به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۱۴۷ مطلب با موضوع «مطالب حقوقی به زبان انگلیسی» ثبت شده است

CONTRACTS INFRINGING MANDATORY :

CONTRACTS INFRINGING MANDATORY :
قراردادهای ناقض قواعد امری :


(1) Where a contract infringes a mandatory rule, whether of national, international or supranational origin, the effects of that infringement upon the contract are the effects, if any, expressly prescribed by that mandatory rule.

در موردی که یک قرارداد، قاعده ای امری، خواه با منشا ملی، بین المللی یا فرا ملی را نقض می نماید، اثار حقوقی ان نقض بر قرارداد ، در صورتی که اثری موجود باشد ، همان اثاری خواهد بود که به طور صریح توسط ان قاعده امری مقرر شده است.
 
(2) Where the mandatory rule does not expressly prescribe the effects of an infringement upon a contract, the parties have the right to exercise such remedies under the contract as in the circumstances are reasonable.

٢) درصورتی که قاعده امری به طور صریح اثار نقض بر قرارداد را مقرر نکند، طرفین این حق را خواهند داشت که طرق جبرانی را بر طبق قرارداد اعمال کنند که در اوضاع و احوال مورد نظر، معقول و متعارف باشد.


(3) In determining what is reasonable regard is to be had in particular to:

(a) the purpose of the rule which has been infringed;

(b) the category of persons for whose protection the rule exists;

(c) any sanction that may be imposed under the rule infringed;

(d) the seriousness of the infringement;

(e) whether one or both parties knew or ought to have known of the infringement;

(f) whether the performance of the contract necessitates the infringement; and

(g) the parties’ reasonable expectations.
 


٣) برای تعیین معقول و متعارف بودن باید به ویژه موارد زیر را در نظر گرفت :

الف) مقصود از قاعده ای که نقض شده است؛

ب) مقوله اشخاصی که وجود قاعده مورد نظر برای حمایت از انهاست؛

ج) هر ضمانت اجرایی که بر طبق قاعده نقض شده ممکن است اعمال شود؛

د) درجه جدی بودن نقض؛

ه) اینکه ایا یکی از طرفین یا هر دو انها از نقض مطلع بوده اند یا بایستی مطلع می بوده اند؛

و) اینکه ایا اجرای تعهد قراردادی نقض را ایجاب می کرده است یا خیر؛ و

ز) انتظارات معقول طرفین.

۰۲ اسفند ۹۷ ، ۱۶:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Market-Out Clause :

A long-term gas-contract clause that provides that if the contract price for gas purchased (plus certain costs incurred in getting it to market) exceeds an amount that will permit the gas purchaser to resell it profitably, the contract price will be reset.


شرطی در قراردادهای بلند مدت گاز می باشد و بیان دارنده این مطلب است که اگر قیمت قرارداد برای گاز خریداری شده ( به انضمام هزینه های معینی که برای ورود به بازار صرف شده ) از مقداری فراتر رود که برای خریدار این امکان را فراهم بیاورد که بتواند گاز خریداری شده را مجددا با سود بفروشد ، قیمت قرارداد مجددا تنظیم خواهد گردید.

۰۲ اسفند ۹۷ ، ۱۶:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

"Knock for knock Indemnification Provision " or " Bury Your Own Dead Provision ":

"Knock for knock Indemnification Provision " or " Bury Your Own Dead Provision ":

یکی از مهمترین مسائل موجود در تنظیم قراردادهای نفتی بحث تخصیص ریسک ها و مسئولیت ها  بین طرفین قرارداد می باشد.

از انجاییکه عملیات نفتی در اعماق بسیار زیاد زمین صورت می پذیرد و در بسیاری از موارد نظارت مستقیمی بر ان قابل تصور نیست ، طرفین جهت جلوگیری از ایجاد دعاوی متعدد دادگاهی و یافتن مقصر در هر مورد  ، با یکدیگر توافقاتی را در زمینه تخصیص این گونه ریسک ها و مسئولیتها در غالب شروطی صورت می دهند .

از جمله شروط متعارف در قراردادهای نفتی در این زمینه شرط مصونیت و عدم تعقیب هر یک از طرفین توسط  طرف مقابل می باشد .

این مساله در قراردادهای نفتی تحت شرطی با عنوان

 Knock for Knock Indemnification Provision

ویا

Bury Your Own Dead Provision

مطرح می گردد که بر طبق ان هر طرف مسئول خسارات وارده بر اموال و پرسنل خود و فارغ از اینکه کدام طرف مسئول واقعی خسارات وارد شده است می باشد .


۰۲ اسفند ۹۷ ، ۱۶:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Difference between CONDITION and WARRANTY in international contracts :

Intermediary's Insolvency or Fundamental Non-performance to Principal :
ورشکستگی واسطه یا عدم ایفای تعهدات اساسی نسبت به اصیل :


In international contracts :

If the intermediary becomes insolvent, or if it commits a fundamental non-performance towards the principal, or if prior to the time for performance it is clear that there will be a fundamental non-performance:

(a) on the principal's demand, the intermediary shall communicate the name and address of the third party to the principal; and


(b) the principal may exercise against the third party the rights acquired on the principal's behalf by the intermediary, subject to any defences which the third party may set up against the intermediary.


در قراردادهای بین المللی :

اگر واسطه ورشکست شود یا مرتکب عدم ایفای تعهدات اساسی نسبت به اصیل گردد یا قبل از زمان ایفای تعهد مشخص گردد که عدم اجرای تعهد اساسی وجود خواهد داشت :

الف ) واسطه باید در صورت درخواست اصیل ، نام و نشانی شخص ثالث را به اطلاع اصیل برساند ؛ و

ب ) اصیل می تواند حقوقی را که به نمایندگی از طرف اصیل توسط واسطه به دست امده است را با توجه به هر گونه دفاعی که شخص ثالث ممکن است علیه واسطه مطرح کند، علیه شخص ثالث اعمال کند .

۰۲ اسفند ۹۷ ، ۱۶:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Suspensive & Resolutive Conditions :

Suspensive & Resolutive Conditions  :
 شروط تعلیقی و فاسخ  :


In international contracts,a contract or a contractual obligation may be made conditional upon the occurrence of a future uncertain event, so that the contract or the contractual obligation only takes effect if the event occurs (suspensive condition) or comes to an end if the event occurs (resolutive condition).

در قراردادهای بین المللی ، یک قرارداد یا تعهد قراردادی را می توان مشروط به وقوع یک واقعه اتی غیر قطعی کرد.

با این نتیجه که قرارداد یا تعهد قراردادی فقط در صورتی نافذ میشود که واقعه مزبور محقق شود( شرط تعلیقی)

یااینکه قرارداد یا تعهد قراردادی فقط در صورتی منحل میشود که واقعه مورد نظر تحقق یابد ( شرط فاسخ).

۳۰ بهمن ۹۷ ، ۲۲:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

CONDITIONS OF SET-OFF in international contracts :

CONDITIONS OF SET-OFF in international contracts :
 شرایط تهاتر در قراردادهای بین المللی  :


In international contracts:

(1) Where two parties owe each other money or other performances of the same kind, either of them ("the first party") may set off its obligation against that of its obligee ("the other party") if at the time of set-off,
 
(a) the first party is entitled to perform its obligation;
 
(b) the other party's obligation is ascertained as to its existence and amount and performance is due.
 
(2) If the obligations of both parties arise from the same contract, the first party may also set off its obligation against an obligation of the other party which is not ascertained as to its existence or to its amount.

در قراردادهای بین المللی :

١) هنگامی که دو طرف یک قرارداد ، مبلغی پول یا اجرای تعهدی از نوع مشابه را به هم مدیون باشند، هر یک از انها ( طرف اول ) می تواند تعهد خود رادر مقابل تعهد ذینفع ان تعهد ( طرف دیگر ) تهاتر نماید به شرط اینکه در زمان تهاتر :

الف) طرف اول حق اجرای تعهدش را داشته باشد؛

ب) تعهد طرف دیگر از لحاظ تحقق و میزان تعهد، قطعی و موعد اجرای ان رسیده باشد.

٢) اگر تعهدهای هر دو طرف ناشی از قرارداد واحدی باشد طرف اول همچنین می تواند تعهد خود را در مقابل تعهد طرف دیگر که از تحقق و میزان تعهد قطعی نیست تهاتر کند.

۳۰ بهمن ۹۷ ، ۲۲:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Recovery of Interests :

Recovery of Interests :
مطالبه بهره:


The rules are that interest is payable in the following circumstances:

1) Where the parties have so agreed in the contract.

2) Where there is an implied agreement,e.g. from the course of dealing between the parties themselves,or from a trade usage.

3) on overdue bills of exchange and promissory notes.


طبق قواعد بهره در شرایط زیر قابل پرداخت است:

١) جایی که طرفین در قرارداد بر ان توافق کرده اند.

٢) جایی که یک توافق ضمنی وجود دارد که مثلا از روند معاملات بین خودشان یا از عرف تجاری فهمیده می شود.

٣) در مورد بروات و سفته های معوقه.

۳۰ بهمن ۹۷ ، ۲۲:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

OPEN CONTRACT and CLOSED CONTRACT :

OPEN CONTRACT and CLOSED CONTRACT :
  قرارداد باز و قرارداد بسته :
 


 What is OPEN CONTRACT?

This is a contract the terms of which do not describe the entire agreement between the two parties involved, with clauses or provisions that can be modified without mutual consent such as construction contracts.


قرارداد باز چیست ؟

قراردادهای باز قراردادهایی هستند که شروط قید شده در انها به تنهایی تشکیل دهنده کل توافقات بین طرفین نبوده و بندهای ان بدون رضایت  مشترک طرفین قرارداد ، قابل اصلاح می باشد مانند قراردادهای ساخت.
What is CLOSED CONTRACT?

Unchangeable contract unless by mutual consent of all parties. Contact terms constitute the entire agreement between the contracting parties such as insurance contracts.


قرارداد بسته چیست ؟

قراردادهای بسته قراردادهایی هستند غیر قابل تغییر مگر با رضایت متقابل طرفین قرارداد.

و شروط ذکر شده در قرارداد، به منزله کل توافقات صورت پذیرفته بین طرفین قرارداد محسوب میگردد.

به عنوان مثال : قرارداد بیمه از نوع قرارداد بسته محسوب می شود .

۳۰ بهمن ۹۷ ، ۲۲:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

MODIFIED ACCEPTANCE:

MODIFIED ACCEPTANCE:

قبولی اصلاح شده :(1) A reply to an offer which purports to be an acceptance but contains additions, limitations or other modifications is a rejection of the offer and constitutes a counter-offer.
 
(2) However, a reply to an offer which purports to be an acceptance but contains additional or different terms which do not materially alter the terms of the offer constitutes an acceptance, unless the offeror, without undue delay, objects to the discrepancy. If the offeror does not object, the terms of the contract are the terms of the offer with the modifications contained in the acceptance.١) پاسخ به یک ایجاب که به ظاهر حاوی قبول اما در واقع حاوی اضافات، محدودیت ها یا اصلاحات دیگری است، رد ایجاب محسوب می شود و موجد یک ایجاب متقابل است.

٢) اما پاسخ به یک ایجاب که به ظاهر حاوی قبول ولی در واقع حاوی شروط اضافی یا متفاوتی است که به طور اساسی مفاد ایجاب را تغییر نمی دهند، موجد یک قبول است .
مگر اینکه ایجاب دهنده، بدون تاخیر غیر موجه، به مغایرت موجود اعتراض کند.

اگر ایجاب دهنده اعتراض نکند، شروط قرارداد همان مفاد ایجاب، همراه با اصلاحات مندرج در قبول ، خواهند بود.

۳۰ بهمن ۹۷ ، ۲۲:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Assignment of Benefit of Subcontracts to Owner in International EPC Contracts :

Assignment of Benefit of Subcontracts to Owner in International EPC Contracts :
واگذاری منفعت قراردادهای فرعی به کارفرما در قراردادهای ای پی سی بین المللی:

در برخی موارد در قراردادهای ای پی سی ، مسئولیت های پیمانکاران فرعی از دوره اعلام نواقص ( DNP ) نیز فراتر می رود .

مانند مواردی که پیمانکاران فرعی مسئولیت نصب اسانسور و غیره را بر عهده داشته اند.

در این گونه موارد مسئولیت خود پیمانکار اصلی به اتمام رسیده است اما مسئولیت های پیمانکاران فرعی به قوت خود باقی است.

یک کارفرمای با تجربه به خوبی از اهمیت خدمات پیمانکاران فرعی بعد از ترک پیمانکاران اصلی اگاه می باشد.

در اینجا پیمانکاران اصلی باید اطمینان حاصل نمایند
که ایا در اسناد مناقصه حق واگذاری منفعت قرارداد فرعی به کارفرما درج شده است یا خیر.

اگر چنین شرطی درج نشده باشد، پیمانکاران باید برای حفظ منافع کارفرمایان بعد از ترک پروژه ، در اسناد قرارداد خود با پیمانکاران فرعی ، موضوع انتقال منافع به کارفرمایان را بگنجانند.

۳۰ بهمن ۹۷ ، ۲۲:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

On Diffrence Between SPECIALTY or FORMAL and SIMPLE Contracts :

On Diffrence Between SPECIALTY or FORMAL and SIMPLE Contracts :

در اختلاف بین قرارداد های اختصاصی یا رسمی و قراردادهای ساده :


A written agreement that is only valid if it has been signed by all of the parties involved, sealed (eg with a company seal), and delivered.

A simple contract can be verbal or written while a specialty contract has to be written.


یک قرارداد اختصاصی یا رسمی :

١) توافقی کتبی می باشد

٢) تنها در صورتی معتبر می باشد که توسط تمامی افراد تشکیل دهنده ان امضا شده باشد

٣) همچنین باید مهر شده باشد به عنوان مثال مهر شرکت و

٤) تحویل داده شده باشد.

یک قرارداد ساده ممکن است شفاهی و یا کتبی باشد، در حالیکه یک قرارداد اختصاصی الزاما باید کتبی باشد .

۳۰ بهمن ۹۷ ، ۲۲:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Most important rules of PRIVITY OF CONTRACT Doctrine

Most important rules of PRIVITY OF CONTRACT Doctrine
مهمترین قواعد دکترین نسبیت قراردادی :Rule number 1 :

Contractual rights and duties can only be conferred or imposed on the parties to a contract .


قاعده شماره ١ :

حقوق و تکالیف قراردادی فقط به طرفین یک قرارداد اعطا یا تحمیل می گردند.


Rule number 2 :

A collateral contract may enable a person who is not a party to the main contract to enforce that contract:


قاعده شماره ٢:

یک قرارداد جنبی ممکن است یک شخص ثالث که جزء طرفین قرارداد اصلی نیست را قادر سازد که اجرای قرارداد اصلی را خواستار شود.Rule number 3 :

Only a person who is a party to a contract can sue on it .


قاعده شماره ٣:

فقط شخصی که یکی از طرفین قرارداد است می تواند بر اساس ان اقامه دعوا نماید.


Rule number4:

The remedy of specific performance may enable a contract to be enforced for the benefit of a third party.


قاعده شماره ٤:

در ضمن یک دستور اجرای خاص می توان نسبت به اجرا شدن یک قرارداد به نفع شخص ثالث حکم کرد.


Rule number5:

As a general rule where X makes a contract with Y foe benefit of Z then X can not cover damages for Z's losses.


قاعده شماره ٥:

به عنوان یک قاعده کلی، هر گاه ( الف ) و ( ب ) یک قرارداد به نفع (ج ) منعقد سازند ، در این صورت( الف) نمی تواند برای جبران خسارت وارد شده به ( ج )اقامه دعوا نماید.

۳۰ بهمن ۹۷ ، ۲۲:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

CO- AGENT or DUAL AGENT :

CO- AGENT or DUAL AGENT :
نماینده توام یا نماینده دو تایی :


A person who shares with another agent the authority to act for the principal.

منظور از این اصطلاح ،  حالتی است که شخصی نماینده ، اجازه و اختیار نمایندگی خود را با نماینده دیگری به اشتراک گذارده  تا با یکدیگر و به صورت مشترک ، برای شخص اصیل( اعطا کننده امتیاز نمایندگی ) فعالیت نمایند.

۲۶ بهمن ۹۷ ، ۱۴:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

What is a Right Of First Refusal :

What is a Right Of First Refusal :
حق  اولین امتناع :

حق امتناع اول یک حق قراردادی می باشد، اما وظیفه نیست. حقی است که بر مبنای ان شخصی می تواند با یک شخص و یا شرکت قبل از اینکه شخص دیگری بتواند معامله نماید ، وارد معامله شود.
زمانی که ان نهاد دارای حق امتناع از ورود به ان معامله امتناع نماید، مالک ان دارایی  که ان حق را پیشنهاد داده ازاد خواهد بود خرید که ان دارایی را به  افراد دیگر پیشنهاد دهد.


Common Uses of Rights of First Refusal:
موارد شایع استفاده از حق اولین امتناع :

در دنیای تجارت، موارد استفاده حق اولین امتناع بیشتر در قراردادهای جوینت ونچر دیده می شود.
شرکا جوینت ونچر این حق را برای خود جهت خرید سهم سایر شرکا در نظر می گیرند.

یعنی در هنگامی که شریکی قصد خارج شدن از جوینت ونچر را داشته باشد ، باید پیشنهاد فروش سهم خود را ابتدا به سایر شرکا بدهد و در صورت امتنا خرید سهم او توسط سایر شرکه وی قادر به فروش سهام خود به اشخاص خارج از شرکت می باشد.

فلسفه وجود چنین شرطی حفظ حقوق سایر شرکامی باشد زیرا در بسیاری از موارد قراردادهای جوینت ونچر به مناسبت شخصیت شرکا و اعتماد انها به یکدیگر بوده که بوجود امده اند .

به عبارتی وجود این شرط جهت جلوگیری از ایراد ضربه توسط شریک ناراضی به سایر شرکا باخروج خود و وارد کردن افراد ناباب به شرکت می باشد.

۲۵ بهمن ۹۷ ، ۲۲:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Engineering, procurement, and construction ( EPC ) Contracts :

Engineering, procurement, and construction ( EPC ) Contracts :
قراردادهای مهندسی ، تامین کالاو ساخت (ئی پی سی ):

"Engineering, Procurement, and Construction" (E P C) is a particular form of contracting arrangement used in some industries where the E P C Contractor is made responsible for all the activities from design, procurement, construction, to commissioning and handover of the project to the End-User or Owner.

This form of contract is covered by the FIDIC Silver Book  containing the title words "EPC/Turnkey".
Other abbreviations used for this type of contract are "LSTK" for "Lump Sum Turn Key", "EPIC" for "Engineering, Procurement, Installation & Commissioning", and sometimes also "EPCC" which is short for "Engineering, Procurement, Construction and Commissioning".

Use of EPC is common e.g. by FIDIC and most Persian Gulf countries. Use of LSTK is common in Saudi Arabia.
Use of EPCC is common in Qatar and some other countries e.g. by Qatar Petroleum.

Therefore, an EPC, LSTK or EPCC are all same types of contracts a typical well-known example of which is the Silver Book of FIDIC.

"Engineering, Procurement, and Construction Management" (EPCM) is a special form of contracting arrangement. In an EPCM arrangement, the client selects a contractor who provides "management services" for the whole project on behalf of the client. The EPCM contractor coordinates all design, procurement and construction work and ensures that the whole project is completed as required and in time. The EPCM contractor may or may not undertake actual site work.

Difference between EPC and EPCM are clarified by the following statement by Jonathan Hosie in the cited paper:

"The acronym ‘EPCM’ is also encountered frequently on international projects, but this is very different from EPC. EPCM is a services-only contract, under which the contractor performs engineering, procurement, and construction management services."


قرارداد مهندسی، تامین  کالا و ساخت:

این نوع قرارداد صورتی خاص از ترتیبات قراردادی بوده و کاربرد ان در بعضی صنایع و در جایی می باشد که پیمانکار ئی پی سی مسئولیت تمام فعالیت ها از طراحی تهیه کالا ، ساخت، تا مرحله راه اندازی و تحویل پروژه را به مصرف کننده نهایی و یا مالک بر عهده دارد.

این مدل قراردادی موضوع کتاب نقره ای فیدیک می باشد و تحت عنوان ئی پی سی و یا کلید در دست ذکر گردیده است.

اختصارات دیگری که برای این نوع قرارداد به کار برده می شوند " ال اس تی کی " در مورد قراردادهای کلید در دست با قیمت مقطوع  و " اپیک " که مخفف مهندسی تهیه کالا ، نصب و راه اندازی و همچنین " ئی پی سی سی " که مخفف قرارداد مهندسی، تهیه کالا، ساخت و راه اندازی است می باشند.

استفاده از اصطلاح ئی پی سی معمول می باشد
به عنوان مثال در کتاب فیدیک و اکثر کشورهای حوزه خلیج فارس.
استفاده از اصطلاح " ال اس تی کی " در کشور عربستان
و ئی پی سی سی در کشور قطر و برخی کشورهای دیگر به عنوان مثال شرکت ملی نفت قطر

قرارداد " مهندسی ، تامین کالاو ساخت و مدیریت" نوعی خاص از ترتیبات قراردادی می باشد.
در این مدل قراردادی کارفرما ، پیمانکاری را که وظیفه ارایه "خدمات اداره " را از طرف کارفرما برای کل پروژه بر عهده دارد انتخاب می نماید.

پیمانکار ئی پی سی ام کارهای طراحی ، تهیه کالا و ساخت را هماهنگ می نماید و اطمینان حاصل می نماید که تمامی پروژه بر طبق برنامه و در زمان مقرر تکمیل خواهد گردید.

پیمانکار ئی پی سی ام ممکن است که متعهد به انجام  عملیات سایت باشد و یا خیر
تفاوت بین قرارداد ئی پی سی و ئی پی سی ام در مطلب زیر مشخص می گردد:

با مخفف "ئی پی سی ام "هم  در پروژه های بین المللی به کرات برخورد می نماییم ، اما این اصطلاح با اصطلاح ئی پی سی تفاوت بسیاری دارد .

ئی پی سی ام صرفا یک قرارداد خدمات می باشد، که بر طبق ان پیمانکار خدمات مدیریت مهندسی، تهیه کالا و ساخت را بر عهده دارد.

۲۵ بهمن ۹۷ ، ۲۲:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Right to Reduce Price :

Right to Reduce Price :
حق تقلیل ثمن :


In international contracts :

(1) A party who accepts a tender of performance not conforming to the contract may reduce the price. This reduction shall be proportionate to the decrease in the value of the performance at the time this was tendered compared to the value which a conforming tender would have had at that time.

(2) A party who is entitled to reduce the price under the preceding paragraph and who has already paid a sum exceeding the reduced price may recover the excess from the other party.

(3) A party who reduces the price cannot also recover damages for reduction in the value of the performance but remains entitled to damages for any further loss it has suffered so far as these are recoverable.


در قراردادهای بین المللی :

١) طرفی که اجرای تعهدی که با قرارداد مطابقت ندارد را قبول می کند می تواند ثمن را کاهش دهد.

این کاهش قیمت باید متناسب با کاهش ارزش اجرای ارائه شده  در این زمان در مقایسه با ارزش اجرای تعهد مطابق با قرارداد که در ان صورت می توانست داشته باشد، لحاظ شود.

٢) طرفی که حق دارد بر اساس بند قبلی ، ثمن قرارداد را کاهش دهد و قبلا وجهی را پرداخت کرده که بیشتر از ثمن تقلیل یافته است، می تواند مازاد بر ان را از طرف دیگر مسترد نماید.

٣) طرفی که ثمن قراردادی را کاهش می دهد نمی تواند جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش اجرای تعهدات را بخواهد، اما حق دارد برای هر گونه خسارات اضافی که بر او وارد شده تا اندازه ای که قابل استرداد باشد، تقاضای جبران خسارت کند.

۲۲ بهمن ۹۷ ، ۱۸:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Some Important Points on Change of Circumstances :

Some Important Points on Change of Circumstances :
نکاتی مهم پیرامون تغییر اوضاع و احوال قراردادی :


(1) A party is bound to fulfil its obligations even if performance has become more onerous, whether because the cost of performance has increased or because the value of the performance it receives has diminished.

(2) If, however, performance of the contract becomes excessively onerous because of a change of circumstances, the parties are bound to enter into negotiations with a view to adapting the contract or terminating it, provided that:

(a) the change of circumstances occurred after the time of conclusion of the contract,

(b) the possibility of a change of circumstances was not one which could reasonably have been taken into account at the time of conclusion of the contract, and

(c) the risk of the change of circumstances is not one which, according to the contract, the party affected should be required to bear.

(3) If the parties fail to reach agreement within a reasonable period, the court may:

(a) terminate the contract at a date and on terms to be determined by the court; or

(b) adapt the contract in order to distribute between the parties in a just and equitable manner the losses and gains resulting from the change of circumstances.

In either case, the court may award damages for the loss suffered through a party refusing to negotiate or breaking off negotiations contrary to good faith and fair dealing.


١) طرف قرارداد ملزم است تعهداتش را انجام دهد حتی اگر اجرای ان بسیار دشوار باشد خواه هزینه اجرای تعهد افزایش یافته یا اینکه ارزش اجرای تعهد کاهش یافته باشد.

٢) با این وجود، اگر اجرای قرارداد به خاطر تغییر اوضاع و احوال ، بیش از اندازه دشوار و طاقت فرسا باشد، طرفین ملزم هستند در رابطه با تعدیل قرارداد یا خاتمه دادن به ان وارد مذاکره شوند مشروط بر اینکه :

الف) تغییر اوضاع و احوال بعد از زمان انعقاد قرارداد حادث شده باشد.


ب) احتمال تغییر اوضاع و احوال ، از جمله مواردی نباشدکه در زمان انعقاد قرارداد به طور متعارف قابل پیش بینی بوده است.


ج) احتمال تغییر اوضاع و احوال از جمله مواردی نباشد که مطابق با قرارداد، طرفی که تحت تاثیر ان قرار می گیرد، ان را به وجود اورده باشد.


٣) اگر طرفین در مدت زمان متعارف به توافق نرسند، دادگاه ممکن است :

الف) قرارداد را در تاریخ و شرایطی که خود دادگاه تعیین می کند به پایان برساند.


ب) قرارداد را به منظور تقسیم مساوی و منصفانه سود و زیان به وجود امده در نتیجه تغییر اوضاع و احوال بین طرفین تعدیل کند.

در هر یک از این موارد ، دادگاه ممکن است به خاطر ضرری که به دلیل رد مذاکرات یا قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین بر خلاف حسن نیت و رفتار منصفانه وارد شده است، حکم به جبران خسارت دهد.

۲۲ بهمن ۹۷ ، ۱۸:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

INSTALMENT CONTRACTS :

INSTALMENT CONTRACTS :
قراردادهای اقساطی :


   (1)  In the case of a contract for delivery of goods by instalments, if  the  failure  of  one  party  to  perform  any  of  his  obligations  in  respect  of  any  instalment  constitutes  a  fundamental  breach  of  contract  with  respect  to  that  instalment,  the  other  party  may  declare  the  contract  avoided  with  respect  to  that  instalment.
   (2)  If one party’s failure to perform any of his obligations in respect  of  any  instalment  gives  the  other  party  good  grounds  to  conclude  that  a  fundamental breach of contract will occur with respect to future instalments,  he  may  declare  the  contract  avoided  for  the  future,  provided  that  he  does  so  within  a  reasonable  time.

  (3)  A buyer who declares the contract avoided in respect of any  delivery  may,  at  the  same  time,  declare  it  avoided  in  respect  of  deliveries  already  made  or  of  future  deliveries  if,  by  reason  of  their  interdependence,  those  deliveries  could  not  be  used  for  the  purpose  contemplated  by  the   parties  at  the  time  of  the  conclusion  of  the  contract.


١) در مورد قرارداد تسلیم کالا به نحو اقساط ( به دفعات ) ، چنانچه قصور یکی از طرفین نسبت به اجرای هر قسط ، متضمن نقض اساسی قرارداد در رابطه با ان قسط باشد، طرف دیگر در رابطه با ان قسط ، اختیار اعلام بطلان دارد.

٢) چنانچه قصور یکی از طرفین در اجرای تعهدات نسبت به هر یک از اقساط، دلیل قانع کننده ای در اختیار طرف دیگر قرار دهد که نسبت به اقساط اتی نیز نقض اساسی صورت خواهد گرفت ، طرف اخیر حق دارد قرارداد را نسبت به اینده باطل اعلام نماید ، مشروط بر اینکه ظرف مدت متعارفی اقدام به چنین امری نماید.

٣) در موردی که مشتری در رابطه با هر یک از دفعات تسلیم، اعلام بطلان می کند، می تواند همزمان با چنین اعلام بطلانی نسبت به موارد انجام قبلی یا موارد اتی نیز اعلام بطلان نماید، مشروط بر اینکه به علت وابستگی متقابل کالا نتوان از انچه تسلیم شده یا می شود در مقاصد مورد نظر طرفین هنگام انعقاد قرارداد استفاده کرد.

۲۲ بهمن ۹۷ ، ۱۸:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

SECURITIES :

SECURITIES :
 تضامین:

در قراردادهای ئی پی سی نفتی،  این موضوع که پیمانکار برای حفاظت  شرکت پروژه ، در صورت عدم انجام وظایف خود به طور درست و دقیق ضمانت اجراهایی را فراهم نماید امری استاندارد می باشد .

این ضمانت ها به اشکال مختلفی می باشند که شامل :

1) A bank Guarantee :

Normally in the range of  5-15 % of the contract price


2) Retention :
Usually 5 to 10 % of each payment


3) Advance Payment Guarantee ;
( If an advance payment is made )


4) A parent Company Guanantee :
This is a guarantee from the ultimate parent of the contractor which provided that it will perform the contractor obligations if, for whatever reason, the the contractor does not perform .


١) ضمانت نامه بانکی :

میزان این نوع ضمانت نامه به طور نرمال بین ٥ تا ١٠ درصد قیمت قرارداد می باشد،


٢) وجه الضمان :

غالبا بین ٥ تا ١٠ درصد از هر پرداخت ( به پیمانکار )


٣) ضمانت پیش پرداخت:
 
( در صورتی که پیش پرداخت ، پرداخت شده باشد )


٤) ضمانت شرکت مادر :

ضمانت شرکت مادر ضمانتی است  که از اخرین و بالاترین شرکتی که پیمانکار زیر مجموعه ان شرکت می باشد اخذ می گردد و بر طبق ان شرکت مادر متعهد می گردد در صورت عدم انجام تعهدات توسط پیمانکار به هر علتی ، شرکت مادر تعهدات پیمانکار را انجام می دهد.

۲۱ بهمن ۹۷ ، ۱۹:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Unilateral Determination by a Party in International Contracts :

Unilateral Determination by a Party in International Contracts :
تعیین یک جانبه ثمن یا شروط قرادادی توسط یکی از طرفین در قراردادهای بین المللی ؛


In international Contracts, where the price or any other contractual term is to be determined by one party whose determination is grossly unreasonable, then notwithstanding any provision to the contrary, a reasonable price or other term shall be substituted.


در قراردادهای بین المللی ، در مواردی که ثمن یا هر گونه شرط قراردادی دیگری توسط یکی از طرفین، تعیین می شود که به طور فاحش غیر متعارف و غیر معقول است، در این صورت بدون توجه به هر گونه مقررات مغایر، ثمن متعارف یا شرط دیگری باید جایگزین شود.

۲۱ بهمن ۹۷ ، ۱۹:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر