به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۱۱۱۱ مطلب در ارديبهشت ۱۴۰۰ ثبت شده است

نمونه دادخواست اعاده دادرسی طاری به جهت وجود تضاد در مفاد حکم

تصویر مصدق ۱-  دادنامه شماره صادره از شعبه شماره شعبه دادگاه عمومی تجدید نظر "نام شهرستان محل | پرونده آماده با درمی" بر وجود تضاد در ماه حکم ۳"مدرک مورد نیاز دیگر"

ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی تجدید نظر "نام شهرستان محل صدور رأی قطعی | مورد اعاده دادرسی " با سلام احتراما به استحضار می رسید اینجانب با استدعای عنایت به وجود تضاد بین موجود در مفاد دادنامه شماره صادره از ان شعبه شماره شبه دادگاه عمومی تجدید نظر که باشی از استناد به اصول با مواد متضاد است، با تقدیم دادخواست | مطروحه در مهلت قانونی نسبت به دادنامه شماره صادره از آن شعبه دادگاه عمومی تجدیدنظر تمام شهرستان استان محل طرح پرونده معترض عنه" در پرونده کلاسه به جهت حصول تضاد در مفاد حکم صادره در اثر استناد به اصول مواد قانونی متضاد و تقاضای اعاده دادرسی نموده الغاء دادنامه معترض عنه که به علت فوق الذکر و صدور حکم بر " ذکر خواسته اصلی " به استناد بند ۳ ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به انضمام خسارات و هزینة | بررسی مورد استدعت

محل امضاء - مهر - انگشت

۰۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۰:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست اعاده دادرسی طاری به جهت تحصیل حکم در اثر حیله وتقلب

مشخصات طرفین

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت – شهر

خواهان

خوانده

وکیل یا نماینده قانونی

تعیین خواسته و بهای آن

اعاده دادرسی نسبت به دادنامه های شماره در پرونده کلاسه شماره پرونده صادره ازان شعبه دادگاه عمومی تجدید نظر "نام شهرستان محل دور رأی قطعی مورد اعاده دادرسی " و" طرح خواسته اصلی " به انضمام کلیة خسارات قانونی

دلایل و منضمات دادخواست

تصویر مصدق ۱- دادنامه های شماره صادره از شعبه شماره شعبه دادگاه عمومی تجدید نظر "نام شهرستان | محل پرونده اعاده دادرسی" مبین صدور دو حکم متضاد: ۴- "مدرک مورد نیاز دیگر "

ریاست محترم شعبه    دادگاه عمومی تجدیدنظر "نام شهرستان محل صدور رای قطعی مورد اعاده دادرسی "

با سلام احتراما به استحضار می رساند نظر به این که دادنامه استنادی شماره صادره از آن دادگاه عمومی تجدید نظر در اثر حیله وتقلب وتشبث مبنی پرونده اصلی به آن ، تحصیل کرده است . فلذا با تقدیم دادخواست مطروحه در مهلت قانونی از زمان بدست آوردن رأی استنادی تحصیل | شده در اثر حمله وتقلب بکار رفته ، نسبت به دادنامه شماره صادره از آن شعبه دادگاه عمومی تجدیدنظر "نام شهرستان استان محل طرح پرونده معترض عنه" در پرونده کلاسه و تقاضای اعاده دادرسی نموده الغا دادنامه معترض عنه به علت فوق الذکر و صدور حکم بر " ذکر خواسته اصلی به استناد بند ۵ ماده ۲۲۶ و ۴۲۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به انضمام خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

محل امضاء - مهر – انگشت

۰۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۹:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه لایحه اعاده دادرسی طاری به جهت تحصیل حکم در اثرحیله و تقلب

ریاست محترم شعبه     دادگاه عمومی تجدید نظر "نام شهرستان محل رسیدگی به پرونده به استناد رأی موضوع اعاده دادرسی "

با سلام احتراما به استحضار می رساند نظر به این که مستند پرونده تحت رسیدگی جنابعالی دادنامه شماره صادره از شعبه      دادگاه عمومی تجدید نظر است که تحصیل آن از طریق حیله و تقلب بوده است ران با تقدیم این لایحه نسبت به دادنامه شماره صادره از شعبه دادگاه عمومی تجدیدنظر "نام شهرستان استان محل طرح پرونده معترض عنه" در پرونده کلاسه به جهت تحصیل حکم در اثر حیله وتقلب بکاربرده شده تقاضای اعاده دادرسی طاری می نماید . بنابراین انجام اقدام قانونی در متوقف ساختن رسیدگی برای تغم دادخواست اعاده دادرسی مورد استدعاست.

باتشکر و سپاس فراوان نام و نام خانوادگی متقاضی اعاده دادرسی"

۰۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۹:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست اعاده دادرسی طاری به جهت دسترسی به اسناد مکتوم دلیل حقانیت خواهان

مشخصات طرفین

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

خوانده

وکیل یا نماینده قانونی

تعیین خواسته وبهای آن

اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره در پرونده کلاسه شماره پرونده صادره ازان شعبه دادگاه عمومی | تجدید نظر "نام شهرستان محل صدور رای ملی مورد اعاده دادرسی " و" طرح خواسته اصلی " به انضمام کلیة خسارات قانونی

دلایل ومنضمات دادخواست

تصویر مصدق ۱- سند مکتوم شماره مورخ   بدست آمده از آقای

۲۰- "مدرک مورد نیاز دیگر از شهادت شهود و پرونده در تأمین دلیل شماره

ریاست محترم شعبه    دادگاه عمومی تجدید نظر "نام شهرستان محل صدور رأی قطعی مورد اعاده دادرسی " با سلام احتراما به استحضار می رساند با توجه به سند مکتوم شماره مورخ بدست آمده از آقای که دلیل حقانیت اینجانب بوده و در اثر مکتوم ماندن آن به دادنامه شماره آن دادگاه محترم علیه اینجانب صادر گردیده است به طوری که اگر سند باد شده در اختیار بود چنین حکمی صادر نمی شد و با تقدیم دادخواست مطروحه در مهلت قانونی اززمان بدست آوردن سند مکتوم شماره مورخ و نسبت به دادنامه شماره صادره از آن شعبه دادگاه عمومی تجدیدنظر "نام شهرستان استان | محل طرح پرونده معترض عنه" در پرونده کلاسه به جهت صدور حکم شماره از آن دادگاه محترم براثر مکتوم | باقی ماندن سند بادشده به تقاضای اعاده دادرسی نموده الغاء دادنامه معترض عنه به علت فوق الذکر و صدور حکم بر " ذکر خواسته اصلی " به استناد بند 2 ماده ۴۲۶ و ۴۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به انضمام خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست

محل امضا - مهر - انگشت

۰۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۹:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه لایحه اعاده دادرسی طاری به جهت دسترسی به اسناد مکتوم دلیل حقانیت خواهان

ریاست محترم شعبه   دادگاه عمومی تجدید نظر "نام شهرستان محل رسیدگی به پرونده به استناد رأی موضوع اعاده دادرسی"

با سلام احتراما به استحضار می رساند نظر به این که مستند پرونده تحت رسیدگی جنابعالی دادنامه شماره صادره از شعبه بارگاه عمومی تجدید نظر است که تحصیل آن به دلیل مکتوم بودن سند شمارة مورخ بدست آمده از ای که بلبل حقانیت اینجانب بوده و در اثر مکتوم ماندن آن دادنامه شماره   دادگاه محترم مذکور علیه اینجانب صادر گردیده است به طوری که اگر سند یاد شده در اختیار بود چنین حتمی صادر نمی شود، با تقدیم این لایحه تقاضای اعاده دادرسی طاری به دلیل بدست آمدن سند مکتوم استنادی می نماید بنابراین انجام اقدام قانونی در متوقف ساختن رسیدگی برای تقدیم دادخواست اعاده دادرسی مورد استدعاست

باتشکر وسپاس فراوان نام و نام خانوادگی متقاضی اعاده دادرسی"

۰۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۹:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست اعاده دادرسی اصلی به جهت صدور حکم با اسناد جعلی

مشخصات طرفین

نام خانوادگی

نام پدر

محل اقامت

خواهان

خوانده

وکیل یا نماینده قانونی

تعیین خواسته وبهای آن

اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره در پرونده کلاسه شماره پرونده صادره ازان شعبة دادگاه عمومی تجدید نظر "نام شهرستان محل صدور رای قطعی مورد اعاده دادرسی " و " طرح خواسته اصلی " به انضمام کلمه خسارات قانونی

دلایل ومنضمات دادخواست

تصویر مصدق -۱ دادنامه شماره ثبت مجعول بودن سند شماره مورخ اراته شده توسط خوانده

. ۲- مدرک مورد نیاز دیگر از شهادت شهود و پرونده تأمین دلیل شمارة "

ریاست محترم شعبه  دادگاه عمومی تجدید نظر "نام شهرستان محل صدور رأی قطعی مورد اعاده | دادرسی "

با سلام احتراما به استحضار می رساند با توجه به ثبوت جعلیت سند شماره مورخ طی دادنامه شماره صادره از شعبه دادگاه محترم "نام شهرستان ، فلذا با تقدیم دادخواست مطروحه در مهلت قانونی از زمان اثبات جعلیت سند مذکور شماره مورخ    نسبت به دادنامه شماره صادره از آن شعبه دادگاه عمومی تجدید نظر "نام شهرستان استان محل طرح پرونده معترض عنه" در پرونده کلاسه تقاضای اعاده دادرسی نموده الغا دادنامه معترض عنه به علت فوق الذکر و صدور حکم بر " ذکر خواسته اصلی " به استناد بند ۶ ماده ۴۲۶ و ۴۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مبنی به انضمام خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست

 

محل امضاء - مهر - انگشت

۰۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۹:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه لایحه اعاده دادرسی طاری به جهت صدور حکم با اسناد جعلی

 ریاست محترم شعبه    دادگاه عمومی تجدید نظر "نام شهرستان محل رسیدگی به پرونده به استناد رأی موضوع اعاده دادرسی"

با سلام احتراما به استحضار می رساند نظر به این که مستند پرونده تحت رسیدگی جنابعالی دادنامه شماره صادره از شعبه دادگاه عمومی تجدید نظر است که تحصیل آن به دلیل سند مجعول شماره مورخ بوده و جعلیت آن طی دادنامه شماره   صادره از شعبه   دادگاه محترم "نام شهرستان به اثبات رسیده است. لذا با تقدیم این لایحه تقاضای اعاده دادرسی طاری به دلیل ثبوت جعلیت سند هستند حکم دلیل ادعای خواهان در این پرونده می نماید بنابراین انجام اقدام قانونی در متوقف ساختن رسیدگی برای تقدیم دادخواست اعاده دادرسی مورد استدعاست

باتشکر وسپاس فراوان "نام و نام خانوادگی متقاضی اعاده دادرسی"

۰۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۹:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست اعتراض ثالث با خواسته اصلی

مشخصات طرفین

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت شهر - خیابان کوچه - شماره

خواهان

خوانده

مشخصات طرفین پرونده اولیه"

وکیل یا نماینده قانونی

تعیین خواسته و بهای آن

اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره صادره از شعبه دادگاه عمومی نام شهرستان محل طرح پرونده | مورد اعتراض " در پرونده کلاسه شماره پرونده و " طرح خواسته اصلی " به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل و منضمات دادخواست

تصویر مصدق ۱- قرارداد مورخ ۲. دادنامه شماره صادره از شعبه شماره شعبه دادگاه سومی "نام شهرستان محل طرح پرونده معترض عنه" ۰۲" مدرک مورد نیاز دیگر "

ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی "نام شهرستان محل طرح پرونده معترض عنه"

با سلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب به نشانی مذکور " شرح خواسته و دعوی اصلی . نظر به این که بدون اطلاع اینجانب خواندة ردیف اول باطرح دعوی در پرونده کلاسه در آن شعبه محترم موفق به اخذ دادنامه معترض عنه شماره مذکور می گردد در صورتیکه ذکر شرح ماجرا را دلایل استحقاق خواهان " فلذا با تقدیم دادخواست مطروحه نسبت به دادنامه شمار صادره از شعبه دادگاه عبور "نام شهرستان محل طرح پرونده معترض عنه" در پرونده کلاسه معترض ثالث بوده الغاء دادنامه معترضُ عنه به علت بطلان قرار داد مؤخر مورخه فی مابین خواندگان ردیف های اول و دوم و صدور حکم بر الزام خوانده ردیف دوم به " ذکر خواسته اصلی مورد معامله به استناد مواد ۱۰، ۲۲۰ الی ۲۲۵ و ۲۳۹۰۲۲۸ و ۱۳۰۱ قانون مدنی به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

محل امضا - مهر - انگشت

 

۰۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۹:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست اعتراض ثالث با صدور دستور تاخیر عملیات

مشخصات طرفین

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

خوانده

مشخصات طرفین پرونده اولیه"

وکیل یا نماینده قانونی

تعیین خواسته و بهای آن

اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره صادره از شعبه دادگاه عمومی "نام شهرستان محل مطرح پرونده معترض عنه" در پرونده کلاسه شماره پرونده و عنوان خواسته اصلی " و صدور قرار تأخیر عملیات اجرای احکام به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل ومنضمات دادخواست

تصویر مصدق ۱- قرارداد مورخ ۲. رادنامه شماره صادره از شعبه شماره شعبه دادگاه عمومی "نام شهرستان ] محل طرح پرونده معترض عنه". 3- " مدرک مورد نیاز دیکر"

ریاست محترم شعبه    دادگاه عمومی "نام شهرستان محل طرح پرونده معترض عنه

با سلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب به نشانی مذکور " شرح خواسته و دعوی اصلی "نظر به این که بدون اطلاع اینجانب خوانده ردیف اول باطرح دعوی در پرونده کلاسه در آن شعبه محترم موفق به اخذ دادنامه معترض عنه شماره مذکور و اجرائیه می گردد در صورتیکه " ذکر شرح ماجرا و دلایل استحقاق خواهان "فلذا با تقدیم دادخواست مطروحه نسبت به دادنامه شماره صادره از شعبه ! دادگاه عمومی "نام شهرستان محل طرح پرونده معترض عنه" در پرونده کلاسه معترض ثالث بوده و به استناد ماده

۴۲۴ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرارتأخیر اجرای حکم و الغا دادنامه معترض عنه به علت بطلان | قرارداد مؤخر مورخة فی ما بین خواندگان ردیف های اول و دوم مورد استدعاست

محل امضاء - مهر - انگشت

۰۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۹:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست به دادگاه عمومی

وارد ثالث با خواسته اصلی

مشخصات طرفین

نام خانوادگی

نام پدر

محل اقامت  شماره پلاک

شهر

خواهان

خوانده

مشخصات طرفین پروندة اولیه"

وکیل یا نماینده قانونی

تعیین خواسته وبهای آن

وارد ثالث نسبت به پرونده کلاسه شماره پرونده مطروحه درشعبه   دادگاه عمومی "نام شهرستان محل طرح پرونده واردی " و " طرح خواسته اصلی " به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل ومنضمات دادخواست

تصویر مصدق ۱- قرارداد مورخ ۲- "مدرک مورد نیاز دیگر "

ریاست محترم شعبه    دادگاه عمومی "نام شهرستان محل طرح پرونده معترض عنه"

با سلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب به نشانی مذکور " شرح خواسته و دعوی اصلی " . نظر به این که بدون اطلاع اینجانب خوانده ردیف اول باطرح دعوی در [ پرونده کلاسه در آن شعبه محترم در مقام تضییع حقوق حقه ام می باشند در صورتی که "ذکر شرح ماجرا و دلائل استحقاق | خواهان " فلذا با تقدیم دادخواست مطروحه در پرونده کلاسه وارد ثالث بوده صدور حکم به رد دعوی مطروحه فی مابین خواندگان ردیف های اول و دوم و سپس صدور حکم بر الزام خواندة ردیف دوم به " ذکر خواسته اصلی " مورد معامله به استناد | مواد ۱۰، ۲۲۰ الی ۲۲۵ و ۲۳۸ .۲۳۹ و ۱۳۰۱ قانون مدنی به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست

محل امضاء - مهر - انگشت

۰۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۹:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه استشهادیه محلی راجع به حسن اخلاق

تاریخ: ........................................

استشهادیه

بدینوسیله امضاء کنندگان ذیل عندا... و عند الرسول و با علم و آگاهی کامل گواهی میدارند: اقای / خانم  ................................ فرزند ............................................. مجرد / متأهل دارای ............................................. فرزند / همواره در محل زندگی و اقامت خود واقع در .................... مشهور و متصف به حسن اخلاق بوده است.

1- آقای ....... فرزند ........ محل اقامت ...... شغل...... محل امضاء

۲- آقای ....... فرزند ........ محل اقامت ...... شغل...... محل امضاء

۳- آقای ....... فرزند ........ محل اقامت ...... شغل...... محل امضاء

۴- آقای ....... فرزند ............ محل اقامت ...... شغل...... محل امضاء

 

۰۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۹:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر