به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۴۱۲ مطلب با موضوع «انواع دادخواست» ثبت شده است

دادخواست تامین دلیل مورد اجاره به دلیل انتقال عین مستاجره به غیر (شورای حل اختلاف).

در شرح دادخواست می نویسید:

 

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
۱- اینجانب در تاریخ ……….. با شماره شناسنامه …….. صادره از …………. متولد شده ام و به لحاظ سنی در شرایط مناسب رشد هستم.
۲- نظر به اینکه آقای …….. فرزند …….. دارای مدرک تحصیلی ……….. مشغول به کار در ………. می باشد و متقاضی ازدواج با اینجانب است. همینطور وی چه به لحاظ شخصیتی و چه به لحاظ خانوادگی دارای شایستگی کامل جهت امر مقدس ازدواج با بنده می باشد. و در تحقیقات محلی صورت گرفته این امر تایید شده است.
۳_ متاسفانه ولی اینجانب به دلایل نامعلوم و بلاموجه و بدون مبنای شرعی با ازدواج بنده با این شخص ممانعت و مخالفت می کند.
لذا با توجه به مدارک تقدیمی مستند به ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی و از باب”اَلّحاکِمُ وَلیُّ المُمْتَنِع” رسیدگی و صدور حکم مبنی اجازه ازدواج بر اساس شروط مقرر فی مابین، از محضر دادگاه مورد استدعاست.

 

در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن  می نویسید:

تقاضای صدور حکم بر اجازه ازدواج

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

۱_ تصویر مصدق شناسنامه ۲_ شهادت شهود

سپس فرم بالا را به دادسرا تحویل خواهید داد.

۰۹ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست تامین خواسته چک.

در شرح دادخواست می نویسید:

 

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
1- اینجانب ………….. فرزند ………….. به موجب یک فقره چک به شماره ………….. مورخ ………….. صادره از حساب جاری شماره ………….. بانک ………….. شعبه …………..، مبلغ ………………… از خوانده طلبکار می باشد که به موجب گواهینامه عدم پرداخت پیوستی صادره از بانک ………….. شعبه ………….. به علت بسته بودن حساب برگشت خورده و علیرغم پیگیری های مکرر اینجانب، خوانده از پرداخت بدهی خود امتناع می ورزد.
2- با تقدیم این دادخواست و با استناد به ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مربوطه، با توجه به اینکه خوانده به قصد فرار از تأدیه دین، درصدد انتقال اموال خود به اشخاص ثالث بوده، تقاضای صدور قرار تامین خواسته معادل وجه چک به مبلغ ……………………. و اجرای آن قبل از ابلاغ را دارد.
شایان عرض است دادخواست مربوط به دعوای اصلی متعاقبا و در مهلت قانونی تقدیم خواهد شد.

 

در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن  می نویسید:

تامین خواسته چک

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

1- تصویر مصدق چک 2- تصویر مصدق گواهینامه عدم پرداخت چک .

۰۹ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست ابطال عقد ازدواج.

ریاست محترم مجتمع قضایی "شهرستان محل اقامت خوانده"با سلام احتراماً به استحضار می رساند:اینجانبه در اثر اعمال ولایت پدر/ جد پدری و اجبار وی به موجب عقدنامه شماره مورخ دفترخانه شماره "شماره ونام شهرستان" عقد ازدواج دائم آقای درآمده‌ام.


مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه -  شماره –پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونى

 

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

ابطال عقد ازدواج به علت عدم رعایت غبطه و مصلحت

دلایل ومنضمات دادخواست

کپی مصدق: 1- عقدنامه ، 2 استشهادیه، 3 شهادت شهود عندالاقتضاء، " 4- مدرک مورد نیاز دیگر از استعلام سوابق زوج و ..."

 

ریاست محترم مجتمع قضایی "شهرستان محل اقامت خوانده"

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانبه در اثر اعمال ولایت پدر/ جد پدری و اجبار وی به موجب عقدنامه شماره مورخ دفترخانه شماره "شماره ونام شهرستان" عقد ازدواج دائم آقای درآمده‌ام. نظر به اینکه انعقاد عقد نکاح مذکور در صفر سنی و بدون رعایت غبطه و مصالح اینجانبه و صرفاً وفق نظر و خواست ولی قانونی من بوده است فلذا به استناد ماده 1041 قانون مدنی صدور حکم به ابطال عقد نکاح فوق الذکر به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینة دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – انگشت

۰۶ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

از دادخواست مطالبه مهریه بعد از مرگ شوهر بدانید.

خواهان :نام و نام خانوادگی زوجه و مشخصات و ادرس کامل و کد ملی- شماره تلفن همراه


خوانده :نام و نام خانوادگی کلیه ورثه و ادرس


وکیل یا نماینده قانونی  :نیازی نیست


تعیین خواسته و بهای آن : صدور حکم به جهت وصول مهریه از ماترک مرحوم زوج به نرخ روز مقوم به .............. ریال  بدوا صدور قرار تامین / احتساب هزینه های دادرسیدلایل و منضمات دادخواست : کپی شناسنامه و عقدنامه و گواهی فوت و انحصار وراثت


ریاست محترم دادگاه خانواده :

احتراما اینجانبه در مورخ 000/000/   13 با زوج آقای .................. ازدواج نمودم و ایشان در مورخه  000 /000/   13 فوت نمودند مهریه ما فی القباله ام به میزان ..................عدد یا ریال وجه نقد میباشد که حال بر اساس فوت ایشان تقاضای تعیین مهریه ام به نرخ روز و الزام وراث به پرداخت آن از ماترک همسرم را استدعا دارم.


با احترام
محل امضا- مهر – انگشت

۰۶ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست مطالبه اجرت المثل زمان تصرف مبیع.

در شرح دادخواست می نویسید:

 

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
1_ اینجانب به موجب قرارداد شماره ……………………. در تاریخ ………………….. شش دانگ یک باب منزل مسکونی/ یک واحد آپارتمان به مساحت ………… متر مربع واقع در …………. به شماره پلاک ثبتی ………….. بخش …………… را از خوانده خریداری کردم.
2_ با توجه به توافقات حاصله در قرارداد مبلغ………… ریال از بهای مبیع پرداخت شده است.
3_ علیرغم اینکه بنده به تمام تعهدات خود عمل کرده ام ولی متاسفانه خوانده حاضر به ایفای تعهدات خود نیست و اقدامی نیز در این زمینه انجام نداده است.
4_ همچنین مبیع هنوز به تصرف اینجانب در نیامده است و منافع آن توسط خوانده استفاده می شود.
5_ خوانده مدت ………….. است که منافع مبیع را مجانا استفاده نموده و هیچ مبلغی از این بابت به بنده پرداخت نکرده است. اینجانب نیز خود را محق اجرت المثل ایام تصرف می دانم.
6_ لازم به ذکر است که با وجود مراجعه مکرر و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره ……….. تاریخ …………… خوانده اقدامات لازم در این زمینه را انجام نداده است.
فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد 198 _ 519 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و صدور حکم به شرح مذکور می باشد

 

در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن  می نویسید:

1- مطالبه اجرت المثل زمان تصرف مبیع 2-پرداخت کلیه خسارات قانونی

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

1_ تصویر مصدق قرارداد مورخ …………………. 2_ تصویر مصدق رسید پرداخت ثمن 3_ تصویر مصدق اظهارنامه شماره ………… تاریخ………….. 4_ جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری

۲۸ تیر ۹۷ ، ۲۲:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه تخلیه به علت واگذاری مورد اجاره از طرف مستاجر به غیر.

در بخش موضوع اظهارنامه می نویسید:
تخلیه به علت واگذاری مورد اجاره ازطرف مستاجر به غیر

 

در بخش خلاصه اظهارات  می نویسید:

مخاطب محترم:
با سلام،
احتراما، همانطوری‌که مستحضرید:
جناب‌عالی طی اجاره نامه عادی یا رسمی مورخ ……………. یک باب مغازه واقع در ………………….. از اینجانب به مدت ……………. ماهیانه به مبلغ ……………….. را اجاره نموده‌اید، ‌با توجه به مراجعات مکرر اینجانب به محل متوجه این امر شدم که جناب‌عالی قسمتی از مغازه را به غیر واگذار نموده‌اید. لذا به موجب بند 2 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 پس از ابلاغ اظهارنامه به مدت یک‌ماه فرصت دارید که ملک موصوف را تخلیه نمائید در غیر این صورت اقدام بایسته ازطریق مراجع قضایی صورت می‌پذیرد.

با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء

۲۷ تیر ۹۷ ، ۱۲:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه تقسیم ماترک.

در بخش موضوع اظهارنامه می نویسید:
تقسیم ماترک

 

در بخش خلاصه اظهارات  می نویسید:

مخاطب محترم ………………..
با سلام
با احترام همانطوری‌که مستحضرید:
اینجانب ………………. وارث مرحوم …………… در ماترک مرحوم ……………. با عالیجنابان شریک بوده، با توجه به پرداخت دیون و واجبات مالی متوفی که پرداخت گردیده است، با ابلاغ این اظهارنامه به شما به مدت ده روز مهلت داده می‌شود به تقسیم ماترک اقدام کنید، در غیر این صورت از طریق مراجع قضائی اقدام خواهم نمود.

با کمال احترام
نام و نام خانوادگی (اظهار کننده)
امضاء
تاریخ

۲۷ تیر ۹۷ ، ۱۲:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه اخطار قانونی در اعلام عزل از وکالت.

در بخش موضوع اظهارنامه می نویسید:
اخطار قانونی در اعلام عزل از وکالت

 

در بخش خلاصه اظهارات  می نویسید:

مخاطب محترم
با سلام
مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ذیل رسماً و قانوناً به شما ابلاغ می شود:
با توجه به اقدامات اخیر شما در مورد پرونده اینجانب به خواسته …………….. که موجبات نارضایتی بنده را فراهم کرده است، لذا بدینوسیله مراتب عزل از وکالت اعطایی که طی وکالتنامه شماره ……………… در دفترخانه شماره ……………….. به آدرس …………………………. جهت انجام وکالت مندرج در آن به شماداده شده است رسماً اعلام می‌گردد. فلذا با توجه به اینکه با ارسال این اظهارنامه قانونی، دیگر اختیاری در انجام وکالتنامه مذکور ندارید، ضمن خودداری از انجام وکالتنامه، حساب دوران وکالت خود را نیز ارائه فرمایید.
با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء

۲۷ تیر ۹۷ ، ۱۲:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه مطالبه نفقه.

در بخش موضوع اظهارنامه می نویسید:
مطالبه نفقه

 

در بخش خلاصه اظهارات  می نویسید:

مخاطب محترم جناب آقای ……………….
با سلام
مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ذیل رسماً و قانوناً به شما ابلاغ می‌شود:
احتراماً، به استحضار می رساند:
1) جنابعالی به استناد عقدنامه شماره …………… تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره …………… شهرستان ………….. همسر شرعی و قانونی اینجانب هستید.
2) متأسفانه از تاریخ ……… الی ……….. بدون داشتن دلیل موجه قانونی از پرداخت نفقه و هزینه‌های زندگی که بر عهده شما می‌باشد، به اینجانب خودداری نموده‌اید.
3) با توجه به شرایط مذکور بنده در وضعیت نامناسبی به سر می‌برم. لذا تقاضا دارم ظرف مدت یک هفته از تاریخ رؤیت این اظهارنامه نسبت به انجام تعهدات قانونی خود اقدام نمایید در غیر این صورت موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌شود.

با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء

۲۷ تیر ۹۷ ، ۱۲:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه مطالبه مهریه.

در بخش موضوع اظهارنامه می نویسید:
مطالبه مهریه

 

در بخش خلاصه اظهارات  می نویسید:

مخاطب محترم جناب آقای
با سلام
مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ذیل رسماً و قانوناً به شما ابلاغ می‌شود:
احتراماً، به استحضار میرساند:
1) جنابعالی به استناد عقدنامه شماره …………… تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره …………… شهرستان ………….. همسر شرعی و قانونی اینجانب هستید.
2) مهریه اینجانب مطابق نکاح نامه مذکور تعداد …………. سکه بهار آزادی است که به صورت عندالمطالبه می باشد و تا کنون بارها شفاها از شما پرداخت آن را مطالبه نموده ام ولی هیچ نتیجه ای دربرنداشته است.
3) با توجه به شرایط مذکور تقاضا دارم ظرف مدت یک هفته از تاریخ رؤیت این اظهارنامه نسبت به انجام تعهدات قانونی و پرداخت مهریه بنده اقدام نمایید در غیر این صورت موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌شود.

با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء

۲۷ تیر ۹۷ ، ۱۲:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه ملاقات فرزند مشترک.

در بخش موضوع اظهارنامه می نویسید:
ملاقات فرزند مشترک

در بخش خلاصه اظهارات  می نویسید:

مخاطب محترم جناب آقای / سرکار خانم
با سلام،
مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ذیل رسماً و قانوناً به شما ابلاغ می‌شود:
احتراماً، به استحضار می‌رساند:
1) اینجانب به استناد طلاقنامه شماره …………… صادره از شعبه ………… دادگاه ……….. مورخ ………….. از جنابعالی جدا شدم.
2) حاصل این ازدواج نافرجام تعداد …… فرزند ………. دختر و ……… پسر، می باشد که دادگاه روزهای ……………. را برای ملاقات فرزندان، تعیین کرده است.
3) متاسفانه مدت طولانی است که جنابعالی اجازه ملاقات با فرزندانم را نمی‌دهید و تماس ها و مراجعات مکرر بنده نیز هیچ‌گونه تاثیری نداشته است.
4) لذا تقاضا دارم ظرف مدت 3 روز از تاریخ رؤیت این اظهارنامه نسبت به انجام تعهدات قانونی خود اقدام نمایید در غیر این صورت موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌شود.

با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء

۲۷ تیر ۹۷ ، ۱۲:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه خلع ید و اجرت المثل دوران تصرف.

در بخش موضوع اظهارنامه می نویسید:
خلع ید و اجرت المثل دوران تصرف

 در بخش خلاصه اظهارات  می نویسید:

مخاطب محترم آقای /خانم
با سلام
مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ذیل رسماً و قانوناً به شما ابلاغ می‌شود:
احتراما، به استحضار می‌رساند:
1) جنابعالی مدت ………… روز است که در غیبت اینجانب اقدام به تصرف غاصبانه ملک بنده به شماره پلاک ثبتی ……………… واقع در ………………. کرده‌اید.
2) علیرغم مراجعات مکرر، هیچ‌گونه اقدامی در خصوص رفع تصرف و خلع ید انجام نداده و همچنان به تصرف عدوانی خود اصرار دارید.
3) لذا با ارسال این اظهارنامه ، ‌مجدداً و برای آخرین بار به جنابعالی ابلاغ می‌نمایم که بعد از رویت اظهارنامه ، یک هفته مهلت دارید تا نسبت به خلع ید و تصرف خود از پلاک مذکور اقدام نمایید. همچنین بابت ………… ماه تصرفات غیرقانونی شما، مبلغ ……………. ریال به عنوان اجرت‌المثل ایام تصرف به اینجانب بدهکار هستید که مکلفید مبلغ مذکور را از تاریخ …….. الی ………. به قرار ماهیانه ……… ریال به اینجانب پرداخت نمایید. در غیر این‌صورت از طریق مراجع قضایی موضوع را پیگیری خواهم کرد.
با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء

۲۴ تیر ۹۷ ، ۱۶:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه حق حضانت و سرپرستی.

در بخش موضوع اظهارنامه می نویسید:
حق حضانت و سرپرستی

 در بخش خلاصه اظهارات  می نویسید:

مخاطب محترم جناب آقای / سرکار خانم
با سلام
مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ذیل رسماً و قانوناً به شما ابلاغ می‌شود:
احتراماً، به استحضار می رساند:
1) اینجانب به استناد طلاقنامه شماره …………… صادره از شعبه ……….. دادگاه ……….. مورخ …………. از جنابعالی جدا شدم.
2) حاصل این ازدواج نافرجام تعداد ……….. فرزند/ ………. دختر و ……… پسر، می باشد که مطابق ماده 1169، حضانت فرزندان با بنده است.
3) متأسفانه از زمان جدایی، جنابعالی فرزندان را با خود برده و بدون هیچ توجهی به حق قانونی بنده از استرداد آنها خودداری می کنید.
4) لذا تقاضا دارم ظرف مدت 3 روز از تاریخ رؤیت این اظهارنامه نسبت به واگذاری حضانت فرزندان به بنده اقدام نمایید در غیر این صورت موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌شود.

با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء

۲۴ تیر ۹۷ ، ۱۵:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه استرداد هدایای نامزدی.

در بخش موضوع اظهارنامه می نویسید:
استرداد هدایای نامزدی

 در بخش خلاصه اظهارات  می نویسید:

مخاطب محترم جناب آقای / سرکار خانم
با سلام
مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ذیل رسماً و قانوناً به شما ابلاغ می‌شود:
احتراماً، به استحضار می رساند:
1) اینجانب در تاریخ ………….. به همراه خانواده جهت انجام امر خیر به خواستگاری شما آمدم که پس از گفت و گوهای اولیه خانواده ها، برای آشنایی و شناخت بیشتر نامزد کردیم.
2)همانطور که مستحضرید طی مراوداتی که در ایام نامزدی داشتیم بنده اقدام به خرید هدایایی برای شما کردم.
3) متاسفانه با گذشت زمان متوجه شدم که به هیچ وجه به لحاظ اخلاقی و فرهنگی، مناسب یکدیگر نبوده و هیچ گونه تفاهمی نداریم.
4) لذا تقاضا دارم ظرف مدت یک هفته از تاریخ رؤیت این اظهارنامه نسبت به استرداد کلیه هدایایی که بنده در طول ایام نامزدی برای شما خریداری کرده ام، اقدام نمایید در غیر این صورت موضوع از مراجع قضایی پیگیری می‌شود.

با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء

۲۴ تیر ۹۷ ، ۱۵:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست توقیف مهریه(تامین خواسته).

خواهان :

خوانده :

وکیل یا نماینده قانونی  :

تعیین خواسته و بهای آن : صدور قرار تامین خواسته نسبت به مهریه به نرخ روز طبق ماده 17 ق ا د م و 115 ق ا د م

دلایل و منضمات دادخواست : کپی شناسنامه و عقدنامه

ریاست محترم دادگاه خانواده :

احتراما به عرض می رساند نظر به اینکه طبق عقدنامه پیوست مهریه مقرر تعیین گردیده و اینک به واسطه بروز عدم تفاهم اخلاقی و حدوث اختلاف قهرا دور از یکدیگر بسر می بریم بیم آن می رود نامبرده مبادرت به حیف و میل و یا نقل و انتقال اموال خود نموده و یا با عسر و حرج نامبرده مواجه شوم لذا تقاضای صدور قرار تامین خواسته به منظور توقیف اموال وی را به میزان    …….   تا خاتمه رسیدگی و اخذ محکوم به را دارم و از جهت فوریت امر استدعای اعمال ماده 117 ق ا د م یعنی اجرای قرار صادره قبل از ابلاغ را دارم بدیهی است دادخواست ماهیتی در فرجه قانونی تقدیم خواهد شد

با احترام

محل امضا- مهر – انگشت

مدارک لازم :

1-  اصل و کپی مصدق شناسنامه

2-  اصل و کپی مصدق عقدنامه

این دادخواست مبتنی برتقاضای صدورقرارتامین خواسته و توقیف اموال زوج به میزان تمام یا بخشی از مهریه می‌باشد. تامین خواسته یا توقیف اموال مرد،به منظور حفظ مال و جلوگیری از نقل و انتقالا‌ت بعدی و نیز ایجاد امکان اجرای حکم آتی الصدور مهریه به نفع زوجه می‌باشد و طبق ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی،خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست اصلی ویا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی،تا وقتی که حکم قطعی صادرنشده است،به علت آنکه دعوی مهریه مستند به سند رسمی (سندنکاحیه) است،ازدادگاه درخواست تامین خواسته از اموال همسر خود را اعم ازاموال منقول وغیرمنقول نماید و  دادگاه نیز مکلف به پذیرش آن است. درچنین موردی ، متعاقب ثبت و ارجاع دادخواست به شعبه مربوط و بررسی تکمیل بودن دادخواست به لحاظ  شکلی توسط مدیر دفتر دادگاه،مراتب فورا به نظر ریاست دادگاه رسیده و ریاست دادگاه نیزمستندا به بند الف ماده فوق وسندنکاحیه، قرارتامین خواسته ازاموال زوج را به میزان مورد درخواست زوجه صادر می‌نماید.

گرچه، قرارتامین خواسته به خوانده ابلا‌غ می‌شود و وی حق دارد ظرف ۱۰ روز به دادگاه صادرکننده قرار، اعتراض نماید ودادگاه نیز در اولین جلسه،ضمن رسیدگی به اعتراض،نسبت به آن تعیین تکلیف می‌کند،قرارتامین باید متعاقب ابلا‌غ به خوانده فورا اجرا شود.درمواردیکه ابلا‌غ فوری ممکن نباشد و تاخیر،باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد،قرارتامین ابتدا،اجرا وسپس،به خوانده ابلا‌غ می‌شود قرارقبول یا رد تامین خواسته طبق ماده ۱۱۹ قابل تجدید نظر نبوده وقطعی است.

بعلا‌وه،زوج می‌تواند به عوض مالی که همسرش به دادگاه معرفی کرده ودرشرف توقیف بوده و ی اتوقیف شده است، وجه نقد یا اوراق بهاداربه میزان همان مال درصندوق دادگستری یا یکی از بانکها به ودیعه بگذارد،همچنین‌ می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است،به مال دیگربنماید،مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده ازنظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا‌، توقیف شده است، کمتر نباشد.لکن،درمواردی که عین خواسته توقیف شده باشد،تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.درخواست تبدیل ازدادگاهی می‌شود که قرارتامین را صادر کرده است.دادگاه مکلف است ظرف۲روز به درخواست تبدیل،رسیدگی کرده،قرارمقتضی صادرنماید.

با این وجود ، صدورقرارتامین خواسته وتوقیف اموال به میزان مهریه یا بخشی از آن،به معنای امکان برداشت سریع ازآن و یا محکومیت مشارالیه محسوب نمی‌گردد و جهت حصول،ضرورت تقدیم دادخواست راجع به اصل خواسته (مطالبه مهریه) ازسوی زوجه ضروری است. لذا،در صورت درخواست صدور قرارتامین خواسته ازاموال خوانده زوجه باید دراین مرحله نسبت به تقدیم دادخواست مطالبه مهریه،اقدام نماید واین خواسته را درستون خواسته دادخواست درج کند .

۲۴ تیر ۹۷ ، ۱۵:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

برگ دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه عمومی.

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل
خواهان مشخصات زوجه
خوانده مشخصات زوج
وکیل یا نماینده قانونی مشخصات وکیل یا نماینده قانونی
تعیین خواسته و بهای آن تقاضای وصول مهریه با توجه به قرار تأمین صادره مقوم به مبلغ ……. ریال با احتساب خسارات دادرسی.
دلائل و منضمات 1 – فتوکپی سند ازدواج 2 – فتوکپی شناسنامه خواهان 3 – فتوکپی قرار تأمین صادره.دادخواست
بسمه تعالی ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………………با سلاماحتراماً؛ به استحضار میرساند اینجانب …………… مدتی قبل تقاضای صدور قرار تأمین مهریه از اموال خوانده را نموده بودم، که طبق دادنامه شماره ………….. مورخ …………… قرار تأمین اموال معادل مهریه صادر گردیده است.اکنون به موجب این دادخواست، از آن مقام محترم تقاضای صدور حکم وصول مهریه را از اموال توقیف شده با احتساب خسارات دادرسی دارد.با تقدیم احترامامضاء خواهان …………
شعبه …………. دادگاه عمومی …………… رسیدگی میفرمائید نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده ……………………. تاریخ ………………… امضاء شماره و تاریخ ثبت دادخواست تاریخ ………………. شماره.

۰۹ تیر ۹۷ ، ۱۸:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درخواست صدور برگ عدم سوء پیشینه.

بسمه تعالی

رییس محترم اداره تشخیص هویت

شهرستان ………

موضوع: درخواست صدور برگ عدم سوء پیشینه کیفری

باسلام

نظر به اینکه مراحل استخدامی آقای …….. فرزند …. به شماره ملی ………………. متولد ….. صادره از شهرستان برره در این سازمان / شرکت تحت بررسی می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید درخصوص صدور برگ عدم سوءپیشینه مساعدت لازم بعمل آورند.

از دستور مساعدت جنابعالی کمال تشکر و قدردانی را دارم.

با تشکر

۰۸ تیر ۹۷ ، ۱۶:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور .

تقاضای اعاده دادرسی داشته ، استدعای موافقت با درخواست و ارجاع امر جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی را دارم . نمونه درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور

با سلام ،
احتراماً در خصوص احکام صادره از شعب بدوی و تجدید نظر مبنی بر محکومیت اینجانب ……… به اتهام …… به تحمل ……… سال (ماه ) حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ……… ریال جزای نقدی طی دادنامه های شماره ………. مورخ ………. صادره از شعبه ………… دادگاه عمومی ……….. و شماره …….مورخ ………… صادره از شعبه ……….. دادگاه تجدید نظر استان ……… مستنداً به بندهای ….. از ماده 466 قانون آیین نامه دادرسی کیفری و بند های …….. از ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 (و در حال حاضر بند های ………… از ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امر کیفری مصوب سال 1378 ) و با توجه به جهات و دلایل دیل الذکر :
1-………………………………………………………………………………………………………..
2-……………………………………………………………………………………………………….
3-………………………………………………………………………………………………………..
تقاضای اعاده دادرسی داشته ، استدعای موافقت با درخواست و ارجاع امر جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی را دارم .
با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی (متقاضی)
امضاء و تاریخ

 

درخواست اعاده دادرسی در پرونده های حقوقی از دادگاه صادرکننده حکم (ماده 433 ق. آ.د.م)و در پرونده های کیفری از دیوان عالی کشور (ماده 274 ق.آ.د.ک) صورت می گیرد .

۰۷ تیر ۹۷ ، ۲۰:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

داد خواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با کسر بهای پارکینگ.

http://s8.picofile.com/file/8305467050/dadkhast7.jpg

۰۷ تیر ۹۷ ، ۲۰:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

داد خواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق اعیانی.

http://s8.picofile.com/file/8305466850/dadkhast5.jpg

۰۷ تیر ۹۷ ، ۲۰:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر