به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۱۴۷ مطلب با موضوع «مطالب حقوقی به زبان انگلیسی» ثبت شده است

ذکر نکاتی جهت اشنایی بیشتر با ماهیت قراردادهای BOT :.

هر قرارداد بی او تی شامل ساختار قراردادی پیچیده و بالقوه ای می باشد.

اما در اکثر موارد در یک پروژه بی او تی ، برای انجام طراحی واقعی و ساخت ، از قراردادهای کلید در دست EPC استفادمی شود.

بنابراین مدل قراردادی بی او تی با وجود اختلافاتی که با  قرارداد ئی پی سی دارد ، به عنوان شکل قراردادی ساختاری مجزایی به حساب نمی اید و اختلاف این دو بیشتر از جهت روش سرمایه گذاری موجود در ان دو می باشد.

به طوریکه اورندگان سرمایه در قرارداد بی او تی نقش بسیار موثری در تحمیل شرایط قراردادی پایه ایفا می نمایند.

به عنوان مثال خواسته انها مبنی بر اینکه قرارداد الزاما بر مبنای کلید در دست ( Turnkey ) و در شکل و فرمت EPC باشد.

اجرای  پروژه بر مبنای مدل کلید در دست ( که انجام پروژه  را با قیمت و زمان مقطوعی برای پیمانکار تعریف می نماید) ، باعث اطمینان واسودگی خیال وام دهندگان پروژه می باشد.

لازم به ذکر است که یکی از مهمترین دلایل تمایل رو به افزایش دولت ها در استفاده از روش قراردادی بی او تی کمبود سرمایه در بخش عمومی و استفاده از سرمایه بخش خصوصی در جهت توسعه پروژه های عظیم زیر ساختی در دنیا می باشد .

۱۱ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد عملیاتی مشترک :.

The Joint Operating Agreement (JOA) :
قرارداد عملیاتی مشترک :


The JOA is a contract where two or more parties agree to undertake a common task to explore and exploit an area for hydrocarbons.

در کنار قرارداد اصلی نفت، ممکن است قراردادهای دیگری نیز منعقد گردد . ازجمله قراردادهای موجود می توان از قراردادهای عملیاتی مشترک نام برد .

قراردادعملیاتی مشترک که در صنعت نفت و گاز رایج شده است ، قراردادی است که وقتی قرارداد اصلی با دولت میزبان منعقد گردید ، دو یا چند طرف تعهد می نمایند که به کمک یکدیگر انجام عمیات مشترکی  را مبنی بر اکتشاف و استخراج هیدرو کربن در منطقه خاصی به عهده بگیرند .

(JOA) in oil and gas industry is an underlying contractual framework of a Joint Venture (JV).

در صنعت نفت و گاز قراردادعملیاتی مشترک ، یک چارچوب قراردادی اساسی یک قرارداد سرمایه گذاری مشترک محسوب می گردد.

۱۱ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت یک قرارداد ئی پی سی و یک پروژه کلید در دست چیست ؟.What is the difference between an EPC contract and a turnkey project?
تفاوت یک قرارداد ئی پی سی و یک پروژه کلید در دست  چیست ؟From role & responsibility point of view :
از نظر نقش و مسئولیت :

Turnkey: You can just turn the key and start using the facility. So it indicates the contractor scope includes all the activities and facilities required to start operation on a single point responsible basis.

قرارداد کلید در دست :

شما می توانید صرفا کلید را چرخانده و استفاده از دستگاه را اغاز نمایید.

در اینجا حیطه وظایف پیمانکار شامل کلیه فعالیتها و تسهیلات مورد نیاز جهت شروع عملیات و بر پایه مسئولیت یکجانبه و واحد پیمانکار می باشد .


EPC: EPC indicates a contractor is responsible for the Engineering, procurement and construction of a particular facility / work awarded to him

ئی پی سی :

قرارداد ئی پی سی حاکی از مسئولیت پیمانکار جهت انجام امور مهندسی، تدارکات و ساخت یک وسیله خاص و یا انجام کاری که به وی واگذار شده است می باشد.

Example:

A hotel project awarded on a turnkey basis means the contractor is responsible to complete all activities leading to final operation level (handing over to operation team). You can't divide this project into separate activities . and award on a turnkey basis to different contractors. Whereas, on an EPC, you can award each part to a separate contractor.

مثال :

یک پروژه هتل که اجرای ان بر پایه مدل کلید در دست می باشد بدین معنی می باشد که پیمانکار مسئول تکمیل کلیه فعالیت ها تا نیل به اخرین مرحله بهره برداری می باشد( تحویل به تیم بهره برداری)
شما نمی توانید این پروژه را به چندین قسمت مجزا تقسیم نمایید و هر یک را بر استس قرارداد کلید در دست به پیمانکاران مجزا واگذار نمایید.
در حالیکه در مدل قراردادی ئی پی سی هر قسمت از کار می تواند به یک پیمانکار مجزا واگذار گردد.


From risk point of view:
از نقطه نظر ریسک :

Turnkey: An Employer can do engineering & procurement (full or partial) and appoint a contractor to execute the work on a turnkey basis. Here, employer can decide to take more risk by doing engineering or procurement or both.

قرارداد کلید در دست :

یک کارفرما می تواند مهندسی و تدارکات ( کل و یا قسمتی ) را انجام داده و پیمانکاری را جهت اجرا کار بر مبنای کلید در دست منصوب نماید.
در اینجا کارفرما مختار به قبول ریسک بیشتر با انجام مهندسی و یا تدارکات و یا هر دو قسمت مذکور می باشد .


EPC: An employer doesn’t want to take any risk in respect of a particular work (like Sewage Treatment Plant example given above). So he wants to keep all three components in the scope of a single contractor. Any failure due to engineering or procurement or construction will rest with the contractor. Also variations to the Contract will be minimum for an EPC contract.

ئی پی سی :

در قرارداد ئی پی سی کارفرما نمی خواهد در انجام کاری خاص هیچگونه ریسکی را قبول نماید.
از این رو انجام هر سه قسمت را به یک پیمانکار واحد می سپارد.
در این حالت مسئولیت هر گونه عدم موفقیت در ارتباط با مهندسی یا تدارکات یا ساخت بر عهده پیمانکار قرار میگیرد.

همچنین در یک قرارداد ئی پی سی تغییرات در ارتباط با قرارداد به کمترین میزان خواهد بود.


From execution point of view:
از نقطه نظر اجرا:

Turnkey: is preferred where several activities are involved. Single party reduces co-ordination efforts with many contractors that are required otherwise.

قرارداد کلید در دست:

در زمانی که انجام چندین نوع کار مختلف
مد نظر می باشد این مدل قراردادی مرجح می باشد.


EPC: is preferred where complex engineering or proprietary technology is involved like oil & gas and industry.

ئی پی سی :

استفاده از مدل قراردادی ئی پی سی در جایی ترجیح دارد که کار شامل انجام اعمال مهندسی پیچیده و یا تکنولوژی خاصی می باشد مانند صنایع نفت و گاز

۱۱ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

( Legal Terminology).


1) In Delicto :
١) متخلف


2) Jolt :
٢) سپری کردن دوره زندان3) Modification of Articles :
٣) تغییر اساسنامه4) Full Age :
٤) بالغ5) Fully Qualified:
٥) جامع الشرایط6) State Trading Corporation ( STC ) :
٦) شرکت بازرگانی دولتی7) Year- End Dividend :
٧) سود سهام پایان سال8) Mutual Condition:
٨) شرط متقابل9) Protensive :
٩) مدت دار10) Provisional Contract  :
١٠) قرارداد موقت


۱۱ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

( Int'l Oil & Gas Negotiations and Contracts).

"Knock for knock Indemnification Provision " or " Bury Your Own Dead Provision ":

یکی از مهمترین مسائل موجود در تنظیم قراردادهای نفتی بحث تخصیص ریسک ها و مسئولیت ها  بین طرفین قرارداد می باشد.

از انجاییکه عملیات نفتی در اعماق بسیار زیاد زمین صورت می پذیرد و در بسیاری از موارد نظارت مستقیمی بر ان قابل تصور نیست ، طرفین جهت جلوگیری از ایجاد دعاوی متعدد دادگاهی و یافتن مقصر در هر مورد  ، با یکدیگر توافقاتی را در زمینه تخصیص این گونه ریسک ها و مسئولیتها در غالب شروطی صورت می دهند .

از جمله شروط متعارف در قراردادهای نفتی در این زمینه شرط مصونیت و عدم تعقیب هر یک از طرفین توسط  طرف مقابل می باشد .

این مساله در قراردادهای نفتی تحت شرطی با عنوان

 Knock for Knock Indemnification Provision

ویا

Bury Your Own Dead Provision

مطرح می گردد که بر طبق ان هر طرف مسئول خسارات وارده بر اموال و پرسنل خود و فارغ از اینکه کدام طرف مسئول واقعی خسارات وارد شده است می باشد .

۱۱ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ادامه قراردادها.

سوای از نام و عنوان قرارداد، هر قراردادی با یک

پیشگفتار یا preamble شروع می گردد.

و بیان میدارد :

این قرارداد در تاریخ ......... بین ..... و ..........

منعقد میشود . 

نکته :

تاریخ را در ابتدا نوشته و در زمان امضاء تاریخ را قید

نمیکنیم.بعد از پیش گفتار به قسمت خاصی به نام Whereas

می رسیم که در کلیه قراردادهای بین المللی به چشم

میخورد اما در قراردادهای داخلی خیر.

این بند مهم قراردادی را ( از انجاییکه و یا با در نظر

گرفتن اینکه) ترجمه کرده اند٠

در Whereas Clause چه مطالبی نوشته میشود ؟

٣ مطلب :  

١- اهداف ما از انعقاد قرارداد. مثلا میگوییم :

از انجاییکه شرکت x در کار تولید فلان کالا بوده و

شرکت y نیاز به این کالا دارد با یکدیگر توافق نمودند که

این کالا را تولید کنند.

٢-مسایلی بسیار مهم از قبیل اقرارهایی که از طرفین

میگیریم. مانند اینکه بگوییم : از انجاییکه ارایه دهنده

فلان سرویس شخصی بسیار حرفه ای میباشد.......

نکته : به یاد داشته باشید مطالب ذکر شده در این بند

برای تعریف و تمجید نیست و دارای بار حقوقی میباشد

یعنی اگر بر فرض ان ارایه دهنده سرویس خاص ، کار

را به صورت کاملا حرفه ای و مطابق استانداردهای

بالای شغل خودانجام نداد، قابلیت پیگیری قانونی دارد.

٣-اقرار به یکسری Fact ها

مانند اینکه نوشته شود :

این قرارداد با توجه به اینکه طرف A مبلغ ١٠٠ میلیون

تومان به طرف B بدهکار است منعقد میگردد.اخرین قسمت مقدماتی قراردادها قسمتی است تحت

عنوان NOWTHEREFORE که به معنای در نتیجه

میباشد.

نکته :به یاد داشته که حروف این اصطلاح کلا به صورت

بزرگ نوشته شود.

در اینجا کاملترین متن نمونه این بند را برای شما

عزیزان اورده ام :

NOWTHEREFORE ; parties take into

consideration the above mentioned

premises and other good and valuable

Covenants have decided to conclude this

Agreement as follows :

ترجمه :

حال با توجه به موارد ذکر شده در فوق و توافقات

صورت گرفته طرفین تصمیم به انعقاد این قرارداد به

صورت ذیل گرفتند:        

۲۲ مرداد ۹۷ ، ۱۶:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لغات تخصصی.

*1-act of God: حادثه طبیعی-حادثه قهری

*2-act of grace: عمل با حسن نیت

*3-act of parliament: قانون مصوب مجلس

* 4-act of war: اقدام جنگی

*5-action: دعوا-اقدام

* 6-actual: واقعی-فعلی 

* 7-actual intention: قصد و نیت واقعی

* 8-advise: اعلام کردن-اطلاع دادن

* 9-advisory: مشورتی

* 10-advisory opinion: نظریه مشورتی

* 11-advocate: دفاع کردن-وکیل مدافع

* 12-affect: اثر-اثر کردن-تغییر دادن

* 13-affidavit: شهادت نامه-سوگندنامه

* 14-affiliate: وابسته-پیوستن

* 15-affirmative: مثبت-موجب اثبات

* 16-affront: توهین کردن

* 17-aforethought: سبق تصمیم -اندیشه قبلی

* 18-agency: موسسه-نمایندگی

* 19-agent: نماینده-کارگزار
* 20-actual state of mind: نیت باطنی و واقعی شخص

۱۴ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر