلیه پرداخت های مربوط به اجرای این قرارداد شامل حق الزحمه مربیان ، مواد مصرفی ، تعمیرتجهیزات، لوازم التحریرو منابع آموزشی مورد نیاز، ایاب و ذهاب، بازدیدازکارآموزان ازمراکز صنعتی و خدمات ارتباطی مانند اینترنت و ...  به عهده مجری می باشد .

11-5) مجری موظف است در تمام مواقع در دسترس باشد ، و به هر نوع اخطار و ابلاغی که مربوط به اجرای قرارداد باشد و از طرف کارفرما یا ناظر وی به مجری اعلام شود حداکثر ظرف مدت 72 ساعت ترتیب اثرداده و نتیجه را کتباٌ به کارفرما یا ناظر قرارداد اعلام کند.

11-6) مجری حق واگذاری کاربه شخص یا مؤسسه دیگر را ندارد و موظف است رضایت کارفرما را در تمام مراحل کسب نماید.

11-7) مجری متعهد می شود حداکثر ظرف مدت یک شانزدهم از شروع دوره نسبت به تهیه و ارسال فهرست کارآموزان شرکت کننده در دوره آموزشی به همراه فایل رایانه ای آن روی لوح فشرده با تأئید ناظر کارفرما اقدام نماید. در صورت عدم ارسال به موقع فهرست کارآموزان ، ساعات آموزش داده شده پس از یک دوازدهم دوره مورد تأئید کارفرما نخواهد بود.

11-8) مجری مؤظف است ده روزکاری قبل از اتمام دوره آموزشی ، زمان پایان دوره راکتبا" به ناظرکارفرما اعلام نماید.

11-9) مجری متعهدمی گرددازثبت نام کارآموزان جدید(حداکثریک دوازدهم پس از شروع دوره)            اجتناب نماید.(ثبت نام کارآموزان جدیدتایک دوازدهم پس ازشروع دوره تاسقف20نفرکارآموزبه تأئیدکارفرما مجازاست.)

11- 10) کلیه دستورالعمل ها و بخشنامه هائی که درطول مدت قراردادتوسط کارفرماصادرمی شود برای مجری لازم الاجراء است.

11-11) مجری حق هیچ گونه دخالت درفرآیند و چگونگی اجرای آزمون را ندارد.

11-11) باناظران اعزامی کارفرما همکاری لازم را مبذول نماید.

10-13) مجری مؤظف است دوره آموزشی راپس ازاخذ تأئیدیه از ناظرقرارداد(مطابق فرم پیوست)              شروع نماید.

11-45) کلیه شرایط لازم رابرای انجام وظایف ناظر قرارداد مطابق ماده 14 این قرارداد فراهم آورد.

11-15)عدم دریافت هرگونه ضمانت ازکارآموزان ازقبیل اسناد تعهدآور ، کارت ملی ، شناسنامه و ... .

11-16) مجری موظف است ازبدو شروع دوره آموزشی ، نقشه کارهای عملی ،  پروژه و مشخصات آن و تاریخ انجام بازدیدو تقویم اجرائی سرفصلهای دوره آموزشی را تهیه و به کارآموزان تحویل دهد ونسبت به تنظیم شناسنامه آموزشی مطابق نمونه پیوست اقدام و یک نسخه ازمستندات فعالیت های مذکوررا به ناظر قرارداد ارائه نماید.

11-17) مجری حق هیچ گونه مطالبه ای به جز انچه که در این قرارداد ذکر شده را ندارد و حق هرگونه اعتراض را درپایان مدت قرارداد از خود سلب می نماید و کارفرما هیچ گونه تعهد استخدامی نسبت به نامبرده نداشته و ندارد.

11-18) مجری در طول قرارداد ،حق انعقاد قرارداد خرید خدمات آموزشی با سایردستگاهها و افراد را ندارد.

11-19) مجری تعهد می نماید صلاحیت های فنی واخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذیربط را داشته باشد.

11-20) مجری مکلف است تمامی اسناد و مجوزهای مربوط به تأسیس و فعالیت خود را پیوست قرارداد نماید.

11-21) مجری متعهد می گردد موضوع قرارداد را در موعد مقرر انجام دهد وچنانچه نتواند تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را به موقع انجام دهد کارفرما می تواند به ازاء هر یک روز تأخیر .........درصد مبلغ قرارداد را به عنوان جریمه از مجری دریافت نماید. بدیهی است مجری حق هرگونه اعتراض و ادعایی را در این زمینه از خود سلب و اسقاط می نماید. ( میزان خسارت توسط ذیحساب و مدیرکل محترم امورمالی تعیین گردد).

 

 

ماده 12-  تعهـدات کارفرما :

12-1) کارفرما متعهد است کلیه کارآموزان شرکت کننده در دوره آموزشی را نزد یکی از شرکت های معتبر بیمه به هزینه خود بیمه حوادث نماید.

12-2) کارفرما متعهد می گردد مبلغ قرارداد را به شرح نحوه پرداخت با تائید حسن انجام کار توسط ناظر کارفرما و پس از کسر کسورات قانونی در وجه مجری پرداخت نماید.

12-3) اولویت انتخاب و معرفی کارآموزان به عهده کارفرما می باشد و درهرصورت فهرست ثبت نام شدگان هر دوره آموزشی قبل از شروع دوره باید به تائید کارفرما برسد.

12-4) همکاری با مجری درپذیرش کارآموزان .

12-5) برگزاری ازمون پایان دوره (تئوری و عملی) حداکثرسه روزکاری پس ازپایان دوره آموزشی و اعلام نتایج حداکثر 48 ساعت پس از برگزاری آزمون.

12-6) برگزاری یک نوبت آزمون مجدد از مردود شدگان حداکثر یک هفته پس از اعلام نتیجه نوبت اول آزمون پایانی .

 

ماده 13 – ناظر قرارداد :

مسئولیت نظارت برحسن اجرای قرارداد درکلیه مراحل به عهده آقای / خانم ............... به عنوان نماینده کارفرما می باشد . بدیهی است نظارت کارفرما رافع مسئولیت مجری نمی باشد.

 

سایر شرایط :

ماده 14 – چنانچه عوامل قهری ، مانع از انجام هر بخشی از موضوع این قرارداد شود  مجری موظف است مورد را کتباً و باذکر علت به اطلاع کارفرما برساند . کارفرما پس از اطلاع از موارد و عوامل قهری، نظر خود را نسبت به ادامه یا فسخ قرار داد اعلام خواهد نمود.

ماده 15 – هرگاه دراجرا و تغییر این قرارداد اختلافی بین طرفین بروز کند در مرحله اول از طریق مذاکره و نمایندگان طرفین رسیدگی و درصورت عدم توافق موضوع نزد خانم /آقا / موسسه یا شرکت به عنوان داور مطرح می شود که رأی داور برای طرفین لازم الاجراء و قطعی است.

ماده 16 –  فســخ قـرارداد : 

           کارفرما مختار است در صورت عدم انجام تعهدات از سوی مجری در هر مقطعی با اخطار کتبی طی یک هفته انجام امورموضوع قرارداد را متوقف و قرارداد را فسخ نماید.

 

ماده 17 –  مستندات قـرارداد :

 مدارک و مستندات این قرارداد به شرح ذیل و جزء لاینفک قرارداد خواهدبود:

  1. پروانه فعالیت و یا شماره ثبت مؤسسه (برای اشخاص حقوقی).
  2. فهرست استاندارد آموزش مهارت مصوب لازم الرعایه .
  3. فهرست کارآموزان مورد تائید کارفرما.
  4. تقویم اجرائی دوره آموزشی و نقشه کارهای عملی .
  5. تصویرپروانه آموزشی مربی یا مربیان مجری دوره آموزشی .

 

 

کلیات قرارداد :

ماده 18 - این قرارداد در 18 ماده و 9 تبصره و ..........بند و ............. برگ پیوست که جزء لاینفک قرارداد است- در چهار نسخه تهیه و تنظیم شده، به امضاء طرفین رسیده است و هر دو نسخه اعتبار یکسان دارد.

 

 

کــارفـرمــا               مجــــری                                                                            

۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۵:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد توزیع اتاق بازرگانی بین المللی (واردکننده انحصاری – توزیع کننده انحصاری)

این قرارداد فی مابین .... .......... .... که نشانی دفتر مرکزی ثبت شده آن واقع است... (که منبعد به نام (فروشنده ) نامیده می شود و ...... ........که نشانی دفتر مرکزی ثبت شده آن واقع است در ..... .. (که مبنعد (توزیع کننده )نامیده میشود ) توافقاتی به شرح زیر به عمل آمده است.

ماده 1- منطقه و کالا

1-1- فروشنده حق انحصاری بازار یابی و فروش کالای مندرج در ضمیمه I-1 (که مبنعد کالا نامیده می شود ) را برای منطقه ای که در ضمیمه I-2 (که منبعد منطقه نامیده میشود )مشخص شده است به توزیع کننده واگذار نماید .

2-1- هر گاه فروشنده تصمیم به عرضه کالای دیگری در منطقه بگیرد باید مراتب را به توزیع کننده اطلاع دهد تا امکان ضمیمه شدن آن به کالای موضوع ماده 1-1 مورد بررسی و تبادل نظر قرار گیرد . معهذا در صورتی که ویژگی و مشخصات کالای جدید به نوعی باشد که با تخصص توزیع کننده متفاوت باشد ، این انتظار وجود ندارد که این کالا هم توسط توزیع کننده به بازار عرضه شود (مثلاً اگر کالایی با طبیعت کاملاً متفاوت مطرح باشد)

ماده 2- حسن نیت

1-2- طرفین باید در اجرای تعهدات خویش بر اساس این موافقت نامه و بر مبنای حسن نیت ، رفتار عادلانه و مناسب عمل نمایند .

2-2- شرایط این قرارداد و نیز هرگونه توافق دیگری که توسط طرفین و در ارتباط با روابط توزیع به عمل آید باید بر اساس حسن نیت کامل تعبیر و تفسیر گردد.

ماده3- وظایف توزیع کننده

1-3- توزیع کننده کالایی را که توسط فروشنده (SUPPLIER) در اختیارش قرار گرفته به نام و حساب خودش در منطقه توافق شده می فروشد .

2-3- توزیع کننده تعهد می نماید که همه سعی و کوشش خود را جهت توسعه امر فروش کالا و تولیدات در منطقه و با رعایت سیاست فروشنده انجام دهد و منافع فروشنده را همانند یک تاجر مسئول با جدیت حمایت نماید .

3-3- توزیع کننده محق و مجاز نیست که به نام و به وکالت از فروشنده کالا اقدامی را انجام دهد مگر مواردی که قبلاً و صریحاً این اختیار به او تفویض شده باشد .

4-3- توزیع کننده می تواند در مواردی که خود مایل به خرید کالا و فروش مجدد آن نیست مورد را به فروشنده ارجاع دهد تا خود به طور مستقیم کالا را به مشتری بفروشد . توزیع کننده که در این حالت به عنوان واسطه عمل می کند کارمزدی که در ضمیمه 2 بند 1 (اگر این قسمت ضمیمه تکمیل شده باشد ) و یا کارمزدی که در هر مورد بر اساس بند 3 ضمیمه 2 معین می شود دریافت خواهد کرد . بدین وسیله تصریح می شود که این اقدام توزیع کننده به عنوان یک تاجر مستقل که به حساب خود خرید و فروش می کند تغییر یابد.

ماده 4- تعهد عدم رقابت

1-4- توزیع کننده نباید در تمام مدت قرارداد بدون اجازه کتبی قبلی از فروشنده اقدام به ارائه ، تولید ، بازاریابی و یا فروش هر نوع کالایی که رقیب کالا های موضوع این قرارداد باشد در قلمرو و محدوده جغرافیایی توافق شده بنماید .

2-4- تولید کننده مجاز به ارائه ، تولید و بازار یابی و فروش هر گونه کالای دیگری است که در رقابت با کالای موضوع این قرارداد نمی باشد مشروط بر اینکه قبلاً فروشنده را آگاه سازد . معهذا در صورتی که تصور تعارض با منافع فروشنده با توجه به ضوابط زیر غیر منطقی باشد اطلاع به فروشنده ضرورت ندارد . (الف) مشخصات کالایی که فروشنده قصد فروش آن را دارد . (ب) منطقه ای که توزیع کننده قصد فعالیت در آن را دارد .

3-4- تولید کننده به این وسیله اعلام می کند که در تاریخ امضاء قرارداد اقدام به ارائه (و یا تولید ، بازاریابی ، و یا فروش ، مستقیم و یا غیر مستقیم )کالا و تولیدات مذکور در ضمیمه شماره 3 می نماید.

ماده 5- سازماندهی فروش

1-5- توزیع کننده باید سازمان مناسبی را جهت فروش و در صورت لزوم ارائه خدمات پس از فروش با کلیه امکانات و کارکنان ورد نیاز برای اجرای تعهدات خود در سراسر منطقه تجهیز نماید .

2-5- طرفین قرارداد می توانند نام مشتریان فعلی خود را بر اساس فرم ضمیمه 4 اعلام نمایند.

ماده 6- تبلیغات و نمایشگاه ها

1-6- طرفین می توانند قبل از آغاز سال بر سر اجرای برنامه تبلیغاتی برای سال آینده بحث و تبادل نظر نمایند و شیوه متن تبلیغات باید منطبق با شهرت و سیاست بازاریابی فروشنده باشد . هزینه توافق شده تبلیغات باید بین طرفین و بر اساس شرایط ضمیمه شماره 5 تقسیم گردد (اگر کامل شده است ) در غیر این صورت هر یک از طرفین هزینه تبلیغاتی خود را پرداخت خواهد کرد .

2-6- طرفین در مورد شرکت در نمایشگاه ها در بازار های مکاره در داخل منطقه توافق خواهد نمود هزینه شرکت توزیع کننده در این گونه نمایشگاه ها و بازارهای مکاره بر اساس شرایط ضمیمه شماره 2-5 تقسیم خواهد گردید.

ماده 7- شرایط ارزش گذاری کالا

1-7- اصولاً فروشنده باید حتی الامکان کلیه کالا های سفارش داده شده را به میزانی که تضمین کافی نسبت به پرداخت ارزش آن داده شده تهیه نماید . فروشنده کالا نمی تواند به طور غیر منطقی سفارشات دریافت شده از طرف توزیع کننده کالا را نادیده بگیرد ،علی الخصوص تکرار در عدم پذیرش سفارشات که با سوء نیت انجام شود (مثلاً اگر به منظور لطمه زدن به فعالیت های توزیع کننده صورت پذیرد ) نقض تعهدات فروشنده تلقی خواهد شد .

2-7- فروشنده متعهد است که نهایت سعی و کوشش خود را برای اجرای تعهدات پذیرفته شده انجام دهد .

3-7- فروش کالا و تولیدات به توزیع کننده باید تابع شرایط کلی فروش مورد عمل فروشنده که ضمیمه این قرارداد می باشد (ضمیمه شماره 1-6) و بر اساس کنوانسیون سازمان ملل در مورد قرارداد بین المللی فروش کالا (کنوانسیون وین 1980) باشد . در صورت بروز تعارض بین این شرایط کلی و شرایط این قرارداد فروش حاکمیت با دومی (قرارداد فروش ) خواهد بود .

4-7- قیمت های قابل پرداخت از طرف توزیع کننده همان هایی خواهد بود که در لیست قیمت کالای فروشنده معتبر در زمان دریافت سفارش وجود دارد و مشمول تخفیف های مندرج در ضمیمه 2-6 می باشد این قیمت ها در هر زمانی و مشروط به اطلاع قبلی یک ماهه قابل تغییر می باشد مکر اینکه به نحو دیگری توافق شده باشد .

5-7- توزیع کننده موافقت مینماید که حداکثر سعی کوشش خود را برای رعایت شرایط پرداخت توافق شده بین دو طرف بنماید .

6-7- طرفین موافقت می نمایند که کالای تحویلی به توزیع کننده ت زمانی که ارزش آن به طور کامل پرداخت نگردیده جزئی از دارایی فروشنده تلقی گردد.

ماده 8- اهداف (میزان ) فروش ، تعهد حداقل میزان فعالیت

1-8- طرفین می توانند در مورد اهداف و میزان فروش سال آینده توافق نمایند .

2-8- طرفین حداکثر سعی و کوشش ممکنه را برای رسیدن به اهداف (فروش ) مورد توافق به عمل خواهد آورد اما دست نیافتن به اهداف مورد نظر به مفهوم نقض قرارداد توسط یکی از طرفین نخواهد بود . مگر این که طرف مذکور به طور واضح مقصر باشد .

3-8- در ضمیمه شماره 7 طرفین می توانند در مورد حداقل میزان فروش تضمین شده و نتایج حاصله از عدم رسیدن به آن اهداف توافق نمایند.

ماده 9- توزیع کننده و یا نمایندگان درجه دوم

1-9- توزیع کننده می تواند توزیع کننده و یا نمایندگان درجه دومی را برای کار توزیع و فروش کالا در آن منطقه جغرافیایی به کار گیرد . مشروط بر اینکه قبلاً فروشنده را در جریان امر قرار دهد .

2-9- مسئولیت توزیع کنندگان و یا نمایندگان درجه دوم بر عهده توزیع کننده اصلی خواهد بود.

ماده 10- آگاه نگه داشتن فروشنده

1-10- توزیع کننده باید سعی و کوشش لازم را بنماید تا فروشنده کالا در جریان کلیه فعالیت های وی ، شرایط بازار و وضعیت رقابتی موجود در آن منطقه قرار گیرد . او باید کلیه اطلاعات متعارف و مورد نیاز فروشنده را در اختیار نامبرده قرار دهد .

2-10- توزیع کننده باید بدون تاخیر فروشنده را در جریان موارد زیر قرار دهد .

1- قوانین و مقرراتی که در قلمرو جغرافیایی مذکور در مورد برچسب زدن ، مشخصات فنی ، مقررات ایمنی و ......)

2- قوانین و مقررات مربوط به فعالیت های توزیع کنندگان کالا تا آنجا که منافع فروشنده مربوط می شود. 

ماده 11- قیمت فروش مجدد

الف – توزیع کنندگان در قیمت گذاری کالا برای فروش مجدد آن آزادی عمل دارد . توزیع کننده باید سیاست قیمت گذاری مجدد خود را به نحوی تنظیم کند که باعث خدشه دار شدن و یا صدمه زدن به شهرت و اعتبار کالا نگردد .

ب) توزیع کنندگان تعهد می کند که قیمت های تعیین شده به وسیله فروشنده را رعایت کند و و توزیع کنندگان دست دوم خود را وادار به رعایت آن قیمت ها بنماید.

ماده 12- فروش در خارج از قلمرو جغرافیایی

الف – توزیع کننده تعهد می نماید که در خارج از منطقه هیچ گونه تبلیغی برای کالا ننماید و به تاسیس هیچ گونه شعبه ای اقدام نکند و برای توزیع کالا و تولیدات انباری دایر نسازد .

ب- تولید کننده مجاز به فروش کالا و تولیدات به مشتریانی ر خارج از قلمرو جغرافیایی و یا به مشتریانی که می داند آنها در نظر دارند که کالا را در خارج از قلمرو جغرافیایی به فروش برسانند نمی باشد . توزیع کننده باید کلیه سوالات و پرسش های مشتریانی که در خارج از قلمرو جغرافیایی دارند را به فروش کالا منعکس نمایند.

ماده 13- علائم تجاری و سایر علائم فروشنده

1-13- توزیع کننده مجاز است کلیه علایم تجاری ، اسامی تجاری و یا هر نوع علائم دیگر مربوط به فروشنده کالا را صرفاً به منظور شناساندن و تبلیغات در مورد کالاها ، در محدوده این قرارداد و در جهت حفظ منافع فروشنده مورد استفاده قرار دهد .

2-13- توزیع کننده تعهد می نماید که اقدام به ثبت و یا تملک هیچ یک از علائم تجاری ، اسامی تجاری و یا علائم دیگر فروشنده (یا علائمی که می توانند به علت اشتباه با علائم فروشنده اشتباه برانگیز باشند ) در منطقه جغرافیایی و یا در سایر مناطق نکند .

3-13- حق استفاده از علائم تجاری ، اسامی تجاری ، و یا سایر علائمی که بر اساس بند اول این ماده برای توزیع کننده پیش بینی گردیده است به محض انقضاء و یا هر نوع خاتمه قرارداد حاضر منتفی می شود . معهذا برای توزیع کننده پس از ختم قرارداد حق فروش کالایی که با علائم تجاری فروشنده در انبار دارد محفوظ است . این عمل باعث اسقاط حقوق توزیع کننده برای فروش کالایی که در انبار وجود دارد و دارای علائم تجاری فروشنده هم در زمان انقضاء و یا خاتمه این قرارداد هست نمی باشد .

4-13- توزیع کننده باید به محض اطلاع از هر گونه لطمه ای که به علائم تجاری ، اسامی تجاری و یا سایر علائم و یا حقوق مالکیت صنعتی فروشنده در قلمرو جغرافیایی وارد می شود مراتب را فوراً با اطلاع وی برساند.

ماده 14- موجودی تولیدات و لوازم یدکی – خدمات پس از فروش

1-14-توزیع کننده تعهد مینماید که به هزینه خود و برای تمامی مدت قرارداد موجودی کافی از تولیدات فروشنده و لوازم یدکی که برای نیاز های عادی آن منطقه جغرافیایی لازم است و در هر صورت لااقل مطابق حداقل ارقام معین در ضمیمه شماره 8 نگهداری نماید .

2-14- توزیع کننده متعهد می شود که خدمات پس از فروش را بر اساس شرایط و مقررات مندرج در ضمیمه شماره 9 در صورتیکه این فرم ضمیمه تکمیل شده باشد ارائه کند.

ماده 15- توزیع کننده انحصاری

1-15- فروشنده نمی تواند در طول مدت اعتبار این قرارداد به هیچ کس دیگر (حتی به یک شرکت فرعی خود ) اجازه ارائه کالا در آن منطقه جغرافیایی بدهد . به علاوه فروشنده نمی تواند کالای مورد بحث را به مشتریان موجود در منطقه بفروشد مگر در انطباق با شرایط مقرر در ماده 16.

ماده 16- فروش مستقیم

فروشنده مجاز به معامله مستقیم با مشتریان خاصی که اسامی آنها در لیست ضمیمه II-2 آمده می باشد ، اما در رابطه با فروش کالا به این گونه مشتریان توزیع کننده کالا محق به دریافت کارمزد مقرر در
ضمیمه II-2 خواهد بود . چنانچه بند 2 از ماده 2 فرم ضمیمه (کارمزد مشتریان خاص ) توسط طرفین تکمیل نشده باشد قابل اعمال نیست .

2-16- در صورتی که کارمزدی قابل پرداخت به توزیع کننده باشد باید بر اساس بند 3 از ماده 2 محاسبه و پرداخت شود.

ماده 17- آگاه نگه داشتن توزیع کننده

1-17- فروشنده باید بدون دریافت هرگونه هزینه ای کلیه اسناد و مدارک مربوط به کالا را (بروشور های اطلاعاتی و غیره ........)در حد متعارف مورد نیاز تولید کننده برای انجام تعهدات قراردادی او در اختیارش قرار دهد . توزیع کننده باید در زمان خاتمه قرارداد کلیه اسناد و مدارکی را فروشنده در اختیارش قرار داده و در دسترس او قرار دارد عودت دهد .

2-17- فروشنده باید کلیه اطلاعاتی را که منطقاً توزیع کننده باید در اختیار داشته باشد تا بتواند تعهدات خود را بر اساس قرارداد به انجام رساند به خصوص کلیه اطلاعاتی که مربوط به کاهش ظرفیت تحویل کالا باشد در اختیار او قرار دهد .

3-17- فروشنده باید توزیع کننده را در جریان کلیه اطلاعات من جمله ارتباطات خود با مشتریان منطقه قرار دهد .

ماده 18- مدت قرارداد

1-18-الف) این قرارداد برای مدت نامحدودی منعقد می گردد و آغاز اعتبار آن از .............. خواهد بود .

1-18-ب) اعتبار این قرارداد از تاریخ .............. آغاز و تا تاریخ ...... معتبر خواهد بود .

2-18- این قرارداد را می توان در هر زمان و توسط هر یک از طرفین قرارداد با ابلاغ کتبی قبلی و حداقل چهار ماه قبل از انقضای آن از طریق وسایل ارتباطی مناسب که تاریخ رسید را به وضوح نشان دهد
(مانند پست سفارشی با رسید برگشت ، پست مخصوص ) فسخ نمود . اگر قرارداد برای مدتی بیشتر از 5 سال ادامه داشته باشد ، مدت ابلاغ فسخ شش ماه خواهد بود ، پایان مدت ابلاغ باید همزمان با پایان هر ماه باشد .

3-18- این قرارداد به صورت خود به خودی برای دوره های یک ساله تمدید می شود مگر اینکه هر یک از طرفین حداقل چهار ماه قبل از انقضاء آن از طریق وسائل ارتباطی مناسب که تاریخ رسید را به وضوح نشان دهد . (مانند پست سفارشی با رسید برگشت پست مخصوص )آن را فسخ نماید . اگر قرارداد برای مدتی بیشتر از 5 سال ادامه داشته است مدت ابلاغ فسخ شش ماه خواهد بود.

ماده 19- فسخ قبل از موعد

1-19- هر یک از طرفین می توانند در صورت نقض عمده شرایط و مقررات و تعهدات قرارداد و یا در صورت بروز اوضاع و احوال استثنایی که فسخ پیش از موعد قرارداد را موجه سازد با ابلاغ کتبی و از طریق وسائل ارتباطی مناسب (مانند پست سفارشی با رسید برگشت پست مخصوص) نسبت به فسخ فوری قرارداد اقدام نماید .

2-19-در اجرای پاراگراف بالا هرگاه عدم انجام تعهدات یکی از طرفین به طور محسوس موجب محرومیت طرف دیگر از حقوقی شود که این قرارداد برای او ایجاد کرده است نقض قرارداد تلقی می شود . منظور از شرایط و احوال استثنایی وضعیتی است که در آن نمی توان از طرفی که قرارداد را فسخ کرده است انتظار داشت که ملتزم به قرارداد باقی بماند .

3-19- طرفین به این وسیله تعهد می نمایند که تخلف از مقررات مواد ...... قرارداد حاضر به عنوان نقض عمده شرایط قرارداد تلقی می شود مگر اینکه ترتیب دیگری توافق شده باشد . به علاوه هر نوع نقض تعهدات قراردادی را می توان نقض عمده تلقی نمود مشروط بر اینکه علی رغم اخطار طرف دیگر تکرار شود .

4-19- طرفین بدینوسیله توافق می نماید که موارد زیرین از شرایط اوضاع و احوال استثنایی که فسخ قبل از موعد را توسط یکی از طرفین قرارداد توجیه نماید تلقی شود . ورشکستگی ، قرارداد ارفاقی ، تصفیه قضایی ، انحلال و یا هر نوع سازش و مصالحه میان بدهکار و طلبکاران و یا هر گونه اوضاع و احوالی که احتمالاً بتواند موثر بر توانایی های یکی از طرفین برای اجرای تعهداتش بر اساس این قرارداد باشد .

5-19- اگر طرفین ضمیمه شماره 10 را کامل کرده باشند می توانند در صورت بروز هر گونه دگرگونی در ترکیب سهامداران و یا مدیریت شرکت توزیع کننده (شرکت ) ، بر اساس شرایط مندرج در ضمیمه شماره 10 قرارداد را بلافاصله فسخ نماید .

6-19-اگر یکی از طرفین با استفاده از این ماده نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید ، در حالی که دلایل ارائه شده (اگر وجود داشته باشد ) به تشخیص داوران برای فسخ قبل از موعد برای فسخ موجه نباشد فسخ موثر است اما طرف دیگر محق به دریافت ضرر و زیان ناشی از فسخ غیر موجه پیش از موعد می باشد . ضرر و زیان معادل میانگین سود حاصله از فروش برای مدت زمانی است که از قرارداد باقی مانده است . میانگین سود بر اساس فروش سال قبل معین می شود مگر اینکه طرف زیان دیده اثبات نماید که ضرر و زیان واقعی بیشتر بوده است و (و یا اینکه طرف فسخ کننده اثبات نمایند که میزان خسارت واقعی کمتر از آن می باشد ) . ضرر و زیان فوق الذکر علاوه بر غرامتی است که بر اساس ماده 20 تعلق می گیرد.

ماده 20- پرداخت غرامت فسخ

1-20-الف) توزیع کننده در صورت انقضاء قرارداد محق به دریافت غرامت (غرامت تجاری ) و یا ضرر و زیان های مشابه نخواهد بود .

1-20-ب) در صورت فسخ قرارداد توسط فروشنده به دلایلی غیر از نقض موارد عمده توسط توزیع کننده ، توزیع کننده محق به دریافت غرامت ضرر و زیان حسب ضمیمه شماره 11 خواهد بود .

2-20- شرایط مذکور در بالا لطمه ای به حقوق توزیع کننده برای ادعای خسارت ضرر و زیان به دلیل فسخ قرارداد از طرف فروشنده وارد نخواهد کرد و تحت شرایط ماده 6-19 هم قرار ندارد.

ماده 21- عودت اسناد و مدارک و کالای موجود در انبار

1-21- با انقضای این قرارداد توزیع کننده باید کلیه وسایل تبلیغاتی و سایر اسناد و مدارک و نمونه هایی را که توسط فروشنده برای او تهیه و در اختیار ش قرار گرفته به نامبرده عودت دهد .

2-21- حسب خواست توزیع کننده ، فروشنده می باید کلیه کالای موجود در انبار توزیع کننده را به قیمت اولیه ای که توسط توزیع کننده پرداخت شده خریداری نماید . مشروط بر اینکه این نوع از کالا جزء آن دسته از محصولاتی باشد که هنوز توسط فروشنده به فروش می رسد و در شرایط مناسب و دارای بسته بندی اولیه باشد . توزیع کننده باید آن قسمت از کالای را که توسط فروشنده خریداری نشده است را بر اساس قرارداد و شرایط متعارف به فروش رساند.

ماده 22- داوری – قانون حاکم

1-22- هر گونه اختلاف ناشی از و یا مربوط به این قرارداد باید حسب ( مقررات سازش و داوری اتاق بازرگانی
بین المللی ) با استفاده از یک یا چند داور که بر اساس مقررات مذکور منصوب می شود حل و فصل نمود .

2-22- الف) هر مسئله مربوط به این قرارداد به طور صریح یا ضمنی در مورد آن تعیین تکلیف نکرده است تابع اصول حقوقی که در تجارت بین الملل قبول عام دارند و ناظر به قراردادهای توزیع بین المللی هستند بوده و با رعایت مقررات ماده 3-23 ذیل تابعیت قوانین ملی خارج خواهد بود .

3-23- در هر حال مقررات آمره کشور توزیع کننده که حتی در صورت حکومت قانون خارجی بر قرارداد لازم الرعایه خواهند بود باید مورد توجه قرار گیرند . این مقررات آمره تا آنجا که تابع اصول شناخته شده بین المللی هستند و اجرای آنها در اتاق بازرگانی بین المللی معقول به نظر می رسد مورد عمل داوران خواهند بود. 

ماده23- قابلیت اعمال خود به خود بعضی مقررات این قرارداد

1-23 چنانچه طرفین قرارداد بین راه حل های مندرج در مواد 11-، 12، 2-15 ، 18، 20، و 22 که تحت حروف الف و ب آمده اند یکی را انتخاب و یا حذف ننماید و به طریق دیگری موردی را صراحتاً انتخاب نکرده باشند راه حل الف قابل اعمال می باشد .

2-23- الحاقیه ها و ضمایم پیوست این قرارداد جزء لاینفک این قرارداد محسوب می شود . ضمائم و یا بخش هایی از ضمائمی که کامل نشده است صرفاً تا حدود و شرایط مذکور در این قرارداد معتبر می باشد.

ماده 24- توافق های قبلی ، اطلاعات و تغییرات ، بطلان و ابطال

1-24-این قرارداد جایگزین هر نوع موافقت نامه ی دیگری که بین طرفین در این زمینه منعقد شده باشد می گردد .

2-24- هیچ گونه اضافات و یا تغییرات وارد به این قرارداد معتبر نیست مگر اینکه به صورت کتبی باشد ، اما چنانچه شیوه عملکرد یکی از طرفین اطمینان طرف دیگر را جلب نموده باشد صحیح نیشت که به عدم کتبی بودن این گونه اختلافات و یا تغییرات و یا بی اعتباری آنها استناد نماید .

3-14- چنانچه یک شرط و یا ماده ای از این قرارداد توسط داوران و یا دادگاه صالح باطل اعلام شده باشد بقیه مواد قرارداد به ترتیبی تفسیر می شود که اجرای شرط یا ماده باطل شده تا آنجا که به اعتبار قرارداد لطمه نمی زند محدود گردد مگر اینکه به تشخیص داوران و یا دادگاه صالح چنین تفسیری ممکن نباشد . در چنین حالتی این شرط یا ماده به طور کلی حذف و قرارداد به ترتیبی تفسیر میشود که هر چه بیشتر با قصد اولیه طرفین سازگار باشد با وجود اینکه در صورتیکه یکی از طرفین ( یا طرفی که شرط باطل شده به نفع او بوده ) از نحوه تفسیر قرارداد اطلاع می داشت آن را امضاء نمی کرد اصل قرارداد باطل خواهد بود .

4-24- قرارداد حاضر را نمی توان بدون موافقت کتبی طرفین منتقل می نمود.

ماده 25- نسخه معتبر

متن ...................... این قرارداد به عنوان نسخ معتبر تلقی می شود.

امضاء فروشنده امضاء توزیع کننده

تنظیم شده در ................. به تاریخ .....................

ضمیمه شماره 1

کالاها و قلمرو جغرافیایی

(ماده1-1)

 

بند1 – کالاها

 

 

چنانچه پاراگراف شماره 1 از ضمیمه شماره 1 تکمیل نشده باشد ، کلیه کالاهای تولید و یا فروخته شده توسط فروشنده در تاریخ امضا قرارداد و پس از آن از نظر این قرارداد به عنوان کالای (موضوع قرارداد ) محسوب خواهد گردید .

 

بند 2 – قلمرو جغرافیایی

 

چنانچه پاراگراف شماره 1 از ضمیمه شماره 1 تکمیل نشده باشد ، تمامی قلمرو جغرافیایی کشوری که محل کار و فعالیت توزیع کننده است از نظر این قرارداد به عنوان قلمرو جغرافیایی محسوب خواهد شد .

 

 

ضمیمه شماره 2

کارمزد فروش مستقیم

 

1- کارمزد متعارف (4-3)

بر اساس ماده 4-3 در زمانی که توزیع کننده به عنوان واسطه عمل می نماید محق به دریافت ......... / کارمزد
می باشد .

 

2- کارمزد مشتریان خاص (ماده 16)

برای کلیه فروش های مستقیم به مشتریان ذیل ، توزیع کننده محق به دریافت کارمزد های ذیل می باشد

............................... ...................................%

............................. ...................................%

........................... ...................................%

3- محاسبه و پرداخت کارمزد

1-3- کارمزد بر اساس صورت ارقام خالص محاسبه می گردد ، یعنی بر اساس قیمت های فروش ( هرگونه تخفیفی به غیر از تخفیف نقدی باید کسر شود ) بدون در نظر گرفتن هر گونه هزینه اضافی ( از قبیل بسته بندی، حمل و نقل ، بیمه ) هر نوع حقوق و عوارض و یا مالیات ها ( شامل مالیات بر ارزش ) مشروط بر اینکه این گونه هزینه های اضافی ، حقوق و عوارض و مالیات ها به صورت مجزا در صورت حساب ها منظور شده باشد .

2-3- توزیع کننده محق به دریافت کارمزد پس از پرداخت تمام و کمال ارزش صورت حساب ها توسط مشتریان می باشد . در صورتی که پرداخت به صورت اقساطی و بر اساس شرایط قرارداد فروش باشد . توزیع کننده محق به دریافت پیش پرداخت به همان نسبت می باشد .

3-3-چنانچه مجوز دولتی (مثلاً ناشی از قوانین و مقررات کنترل ارز در کشور فروشنده ) برای فروشنده لازم باشد تا بتواند کارمزد متعلقه را به خارج از کشور منتقل نماید (و یا هر گونه وجهی دیگری که توزیع کننده محق به دریافت آن می باشد ) در این صورت پرداخت مبلغ مذکور پس از صدور اجازه صورت خواهد پذیرفت . فروشنده باید به موفق نسبت به اخذ این گونه مجوزها اقدام نماید .

4-3- کارمزد برای هر قرارداد فروش جداگانه حساب خواهد شد مگر اینکه طرفین ترتیب دیگری شرط کرده باشند .

5-3- پرداخت هر گونه مالیات وضع شده در آن قلمرو جغرافیایی که در رابطه با کارمزد توزیع کننده قرارداد باشد بر عهده توزیع کننده می باشد .

ضمیمه شماره 3 

کالاها و فروشندگانی که توزیع کننده نمایندگی آنها را رد می کند

(ماده 4-3)

 

به این وسیله توزیع کننده اعلام می کند که در زمان انعقاد قرارداد دارای نمایندگی کالاهای معین در زیر برای فروشندگان ذیل می باشد (و یا اینکه تغییر شکل کالاهای مزبور و یا تبلیغ و یا فروش مستقیم و یا غیر مستقیم آنها را به عهده دارد .

 فروشنده کالاها

................ ...................................... ..............................................

....................... ................................ ...............................................

.......................... ............................ ...............................................

........................... ......................... ...............................................

ضمیمه شماره4

 

نام مشتریان موجود

(ماده 2-5)

 

1- توزیع کننده بدینوسیله اعلام می دارد ، که قبل از انعقاد این قرارداد ، کالا و تولیدات مشابهی را به مشتریان ذیل در آن قلمرو تجارتی بفروش می رسانده است .

2- توزیع کننده بدینوسیله اعلام می دارد ، که قبل از انعقاد این قرارداد ، کالا و تولیداتی را که (به طور مستقیم و یا از طریق سایرین ) به مشتریان ذیل در آن قلمرو تجاری به فروش می رسانده است.

 ضمیمه شماره 5 

تبلیغات ، بازار های مکاره و نمایشگاه ها

(ماده 6)

 

1- تبلیغات (1-6)

چنانچه توافق کتبی دیگری نشده باشد ،هزینه تبلیغات مورد توافق به صورت ذیل بین طرفین تقسیم می گردد :

 

فروشنده .......................................%

توزیع کننده ......................................%

 

در صورتی که در فضای خالی موجود در پاراگراف بالا ارقامی ذکر نگردد ، هزینه های تبلیغاتی انجام شده توسط هر یک از طرفین به عهده خود او خواهد بود .

 

2- بازار های مکاره و نمایشگاه ها

چنانچه توافق کتبی دیگری نشده باشد ، هزینه مشارکت در بازار های مکاره و نمایشگاه ها به صورت ذیل بین طرفین تقسیم می شود

 

فروشنده .......................................%

توزیع کننده ......................................%

  

در صورتی که در فضای خالی موجود در پاراگراف بالا ارقامی ذکر نگردد ، هزینه های تبلیغاتی انجام شده توسط هر یک از طرفین به عهده خود او خواهد بود

ضمیمه شماره 6- 

شرایط فروش – تخفیف ها

(ماده 7)

 

1- شرایط عمومی فروش فروشنده

باید به قرارداد ضمیمه شود . 

 

شرایط فروش کالای فروشنده زمانی دارای قابلیت اجراست که به این سند الحاق شده باشد و یا اینکه به صورت کتبی و به منظور اجرای این قرارداد به اطلاع توزیع کننده رسانده شده باشد .

 

2- تخفیف ها و یا قیمت های اعلام شده

توزیع کننده دارای ..................% تخفیف در مورد لیست قیمت های مورد اشاره در ماده 3-7 می باشد . 

اگر فضای خالی در پاراگراف بالا توسط طرفین قرارداد کامل نشده باشد و در صورتی که لیست قیمت خاصی برای توزیع کننده وجود نداشته باشد ، توزیع کننده محق به استفاده از همان تخفیفی است که فروشنده به سایر توزیع کنندگان و برای کالاهایی با کیفیت مشابه می دهد .

ضمیمه شماره 7

 

حداقل فروش تضمین شده

(ماده 3-8)

 

این ضمیمه شماره 7 زمانی دارای قابلیت اجراست که حداقل میزان فروش توسط طرفین قرارداد و با پر کردن و تکمیل نمودن یکی از راه حل های پیشنهادی معین و مشخص شده باشد .

 

توزیع کننده متعهد می شود هر سال حداقل به مقدار زیر کالا سفارش بدهد .

مبلغ به پول.............................................................................................................................

میزان کالا .............................................................................................................................

درصد فروش مورد توافق بر اساس شرایط ماده 1-8 ............................................................................

چنانچه در پایان هر سال حداقل فروش تضمین شده حاصل نشود و توزیع کننده بتواند اثبات نماید که او مسئول این عدم موفقیت نیست ، فروشنده می تواند با دادن یک اخطار یک ماهه به انتخاب خودش این قرارداد را فسخ نماید و یا نسبت به لغو حق انحصار توزیع کننده اقدام کند و یا قلمرو جغرافیایی توزیع کننده را محدود نماید . استفاده از این حق باید به صورت مکتوب و ظرف مدت 2 ماه پس از پایان سالی باشد که توزیع کننده نتوانسته است به حداقل فروش تضمین شده برسد .

چنانچه طرفین قرارداد با ارقام متفاوت توافق نکرده باشند می توان حداقل فروش تضمین شده فوق را برای هر سال مدت قرارداد (همین طور برای مدت تجدید آن ) در نظر گرفت.

ضمیمه شماره 8

 

ذخیره تولیدات و لوازم یدکی

ماده 1-14

 

توزیع کننده بدینوسیله تعهد می نماید که حداقل کالاهای مشروحه زیر و لوازم یدکی را نگه داری نماید .

 

چنانچه ضمیمه فوق توسط طرفین قرارداد تکمیل نشود ،حداقل کالاهای موجود در انبار باید حسب نیاز های متعارف آن قلمرو جغرافیایی معین و مشخص گردد .

ضمیمه شماره 9

 

خدمات پس از فروش ، تعمیرات و شرایط (warranty )

ماده 2-14

 

این ضمیمه زمانی دارای قابلیت اجرا است که توسط طرفین امضاء شده باشد

1- توزیع کننده تعهد می نماید که با هزینه و پرسنل و امکانات فنی خود ، خدمات مناسب بعد از فروش را که در رابطه با کلیه کالاهای فروخته شده مورد نیاز است ارائه نماید . این گونه خدمات بعد از فروش باید بر اساس ضوابط و استاندارد های تعیین شده توسط فروشنده باشد .

2- فروشنده موظف است که آموزش های لازم را در اختیار پرسنل توزیع کننده قرار دهد به نحوی که بتواند خدمات فوق را ارائه نماید . توزیع کننده تعهد می نماید که به هزینه شخصی کلیه پرسنل فنی و فروش خود را در این گونه دوره های آموزشی که توسط فروشنده برنامه ریزی می گردد مشارکت دهد .

3- توزیع کننده موظف است بدون دریافت هزینه ، کلیه تعمیرات و تعویض قطعات را حسب شرایط تعیین شده توسط فروشنده انجام دهد و کلیه هزینه های آن را تقبل نماید .

فروشنده موظف است که کلیه قطعات مورد نیاز جهت تعویض قطعات آسیب دیده و دارای عیب و نقص را حسب شرایط قرارداد تامین نماید .

4- در صورت خاتمه قرارداد به هر علت ، توزیع کننده باید ارائه هر گونه خدمات پس از فروش را بر اساس شرایط قرارداد متوقف سازد . مگر اینکه شرط دیگری کتباً مورد موافقت قرار گرفته باشد . هرگونه درخواست از سوی مشتریان می بایست از طرف توزیع کننده در اختیار شخصی قرار بگیرد که توسط فروشنده معین شده است .

 

امضاء فروشنده امضاء توزیع کننده

 

ضمیمه شماره 10

 

تغییر در کنترل ، مالکیت و یا مدیریت توزیع کننده (شرکت )

(ماده 5-19

فروشنده می تواند قرارداد را بلافاصله فسخ نماید ، چنانچه :

آقای ..........................دیگر دارای لااقل .........................% از سهام شرکت توزیع کننده نباشد .

آقای ......................... دیگر دارای عنوان (سمت ) ........................ در شرکت نباشد .

  

ضمیمه شماره 11

 

پرداخت غرامت در صورت فسخ قرارداد

ماده ب 20

این الحاقیه زمانی قابلیت اجرا دارد که به وسیله طرفین امضاء شده باشد . 

1- در صورت فسخ قرارداد به وسیله فروشنده به دلایلی غیر از نقض آن توسط توزیع کننده ، که فسخ قبل از موعد حسب ماده 19 موجه سازد ، توزیع کننده محق به دریافت خسارتی معادل 50% و یا ...... % از سود ناخالص سالیانه مربوط به آن دسته از مشتریانی که به وسیله توزیع کننده معرفی شده و یا آن دسته از مشتریانی که فروشنده حجم کار خود را با آنها فوق العاده افزایش داده است می باشد که این غرامت باید بر اساس میانگین 5 سال گذشته محاسبه شود (و یا چنانچه قرارداد برای مدتی کمتر از 5 سال اعتبار داشته بر اساس میانگین این دوره )

2- توزیع کننده متعهد است که تمامی سعی و کوشش خود را به کار برد تا مشتریان موجود به فروشنده و یا توزیع کننده جدید (و یا نماینده ) منتقل شود .

در اجرای تعهدات مشروحه بالا توزیع کننده موافقت می نماید که برای مدت 12 ماه از زمان فسخ قرارداد به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از فروش توزیع و یا افزایش فروش هر گونه تولیداتی که رقیب محصولات فروخته شده قبلی به آن مشتریان است و یا افزایش تولیدات حسب این قرارداد خودداری نماید .

3- پرداخت غرامت در س8 سقط مساوی و به ترتیب ، چهار ، هشت و دوازده ماه بعد از فسخ قرارداد خواهد بود . پرداخت غرامت مشروط بوده و منوط به اجرای تعهدات توزیع کننده حسب بند 2 بالا خواهد بود .

4- توزیع کننده دارای این حق می باشد که از حقوق خود مبنی بر دریافت غرامت در هر زمان صرفنظر نماید . در این صورت شرط عدم رقابت موضوع بند 2 بالا و همچنین تعهدات وی برای ترغیب مشتریان موجود و انتقال آنها به فروشنده و یا توزیع کننده جدید( و یا نماینده ) الزامی و اجباری نمی باشد . با انتخاب این راه حل توزیع کننده ملزم به بازپرداخت اقساطی که قبلاً پرداخت شده است نخواهد بود .

امضاء فروشنده                                     امضاء توزیع کننده

 

۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۵:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد اجرای طرح پژوهشی

ماده 1 : طرفین قرارداد

این قرارداد بین آقای ………………………..به نمایندگی از طـرف خانم/ آقا/شرکت یا سازمان ……………. به نشانی ..................کـه در این قرارداد به اختصارسفارش دهنده  نامیده می شود از یک طرف و…………………….                               نام پدر:.......................... به شماره شناسنامه:.................. صادرهاز :....................................به نشانی:  ................................................ تلفن:.........................که در این قرارداد به اختصار«مجری طرح» نامیده می شود از طرف دیگر مـنعقد می گردد.

تبصره 1 : انعقاد این قرارداد بر اساس مفاد قرارداد به شماره................. مورخ.................که بین....................و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران منعقد شده است انجام می شود.

ماده 2 : موضوع قرارداد

موضوع این قـرارداد عـبارتست از : 

ماده 3 : اسناد و مدارک قرارداد

 1- قرارداد شماره            مورخ             ما بین                    و .............. (قرارداد اصلی)

2- (پیوست)

ماده 4 :  نظارت

نظارت بر حسن اجرای تعهدات موضوع این قرارداد به عهده                        نام پدر:                به شماره شناسنامه :          صادره از :                به نشانی :                                                          

تلفن :               می باشد و مجری ملزم است تعهدات خویش را تحت نظارت ناظر طرح به انجام رساند. سازمان می تواند عنداللزوم مسئولیت نظارت بر اجرای این قرارداد را به شخص یا اشخاص دیگری واگذار نموده و مراتب را به مجری طرح ابلاغ نماید. ناظر طرح به عنوان امین سازمان بوده و پاسخگوی کلیه اشتباهاتی است که بواسطه تأیید گزارش، سبب پرداخت هر گونه وجه اضافی به مجری گردد.

ماده 5 : مدت قرارداد

مدت اجرای موضوع قرارداد      ماه است که از تاریخ امضاء و مبادله این قرارداد آغاز می گردد.

ماده 6 : مراحل اجرای قرارداد و محل اجرای قرارداد

مراحل اجرای قرارداد:.............

محل اجرای قرارداد                                          می باشد.

ماده 7 : مبلغ قرارداد

کل مبلغ پیش بینی شده جهت اجرای این قرارداد مبلغ                  ریال به حروف (                         ) می باشد که در صورت تائید پیشرفت کار در چارچوب برنامه زمان بندی توسط ناظر طرح و تائید سفارش دهنده این قرارداد (                                  ) و متناظر و متناسب با پرداختهای کارفرمای قرارداد فوق الذکر به سازمان، از طریق سازمان به مجری پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 : به تشخیص سفارش دهنده در هر مرحله از اجرای طرح ارائه کلیه اسناد و مدارک هزینه کرد طرح توسط مجری به سفارش دهنده جهت بررسی تسویه حساب ضروری است و پرداخت قسط آخر به عنوان حسن انجام کار موکول به تائید خاتمه طرح توسط کارفرما (                              ) خواهد بود.

ماده 8: سایر تعهدات مجری

1-8     مجری طرح از کلیه تعهدات شرکت مذکور در قرارداد شماره            مورخ                (قرارداد اصلی) مطلع است و انجام آنها را طبق قرارداد حاضر تعهد می نماید.

2-8             مجری موظف است موضوع قرارداد را تا پایان مدت قرارداد با به کاربردن بهترین روش ها و اصول متداول و به کارگیری تمهیدات لازم ادامه دهد.

3-8    مراحل انجام کار به شرح پیوست بوده و گزارش پیشرفت کار در هر مرحله و گزارش کامل  دستاوردهای علمی – پژوهشی در انتهای کار باید در چهار نسخه تکثیر و به همراه دو نسخه نرم افزاری به سازمان سفارش دهنده

4-8   مجری طرح مسؤول و پاسخگوی کلیه اطلاعاتی خواهد بود که به اشتباه در مطالعات و محاسبات اولیه منظور نگردیده و لذا مکلف به اصلاح و رفع اشتباه است و حق ادعای حق الزحمه اضافی برای رفع اشتباهات را نخواهد داشت.

5-8     مجری طرح مکلف است از دریافت هر گونه کمک اعم از نقدی ، جنسی و غیره در ارتباط با موضوع قرارداد از سایر مؤسسات دولتی یا غیر دولتی بدون اطلاع و تائید سفارش دهنده خودداری نماید.

6-8    مجری طرح که به عنوان کارفرمای همکاران طرح محسوب می شود. مسؤول جبران هر گونه خسارت جانی و مالی برای همکاران طرح و در ارتباط با اجرای طرح می باشد و موظف است کسر کسور قانونی ( از قبیل بیمه، مالیات و غیره ) را رعایت نماید و سفارش دهنده هیچ گونه مسوولیتی در قبال این موضوع ندارد.

7-8    تهیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز طرح بر عهده مجری خواهد بود.

8-8    احداث ، خرید و اجاره ساختمان ، خرید خودرو و تجهیزاتی که مرتبط با این طرح نیستند از محل اعتبار این طرح ممنوع است.

9-8   هر گونه وجهی که به تبع این قرارداد باید پرداخت شود، از قبیل مالیات، عوارض، بیمه و مشابه آن به عهده مجری می باشد. کسوراتی که طبق قوانین و مقررات باید توسط سفارش دهنده وصول گردد از مبلغ قرارداد کسر خواهد شد.

ماده 9 : ضمانت

یک فقره چک به مبلغ                      ریال از مجری طرح به میزان پیش پرداخت به عنوان تضمین اخذ می گردد که پس از خاتمه قرارداد و تأیید حسن انجام کار توسط ناظر طرح و تأیید سفارش دهنده و انجام کامل تعهدات مجری به وی مسترد می شود.

ماده 10 : 

این طرح هیچ گونه تعهدی به جز موارد مندرج در متن این قرارداد برای سفارش دهنده ایجاد نمی کند.

تبصره 3 : هر گونه تغییر در مفاد این قرارداد متناسب با تغییرات در قرارداد شماره                مورخ  

             (قرارداد اصلی) و توافق طرفین قابل بررسی خواهد بود.

ماده 11 : عوامل پیش بینی نشده

توقف طرح منوط است به شرایط غیر مترقبه ای که خارج از قدرت طرفین بوده و به تائید ناظر رسیده باشد لکن سفارش دهنده می تواند در صورت عدم پیشرفت فیزیکی طرح و با تأخیر بیش از حد مدت قرارداد آن را متوقف سازد.

ماده 12 : حل اختلاف

کلیه اختلافاتی که ممکن است بر اثر اجرای این قرارداد بین طرفین رخ دهد و نتوان آن را از طریق مذاکره حل و فصل نمود توسط داور یا حکم خانم/ آقا / موسسه یا شرکت.................................. مورد رسیدگی قرار می گیرد که تصمیم داور قطعی و لازم الاجراست. در غیر این صورت موضوع طبق قوانین جاریه کشور از طریق مراجعه به دادگاه صالح حل و فصل می گردد. مجری طرح ملزم است که تا حل اختلافات تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارد اجرا نماید.

ماده 13 : موارد فسخ 

 الف – در صورتی که در طول قرارداد برای سفارش دهنده محرز گردد که مجری توانایی علمی و فنی برای اجرای قرارداد را ندارد موجب حق فسخ برای سازمان خواهد بود.

ب- در صورتی که مجری بدون اجازه اقدام به واگذاری موضوع قرارداد به غیر نماید حتی به نحو اشاعه و وکالتاً اعم از جزئی یا کلی، در این صورت سفارش دهنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ج- در صورت فسخ قرارداد اصلی مذکور در ماده 3، این قرارداد نیز فسخ خواهد شد.

ماده 14 : نسخه ها و اعتبار قرارداد

این قرارداد در مورخ             در 14 ماده و 3 تبصره و ............. پیوست در دو نسخه با اعتبار یکسان تنظیم شد.

 

                       سفارش دهنده                                                مجری طرح

 

۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۵:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

صلح پرونده انشعاب برق

مورد صلح – کلیه حقوق عینیه و فرضیه و متصوره مصالح مرقوم نسبت حق الامتیاز و  حق الاشتراک و وام و  ودیعه مربوطه نسبت به  پرونده برق شماره....................... به نحوی که برای  مصالح هیچگونه حقی و ادعائی در مورد مصالحه باقی نمانده و متصالح از حیث و بابت قائم مقام قانونی مصالح در مورد مصالحه بوده و با اطلاع از کمیت و کیفیت مورد مصالحه اقرار بتصرف دارد .

مال الصلح مبلغ ................. ریال وجه رایج که تمام آن تسلیم مصالح باقراره شده است . اسقاطخیارات متصوره احتیاطاً از طرفین بعمل آمد و متصالح  متعهد شد که مورد مصالحه از هر جت بدهی داشته باشد  ضخصاً پرداخته و سپس از مصالح دریافت نماید و مصالح مرقوم نیز  از حال  الی ده سال شمسی ضامن کشف فساد این مصالحه گردید .

مفاد بند دوم  بخشنامه شماره 130/10-14/1/58 ثبت کل  بمتصالح تفهیم و نامبرده  بمسئولیت خود بانجام  این معامله  اقدام نمود .

این سند در اوراق چاپی ................. تنظیم و بابت حق الثبت قبض شماره ....................... بمبلغ ............... ریال ببانک ملی شعبه .......................... پرداخت و بابت حق التحریر قبض شماره ..................... مبلغ ................. ریال صادر و تسلیم شد .

بتاریخ ................. شمسی                         محل امضاء

۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۵:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

صلح حج تمتع

قرارداد صلح حج تمتع

مورد صلح :کلیه حقوق قانونی مصالح نسبت به قبض پرداخت علی الحساب هزینه سفر تمتع و تشرف به خانه خدا بشماره.....................دارای لیست قرعه شماره         ..................که در تاریخ         ................توسط بانک ملی ایران شعبه ...............کد............ بنام مصالح صادر شده است به نحوی که دیگر به هیچ وجه حق و ادعایی برای مصالح نسبت به سند مرقوم و حقوق متصوره آن باقی نمانده و متصلاح از هر جهت  و هر بابت قائم مقام قانونی نامبرده می باشد تا از کلیه  حقوق و مزایای مترتبه به منظور  تشرف به خانه  خدا  و حج عمره بهره مند گردد .

مال الصلح : مبلغ ..................... ریال وجه رایج که تمام آن نقداً تسلیم مصالح حسب الاقرار گردیده است .

اسقاط کافه خیارات متصوره در مقام صلح احتیاطاً  از طرفین بعمل آمد و صیغه صلح قطعی جاری شد و اوراق و مدارک مورد صلح تسلیم متصالح حسب الاقرار گردید و نیز متصالح با اطلاع از مفاد مندرج در بخشنامه شماره 130/0-14 /1/85  ثبت کل راجع به منع معاملات  اشخاص مندرج در بخشنامه مرقوم اعلام نمود که فروشنده از افراد موضوع بخشنامه مذکور نمی باشد و مسئولیت آنرابه عهده گرفت و مصالح نیز ضمن عقد خارج لازم از حال الی ده سال ضامن درک شرعی مورد صلح می باشد .

این سند در دو برگ اوراق نیم برگی به شماره های سری ..................... تنظیم و مبلغ ..................... ریال حق  الثبت و نیز مبلغ .................... ریال بابت حق التحریر و بهای اوراق توسط متصالحو طی فیشهای شماره .......................  به بانک ملی ایران شعبه ................  پرداخت و قبض رسید شماره      ..................... صادر و تسلیم نامبرده گردید.

 بتاریخ                              یکهزار و سیصد و هشتاد و شش شمسی              محل امضاء

۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۵:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قراداد ودیعه (امانت)

مودع (امانت گذار ) : خانم / آقای : .......................... فرزند آقای : ................................ و نام مادر خانم : ..................... دارای شناسنامه شماره : ............... صادره از : ............ متولد ............... ساکن : .................................... .................... .................... .....................

مستودع ( امین ) : خانم / آقای : ................................ فرزند آقای : ................................... و نام مادر خانم : ..................... دارای شناسنامه شماره : ................. صادره از : .......... متولد :................ ساکن : ...................

مورد ودیعه ( مورد امانت ) : تمامت شش دانگ یک قطعه باغچه به مساحت ................ مترمربع دارای پلاک ................. فرعی از .............. اصلی مفروزو انتزاعی از پلاک......... فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی    ........................ بخش ........................ ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ................... مورخ    /   /   13 صفحه ........... جلد ........... به شماره چاپی ....................... صادره بنام خانم / آقای : ............................. انتقالی به مودع طبق سند شماره ....................... مورخ    /   /   13 تنظیمی دفترخانه شماره ................. تهران با برق شماره پرونده .......................... منصوبه و با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثناء که امین با رؤیت مورد ودیعه ، وقوف کامل از حدود و مشخصات و محل وقوع ، اقرار بتصرف و قبض مورد ودیعه نمود.

مدت : مادام العمر مودع از تاریخ زیر و امانت گذار در هر حال حق رجوع دارد و امین قبول ودیعه نمود و نیز متعهد گردید هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود نسبت به تحویل آن اقدام نماید .

اجرت : رایگان است که مستودع متقبل به حفظ و نگهداری مورد ودیعه بطور مجانی گردید .

شروط : 1- ترتیب حفظ مال مورد ودیعه طبق متعارف و معمول محل با مستودع بوده و در عین حال امین هر تغییری را که برای حفظ مال مورد ودیعه لازم بداند می تواند اعمال نماید . 2- چنانچه امین موجب تعدی و تفریط مال مورد ودیعه گردد ضامن تلف یا نقصان مال مورد ودیعه می باشد . 3- امین در مقام حفظ ، مسئول وقایعی که دفع آن از اقتدار او خارج باشد بهیچ صورت نیست . 4- مستودع حق دارد به عنوان پاداش در نگهداری مجانی مال مورد ودیعه از ثمره درختان میوه موجود در باغچه مورد ودیعه بقدر مصرف خود و همسر و اولاد تحت تکفل خویش منتفع گردد. 5- منافع حاصله از مورد ودیعه با کسر پاداش موضوع شرط چهارم متعلق به مودع است که باید باو تحویل گردد . 6- مودع متعهد به تأدیه مخارجی که امین برای حفظ مال مورد ودیعه کرده می باشد هم چنین جنانچه رد مال ودیعه مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت گذار است . 7- با فوت امانت گذار این ودیعه باطل بوده و امین متعهد به رد مال مورد ودیعه به ورثه قانونی مودع می باشد. 8- هرگاه به هنگام لزوم رد مال مورد امانت طبق مفاد این سند ، امین از رد آن امتناع ورزد از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد . 9- مودع در صورت رجوع ( هم چنین ورثه قانونی امانت گذار پس از درگذشت مودع ) محق باسترداد مال مورد ودیعه و تحویل گرفتن آن از مستودع می باشند و حق دارند علیه امین (مستودع) یا علیه ورثه قانونی امین اجرائیه صادر کنند . 10- امین در همه حال می تواند بنا بواسطه ضرورت های مورد تشخیص خود مال مورد ودیعه را رد کند و اگر به مودع دسترسی نداشته باشد و یا اگر مودع از قبول رد خودداری ورزد امین حقدارد مال مورد ودیعه را از طریق دادگاه صالحه رد نماید .

سایر شروط : ( در این قسمت اگر شروطی دیگر باشد ، تنظیم می گردد ) .

مستندات :

        1- پاسخ استعلامیه شماره ................................ ثبت منطقه ....................... تهران .

        2- گواهی مالیاتی شماره ................................... سرممیزی ........................ تهران .

       تاریخ :............. ماه یکهزار و سیصد و......................... 13 شمسی- محل امضاء

۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۵:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه قرارداد صلح دعاوی

مصالح : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................. بشناسنامه شماره ..................... متولد ................. صادره .................... به شماره ملی ................... ساکن .........................................................................

متصالح : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................. بشناسنامه شماره ..................... متولد ................. صادره .................... به شماره ملی ................... ساکن ................................................................................

مورد مصالحه : تمامی حقوق مکتسبه و موجوده و معنونه و متصوره قانونی وعرفی و شرعی مصالح ناشیه از دعاوی و ترافعات و تظلمات وی بابت مطالبات و ادعاها و خواسته ها و موضوعات و مسائل مطروحه و حقوق درخواستی مصالح از آقای / خانم / شرکت / اداره ..................................... در خصوص پرونده متشکله به شماره .................................... / به شماره معلوم و مشخص و تعیین کننده نزد مرجع قضائی / ثبتی / اداری بنام ....................... بطور کامل و بدون استثناء چیزی بنحوی که منبعد تمامی حقوق کلاً و تماماً متعلق به متصالح بوده و نامبرده قائم مقام و جانشین مطلق العنان و مسبوط الید مصالح قلمداد و محسوب گردیده و هیچ گونه حق و حقوقی برای مصالح در مورد صلح و مصالحه باقی نمانده و نمی ماند.

مال الصلح : مبلغ .............................. ریال که تماماً به مصالح پرداخت و تأدیه شده است و نامبرده اقرار به دریافت و اخذ می نماید و به منظور رعایت جانب حزم و احتیاط اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن به اعلی مراتبه از طرفین به عمل آمد و صیغه عقد صلح جاری و ساری گردید .

بتاریخ .... / .... / .......... هجری شمسی .

۱۰ مهر ۹۷ ، ۱۷:۴۲ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر