به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۴۹ مطلب با موضوع «انواع استشهادمحلی» ثبت شده است

نمونه استشهادیه محلی برای درخواست وام از کمیته امداد امام خمینی

استشهادمحلی

        بدینوسیله استشهاد و استعلام می گردد ازآقایان ریش سفیدان ، معتمدین و شورای اسلامی روستای .................................... مبنی بر اینکه اینجانب ...............................  فرزند .......................... دارنده شناسنامه شماره .........................   تاریخ تولد ............................... که خانواده ام تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارد و بنده  جویای کار می باشم . این استشهادیه جهت ارائه به کمیته امداد به منظور مساعدت و تقاضای وام خرید خودرو می باشد.                                                    لذا کسانیکه  در اینمورد اطلاع دارند بدون جانبداری با در نظرگرفتن خدا و رسول گواهی خویش را در ذیل ورقه مرقوم فرمایند%
باتشکــرواحتـــرام
 

گـــــواهان :
اینجانب .................................... فرزند ................................ صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب .................................... فرزند ................................ صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب .................................... فرزند ................................ صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
 
 
رئیس شورای اسلامی روستای ................................

۰۱ مهر ۹۷ ، ۲۱:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه استشهاد محلی برای تعویض شناسنامه

استشهادمحلی
         ازآقایان ریش سفیدان ، معتمدین و شورای اسلامی روستای.............. از توابع بخش.......... استشهاد و استعلام می گردد مبنی بر اینکه اینجانب  ......................  فرزند ................... دارنده شناسنامه شماره ..................    صادره از  ...........................  تاریخ تولد ........................ به علت بیسوادی و فقر موفق به تعویض شناسنامه نگردیده ام .                                                                    از آگاهان و مطلعین به این موضوع تقاضا دارم گواهی خویش را بدون جانبداری به منظور درخواست تعویض شناسنامه از اداره ثبت احوال در ذیل  ورقه مرقوم فرمایند%
باتشکــرواحترام
 
گـــــواهان :
اینجانب   .......................................  فرزند   .....................  صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب   .......................................  فرزند   .....................  صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب   .......................................  فرزند   .....................  صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .

صحت اظهارات فوق وامضاء گواهان مورد تأییداست .
..................
رئیس شورای اسلامی روستای .................

۰۱ مهر ۹۷ ، ۲۱:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه استشهادیه درخواست اخذ سند ازدواج

استشهادمحلی
         بدینوسیله ازآقایان ریش سفیدان ، معتمدین و شورای اسلامی روستای  ....... از توابع بخش ......... استشهاد و استعلام می گردد مبنی بر اینکه  اینجانب  .........................................................  فرزند ...................................................... دارنده شناسنامه شماره ...................................... صادره از  ............................................ تاریخ تولد .............................................  با خانم .......................   فرزند .................................. دارنده شناسنامه شماره .................................... صادره از  .............................  تاریخ تولد ...................  ازدواج نموده و تاکنون موفق به اخذ سند ازدواج نگردیده ام .
       از آگاهان و مطلعین به این موضوع تقاضا دارم گواهی خویش را بدون جانبداری به منظور درخواست سند ازدواج  در ذیل ورقه مرقوم فرمایند%
                                                                                               باتشکــرواحترام
نام و نام خانوادگی زوج ....................................................................
نام و نام خانوادگی زوجه ....................................................................

گـــــواهان :
اینجانب   ....................................................  فرزند   ............................................. صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب   ....................................................  فرزند   ............................................. صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب   ....................................................  فرزند   ............................................. صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
صحت اظهارات فوق وامضاء گواهان مورد تأییداست .

..........
رئیس شورای اسلامی روستای ............
۰۱ مهر ۹۷ ، ۲۱:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه استشهاد محلی درخواست دفترچه بیمه خدمات روستائی

استشهادمحلی
         بدینوسیله ازآقایان ریش سفیدان ، معتمدین و شورای اسلامی روستای ..................... از توابع بخش............. استشهاد و استعلام می گردد مبنی بر اینکه دفترچه بیمه خدمات روستائی اینجانب  ............................................  فرزند  ................................               دارنده شناسنامه شماره .................................................................  صادره از  ..................................  تاریخ تولد .............................................  و                                   همسر/ فرزندانم به شرح ذیل مفقود گردیده است:
 
ردیف    نام و نام خانودگی    نام پدر    شماره شناسنامه    تاریخ تولد    نسبت با سرپرست      
1                          
2                          
3                          
4                         

       از آگاهان و مطلعین به این موضوع تقاضا دارم گواهی خویش را بدون جانبداری به منظور درخواست دفترچه بیمه درمانی روستائی در ذیل ورقه مرقوم فرمایند%
باتشکــرواحترام
....................................................................
گـــــواهان :
اینجانب   ....................................................  فرزند   ............................................. صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب   ....................................................  فرزند   ............................................. صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب   ....................................................  فرزند   ............................................. صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .

صحت اظهارات فوق وامضاء گواهان مورد تأییداست .

............
رئیس شورای اسلامی روستای ............
۰۱ مهر ۹۷ ، ۲۰:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه استشهادیه محلی درخواست پروانه کسب

استشهادمحلی

         ازآقایان ریش سفیدان ، معتمدین و شورای اسلامی روستای .......... از توابع بخش ........... استشهاد و استعلام می گردد مبنی بر اینکه اینجانب  ..............................  فرزند ........................... دارنده شناسنامه شماره ....................     صادره از   .......................  تاریخ تولد ..................... دارای یک باب مغازه خواربارقروشی در روستای .............. می باشم که تاکنون موفق به اخذ پروانه کسب    نگردیده ام.
       از آگاهان و مطلعین به این موضوع تقاضا دارم گواهی خویش را بدون جانبداری به منظور درخواست پروانه کسب در ذیل ورقه مرقوم فرمایند%

باتشکــرواحترام
........................

گـــــواهان :
اینجانب   .............................................................    فرزند ....................................... صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب   .............................................................    فرزند ....................................... صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب   .............................................................    فرزند ....................................... صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .

صحت اظهارات فوق وامضاء گواهان مورد تأییداست .

۰۱ مهر ۹۷ ، ۲۰:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در استشهادیه چه مطالبی باید قید گردد.

دراستشهادیه می بایست مطالبی که شما می خواهید در دادگاه بدان استناد نمایید وجود داشته باشد، در ذیل نمونه ای از فرم استشهادیه تقدیم می گردد:


  بنام خدا
                                                                                               «استشهادیه»    
احتراماً اینجانبان با علم کامل به موضوع و اطلاع از حرمت شرعی و مجازات قانونی شهادت کذب، گواهی می دهیم که آقای....  قراردادی مبنی بر انجام کلیه امور سنگ کاری ساختمان اعم از: نما ساختمان و کف و دیوارها و... واقع در..................... را که مالک آن ساختمان بوده، به آقای...  واگذار نموده، که پس از انجام کار و تحویل و متراژ موضوع قرارداد مبلغ...... میلیون تومان طلبکار شده است و مقرر گردید به حساب ایشان به صورت بانکی واریز گردد و نسخه اصلی قرارداد تحویل آقای..... شد، فلذا آقای..... ضمن عدم اجرای تعهدات خود از استرداد نسخه اصلی قرارداد امتناع می ورزد و علی رغم مراجعه مکرر آقای...... از پرداخت بدهی خود امتناع می ورزد و حاضر به ادای شهادت شرعی با اتیان سوگند در محضر مبارک دادگاه می باشیم.

                 نام و نام خانوادگی:                                                 شماره ملی:                                                                 نشانی و امضاء:

1-

2-

3-

4-

۱۱ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

استشهادمحلی.

۲۱ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه متن استشهاد محلی سکونت.

۲۱ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۴۶ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

استشهاد اعسار.

((استشهاد محلی))

بدینوسیله ازهمسایگان و معتمدین و کسبه محل (همکاران)، درخواست می کنم، هرگاه با وضعیت خانوادگی و کاری و میزان درآمد اینجانب ………… فرزند ……. آشنا هستند، با در نظر گرفتن خداوند متعال گواهی فرمایند : که بنده به عنوان ….. و با حقوق ماهیانه ……. ریال در ……. به نشانی …….. کار می نمایم. و درآمدی دیگر ندارم فردی معیل و دارای زن و …. فرزند بوده و به خاطر پرداخت مبلغ …… ریال اجاره ماهیانه منزل، حتی معاش خود و آنان را به سختی تامین می کنم. و همچنین هیچ پس انداز و دارایی منقول و غیرمنقول به جز ……. ندارم، از این رو در حال حاضر نقداً و دفعتاً واحده قادر به پرداخت محکومٌ به پرونده کلاسه و…، به مبلغ …. ریال نیستم . مراتب بالا را مورد تأئید و گواهی نمایند. با تقدیم احترام و سپاس نام و نام خانوادگی

امضا و تاریخ

اینجانبان امضاءکنندگان ذیل، صحت مراتب یاد شده بالا را تصدیق، و حاضریم در دادگاه نیز حاضر و با رعایت تشریفات سوگند شرعی، همین را گواهی نماییم.

۱ –                   فرزند               مقیم :                                           ، امضاء

۲ –                   فرزند               مقیم :                                           ، امضاء

۳ –                  فرزند               مقیم :                                           ، امضاء

۴ –                  فرزند               مقیم :                                           ، امضاء

۰۸ تیر ۹۷ ، ۱۶:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر