به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۴۱۲ مطلب با موضوع «انواع دادخواست» ثبت شده است

دادخواست سلب حضانت فرزند

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب عقدنامه شماره … مورخ … دفترخانه شماره … شهرستان … با خوانده عقد ازدواج دائم منعقد نموده ام. حاصل این ازدواج در مدت … تعداد … فرزند پسر/ دختر می باشد. در طول زندگی مشترک اختلافات متعددی بوجود آمد که اینجانب با خوانده به موجب طلاقنامه شماره … مورخ … شهرستان … از یکدیگر جدا شدیم. با توجه به این که خوانده دارای مشکلات عصبی و بیماری روانی می باشند و کودک را به بهانه های مختلف مورد ضرب و شتم قرار می دهند، وضعیت جسمی و روحی و تربیت فرزندم در خطر است. لذا اینجانب با استناد به مدارک تقدیم شده و مواد ۱۱۷۳و ۱۱۷۵ صدور حکم بر سلب حضانت از خوانده و صدور حکم حضانت برای اینجانب به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه های دادرسی را استدعا دارم.

۲۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۵:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست صدور حکم رشد دختر

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

طبق مدارک سجلی تقدیم شده، اینجانب … فرزند … به شماره شناسنامه … متولد سال … می باشم که در حال حاضر سن اینجانب بیش از ۹ سال تمام قمری می باشد. با توجه به رشد عقلی، روحی و جسمی و همچنین آمادگی که در اداره امور مالی و غیرمالی شخصی خود پیدا کرده ام، لذا با تقدیم این دادخواست و استناد به نظر ریاست محترم دادگاه و نظریه پزشکی قانونی و همچنین با استناد به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی صدور حکم رشد اینجانب را استدعا دارم.

۲۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۵:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست صدور حکم رشد پسر

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

طبق مدارک سجلی تقدیم شده، اینجانب … فرزند … به شماره شناسنامه … متولد سال … می باشم که در حال حاضر سن اینجانب بیش از ۱۵ سال تمام قمری می باشد. با توجه به رشد عقلی، روحی و جسمی و همچنین آمادگی که در اداره امور مالی و غیرمالی خود پیدا کرده ام، لذا با تقدیم این دادخواست و استناد به نظر ریاست محترم دادگاه و نظریه پزشکی قانونی و همچنین با استناد به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی صدور حکم رشد اینجانب را استدعا دارم.

۲۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۵:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نظارت بر انتخابات بر عهده کیست؟

نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت عام و تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات‌جاری است.

۲۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۰:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

ریاست محترم دادگاه

با سلام

احتراما به وکالت از خواهان آقای ………. مراتب ذیل را به عرض می رسانم :

۱- موکل به موجب مبایعه نامه شماره …….. مورخ دوم بهمن ۹۱ دارای کد رهگیری ……………….. شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی …. فرعی از ….. اصلی قطعه چهارم واقع در بخش … حوزه ثبتی شرق به مساحت ۱۲۶ متر مربع واقع در تهران …………………………………… به انضمام شش دانگ پارکینگ به شماره ۴ را از خوانده آقای ………….. با ولایت قهری آقای ……… خریداری نموده است.

۲- به موجب بند ۴-۱ مبایعه نامه مذکور طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند رسمی مورخ ۱ دیماه سال ۹۲ بر دفتر اسناد رسمی شماره …… حاضر شوند ولی متاسفانه خوانده محترم به موجب گواهی عدم حضور شماره …… مورخ ۱ دیماه ۹۲ در دفترخانه مزبور حاضر نگردید و تا کنون هیچ گونه اقدامی در خصوص تنظیم سند رسمی به نام موکل به عمل نیاورده است.

۳- به موجب تبصره دوم ماده سه و بند ۵-۱ ماده ۵ مبایعه نامه موصوف فروشنده متعهد و ملتزم گردید مورد معامله را در تاریخ ۱ مهرماه ۹۲ تسلیم خریدار نماید ولی متاسفانه از ایفای تعهد خویش در این خصوص نیز امتناع ورزیده است.

۴- به موجب بند ۶-۷ از ماده ۶ مبایعه نامه مذکور فروشنده متعهد و ملتزم گردید در صورت عدم اجرای تعهد مندرج در بند پیش گفته (۵-۱) به ازای هر روز تاخیر مبلغ ۷۰۰ هزار ریال (معادل ۷۰ هزار تومان) به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد

علی ایحال با توجه به موارد مذکور در فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان بر:

۱- حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی …. فرعی از ….. اصلی قطعه چهارم واقع در بخش … حوزه ثبتی شرق به مساحت ۱۲۶ متر مربع واقع در تهران …………………………………… به انضمام شش دانگ پارکینگ به شماره ۴ به نام موکل.

۲- محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد میلیون تومان بابت تخلف از انجام تعهد موضوع ماده ۹ مبایعه نامه موصوف.

۳- محکومیت خواندگان به پرداخت وجه التزام مندرج در بند ۶-۷ مبایعه نامه مذکور بابت تاخیر در انجام تعهد از تاریخ ۱ مهرماه سال ۹۲ تا زماناجرای حکم.

با تشکر و احترام مجدد

۱۷ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست الزام خوانده به ایفای تعهد قراردادی

ریاست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب … به وکالت از خوهان دعوا … باستحضار می رساند: مطابق با قرارداد همکاری مورخ ۰۸/۱۲/۱۳٩۶ فیمابین موکل اینجانب بعنوان بازرس که با شرکت … به نمایندگی آقای … بعنوان مدیر عامل بمدت یک سال شمسی منعقد گردیده است.

موکل اینجانب متعهد به انجام موضوع قرارداد بازرسی مطابق با ماده یک قرارداد مذکور بوده اند و بر طبق اسناد و مدارک موجود در هر مرحله به تمامی تعهدات خود تماما عمل نموده اند و گزارش عملکرد خود را در هر مرحله نیز تقدیم نموده اند اما متاسفانه پس از انقضای مدت قرارداد و با وجود انجام تعهدات از طرف موکل اینجانب، تاکنون شرکت محترم به ایفای تعهدات خود مطابق با ماده ۵ قرارداد مذکور، مبنی بر پرداخت حق الزحمه بازرسی عمل ننموده اند.

لازم به ذکر است موکل اینجانب با ارسال اظهارنامه نیز خواستار مطالبه طلب خود گشته اند اما متاسفانه شرکت مذکور تاکنون به تعهد خود عمل ننموده اند.

لذا مطابق با توضیحات داده شده بدواً تقاضای صدور قرار تامین خواسته و هم چنین صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به ایفای تعهد مطابق با مواد ٢١٩ و ٢٢٠ قانون مدنی مورد استدعاست.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست دستور فروش ملک مشاع

ریاست محترم دادگاه

با سلام و تقدیم احترام،

احتراماً اینجانب … به وکالت از خواهان دعوا خانم/ آقای … به استحضار عالی می رساند موکل اینجانب به موجب سند مالکیت به شماره … مالک دو دانگ از شش ‌دانگ مشاع از پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی بخش … شهرستان … واقع شده در نشانی … می‌باشد که در حال حاضر به دلیل مشکلات حادث شده با خواندگان دعوا در نحوه تصرف و استفاده از مال مشاع، خواستار فروش آن توسط دادگاه می باشد.

به همین خاطر درخواست افراز آن را از اداره ثبت اسنادواملاک … نموده اند که مرجع موصوف رأی بر غیرقابل افراز بودن پلاک مذکور صادر و به کلیه مالکین مشاعی ابلاغ و النهایه قطعی گردیده است نظر به اینکه ادامه مشارکت منشأ اختلافات و دعاوی علیه شرکا می‌شود و از سویی امکان فعالیت همزمان شرکا موجود نیست و ایشان تمایلی به ادامه مشارکت به نحو مذکور را ندارد، لذا از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی دستور فروش مال مشاع، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری را استدعا دارم.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست خلع ید ملک مشاع

خواسته: خلع ید ملک مشاعی به پلاک ثبتی … فرعی از … الی … و … اصلی بخش … تهران مقوم به ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس از تاریخ فوت مورث تا زمان اجرای حکم به علاوه خسارت دادرسی (اعم از حق الوکاله، هزینه دادرسی و …)

دلائل و منضمات دادخواست:

  1. گواهی مصدق حصروراثت
  2. تصویر مصدق سند مالکیت ملک موروثی
  3. تصویر مصدق قیم نامه

ریاست محترم دادگاه

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند با عنایت به اینکه آقای … در تاریخ ۱۳۹۴ فوت نموده است و ایشان دارای یک باب منزل مسکونی واقع در … به پلاک ثبتی … فرعی از … الی … و … اصلی مفروز می باشند. همچنین باستناد گواهی انحصار وراثت ضم دادخواست بین ورثه ایشان مشترک است و نیز ملک مشترک در تصرف خانم … می باشد.

در حال حاضر موکل اینجانب تقاضای خلع یدازملک مشاعی فوق الذکر و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ فوت تا زمان اجرای حکم و هزینه دادرسی را خواستارند لذا از حضرتعالی تقاضای صدور حکم مقتضی را خواستارند.

۲- … فرزند … با قیومیت خانم … به نشانی خوانده ردیف اول.

۳- نماینده محترم دادستان در امور محجورین.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست تقاضای صدور حکم حجر

خواسته: تقاضای صدور حکم حجر در ارتباط با آقای …، با استناد به پرونده کلاسه مطروحه در شعبه … دادسرای امور سرپرستی محجورین

دلایل: کپی مصدق کارت ملی خواهان/ وکالت نامه وکیل/ کپی گواهی فوت/ کپی کارت ملی آقای …/ کپی مصدق مدارک پزشکی

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام و عرض ادب

احتراماً اینجانب … به وکالت از … باستحضار می رساند:

مرحوم آقای … پدر موکل اینجانب مطابق با اسناد و مدارک پزشکی که به پیوست تقدیم گردیده است از سال ١٣٩٢ تاکنون دچار زوال عقلانی گشتند و پزشک معالج ایشان تشخیص بر این امر داده اند که مغز نامبرده کوچک گشته است و به هیچ وجه قادر به تمییز و تشخیص امور اعم از مالی و … نبوده اند.

نامبرده چندین بار در بیمارستان بستری و تحت معالجه بوده اند که موکل اینجانب با تشکیل پرونده کلاسه … در شعبه … دادیاری دادسرای امور سرپرستی و محجورین و بعد با ارجاع پرونده کلاسه به شعبه … همان مجتمع بر حسب نظر اعلامی پزشکی قانونی مسجل گردید که متاسفانه نامبرده در دوران زوال عقلانی معاملاتی را انجام داده اند و زوال عقلانی تایید گردید که متاسفانه ماه گذشته به دلیل عارضه حادث شده دار فانی را وداع گفته اند.

لازم به توضیح می باشد که متاسفانه بدلیل بیماری که برای پدر موکل اینجانب حادث شده بود ایشان قوای عقلانی خود را از دست داده بوده اند و فرزند ایشان آقای … با علم بر این موضوع که پدرشان قادر به تشخیص امور مالی خود نیستند در سال ١٣٩۴ قراردادی را در ارتباط با منزل مسکونی شان تنظیم و مرحوم آقای … آن را امضا نموده اند در صورتی که تمامی مدارک پزشکی ایشان گواه این امر می باشند که در آن تاریخ نامبرده دچار زوال عقلانی بوده اند.

فلذا مطابق با مطالب معروضه مستنداً به ماده ١٢٠٧ قانون مدنی تقاضای صدورحکم حجر مرحوم … در تاریخ ذکر شده مورد استدعاست.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف عین مستاجره

ریاست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب

احتراماً اینجانب … به وکالت از خواهان های دعوا باستحضار عالی می رساند:

به موجب قرارداداجاره منعقده فی مابین مورث موکلین (مرحومه …) و خوانده محترم آقای …، منافع شش دانگ یک واحد آپارتمان واقع در … از تاریخ … لغایت … (یک سال کامل) در ازای مبلغ … میلیون تومان بابت ودیعه و پرداخت اجاره بهاء ماهیانه به مبلغ … میلیون تومان منعقد گردیده است.

پس از پایان مدت اجاره، قرارداد اجاره بنا بر توافق طرفین از تاریخ … الی … تمدید شده است.

نظر به اینکه قرارداد اجاره منعقده در تاریخ … منقضی شده است ولی مورد اجاره همچنان در تصرف خوانده قرار دارد و با توجه به عدم تمدید قرارداد اجاره و ادامه تصرفات آنان و اینکه اجاره بهای ماهیانه به میزان … تومان می باشد.

فلذا به استناد مواد ۴۹۴ قانون مدنی و ۱۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ … تا زمان صدور حکم و اجرای دادنامه وفق نظرکارشناس رسمی دادگستری به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.

آدرس ملک: …

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۰:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست الزام به فک پلاک خودرو

ریاست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب

احتراماً به استحضار می رساند موکل اینجانب خانم/ آقای … مالک اتومبیل به شماره انتظامی … بوده که طی قرارداد پیوست، آن را به خوانده منتقل نموده است و هم اکنون ایشان از فک پلاک متعلق به موکل اینجانب امتناع نموده است لذا رسیدگی و صدور حکم مبنی بر توقیف فیزیکی و فک پلاک مورد استدعا است.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۰:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست الزام به انجام تعهد

ریاست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب … به وکالت از خواهان دعوا باستحضار می رساند به موجب قرارداد مشارکت در ساخت مورخ … فیمابین آقای … (فرزند موکل اینجانب) و خوانده محترم که به پیوست قرارداد مشارکت در ساخت مورخ … بوده است خوانده دعوا متعهد شده اند که بعنوان سازنده مسئولیت اجرایی ساخت یک قطعه زمین به مساحت ۴٣٠ متر مربع به پلاک ثبتی … واقع در … را بر عهده داشته باشند.

لازم به ذکر است که آقای … بعد از تاریخ مذکور کلیه حق و حقوق خود را در حضور خوانده محترم و شاهد دیگری، به موکل اینجانب تفویض می نمایند. اما متاسفانه بعد از گذشت مدت ۶ سال از انعقاد قرارداد تاکنون بر روی قطعه زمینی مذکور هیچ گونه پیشرفت چشمگیری حادث نشده است که گواهی تامین دلیل که مطابق با نظریه کارشناس محترم دادگستری تنظیم گردیده است کاملا موید این امر می باشد.

لازم به ذکر است که مدت قرارداد مشارکت شماره … از تاریخ ٢٧/١٠/٩١ الی ٢٧/١٠/٩٣ بوده است. خوانده محترم از انجام تعهد خود به بهانه های مختلف امتناع می کنند. موکل اینجانب علاوه بر مراجعات بسیار، اظهارنامه ای نیز به شماره … مورخ ١٣/٩/٩٧ برای خوانده محترم ارسال نموده اند اما همچنان ایشان از انجام تعهد خودداری می کنند.

لذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به انجام تعهد و پرداخت کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق موکل اینجانب را استدعا دارم.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۰:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو

خواسته: اعتراض ثالث نسبت به اجراییه صادره به شماره … صادره از شعبه … دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید … در پرونده کلاسه … و صدور دستور مبنی بر توقیف عملیات اجرایی بانضمام کلیه خسارات قانونی.

دلایل:

  1. کپی مصدق مبایعه نامه خودرو مورخ ١٢/۵/٩٨
  2. کپی مصدق ۴ فقره چک
  3. اجراییه شماره … صادره از شعبه … دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید …

ریاست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب

احتراما باستحضار می رساند اینجانب در تاریخ ١٢/۵/٩٨ اقدام به خرید یک دستگاه سواری هاچ بک تیوولی مدل ٢٠١۶ از خوانده ردیف اول آقای … به مبلغ ٣١۵ میلیون تومان نموده ام که بین اینجانب و نامبرده مقرر گردید که فی المجلس ١١۵ میلیون تومان نقداً به ایشان پرداخت گردید و الباقی طی ۴ فقره چک به شماره های … هر یک به مبلغ ۵٠ میلیون تومان به ایشان تحویل داده شده است و مطابق با مبایعه نامه، خودرو نیز در تاریخ ١٣/۵/٩٨ به اینجانب تحویل داده شده است.

هم چنین ایشان متعهد گردیده بودند در تاریخ ١٢ بهمن ١٣٩٨ با حضور در دفتر اسناد رسمی شماره ....تهران، اقدام به انتقال سند قطعی خودرو نمایند. قابل ذکر است که در تاریخ ٢٨/١٠/٩٨ خودروی اینجانب بعلت طرح دعوای خوانده ردیف دوم بطرفیت خوانده ردیف اول، توقیف گردیده است.

بدلیل عدم اطلاع اینجانب از دعوایی که بین خواندگان محترم مطرح بوده است، خودروی اینجانب در پارکینگ فرودگاه توقیف شده است.

فلذا با تقدیم دادخواست مطروحه نسبت به اجراییه شماره … صادره از شعبه … دادگاه حقوقی شهید … در پرونده کلاسه … مورخ ١٣/٧/٩٨ معترض ثالث بوده باستناد مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صدور حکم به شرح خواسته تقدیمی مورد استدعاست.

 

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۰:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام و عرض ادب

احتراماً اینجانب … باستحضار می رساند که بمدت … سال همسر دائم خوانده محترم بوده ام و با ایشان زندگی مشترک داشته ام و بموجب دادنامه شماره … مورخ … صادره از شعبه … از زوجیت ایشان خارج شده و در دفترخانه شماره … طی سند طلاق شماره … ثبت گردیده است.

نظر به اینکه اینجانب از بدو زندگی مشترک تا زمان طلاق به درخواست و دستور زوج کلیه امور مربوط به منزل از قبیل حفظ و نگهداری و نظافت منزل، آشپزی، نظافت و تربیت و نگهداری فرزند یا فرزندان مشترک و … را شخصا انجام داده ام و این امر در صورتی است که انجام این قبیل امور از حیطه وظایف شرعی و قانونی بنده خارج بوده و کلیه این امور را بدون قصد تبرع و بدون دریافت اجرتی انجام داده ام.

فلذا مستندا به ماده ٣٣۶ قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت و کلیه خسارات دادرسی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مورد استدعاست.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۰:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست مطالبه نفقه زوجه

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب … به استحضار می رساند به موجب سند ازدواج شماره … تنظیمی در دفتر ازدواج شماره … در تاریخ … به زوجیت دائمی خوانده محترم آقای … در آمده ام و در طول این مدت همواره نسبت به ایشان تمکین داشته و دارم؛ لکن خوانده محترم علی رغم داشتن استطاعت و تمکن مالی، از پرداخت هزینه متعارف زندگی اینجانب استنکاف می ورزند.

لذا به موجب این دادخواست و با استناد به مواد ۱۲۰۶، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷ و ۱۱۱۱ قانون مدنی، تقاضای صدور حکم مبنی بر تعیین میزان نفقه و الزام ایشان به پرداخت نفقه ایام گذشته و آینده را با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری را تقاضا دارم.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۰:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست صدور حکم رشد

ریاست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب

احتراما باستحضار می رساند اینجانب … فرزند … به شماره شناسنامه … کد ملی … بموجب مدارک سجلی تقدیمی در تاریخ … به دنیا آمده ام.

بنابر شرایط موجود، سن اینجانب بیش از ١۵ سال تمام قمری است و بنده از تمام جهات اعم از عقلی و جسمی به میزان رشد کافی رسیده ام و بنابراین یقین دارم که شخصا می توانم به اداره امور و اموال خود در تمامی زمینه های مالی یا غیرمالی بپردازم.

علی ایحال با توجه به مدارک تقدیمی مستنداً به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی تقاضای صدور حکم رشد، مطابق با خواسته تقدیمی مورد استدعاست.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۰:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست اثبات حق انتفاع

تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم مبنی بر اثبات حق انتفاع مقوم بر … ریال بانضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل و منضمات دادخواست:

  1. تصویر مصدق قرارداد انتفاع به شماره … مورخ …
  2. تصویر مصدق سند مالکیت

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

با سلام و عرض ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب قرارداد حق انتفاع به شماره … مورخ … دارای حق انتفاع به نحو … در ملک خوانده واقع در … می باشم، لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم براثبات حقوقی انتفاعی به شرح مذکور مورد استدعاست.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۰:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست تنفیذ فسخ مبایعه نامه

تعیین خواسته و بهای آن: صدور حکم به تنفیذ فسخ مبایعه نامه شماره … بدلیل تخلف از شرط مقوم بر … ریال بانضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل و منضمات دادخواست:

  1. کپی مصدق مبایعه نامه شماره …
  2. اظهارنامه شماره … مورخ …

ریاست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب … به موجب مبایعه نامه شماره … مورخ … شش دانگ یک واحد آپارتمان واقع در … به متراژ … را به مبلغ … و به شماره پلاک ثبتی … بخش … را از خوانده محترم خریداری نموده ام. طبق توافق فی مابین شروطی به شرح ذیل در قرارداد درج شده است: ۱- … ۲- …

اما خوانده محترم با وجود این که بنده به تعهدات قراردادی خود عمل کرده ام، از شروط ذکر شده در قرارداد تخلف کرده اند و اجبار ایشان به انجام شروط نیز امکان پذیر نمی باشد. لازم به ذکر است که بنده اظهارنامه ای نیز به شماره … تاریخ … برای خوانده ارسال نمودم که ایشان همچنان حاضر به پذیرش تخلف و فسخ قرارداد نمی باشند.

لذا با توجه به شرح دادخواست و دلایل و منضمات اینجانب از قبیل تصویر مصدق قرارداد و … به استناد ماده ۲۳۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را استدعا دارم.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۰:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست مطالبه مهریه

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام، احتراما به استحضار می رساند اینجانب به دلالت سند نکاحیه شماره … تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج شماره … در تاریخ … به عقد نکاح رسمی و قانونی خوانده در آمدم. که وفق مفاد مندرج در عقدنامه تعداد … سکه طلای بهار آزادی (مبلغ … ریال) به عنوان مهریه بر ذمه خوانده تعیین و توافق گردید.

با عنایت به اینکه تاکنون اقدامی در جهت پرداخت آن ننموده است فلذا درخواست صدور قرار تامین بموجب ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده ۱۱۷ همان قانون جهت توقیف اموال قبل از ابلاغ از اموال خوانده معادل بهای مهریه مورد استدعاست.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۰:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست دستور موقت توقیف عملیات اجرایی

خواسته: تقاضای صدور دستور موقت به جهت توقیف عملیات اجرایی نسبت به پرونده کلاسه … مطروحه در شعبه … اجرای احکام مجتمع قضائی …

دلایل و منضمات: کپی مصدق مبایعه نامه شماره …/ وکالتنامه وکیل

ریاست محترم مجتمع قضائی …

با سلام و عرض ادب

احتراما در خصوص پرونده کلاسه … مطروحه در شعبه … اجرای احکام مجتمع قضائی …، موکلین در مورخه … ملک مذکور را به پلاک ثبتی … فرعی از پلاک ثبتی به شماره … اصلی مفروز و مجزی از … حوزه ثبتی … به مساحت … متر مربع به خانم ها … و … از دیگر وراث منتقل نموده اند. حال با توجه به مبایعه نامه مذکور خوانده محترم اقدام به فروش ملک مذکور نسبت به سهم خود از طریق دادگاه نموده، در صورتی که قبل از اقدام به دستور فروش مال مشاع، اقدام به انتقال ملک به خواهران خود نموده است.

علی هذا تقاضای صدور دستور موقت به جهت توقیف عملیات اجرایی از محضر محترم دادگاه مورد استدعاست.

تقاضای ارسال پرونده به شعبه … اجرای احکام مجتمع قضائی … را دارم.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۰:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر