به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۴۳ مطلب با موضوع «انواع اظهارنامه واساسنامه ها» ثبت شده است

نمونه اساسنامه اتاق اصناف شهرستان

بسمه تعالی

ماده 1)

نام :   ..........................

ماده 2)

موضوع: به استناد ماده 8 و 32 قانون نظام صنفی و آئین نامه های مربوط، اتاق اصناف مرکب از روسای  اتحادیه های صنوف تولیدی ، خدمات فنی و توزیعی، خدماتی است برای، انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در قانون نظام صنفی  تشکیل           می گردد.

تبصره: اتاق اصناف شهرستان ...... شخصیتی است حقوقی ،غیر انتفاعی وغیرتجاری دارد و پس از ثبت رسمیت می یابد که در این اساسنامه به اختصار اتاق نامیده  می شود.

ماده 3)

اتاق تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای وابسته به آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده 4)

مدت فعالیت اتاق از تاریخ ثبت با رعایت قانون و مقررات نظام صنفی نامحدوداست.

ماده 5)

 مرکز اصلی اتاق به نشانی: استان .....، شهرستان ..........، خیابان ..........، پلاک  ....... ، کدپستی .............. شماره تلفن ....................... ، شماره نمابر ........................  می باشد.

ماده 6)

اجلاس عمومی اتاق مرکب از روسای صنوف تولیدی _خدمات فنی و توزیعی و خدماتی  است.

ماده 7)

وظایف و اختیارات اجلاس عمومی اتاق براساس ماده 37 قانون نظام صنفی و رعایت کامل تبصره های ذیل آن می باشد:

1) تنظیم و تصویب آئین نامه های مالی، استخدامی، اداری، آموزش و تشکیلاتی اتحادیه ها و تغییرات آنها.

2): اظهار نظر در مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی وتصویب کمیسیون نظارت.

3): اجرای مصوبات هیئت عالی نظارت و کمیسیون نظارت واتاق اصناف ایران حسب مقررات قانون نظام صنفی .

4): پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت.

5): تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می توانند برای فروش، عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتحادیه ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.

6): تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی باتوجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.

7): تصویب بودجه، ترازنامه و صورت های مالی اتحادیه ها پس از رسیدگی به آنها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه ها.

8): تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب .

9): تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هرسال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن.

10): سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.

11) : عضویت رؤسای اتاق اصناف شهرستانها و مراکز استانها در شورای اداری شهرستانها و مراکز استانها.

تبصره  : اتاق مجاز است برای تشکیل بانک اصناف ،موسسه اعتباری،صندوق قرض الحسنه ،شرکت تعاونی اعتبار و دیگر موسسا ت پولی ،بانکی،مالی واعتباری طبق قوانین ومقررات جاری کشور اقدام کند.

ماده 8)

 در اولین اجلاس عمومی با دعوت هیات اجرائی برگزاری انتخابات ، اعضای هیات رییسه اتاق برای مدت چهارسال انتخاب می شوند.

.هیئت رئیسه اتاق مرکب از 5 نفر عضو اصلی بترتیب شامل  یک نفر رئیس، دو نفر نایب ریاست ( اول و دوم) و یک نفر خزانه دار و یک نفر دبیر و دو نفر عضو علی البدل می باشد که دونفراز اعضای اصلی هیات رئیسه از بین صنوف تولیدی، خدمات فنی و دونفر از صنوف توزیعی ، خدماتی و یکنفر از حایزین  اکثریت آراء می باشد.

ماده 9)

 جلسات اجلاس عمومی اتاق حداقل هر دو ماه یکبار و با حضور  دوسوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات  آن با نصف بعلاوه یک آراء حاضران معتبر خواهد بود.

ماده 10)

وظایف واختیارات هیات رییسه اتاق عبارتنداز:

الف): ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف .

ب): نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه ها درخصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و  آئین نامه های آن.

ج): تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه ها به اداره های امور مالیاتی، هیئت های حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف صنوف به عمل می آید

د): رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه ها.

ه): انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیئت رئیسه به کمیسیون نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیئت مدیره اتحادیه ها.

و): همکاری و معاضدت با سایر اتاق اصناف شهرستانها و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون.

ز): نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذیربط وضع می شود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی در اجرای مقررات.

ح): درجه بندی واحدهای صنفی، در مورد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه های ذیربط تهیه می شود و به تصویب کمیسیون نظارت می رسد.

ط): اجرای برنامه های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقاء سطح آگاهی های هیئت مدیره اتحادیه ها با همکاری دستگاه های اجرائی و بخش خصوصی ذیربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات

تبصره1: طرز تشکیل جلسات هیات رئیسه باید در هر هفته حداقل یکبار در روز و ساعت معین تشکیل شود ،جلسه با دعوت کتبی رئیس و در غیاب یکی از نواب به ترتیب سمت بهمراه دستور جلسه همراه می باشد.

تبصره2:انتخاب مجدد اعضای مذکور در ادوار بعددر محدوده ماده 22 قانون نظام صنفی بلامانع است.

ماده 11)

اتاق اصناف دارای کمیسیونهای 1- بازرسی و رسیدگی به شکایات 2- حل اختلاف و تشخیص 3- امور اقتصادی 4- آموزش و پژوهش 5- بودجه و تشککیلات 6- امور اجتماعی و فرهنگی خواهد بود .

ماده 12)

طرز تشکیل کمیسیون های اتاق

پس از انتخاب هیات رییسه ، اعضای اجلاس از بین خود و سایر اعضای هیات مدیره اتحادیه ها، اعضای کمیسیون های اتاق را با پیشنهاد هیات رییسه برای همان دوره انتخاب می کنند . تعداد اعضای کمیسیون ها در شهرستان های مراکز استان ها حداقل پنج نفر و در سایر شهرستان ها حداقل سه نفر است. هر کمیسیون دارای یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و مابقی عضو می­باشند. در صورت ضرورت،تشکیل کمیسیون جدید به تشخیص هیات رییسه و با رعایت مفاد آیین نامه مربوطه بلامانع است.

تبصره: عضویت هیات رییسه در کمیسیون ها ممنوع است و سایر اعضای اجلاس نیز فقط می توانند عضو یکی از کمیسیون ها باشند.

ماده 13)

اتاق دارای واحدی به نام بازرسی و نظارت اصناف است. وظایف و اختیارات این واحد براساس دستورالعمل وارده موضوع بندهای ش ماده 37 و6 ماده 45 قانون نظام صنفی می باشد.وظایف کمیسیون بازرسی اتاق به قرار زیر است:

بند 1) بازرسی امور مربوط به اتحادیه ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارش های لازم.

بند2) بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق می رسد و ارائه گزارش لازم به اتاق.

تبصره : انتخاب مدیر واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف ازبین اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان ............ یاهیات مدیره اتحادیه های صنفی ممنوع می باشد .

ماده 14)

اعضای هیئت رئیسه اتاق نسبت به وجوه و اموال و دارائی های متعلق به اتاق امین می باشند.

ماده 15

 منابع مالی مالی اتاق عبارتند از :

1ـ بیست درصد دریافتی از درآمد اتحادیه­ ها.
۲ـ درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون.
۳ـ وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی اعم از دولتی و غیردولتی.
۴ـ وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب. (موضوع بند ه ماده ۳۱ قانون نظام صنفی)

ماده 16)

تشکیل اجلاس اتاق ،ترتیب انتخاب هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان .............، وظایف و اختیارات هیئت رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق و حق الزحمه خدمات آنها مطابق آئین نامه ماده 36 قانون نظام صنفی خواهد بود.

ماد 17)

اتاق صرفا"مجاز به داشتن یک حساب جاری (بهمراه حساب پشتیبان)و یک حساب سپرده می باشد..

ماده 18)

اسناد و اوراق مالی اتاق مانند چکها ، بروات ، سفته ها و قراردادها با امضاء رئیس و خزانه دار و در غیاب هر یک (مرخصی و یا ماموریت) نایب رئیس اول جایگزین می شود .

ماده 19)

 هرگونه تغییر، ادغام، تفکیک و انحلال اتاق با رعایت قانون ومقررات نظام صنفی و تایید کتبی ریس کمیسیون نظارت (رئیس اداره یاسازمان صنعت،معدن وتجارت) امکان پذیر می باشد.

ماده 20)

سایر موارد پیش بینی نشده در این اساسنامه مطابق با قانون نظام صنفی و آئین نامه های مصوب خواهد بود.

ماده 21)

این اساسنامه در21 ماده 6 تبصره تنظیم وبه تصویب وزیرصنعت،معدن وتجارت رسید

صورتجلسه اجلاس عمومی برگزاری انتخابات اعضای هیئت رئیسه

..........................

در تاریخ  .......................... جلسه اجلاس عمومی برگزاری انتخابات اعضاء هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان ................ باحضور ............... اعضاء در محل اتاق تشکیل و تصمیمات ذیل به................. آراء مورد تصویب قرار گرفت.

  1. اساسنامه اتاق مشتمل بر 21 ماده، 6 تبصره تنظیم و به تصویب کلیه اعضاء اتاق رسید.
  2. تقاضانامه اتاق به امضاء کلیه اعضاء رسید.
  3. جهت انتخاب اعضاء هیئت رئیسه و دارندگان حق امضاء اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه:

1-     آقای  .......................... با کد ملی  ..........................  به سمت ریاست اتاق

2-     آقای  ..........................  با کد ملی  .......................... به سمت نایب رئیس اول اتاق

3-     آقای  .......................... با کد ملی    .......................... به سمت نایب رئیس دوم اتاق

4-     آقای  ..........................  با کدملی  .......................... به سمت دبیر اتاق

5-     آقای  ..........................  با کدملی  .......................... به سمت خزانه دار اتاق

بعنوان اعضاء هیئت رئیسه برای مدت 4 سال انتخاب شدند.

همچنین امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور اتاق از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء رئیس و خزانه دار و در غیاب (ماموریت و مرخصی) نایب رئیس اول جایگزین می باشد.

هریک از اعضاء هیئت رئیسه با امضاء ذیل این صورتجلسه قبول سمت نموده اند.

به آقای  ..........................احدی از اعضاء هیئت رئیسه وکالت و اختیار تام داده شده تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداختن حق الثبت و آگهی های مربوط ذیل دفاتر مربوط به این اتاق را در اداره ثبت شرکت ها امضاء نماید.

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۵:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا همه متقاضیان باید اطلاعات مربوط به قسمت حق تقدم را وارد نمایند؟

فقط متقاضیانی که طرح/اختراع/علامت خود را در خارج از ایران به ثبت رسانده اند و یا درخواست ثبت داده اند می توانند از حق تقدم استفاده نماینددر غیر این صورت بدون وارد نمودن اطلاعات این فرم باید دکمه ثبت اطلاعات پایه را کلیک نمایند. (توضیحات کامل در مورد حق تقدم در راهنمای ثبت اظهارنامه موجود می باشد.)

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چه زمانی می بایست اظهارنامه تقسیمی ثبت نمود؟

اظهارنامه تقسیمی زمانی تسلیم می گردد که قبلا اظهارنامه ای با این محتوا تسلیم اداره ثبت اختراعات گردیده و بنا بر تشخیص این اداره و مرجع استعلام، در اظهارنامه اصل وحدت اختراع رعایت نگردیده و اظهارنامه تسلیمی باید به یک یا چند اظهارنامه تقسیم گردد .
بر طبق ماده 8 و9 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، اظهارنامه باید فقط به یک اختراع یا به دسته ای از اختراعات مرتبط که یک اختراع کلی را تشکیل می دهند مربوط باشد. این موضوع در حقوق مالکیت فکری به عنوان اصل وحدت اختراع شناخته می شود. با توجه به توضیح فوق چنانچه در اظهارنامه اختراع این اصل رعایت نشده باشد، متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته باشد آن را به دو یا چند اظهارنامه تقسیم نماید. اظهارنامه تقسیمی باید دارای الزامات اظهارنامه اصلی بوده و از حدود افشا شده در اظهارنامه نخست فراتر نرفته و در تسلیم آن شماره و تاریخ اظهارنامه نخستین الزاما قید گردد همچنین در صورت درخواست حق تقدم از سوی متقاضی، ذکر محل حق تقدم نیز علاوه بر شماره و تاریخ اظهارنامه نخستین ضروری است. با توجه به توضیحات فوق متقاضی می تواند درخواست اظهارنامه تقسیمی را در زمان تشکیل پرونده مطرح نموده و تاریخ حق تقدم اظهارنامه نخستین خود را مورد درخواست قرار دهد. شایان ذکر است تصدیق و تأیید پرونده تقسیمی به عهده کارشناس پرونده بوده و چنانچه تقسیمی بودن پرونده به تأیید کارشناس نرسیده باشد، تاریخ اظهارنامه به تاریخ فایلینگ پرونده دوم تغییر نموده و هیچ حق تقدمی نیز قابل انتقال نخواهد بود.

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نحوه پرداخت هزینه اظهارنامه اختراع به چه صورت می باشد؟

برای اظهارنامه ها با مالک ایرانی ،در مرحله چهار ثبت اظهارنامه الکترونیکی، هزینه مربوطه توسط سیستم محاسبه و صرفا از همانجا، پرداخت بصورت اینترنتی امکان پذیر است.
تذکر : با تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب میتوان پرداخت را انجام داد.
در مورد متقاضیان غیر ایرانی کـه در اجـرای مقررات کنوانسیون پـاریس ، تقـاضـاهـای خـود را مستقیمـاً تسلیم مرجع ثبت (اداره ثبت اختراعات اداره کل مالکیت صنعتی) می نمایند ، می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده درجدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی در بانک ملی بپردازند.

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

احقاق حق از طریق اظهار نامه

    اظهارنامه را می توان به عنوان راه‌ رسمی مطالبه‌ حق به شمار آورد و آن نوشته‌ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم می‌شود و وسیله‌ قانونی بیان مطالب می باشد. ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی این حق را به همگان داده است که قبل از تنظیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهار نامه از دیگری مطالبه کنند مشروط بر اینکه موعد مطالبه آن رسیده باشد. سوالی که در ارتباط با اظهار نامه مطرح است اینکه آیا همچنان که در دادخواست طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ذینفع بودن شرط است می توان نتیجه گرفت که اظهار کننده در اظهار نامه نیز باید الزاما ذینفع باشد؟ و ثانیا اینکه آیا اظهارات اظهار کننده شرایط اقرار را دارد؟ محور سوم این نوشتار به فواید اظهار نامه می پردازد.

  در پاسخ به سوال اول به نظر می رسد قید قبل از تقدیم دادخواست و شرط رسیدن موعد مطالبه در ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی بیانگر آن است که در اظهارنامه نیز همچون دادخواست، اظهار کننده باید ذینفع باشد گرچه عملا ذینفع نبودن وی مانع از ابلاغ اظهار نامه  نمی شود ولی برای مخاطب نیز در بردارتده تکلیفی نخواهد بود و ابراز آن از سوی اظهار کننده غیر ذینفع، موید ذینفع بودن وی نخواهد شد. این مسئله به خصوص زمانی نگران کننده می شود که اظهار کننده غیر ذینفع در صدد باشد در پی ارسال اظهار نامه اقدام به تنظیم دادخواستی نماید و از این رهگذر به دادگاه وانمود کند که ذینفع بوده است.

  از سوی دیگر اظهار نامه ولو از ناحیه ذینفع،  اقرار در داخل دادگاه محسوب نمی شود چرا که ماده 203قانون آیین دادرسی مدنی موارد اقرار در دادگاه را احصاء نموده که عبارت است از؛ اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است. بنا بر این نه قول اظهار کننده و نه پاسخ مخاطب را نمی توان اقرار در دادگاه محسوب کرد. گر چه نفس اظهار نامه از جمله موارد مطالبه رسمی حق است که در فرم چاپی مخصوصی نظیر برگ دادخواست تنظیم می شود. این در حالی است که در مواردی اظهارکننده به منظور گرفتن اقرار و به دست آوردن دلیل، اقدام به فرستادن اظهارنامه می‌کند. باید توجه نماید که این اقرار آثار اقرار در دادگاه را ندارد و تنها به موجب برخی مقررات قانونی در پاره ای موارد اظهار نامه آثاری به دنبال دارد که شرح آن در ادامه خواهد گذشت.

   اظهارنامه فوایدی دارد که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1-کشف موضع طرف مقابل: فرم اظهار نامه به شکلی طراحی شده که مخاطب در صورت تمایل اظهارات خود را در آن درج و به دفتر کل مجتمع قضایی ارسال دارد، در این صورت اظهار کننده از موضع و اظهارات مخاطب مطلع می شود و می تواند اقدام موثرتری برای احقاق حق خود نماید. گر چه به دلیل اینکه ارسال اظهارنامه موجب اشتغال دادگاه نمی‌شود، بین اظهارکننده و مخاطب رابطه حقوقی دادرسی ایجاد نشده و مخاطب مکلف نیست به آن پاسخ دهد. از طرفی صرف سکوت در برابر اظهارنامه علی‌القاعده، حقی برای اظهارکننده ایجاد نمی‌کند و چنانچه اظهارکننده در صدد احقاق حقوق ادعایی برآید، باید نسبت به تقدیم دادخواست اقدام کند؛ اگر چه در مواردی سکوت مخاطب در برابر اظهارنامه ممکن است تحت شرایطی، اگر با شواهد و قرائن دیگری همراه باشد، در اثبات ادعای خواهان در آینده مؤثر واقع شود. بنابر این چنانچه در پی ابلاغ اظهارنامه دادخواستی تقدیم شد، خواهان یا خوانده می‌توانند به عنوان دلیل، اظهارنامه ابلاغ‌شده را نیز ارایه و به آن استناد کنند.

2-اطلاع از اینکه اقامتگاه مخاطب صحیح است یا خیر: یکی از تکالیف خواهان در مرحله تنظیم دادخواست این است که اقامتگاه خوانده را در دادخواست اعلام کند، از آنجا که احتمال دارد فاصله زیادی از زمان آنچه منشاء ایجاد اختلاف بود تا طرح دادخواست گذشته باشد و اقامتگاه خوانده در این مدت تغییر یافته باشد با ارسال اظهار نامه قبل از طرح دادخواست این امکان فراهم می گردد که در خواهان از این موضوع مطلع گردد. به این ترتیب مهلت کافی خواهد داشت که اقامتگاه مخاطب خود را کشف کند. حال آنکه اگر بدون ارسال اظهار نامه مستقیما به سمت تنظیم دادخواست رفته باشد هیچ بعید نسیت با اخطار رفع نقص دفتر برای اعلام اقامتگاه خوانده روبه رو شود. این اخطار نه تنها تعیین وقت رسیدگی را به تعویق می اندازد بعلاوه به موجب ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان تنها ده روز مهلت دارد اقامتگاه خوانده را تعیین کند در غیر این صورت دفتر دادگاه به موجب قراری دادخواست را رد خواهد کرد.

3-امکان تعامل و در نتیجه حل و فصل موضوع خارج از دادگاه. گاهی اوقات همین اظهارنامه ارسالی برای طرف مؤثر واقع شده و او از ترس اقامه دعوا از سوی طلبکار، درگیر شدن در دادگستری و دریافت اخطاریه‌های متعدد و  نیز حضور مأمور ابلاغ در محل سکونت یا کار خویش، به مذاکره تن می‌دهد و در نهایت بدون اقامه دعوا در داگستری که مستلزم صرف وقت و هزینه‌ بسیار است، اظهارکننده به هدف خود که وصول طلبش است، می‌رسد. علاوه بر این اظهارنامه نوعی مهلت دادن رسمی و اختیاری به طرف است و خواهان می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ ارسال اظهارنامه مطالبه کند.

4- با ابزار اظهارنامه، نه تنها می توان به مطالبه‌ رسمی حق پرداخت  بلکه  توسط آن ممکن است آمادگی تسلیم هر چیزی، اعم از مال، وجه و سند را به مخاطب اعلام کرد و آن را هنگام تسلیم اظهارنامه تحت نظر و حفاظت مرجع مربوط قرار داد یا ترتیبی مقرر محل و ترتیب دیگری را برای آن منظور تعیین کرده باشد. به موجب ماده 157 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده باشد، آن وجه یا مال یا سند باید در موقع تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ (دفتر دادگاه یا اداره ثبت اسناد) تحت نظر و حفاظت همان مرجع قرار گیرد؛ مگر آنکه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند. 

 5- موارد اجتناب‌ناپذیر ارسال اظهارنامه و مواردی که آثار خاصی بر ارسال اظهار نامه مترتب است در قانون مشخص شده به عبارت دیگردر مواردی به موجب قوانین مختلف، ارسال اظهارنامه پیش‌بینی و اثبات ادعا و احراز حقیقت به ابلاغ اظهارنامه موکول شده است که مهمترین آنها به شرح زیر است:

1-5- در دعوا‌ی رفع تصرف عدوانی. ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: سرایدار، خادم، کارگر و به‌طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد، مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی محسوب می‌شود. 

2-5- وقتی که موجر از تحویل مورد اجاره امتناع کند، مستأجر مکلف است با ارسال اظهارنامه از مالک، تحویل مورد اجاره را تقاضا کند. (ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر 1356)

3-5- مطالبه بدهی مالکان آپارتمان‌ها از طریق اظهارنامه و سپس عملیات اجرایی برای وصول آن بر اساس اظهارنامه ابلاغ‌شده به مالک مستنکف از تأدیه هزینه‌های مشترک. (تبصره 2 ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها)

4-5- اثبات تأخیر در پرداخت اجاره‌‌بها یا اجرت‌المثل املاک برای اقامه دعوا‌ی تخلیه. ( بند 9 ماد ه 14 قانون روابط موجر و مستأجر 1356 )

5-5-  درخواست محکوم‌له مبنی بر انحلال شرکت تضامنی به منظور وصول محکوم‌به از محل سهم‌الشرکه محکوم‌علیه در شرکت. ( ماده 129 قانون تجارت)

6-5-ارسال اظهارنامه بعنوان  یکی از وسایل مطالبه حق است که به سهولت قابل اثبات است؛ بی‌آنکه سایر وسایل منتفی باشد؛ مثل مطالبه خسارت موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که می‌گوید: (در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده است، در صورت تغییر فاحش شاخص ...)

  در نهایت اظهار نامه راه حل سریع و آسان و ارزانی است که می تواند مسیر طولانی دادرسی را کاهش دهد و به کاهش دعاوی بیانجامد.

۱۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۶:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهار نامه ثبتی چیست..؟

ورقه ای است چاپی و رسمی که توسط مامور دولتی مخصوص که مامور توزیع اظهارنامه نام دارد پس از تنظیم صورت مجلسی شامل حدود و نوع ملک و مشخصات آن و مالک و امضاء ریش سفیدان محل و مطلعین، بین متصرفین به عنوان مالکیت توزیع می شود مندرجات آن باید با صورت مجلس مطابق باشد و شماره ملک هم باید در اظهارنامه درج شود.

۲۹ فروردين ۹۸ ، ۱۹:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه چیست..؟

مطابق قانون هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌ وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط براین که موعد مطالبه ‌رسیده باشد. به ‌طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به ‌طور رسمی به‌ وی برساند ضمن‌ اظهارنامه به‌ طرف ابلاغ نماید.
‌اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ می شود.
با این توصیف که مورد اشاره قرار گرفت، اظهارنامه به عنوان دلیل قابلیت ارائه به محاکم را دارد.

۲۷ فروردين ۹۸ ، ۰۸:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه

از جمله اوراق قضایی که شهروندان در مسایل حقوقی خود به نحوی با آن برخورد می نمایند، می باشد.
فردی که خود را صاحب حقی می داند، حتما لازم نیست برای مطالبه حق خویش اقدام به اقامه دعوی نماید. بلکه می تواند با تنظیم و ارسال آن برای مخاطب، به طور رسمی از وی درخواست احقاق حق نماید. در برخی موارد هم ارسال اظهارنامه قبل از اقامه دعوی ضروری است. مثلن زمانی که محلی را به طور امانی به کسی سپرده ایم و شخص از بازپس دادن آن سرباز می زند پس از دریافت اظهارنامه از سوی دادگاه ده روز فرصت دارد محل مزبور را پس بدهد. در غیر این صورت می توان دعوی تصرف عدوانی را مطرح نمود و از مزایای این دعوی که خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی می گردد، استفاده کرد.

۲۰ فروردين ۹۸ ، ۲۳:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه برای انجام تعهدات و معرفی داور

مشخصات و محل اقامت اظهارکننده:…………………….

موضوع اظهارنامه: اخطار قانونی

مشخصات و محل اقامت مخاطب:…………………………

خلاصه اظهارات:

مخاطب محترم آقای………..

با سلام و احترام همچنان‌که مستحضرید مفاد ماده….. قرارداد شماره…… فیمابین اینجانب و جناب‌عالی صراحت دارد که «در صورت ظهور و بروز اختلافات موضوع منحصراً از طریق حکم با حق صلح و سازش حل و فصل گردیده و نظر داور برای طرفین لازم الاتباع می‌باشد…/ (در صورت اختلاف مفاد ماده مرقوم در این قسمت قید شود.)» نظر به‌این‌که با وصف انجام تعهدات قراردادی توسط….. در خصوص اجرای موضوع قرارداد، شما نسبت به ایفاء تعهدات قراردادی خود و پرداخت مبلغ قرارداد موضوع بند….. قرارداد فوق‌الذکر به نحو تمام و کمال اقدامی به عمل نیاورده‌اید فلذا بدین‌وسیله به طور قانونی به استناد ماده 459 و 460 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اخطار می‌گردد که ظرف مهلت 10 روز از تاریخ وصول این اظهارنامه تعهدات قراردادی خود را تکمیلاً به انجام برسانید و الا نظر خود را از طریق پاسخ به این اظهارنامه در انتخاب و معرفی داور اختصاصی خود اعلام فرمایید تا داوران اختصاصی نسبت به انجام وظایف داوری خود در مهلت قانونی اقدام فرمایند. و الا موضوع از طریق قانونی پیگیری خواهد شد.

امضاء

۱۴ آبان ۹۷ ، ۱۷:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهار نامه در خصوص مراجعه به دفتر خانه و تنظیم سند انتقال ملک

 

برگ اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده

 

 

موضوع اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

در اینجا مشخصات شامل نام و نام خانوادگی کسی که اظهار نامه را
می فرستد و شماره تلفن او ذکر
می شود

 

 

اعلام مراتب ذیل     

 

در اینجا نام و نام خانوادگی کسی یا کسانی که اظهار نامه برای آنها ارسال می شود نوشته می شود  

خلاصه اظهارات

 

 

 

 

مخاطب محترم جناب آقای / خانم  

با سلام ،

احتراما ،همانطوریکه مستحضرید :

 نظر به اینکه به موجب سند عادی مورخ     به باب    را با مشخصات تفصیلی مضبوط در سند به اینجانب فروخته اید و مقرر شده که پس از تهیه مقدمات برای تنظیم سند رسمی انتقال در دفتر خانه حاضر شویم و نظر به اینکه زمان حضور در دفتر خانه در قولنامه مسکوت مانده است ، بدینوسیله از شما دعوت می کنم که راس ساعت    روز     مورخ     برای تنظیم سند رسمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره      شهرستان    واقع در   حاضر شوید و کلیه مقدمات لازم را نیز فراهم کنید . ضمان چون انجام معامله مستلزم استعلام از اداره ثبت است ، مقتضی است حداکثر تا 10 روز پیش از تاریخ حضور با مراجعه به دفتر خانه و ارائه سند مالکیت استعلام از ثبت را بدهید ضمناً نسخه ای  از این اظهار نامه جهت اطلاع سر دفتر اسناد رسمی شماره     شهرستان    ارسال  می شود.

 

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء و تاریخ    

۱۴ آبان ۹۷ ، ۱۶:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهار نامه منع ادامه عملیات ساختمان

 

برگ اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده

 

 

موضوع اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

مشخصات کامل کارفرما 

 

 

منع ادامه عملیات ساختمان و انجام آن طبق قرارداد

 

مشخصات کامل پیمانکار

خلاصه اظهارات

 

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

به موجب قرارداد مورخ    جنابعالی متعهد گردید که در ملک واقع در    تعداد 5 واحد آپارتمان دو خوابه طبق نقشه احداث کند که با ایجاد دو واحد در عملیات ساختمان تخلف نموده و ادامه آن موجب بروز خسارات بیشتر به اینجانب خواهد شد ، از طرف دیگر این ترتیب در بردارنده مخارج بیشتر می شود که به هیچ وجه مورد توافق طرفین نبوده است لذا از جنابعالی تقاضای منع ادامه عملیات ساختمانی (ایجاد 10 واحدی ) انجام تعهد خود طبق قرارداد را خواستارم و در صورت عدم انجام تعهد مطابق قرارداد ضرر ناشی از انجام تعهد مطابق قرارداد به عهده جنابعالی بوده ،‌و در صورت ادامه عملیات ساختمانی به صورت غیر قانونی موارد از طریق محاکم قضایی پیگیری خواهد شد .

 

 

 

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

       

 

خلاصه جواب

 

                  

     
۱۴ آبان ۹۷ ، ۱۶:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهار نامه مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخریب

 

برگ اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده

 

 

موضوع اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

مشخصات کامل ضرر دیده 

 

 

مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخریب

 

مشخصات کامل تخریب کننده

خلاصه اظهارات

 

 

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

جنابعالی هنگامی که قصد ساختن ساختمان پلاک    ملکی خود را داشتید و زمانی که به وسیله لودر گود برداری می نموده اید به سبب بی احتیاطی قسمتی از خانه ملکی اینجانب را تخریب نموده و علاوه بر مقداری از دیوار اتاق ،‌اشیاء خانگی منقول را نیز از حیز انتقاع خارج نموده به این ترتیب طبق نظر کارشناس مبلغی معادل    ریال به اینجانب خسارت وارد کردید ،‌لذا نظر به مراتب یاد شده تقاضا دارم خسارت مورد نظر را پرداخت و جبران نمایید ،‌در غیر این صورت مجبور به اقدام قضایی از طریق محاکم دادگستری خواهم برد .

 

 

 

 

 

 

 

با تشکر

نام ونام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

 

 

       

 

خلاصه جواب

 

                  

       

 
۱۴ آبان ۹۷ ، ۱۶:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قلع و قمع بنا اجرت المثل دوران تصرف بک باب خانه به پلاک ثبتی

برگ اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده

 

 

موضوع اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

مشخصات کامل مالک 

 

 

قلع و قمع بنا اجرت المثل دوران تصرف

 

مشخصات کامل متصرف عدوانی

خلاصه اظهارات

 

 

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

در غیبت اینجانب مالک ،‌یک قطعه زمین به پلاک مذکور را تصرف
نموده اید، و در آن احداث بنا کرده اید این تصرف به نحوه عدوان انجام شده مراجعات مکرر در جهت متقاعد کردن جنابعالی بر تحویل ملک اینجانب و رفع تصرف تاثیری نموده است وبا توجه به اینکه حکم خلع دید و قلع و قمع بنا و اجرت المثل دوران تصرف از طرف شعبه    دادگاه عمومی    صادر گردیده است ،‌و فقط اجرای آن مانده لذا به جهت اینکه بنا قلع و قمع نگردد یا شما قیمت ملک موصوف را به قیمت روز پرداخت کنید یا اینکه بنا آنرا به اینجانب بفروشد و اجرت المثل دوران تصرف را پرداخت نمایید ،‌در غیر اینصورت از طریق محاکم دادگستری موارد را پیگیری خواهم نمود .

 

 

 

 

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

 

 

      

خلاصه جواب

 

                  

       

 

 

۱۴ آبان ۹۷ ، ۱۶:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهار نامه فسخ قولنامه از سوی فروشنده به لحاظ تاخیر خریدار در مراجعه به دفتر خانه

 

برگ اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده

 

 

موضوع اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

مشخصات کامل فروشنده  

 

 

فسخ قولنامه از سوی فروشنده به لحاظ تاخیر خریدار در مراجعه به دفتر خانه

 

مشخصات کامل خریدار

خلاصه اظهارات

 

 

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

مطابق قولنامه مورخ     ملک اینجانب واقع در    را خریداری نموده یاد و متعهد گردیده بودید که حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ امضاء ‌قولنامه برای تنظیم سند رسمی حاضر شوید اما به موقع حاضر
 نشده اید نظر به مراتب یاد شده به شما به مدت 5 روز مهلت داده می شود که برای امضا سند رسمی حاضر شوید در غیر اینصورت با عنایت به بند    قولنامه مذکور که تاخیر خریدار را موجب فسخ تلقی کرده از طریق مراجع قضایی فسخ قولنامه را به لحاظ خریدار در مراجعه به دفتر خانه خواهم نمود .

 

 

 

 

با تشکر

نام ونام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

 

 

    

خلاصه جواب

 

                  

       

 
۱۴ آبان ۹۷ ، ۱۶:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چگونه به کمک «اظهارنامه» حق خود را مطالبه کنیم؟

در نظام حقوق ما گاه لازم است برای مطالبه‌ی حق خود (برای نمونه طلبی که از دیگری داریم)، ابتدا اظهارنامه‌ای تنظیم و برای طرف مقابل ارسال کنیم. به عبارت دیگر، ارسال اظهارنامه مقدمه‌ای است برای مطالبه‌ی بعضی حقوق.

اظهارنامه عبارت از نوشته‌ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم می‌شود و وسیله‌ قانونی بیان مطالب است که به آن اظهاریه نیز گفته می‌شود. اظهارنامه به صراحت ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی از راه‌های رسمی مطالبه‌ حق به شمار می‌رود.

به وسیله‌ اظهارنامه، نه تنها مطالبه‌ رسمی حق امکان‌پذیر است بلکه می‌توان توسط اظهارنامه آمادگی تسلیم هر چیزی، اعم از مال، وجه و سند را به مخاطب اعلام کرد و آن را هنگام تسلیم اظهارنامه تحت نظر و حفاظت مرجع مربوط قرار داد.

موارد مندرج در احضارنامه

برگ اظهارنامه، فرم چاپی مخصوصی نظیر برگ دادخواست است که از قدیم تا کنون توسط دادگستری چاپ شده و به فروش می‌رسد. این برگ چاپی شامل موارد زیر است؛

1- مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: که در این قسمت اظهارکننده مشخصات خود شامل نام، نام خانوادگی و نشانی خود را قید می‌کند.

2- موضوع اظهارنامه: عنوان مطلبی است که در متن اظهارنامه و قسمت خلاصه اظهارات شرح داده می‌شود.

3- مشخصات و اقامتگاه مخاطب: که در این قسمت نام، نام خانوادگی و نشانی طرف خطاب اظهارکننده نوشته می‌شود.

4- خلاصه اظهارات: در این قسمت اظهارکننده آنچه مورد نظر وی است و می‌خواهد به طرف دیگر ابلاغ کند، تشریح کرده و توضیح می‌دهد.

5- خلاصه جواب: در این قسمت نیز دریافت‌کننده اظهارنامه، در نسخه‌ای دیگر از آن به اظهارات فرستنده پاسخ می‌دهد.

کاربرد اظهارنامه در دادرسی

خواهان در بسیاری از موارد قبل از اینکه به تقدیم دادخواست و اقامه دعوا بپردازد، مطالب خود را با ارسال اظهارنامه به اطلاع طرف دعوا می‌رساند؛ مثلاً در موردی چنانچه موضوع دعوا مطالبه 20 میلیون ریال وجه سفته باشد، به موجب اظهارنامه ارسالی به وی متذکر می‌شود که «شما به موجب یک فقره سفته به شماره فلان و به سررسید فلان، مبلغ 20 میلیون ریال به اینجانب بدهکار هستید. با توجه به رسیدن موعد مندرج در سفته مقتضی است در ده روز از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه، نسبت به تأدیه بدهی خود اقدام کنید تا نیازی به اقامه دعوا در محاکم دادگستری نباشد.» گاهی اوقات همین اظهارنامه ارسالی برای طرف مؤثر واقع شده و او از ترس اقامه دعوا از سوی طلبکار، درگیر شدن در دادگستری و دریافت اخطاریه‌های متعدد و نیز حضور مأمور ابلاغ در محل سکونت یا کار خویش، به مذاکره تن می‌دهد و در نهایت بدون اقامه دعوا در داگستری که مستلزم صرف وقت و هزینه‌ بسیار است، اظهارکننده به هدف خود که وصول طلبش است، می‌رسد. علاوه بر این اظهارنامه نوعی اولتیماتوم رسمی و اختیاری به طرف است و خواهان می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ ارسال اظهارنامه مطالبه کند.

مراجع صالح برای ابلاغ اظهارنامه

مراجع صالح برای ابلاغ اظهارنامه، حسب مورد اداره ثبت اسناد یا دفاتر دادگاه‌هاست اما آنچه امروزه مورد عمل است، به جای دفاتر دادگاه‌ها که در قانون به عنوان مرجع تسلیم اظهارنامه معرفی شده، قسمتی به نام دایره اظهارنامه است که در هر واحد قضایی وجود دارد و اظهارنامه‌ها به آنجا تسلیم می‌شود.

بر این اساس، مسئول مربوط پس از ملاحظه اظهارنامه، در صورتی که واجد شرایط مقرر قانونی باشد، آن را قبول و در دفتر مخصوصی ثبت می‌کند و شماره و تاریخ ثبت را طی یادداشتی (برگ رسید) به اظهارکننده داده و متذکر می‌شود که برای اخذ جواب یعنی نسخه دوم اظهارنامه ابلاغ‌شده بعداً به دایره مذکور مراجعه کند که معمولا یک ماه برای مراجعه بعدی منظور می‌شود.

شرایط قانونی ارسال اظهارنامه

ارسال اظهارنامه شرایطی دارد که شامل موارد زیر است؛

1- احراز هویت اظهارکننده

شخصی که اظهارنامه را تسلیم می‌کند، اگر اصالتاً آن را تقدیم ‌کند یعنی خود، ذی‌حق یا مدعی حق باشد، باید با ارائه مدارک شناسایی قانونی نظیر شناسنامه و .... موجباتی فراهم کند که مسئول دایره اظهارنامه هویت او را احراز کند. چنانچه اظهارنامه را شخص دیگری مانند وکیل، قیم یا ولی به نمایندگی از ذی‌حق تقدیم ‌کند، علاوه بر احراز هویت او توسط مسئول دایره اظهارنامه، لازم است که فتوکپی مصدق (تایید شده) مدرک که سمت او را اثبات کند، نیز تسلیم شود تا به همراه اظهارنامه برای طرف ارسال شود.

2- ابطال تمبر هزینه قانونی

بر روی برگ اظهاریه طبق تعرفه قانونی باید تمبر ابطال شود که مقدار آن طبق بند 18 ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین یک هزار ریال است.

3- خارج از ادب و نزاکت نبودن مطالب و مندرجات اظهارنامه

طبق تبصره ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، اداره ثبت اسناد و دفاتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری کنند.

البته باید توجه داشت که اگر اداره ثبت یا دفتر دادگاه اظهارنامه حاوی مطالب خلاف اخلاق یا خارج از نزاکت را ابلاغ کند، به نظر می‌رسد که مسئولیتی نخواهد داشت. زیرا ابلاغ نکردن این گونه اظهارنامه‌ها برای اداره ثبت یا دفتر دادگاه تکلیف نیست، بلکه مجاز است که آنها را ابلاغ نکنند و اجازه نیز دلیل بر اختیار است.

4- تسلیم اظهارنامه و پیوست‌های آن به تعداد مقرر قانونی

معمولا اظهارنامه و ضمایم آن باید لااقل در سه نسخه به مرجع ارسال اظهارنامه تقدیم شود که یک نسخه در بایگانی دایره مذکور می‌ماند، یک نسخه به طرف ابلاغ و تسلیم می‌شود و نسخه‌ای نیز به عنوان نسخه ابلاغ‌شده به اظهارکننده تسلیم می‌شود که همراه گزارش مأمور ابلاغ مبنی بر چگونگی ابلاغ اظهارنامه (ابلاغ واقعی یا ابلاغ قانونی) است.

در صورتی که در محل اقامت خوانده (مخاطب اظهارنامه) مأمور ابلاغ و سایر مراجع جهت ابلاغ نباشند، برگ‌های اظهارنامه با پست سفارشی ارسال می‌شود و در این صورت اگر برگ‌های ارسال عیناً اعاده نشد، قبض رسید پستی دلیل ابلاغ محسوب می‌شود.

وقتی که مخاطبان اظهارکننده متعدد باشند، همانند موردی که خواندگان دعوا متعدد هستند، باید اظهارنامه به تعداد آنها به علاوه دو نسخه باشد.

5- تسلیم وجه یا مال یا سند

به موجب ماده 157 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده باشد، آن وجه یا مال یا سند باید در موقع تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ (دفتر دادگاه یا اداره ثبت اسناد) تحت نظر و حفاظت همان مرجع قرار گیرد؛ مگر آنکه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.

موارد اجتناب‌ناپذیر ارسال اظهارنامه

در مواردی به موجب قوانین مختلف، ارسال اظهارنامه پیش‌بینی و اثبات ادعا و احراز حقیقت به ابلاغ اظهارنامه موکول شده است که مهمترین آنها به شرح زیر است؛

1- در دعوا‌ی رفع تصرف عدوانی. ماده 171 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: سرایدار، خادم، کارگر و به‌طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد، مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.

2- وقتی موجر از تحویل مورد اجاره امتناع کند، مستأجر مکلف است با ارسال اظهارنامه از مالک، تحویل مورد اجاره را تقاضا کند. (ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر 1356)

3- مطالبه بدهی مالکان آپارتمان‌ها از طریق اظهارنامه و سپس عملیات اجرایی برای وصول آن بر اساس اظهارنامه ابلاغ‌شده به مالک مستنکف از تأدیه هزینه‌های مشترک. (تبصره 2 ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها)

4- اثبات تأخیر در پرداخت اجاره‌‌بها یا اجرت‌المثل املاک برای اقامه دعوا‌ی تخلیه. ( بند 9 ماد ه 14 قانون روابط موجر و مستأجر 1356 )

5- درخواست محکوم‌له مبنی بر انحلال شرکت تضامنی به منظور وصول محکوم‌به از محل سهم‌الشرکه محکوم‌علیه در شرکت. ( ماده 129 قانون تجارت)

در موارد دیگر نیز ارسال اظهارنامه یکی از وسایل مطالبه حق است که به سهولت قابل اثبات است؛ بی‌آنکه سایر وسایل منتفی باشد؛ مثل مطالبه خسارت موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که می‌گوید: در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده است، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد؛ مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.

در مواردی نیز اظهارکننده به منظور گرفتن اقرار و به دست آوردن دلیل، اقدام به فرستادن اظهارنامه می‌کند.

باید توجه داشت که فرستادن اظهارنامه جز در موارد مزبور و موارد مشابه، به‌ویژه اگر با دوراندیشی و تعمق انجام نشده باشد و پیش از احاطه کامل به امور موضوعی و حکمی مربوط به اختلاف موجود انجام شود، معمولا مشکلاتی را برای اظهارکننده به وجود می‌آورد.

از سوی دیگر پاسخ به اظهارنامه نیز الزامی نخواهد بود و در هر حال باید با رعایت تمام جوانب انجام شود. باید دانست که مطالب مندرج در اظهارنامه چه به عنوان اظهار و چه به عنوان پاسخ باشد، اگر متضمن امری به ضرر اظهارکننده و به نفع مخاطب باشد، با رعایت سایر شرایط، اقرار و در صورتی که متضمن امری به نفع اظهارکننده و به ضرر مخاطب باشد، صرف ادعا محسوب می‌شود.

ارسال اظهارنامه و دریافت پاسخ آن، از امور مربوط به دفتر دادگاه است و دادگاه در آن دخالتی ندارد و در مقاسه با دادخواست باید گفت که اظهارنامه آثار دادخواست را نسبت به دادگاه ندارد و موجب اشتغال دادگاه نمی‌شود. بنابراین با ابلاغ اظهارنامه توسط دفتر دادگاه وظیفه‌ دفتر پایان یافته و نوبت به ارجاع آن به دادگاه نمی‌رسد. البته چنانچه در پی ابلاغ اظهارنامه دادخواستی تقدیم شد، خواهان یا خوانده می‌توانند به عنوان دلیل، اظهارنامه ابلاغ‌شده را نیز ارایه و به آن استناد کنند.

به دلیل اینکه ارسال اظهارنامه موجب اشتغال دادگاه نمی‌شود، بین اظهارکننده و مخاطب رابطه حقوقی دادرسی ایجاد نشده و مخاطب مکلف نیست به آن پاسخ دهد. در حقیقت صرف سکوت در برابر اظهارنامه علی‌القاعده، حقی برای اظهارکننده ایجاد نمی‌کند و چنانچه اظهارکننده در صدد احقاق حقوق ادعایی برآید، باید نسبت به تقدیم دادخواست اقدام کند؛ اگر چه در مواردی سکوت مخاطب در برابر اظهارنامه ممکن است تحت شرایطی، اگر با شواهد و قرائن دیگری همراه باشد، در اثبات ادعای خواهان مؤثر واقع شود.

در عین حال چون اظهارنامه به موجب ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، از وسایل مطالبه‌ رسمی حق است، در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، دارای همان اثری است که در این خصوص دادخواست دارد.

نمونه هایی از موضوعات اظهارنامه ها:

اظهار نامه از سوی زوج برای زوجه جهت تمکین

اظهار نامه خریدار به فروشنده مبنی بر اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش

اظهار نامه راجع به تعهد بیع همراه با چگونگی ثبت و ابلاغ آن

اظهار نامه به اداره ثبت جهت اطلاع از عدم حضور فروشنده در دفتر خانه

اظهار نامه مبنی بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و انتقال رسمی مورد معامله همراه با چگونگی ابلاغ آن

اظهار نامه در خصوص مراجعه به دفتر خانه و تنظیم سند انتقال ملک

اظهار نامه از سوی وکیل مبنی بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال

اظهار نامه موجر به مستأجر مبنی بر پرداخت اجاره بها و اجرت المثل مورد اجاره

اظهار نامه خریدار ملک به فروشنده جهت مراجعه به دفتر خانه به تنظیم سند رسمی انتقال

اظهار نامه خریدار ملک به تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه وجه الزام

اظهار نامه خریدار ملک به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق اعیانی

اظهار نامه خریدار به فروشنده مبنی بر منع نقل و انتقال دو دانگ از پلاک ثبتی بخش شهرستان

اظهار نامه منع ادامه عملیات ساختمان

اظهار نامه مطالبه وجه چک بلا محل و خسارت تاخیر تادیه

اظهار نامه مطالبه وجه چک حقوقی متعلق به شرکت

اظهار نامه انحلال شرکت

اظهار نامه وجه چک بلا محل و خسارت وارده

اظهار نامه مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخریب

اظهار نامه فسخ قولنامه از سوی فروشنده به لحاظ تاخیر خریدار در مراجعه به دفتر خانه

اظهار نامه خلع ید و اجرت المثل دوران تصرف قلع و قمع بنا اجرت المثل دوران تصرف بک باب خانه به پلاک ثبتی

اظهار نامه تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم

اظهار نامه تنظیم سند رسمی انتقال بهای کسری های پارکینگ

اظهار نامه تخلیه یک باب منزل مسکونی به علت انقضاء‌مدت پرداخت اجاره معوقه و تسویه آب و برق و گاز و تلفن

اظهار نامه به مستأجر جهت تخلیه یک باب مغازه به علت نیاز شخصی

اظهار نامه تخلیه یک باب به جهت تغییر شغل

اظهار نامه تخلیه به علت واگذاری مورد اجاره از طرف مستأجر به غیر

منبع:تابناک

۱۴ آبان ۹۷ ، ۱۶:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهار نامه از سوی زوج برای زوجه جهت تمکین

 

برگ اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده

 

 

موضوع اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

مشخصات کامل( شوهر )

 

 

تقاضای بازگشت به منزل و تمکین از سوی زوجه  

 

مشخصات کامل زوجه (زن )

خلاصه اظهارات

 

 

 

مخاطب محترم جناب آقای /خانم

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

جنابعالی به استناد عقد نامه شماره تنظیمی در دفتر خانه ازدواج شماره       شهرستان       زوجه شرعی و دائمی اینجانب می باشید . اکنون
از تاریخ    الی تاریخ     بدون داشتن دلیل موجه قانونی و همچنین کسب رضایت از اینجانب اقدام به ترک اقامتگاه نموده اید . از آنجا که معتقدم اختلافات خانوادگی صرفا با پنجه قدرت تدبیر و تامل زوجین حل و فصل می گردد و قهر و کشمکش بجز افزودن بر میزان تنش و کدورت فی مابین هیچ چیز را به ارمغان نمی آورد ؛لذا از شما می خواهم تا ضمن بازگشت به منزل اقامتگاه موجبات پریشانی و تکدر خاطر شخص خود و خانواده را فراهم نیاورد . ضمناً چنانچه به فاصله گذشت یک هفته از تاریخ رویت این اظهار نامه تصمیم قطعی خود را جهت رجوع به منزل شوهر اتخاذ نمایید ، مطابق مقررات ، ناشزه محسوب از پرداخت نفقه محروم خواهید شد .

 

 

و السلام

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ 

 

 

 

 

خلاصه جواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۴ آبان ۹۷ ، ۱۶:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تقاضا از نماینده مجلس جهت مکاتبه با ریاست محترم قوه قضائیه

جناب آقای ( سرکار خانم) ......... نماینـده محتـرم مجلس شورای اسـلامی ایران

سلام علیکم؛   

  موضوع: تقاضای مکاتبه با ریاست محترم قوه قضائیه جهت احقاق حق

           احتراماً- به استحضار میرساند دعوی اینجانب ..... به طرفیت ...... به خواسته .... به کلاسه .......  در شعبه ..... دادگاه عمومی ..... منتهی به صدور دادنامه شماره ......... مورخه ........ مبنی بر محکومیت................ گردیده و با تجدیدنظرخواهی از رأی صادره، پرونده به کلاسه ........... در شعبه ...... دادگاه تجدیدنظراستان ...... تحت رسیدگی واقع که بدون توجه به دلائل ابرازی، طی دادنامه شماره ........ مورخه .......... رای بدوی ............. گردید. از آنجائیکه دادنامه .......... ذکر شده به دلائل و جهات عدیده شکلی و ماهوی مغایرت بیّن با موازین و مبانی قانونی، فقهی و اصولی دارد زیرا قضات محترم بدون توجه به نواقص موجود در رسیدگی و موارد مهمه ذیل که از موجبات نقض آراء معترض عنه است اقدام به صدور حکم نمودند؛

1- عدم توجه به  ایرادات موجود در طرح دعوی

2- عدم توجه  به دلائل ابرازی راجع به .....    و .......

علیهذا، از حضور آن مقام محترم خواهشمندم مراتب را به محضر ریاست محترم قوه قضائیه اعلام و منعکس فرمائید تا ترتیبی اتخاذ فرمایند که موجبات رسیدگی مجدد ............ و نقض آراء معترض عنه فراهم و انشاءا... پس از رسیدگی قضائی صحیح و منطبق با قانون و شرع، آنچه که حق و واقع است مورد حکم قرار گیرد.

 تجدید احتـرام؛  ...............        

۰۲ آبان ۹۷ ، ۱۸:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهار نامه تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم

اظهار نامه تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم

 

 

برگ اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده

 

 

موضوع اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

مشخصات کامل خریدار

 

 

تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم

 

مشخصات کامل فروشنده

خلاصه اظهارات

 

 

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

جنابعالی شش دانگ از یک باب دستگاه (ساختمان ،‌آپارتمان ،‌مغازه ) موضوع پلاک فرعی از اصلی    بخش    شهرستان   واقع در    که دارای (آب ،‌برق ،‌تلفن و گاز و ) می باشد به موجب مبایعه نامه عادی مورخ    به اینجانب فروخته اید که تاریخ    برای حضور در دفتر خانه ،‌تنظیم سند رسمی انتقال تعیین شده بود در دفتر خانه حاضر نشده اید و عدم حضور نامبرده را در دفتر خانه     گواهی نموده است ،‌نظر بر اینکه وقوع بیع شرعی بین اینجانب و جنابعالی مسلم است لذا به جنابعالی 5 روز مهلت داده می شود بعد از ابلاغ اظهار نامه در دفتر خانه جهت تنظیم سند رسمی و تسلیم بیع حاضر شوید ،‌در غیر این صورت از طرق مراجع قضایی اقدام خواهم نمود .

 

 

 

 

 

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

۲۰ مهر ۹۷ ، ۱۷:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تخلیه یک بابا مغازه بعلت نیاز شخصی(فسخ قرارداد)

اظهار نامه به مستاجر جهت تخلیه یک باب مغازه به علت نیاز شخصی

 

 

برگ اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده

 

 

موضوع اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

مشخصات کامل موجر یا مالک

 

 

تخلیه یک باب مغازه به علت نیاز شخصی 

 

مشخصات کامل مستاجر

خلاصه اظهارات

 

 

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

با توجه به اینکه بنده کارگر کارخانه   بودم و به علت مشکلات جسمی ادامه کار برای اینجانب ضرر جانی و به علت بیماری مقدور نبوده است ،‌با عنابت به اینکه بنده طی اجاره نامه عادی یا رسمی یک باب مغازه واقع در     را به شما به مدت    را اجاره یا سر قفلی دادم و به لحاظ بیرون آمدن از کارخانه   خود بیکار شدم ،‌از جنابعالی تقاضای تخلیه ملک مورد نظر را دارم ،‌حاضرم طبق نظر کارشناس حق کسب و پیشه جنابعالی را پرداخت نمایم و ملک خویش را تحویل بگیرم لذا به جنابعالی به مدت یک ماه بعد از ابلاغ اظهار نامه جهت تخلیه و مذاکره مبنی بر دریافت مهلت حق کسب و پیشه اقدام نمایید ،‌در غیر این صورت از طریق مراجع قضایی پیگیری و اقدام نخواهم نمود .

 

 

 

با تشکر

نام ونام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

 

۲۰ مهر ۹۷ ، ۱۷:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهار نامه خریدار به فروشنده مبنی بر منع نقل و انتقال دو دانگ از پلاک ثبتی بخش شهرستان

اظهار نامه خریدار به فروشنده مبنی بر منع نقل و انتقال دو دانگ از پلاک ثبتی    بخش   شهرستان

 

 

برگ اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده

 

موضوع اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

 

مشخصات کامل خریدار 

 

 

منع انتقال دو دانگ از پلاک ثبتی     بخش   شهرستان

 

مشخصات کامل فروشنده

خلاصه اظهارات

 

 

 

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

اینجانب    دو دانگ از پلاک ثبتی مرقوم را به مبلغ     ریال از جنابعالی خریداری نمودم مبلغ     ریال از ثمن پرداخت گردیده ، و تسویه مانده آن موکول به آماده شدن مدارک انتقال گردیده ، نظر بر اینکه حضرتعالی از تدارک مفاصل حساب های دارای و شهرداری از انتقال رسمی مورد معامله عملاً خودداری می نماید . از تاریخ ابلاغ اظهار نامه به مدت 2 روز فرصت دارید ، اقدامات لازم را با حضور به دفتر خانه اسناد رسمی به جهت انتقال رسمی مورد معامله انجام دهید ،‌در غیر این صورت از طریق محاکم قضایی عدم امتناع مورد پیگیری قرار خواهد گرفت .

 

 

 

 

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

       

 

۲۰ مهر ۹۷ ، ۱۷:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر