به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۲۶۹ مطلب در تیر ۱۳۹۸ ثبت شده است

نمونه تعهدنامه استخدام در بانک با ضامن

درتاریخ  زیر حاضر دفتر شد  متقاضی  خدمت  در بانک  ........  بدینوسیله  تعهد می نماید از تاریخ  شروع  به  کار یا صدور حکم  استخدامی  قراردادی /آزمایشی  حداقل  به  مدت   ........... سال در خدمت  بانک  باقیمانده  وخدمات  ارجاعی  را با کمال  درستی  و جدیت  انجام  دهد و مقررات جاری  اداری  و استخدامی  بانک  را دقیقا"رعایت  نموده  و به موقع  به اجرا گذارد. با توجه  به اینکه  حقوق  و مزایای  پرداختی  بانک  و به  ویژه  امتیازات  متعلقه  به  نامبرده  در نظام بانکی  ب اعنایت  به  تعهد  .......... ساله  خدمت  نامبرده تعیین  گردیده  است  لذا بدینوسیله متعهد و ملتزم  می گردد در صورت  قطع  رابطه  خدمت  با بانک  به  هر دلیل  و علت  که  باشد اعم از اینکه  شخصا" تصمیم  به  ترک  خدمت  بانک  گیرد یا اعمالی  انجام  دهد که  حسب  تصمیم  مقامات ذیصلاح  بانک  به  خدمت  نامبرده  در بانک  خاتمه  داده  شود بعنوان  وجه  التزام  تخلف از ایفای  تعهد خود هر مبلغی  راکه  بانک  تعیین  می  نماید پرداخت  و در صورت استنکاف  نامبرده از پرداخت  وجه  التزام  بانک  حق  دارد از هرگونه  اموال  و دارایی  نامبرده  نزد خود مبلغ مذکور را جزئا" و کلا" برداشت  نموده  و باقیمانده  طلب  خود را از طریق  صدور اجرائیه علیه نامبرده  وصول  نماید و حق  هر گونه  اعتراض  را نسبت  به  مبلغ  تعیین  شده  و اقدامات  اجرایی علیه  نامبرده  از خود سلب  و ساقط می نماید.

ضمنا" ضامن  ........... ضمن  عقد خارج  لازم  متضامنا" با متقاضی  تعهد نمود وجه  التزام  فوق  الذکر را به هر مبلغی  که  بانک  تعیین  می  نماید به  محض  اعلام  کتبی  و رسمی  بانک  بدون  هیچگونه  عذر و بهانه  در وجه  بانک  بپردازد. ضامن  و متقاضی  متضامنا" پرداخت  وجه  التزام  تخلف  از ایفای تعهد موضوع  سند را به  هر مبلغی  که  بانک  تعیین  می  نماید بر عهده  گرفته  به  نحوی  که  بانک بتواند منفردا" یا متضامنا" برای  وصول  وجه  التزام  به  یکی  یا هر دو ایشان  مراجعه نماید و در صورت  اخذ وجه  از هر یک  از ایشان  معادل  مقدار ماخوذه  از عهده  دیگری  ساقط می  گردد.  حق  الثبت  و حق  التحریر و بهای  اوراق  مصرفی  به  مبلغ  مندرج  در سند وصول و بابت  مخارج  سند قبض  شماره  .........  صادر و تسلیم و این  سند در دونسخه  به  شماره   ........... تنظیم  و اوراق  شماره   #........... و ......... سری   ......... تنظیم گردید. 

  بتاریخ    ............. هجری  شمسی  

     محل امضا .

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۴:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه متن سند رضایت زوج برای اعطای قیمومت به زوجه

اینجانب : ......................... فرزند آقای ...................... و نام مادر خانم ................. دارای شناسنامه شماره : .............. صادره از : ................. متولد : ..................... ساکن : ....................................................................... به عنوان همسر دائم بانو : .......................... فرزند آقای ..................... و مادر خانم ................. دارای شناسنامه شماره ..................... صادره از.................. متولد ..................... ساکن نشانی مرقوم و بالتفات به سند ازدواج شماره          .................... مورخ   /   /   13 تنظیمی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره............... تهران بموجب این سند رسمی رضایت خود را در قبول همسرم بانتصاب سمت قیمومت طفل / صغیر موسوم به آقای / خانم : ........................ فرزند مرحوم ................ و نام مادر مرحومه ................. دارای شناسنامه شماره .................... صادره از ............ متولد    /   /   13 شمسی اعلام می دارم .

تاریخ :           ............................. ماه یکهزار و سیصدو ............................. 13 شمسی .

محل امضاء زوج :

محل امضاء زوجه :

محل امضاء شاهد اول :

محل امضاء شاهد دوم :

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۴:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه وصیت نامه عهدی برای همسر

با سپاس و ستایش خدای بزرگ و متعال و درود فراوان بر پیامبر راستین اسلام و خاتم نبوت (ص) و بر حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و یازده فرزند بزرگوار و با اقرار به تمام ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم به موجب این وصیت همسرم بانو :                     فرزند آقای                  را وصی خود قرار داده که پس از درگذشت اینجانب و تغسیل و تجهیز و تکفین و تدفین پیکره ام در یکی از گورستان ها وفق شئون و اعتبار خانوادگی و برگزاری نماز لیله الدفن و مراسم روز فوت و سوم و هفتم و چهلم و اولین سالگرد وفات نسبت به تصفیه واجبات مالی و تادیه دیون ثابته احتمالی اینجانب امر تصفیه ماترک را عهده دار گردد با قید اینکه ثلث دارایی اینجانب اعم از اموال منقول و غیر منقول در مالکیت همسرم که در عین حال وصی اینجانب است اینجانب است استقرار یابد و هیچ یک از ورثه را حق ادعا و اعتراض بر آن نبوده و ثلث ما ترک متعلق به همسر موصوفه ام خواهد بود و سپس مابقی ما ترک کما فرض الله بین ورثه تقسیم گردد 

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۴:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه تعهدنامه بازگشت به کشور برای دانشجویان مشمول که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند.

نظر به  اینکه   آقای .............که  اکنون  شاغل  به  تحصیل  در دانشگاه  ------------ مقطع  --------- می  باشد و از معافیت  تحصیلی  صادره  از حوزه  نظام  وظیفه  به شماره  کلاسه  ------- استفاده  می  نماید و از سویی  بنا به  معافیت  تحصیلی صادره  و عدم  انجام  خدمت  مقدس  نظام  وظیفه  ممنوعیت  خروج  از جمهوری  اسلامی ایران  را دارد . بدین  وسیله  متعهد می  گردد بعد از انجام  مناسک  عمره  از کشور عربستان  به  ایران  اسلامی  بازگردد و به  منظور انجام  تعهد فوق  بدین  وسیله ........... به  عنوان  ضامن  معرفی  می  نماید تا نسبت  به  موارد احتمالی  عدم  انجام تعهد پاسخگوی  ستاد عمره  دانشجویی  باشد.

اینجانب  ..............  بدین  وسیله  مراجعت آقای  .............. را ضمانت  می  نماید. بدیهی  است  در صورتی  که  متعهد اصلی  تحت  هر عنوان  و شرایطی  از سفر عمره  دانشجویی  در وقت  و زمان  مقرر به  کشور جمهوری اسلامی  ایران  مراجعت  ننماید اعم  از اینکه  عدم  مراجعه  بنا به  اراده  خودش یا به  وسیله  عوامل  قهری  باشد اینجانب  تضمین  می  نماید که  از عهده  هر نوع خسارت  به  هر میزان  و مبلغ  که  باشد بنا به  تشخیص  ستاد عمره  دانشجویی  و به مجرد اطلاع  ستاد مذکور و بدون  هیچ  گونه  ادعا و اعتراض  برآید و بدینوسیله هر گونه  ادعای  حقوقی  وقانونی  را از خود سلب  و اسقاط می  نماید.  حق  الثبت  و حق  التحریر و بهای  اوراق  به  مبلغ  مندرج  در سندوصول وبابت  مخارج  سند قبض  شماره   ....... صادر وتسلیم  شد. این  سند در دو نسخه  و به  شماره   ........... تنظیم  و اوراق  چاپی  شماره   ........... و ............. سری   ............. مصرف  گردید.

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۴:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه تعهدنامه مفقود شدن اسناد تجاری بانک

 در تاریخ  زیر حاضر گردیدند: --------- وبعدالحضور به  موجب  این  سند اعلام  واقرار نمودند از آنجاکه  اسناد ریالی  شماره  -------------- متعلق  به  اینجانبان  مفقود گردیده  است  فلذا ضمن  اعلام  اینکه  اسناد مزبور از هر گونه  اعتبار ساقط می  باشد از بانک  ..........  درخواست  می  نمایند المثنی  اسناد یادشده  را صادر و  تحویل  نامبردگان  نماید. ضمنا از آنجا که  نامبردگان  مسوول  حفظ و نگهداری اسناد واوراق  بانکی  صادره  از بانک  مذکور میباشیم  متعهد و ملزم  می  گردیم  در  صورت  کشف  فساد ( به  هر شکل  ) راجع  به  فقدان  برگ  سپرده های  ارزی  / ریالی مرقوم  تا هر میزان  از عهده  تمام  خساراتی  که  به  هر نحو و در هر زمانی  به بانک  مرقوم  وارد می  شود برآمده  و نیز ملتزم  می  شویم  در صورت  پیداشدن  اصل  اسنادی  مفقود شده  فورا بانک  را مطلع  نموده  ودر قبال  دریافت  رسید کتبی به  بانک  ارائه  و تحویل  نمائیم . صرف  تشخیص  و اعلام  بانک  به  دفترخانه  مبنی بر عدم  اجرای  تعهدات  و تخلف  متعهد و میزان  خسارات  وارده  حداکثر تا مبلغ وجه  التزام  فوق  الذکر کافی  ولازم  الاجرا و غیر قابل  اعتراض  است  و نامبردگان حق  هرگونه  اعتراض  را در برابر بانک  در خصوص  اسناد مزبور از خود سلب  و اسقاط می  نمایند . صدور و دریافت  سند المثنی  موکول  به  این  است  که  تمام  مخارج  تعیین  شده  از طرف  بانک  و هزینه های  تنظیم  این  سند رسمی  توسط نامبردگان   پرداخت  گردد.

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۴:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه تعهدنامه به سازمان زمین شهری

اینجانب /اینجانبان  :   به موجب  این  اقرارنامه اعلام  میدارم  /می  داریم  که  ملک  مذکور جز اراضی  موات شهری  و فاقد سابقه  عمران  و احیا بوده  و انیجانب  نیز از تاریخ   27/ 12/ 1360 تاکنون  از مزایای  مواد  6 و  8 قانون  اراضی  شهری  در سطح  کشور استفاده ننموده ام /ننموده ایم  و همچنین  مسکن  مناسب  طبق  ضوابط وزارت  مسکن  و شهرسازی نداشته ام /نداشته ایم  و همچنین  با در نظر گرفتن  مراتب  مذکور و با التزام اینکه  در سراسر کشور حق  استفاده  بیش  از یک  حد نصاب  را ندارم  /نداریم  وبا اطلاع  کامل  از مفاد قانون  زمین  شهری  و آئین  نامه  اجرائی  آن  درخواست  صدور پروانه  ساختمانی  زمین  یاد شده  را دارم /داریم  و به موجب  این  اقرارنامه  ملتزم میشوم /می  شویم   چنانچه  در آینده  بهر نحو خلاف  این  تعهد ثابت  و مدلل  گردد و یا ظرف  فرجه  قانونی  نسبت  به  اخذ مجوز عمران  و احیا زمین  موصوف  اقدامی ننمایم  /ننماییم  شهرداری  مجاز و ماذون  است  نسبت  به  ابطال  مجوز صادره  اقدام و همچنین  سازمان  زمین  شهری  بر اساس  مدلول  ماده   10 قانون  مدنی  و ماده   13 قانون  زمین  شهری  هر گونه  اقدامی  را که  ضروری  تشخیص  دهد برای  ابطال  مجوز صادره  و مالا " تصرف  ملک  زمین  مورد بحث  و نیز اعیانات  و مستحدثات  واقع در آن  راسا" معمول  دارد و اینجانب  /اینجانبان  حق  هر گونه  ادعائی  را از خود سلب  و ساقط می  نمایم  / می  نماییم  .  حق  الثبت  و حق  التحریر و بهای  اوراق  مصرفی  به  مبلغ  مندرج  در سندوصول و بابت  مخارج  سند قبض  شماره ........... صادر و تسلیم  شد. این  سند در دو نسخه  به  شماره  ............ تنظیم  و اوراق  چاپی  شماره  ............ و ........... سری  .............. مصرف  گردید.  بتاریخ   ............. هجری  شمسی .

 

محل  امضا.

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۴:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه تعهدنامه بازپرداخت تسهیلات دانشجویی

در تاریخ  زیر حاضر دفتر گردید و بعد الحضور به  موجب  این  سند اظهار فرمودند که  از تسهیلات  صندوق  رفاه  دانشجویان و نیز تسهیلات  سایر شرکتها و مراکز خرید به  صورت  لیزینگ  و با معرفی  صندوق مذکور استفاده  نموده  و یا در مقاطع  تحصیلی  بعدی  خواهد  نمود و از مفاد دستور العمل  نحوه  بازپرداخت  تسهیلات  مذکور و نیز نحوه  پرداخت کارمزد طبق  ضوابط و مقررات  صندوق  رفاه  دانشجویان  کاملا مطلع  می  باشد . ضمن  عقد خارج  لازم  متعهد می  شود پس  از اتمام  تحصیل  و قبل  از دریافت  هر نوع گواهی  تحصیلی  اوراق  اقساط بازپرداخت  تسهیلات  را دریافت  نموده  و مطابق تاریخ  سررسید هر قسط و مقررات  صندوق  رفاه  دانشجنویان  نسبت  به  بازپرداخت و کارمزد آن  وام  طبق  ضوابط و مقررات  صندوق  مذکور اقدام  نماید . همچنین  متعهد می  شود که  تسهیلات  دریافتی  به  صورت  لیزینگ  را طی  دوران  تحصیل  به  صورت  اقساط و مطابق تاریخ  سررسید هر قسط بر اساس  شرایط و ضوابطی  که  از آن  کاملا آگاه  میباشد پرداخت نماید. همچنین  متعهد  می شود در صورت  عدم  فراغت  ( انصراف   ترک  تحصیل  یا اخراج  ) از تحصیل  و نیز در صورت  تاخیر بیش  از سه  بار متوالی  در بازپرداخت  اقساط کلیه  بدهی  را به  صورت یک  جا مسترد نماید . صندوق  مذکور می  تواند از طریق  دفاتر اسنادرسمی  تنظیم کنند سند نسبت  به  صدور اجرائیه  علیه  ایشان  جهت  وصول  اصل  و کارمزد طبق ضوابط و هزینه های  ناشی  از اقدام  قانونی  را به  هر میزانی  که  راسا تشخیص و به  دفاتر اسنادرسمی  اعلام  نماید اقدام  نماید.   

 

تعهد ضامن:

با اطلاع  کامل  از تعهداتی  که  متعهد فوق  الذکر این  سند بابت  دریافت  تسهیلات در قبال  صندوق  رفاه  دانشجویان  وزارت  علوم   تحقیقات  و فناوری  دارد و در این  تعهدنامه  ملزم  به  باز پرداخت  آن  گردیده  ضمن  عقد خارج  لازم  ( انعقادیافته شفاهی  با صندوق  رفاه  دانشجویان  ) متعهد و ملتزم  می  شود که  چنانچه  نامبرده  خلاف مقررات  مذکور عمل  نماید به  محض  اعلام  و تشخیص  صندوق  رفاه  دانشجویان  کلیه  بدهی متعهد فوق  و مطالبات  آن  صندوق  را بدون  اعتراض  تادیه  نماید . مسوولیت  ضامن  و متعهد در برابر صندوق  رفاه  دانشجویان  تضامنی  است  و صندوق  مزبور می  تواند برای هریک  از نامبردگان  و یا در آن  واحد برای  هر دوی  آنها صدور اجرائیه  نماید و به هر حال  تشخیص  و اعلام  صندوق  رفاه  دانشجویان  به  دفترخانه  نسبت  به  میزان  بدهی جهت  صدور اجرائیه  برای  متعهد و ضامن  قاطع  و لازم  الاجرا و غیرقابل  اعتراض  است. 

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۴:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه اقرارنامه گذشت در دعوای عام (بعد از صدور رای)

جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت .............................................  موجب این  سند اظهار  داشت چندی پیش علیه جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت ............................................. باظهاره ....................ایراد شکایت نموده که که  پرونده امر درشعبه  ...............تحت  کلاسه  ................. مطرح  و تحت رسیدگی قرار گرفته است و منجر به صدور دادنامه شماره ............ گردیده  است.  اینک با دریافت خسارات وارده و با انجام صلح و سازش با مشتکی عنه در مورد وی گذشت نموده و رضایت بی قید و شرط خویش را نسبت به نامبرده اعلام و تقاضای موقوفی تعقیب و مختومه شدن پرونده را از مقامات محترم قضایی دارد و چنانچه از تاریخ تحریر این سند در مقام هرگونه ادعایی برآید به استناد ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مسموع نخواهد بود.

 

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۴:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه اقرارنامه گذشت در دعوای عام (قبل از صدور رای)

جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت .............................................  موجب این  سند اظهار  داشت چندی پیش علیه جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت ............................................. باظهاره ....................ایراد شکایت نموده که پرونده موضوع در مراجع انتظامی و قضایی مطرح و در مرحله رسیدگی می باشد که اینک با انجام صلح و سازش با مشتکی عنه در مورد وی گذشت نموده و رضایت بی قید و شرط خویش را نسبت به نامبرده اعلام و تقاضای موقوفی تعقیب و مختومه شدن پرونده را از مقامات محترم قضایی دارد و چنانچه از تاریخ تحریر این سند در مقام هرگونه ادعایی برآید به استناد ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مسموع نخواهد بود.

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۴:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه اقرارنامه رضایت برای تاسیس باشگاه

جناب آقای/سرکار خانم....................فرزند.......................به شماره شناسنامه...................و کد ملی........................  احد از مالکین پلاک ثبتی ...............................  در کمال  صحت  و سلامت  مراتب  رضایت  خود را در زمینه  تاسیس باشگاه  ورزشی  توسط جناب آقای/سرکار خانم .................... فرزند ....................... به شماره شناسنامه................... و کد ملی........................ ( دیگرمالک  مشاع  پلاک  ثبتی  فوق الذکر) در محدوده پلاک ثبتی  مذکور پس  از اخذ مجوز لازم  از مراجع  ذیربط در سازمان  تربیت  بدنی  اعلام داشته وبدینوسیله حق  هرگونه اعتراضی  را از خود سلب  و ساقط می نماید.

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۴:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اعاده حیثیت چیست

🔹اصطلاح ادعای شرف یا اعاده‌ حیثیت یعنی عودت یا بازگرداندن آبرو و منزلت افراد به حالت سابق -که به سبب اقامه‌ی شکایت ناحق خدشه‌دار شده است- و جبران تمام ضررهای مادی و معنویِ‌ وارد شده به این افراد. با اعاده‌ حیثیت از راه قانونی و اثبات بی‌گناه بودن شخص متهم، موقعیت اجتماعی و اعتبار معنوی شخص دوباره زنده می‌شود و شخصی که با اقامه‌ی دعوای ناحق باعث هتاکی و از بین بردن حیثیت او شده پس از اثبات اینکه سوءِ‌نیت و قصد آسیب زدن به دیگری را داشته به مجازاتِ افترا محکوم می‌شود.

🔻فردی که مورد شکایت کذب قرار می‌گیرد پس از اثبات بی‌گناهی خود با اقامه‌ی شکایت افترا به دادسرا، از مرجع مربوطه تقاضای تعقیب، تحقیق و مجازات مفتری را خواستار می‌شود. مفتری به دادسرا احضار می‌شود و از خود دفاع می‌کند و اگر سوءِنیت او اثبات شود، با صدور کیفر خواست پرونده برای سایر رسیدگی‌ها به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌شود.

۲۷ تیر ۹۸ ، ۲۲:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصطلاحات_حقوقی_به_همراه_معانى_آن

 انفساخ: انحلال قهری عقد را گویند.

مهایات: تقسیم منافع بر حسب زمان.

مجازات_ترذیلی: مجازاتی که لطمه به افتخار و شئون اجتماعی مجرم بزند.محرومیت از حقوق اجتماعی

تقاص: به این معنا است که داین حق خود را از اموال مدیون بدون مراجعه به قاضی استیفا کند.

جعاله: التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باشد یا غیر معین.

اخذ_به_السوم: یک نفر مالی را می گیرد که معاینه کند که اگر خوب باشد بخرد و اگر بد باشد نخرد.

ایلاء: سوگندی است که زوج یاد کند که همیشه یا بیش از ۴ ماه با زوجه دائم خود مقاربت نکند.

استفسار: تفسیر و توضیح خواستن.


معافیت : عفو از حق به معنی چشم پوشی از حق خود به نفع طرف است.

معاوضه: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند.

معوض: در عقد معوض مالی که از طرف ایجاب کننده داده می شود معوض نام دارد

سازش: تراضی (توافق) طرفین دعوی بر فیصله نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرس.

سبب: خویشاوندی است بین دو نفر که بر اثر رابطه زناشویی به وجود می آید.

سفیه: کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

سقوط: تنزل و از بین رفتن حق را گویند.

سکنی: حق انتفاع هرگاه به صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را سکنی نامند.

سلطه: عبارت است از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر.

شخص_حقوقی: عبارت است از گروهی از افراد انسان با منفعتی از منافع عمومی.

شخص_حقیقی: به معنای شخص طبیعی است.

شخص_طبیعی: اشخاص انسانی را گویند که موضوع حق و تکلیف  هستند.

صداق: مهر.

صغیر: کسی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.

صلح: عقدی است که در آن طرفین، توافق بر امری از امور کنند؛ بدون اینکه توافق آنها به عنوان یکی از عناوین معروف عقود باشد.

صیغه: در عقود و ایقاعات تشریفاتی الفاظ معین را گویند که عقد یا ایقاع بدون آن الفاظ صحیح نیست.

ضامن: متعهد در عقد ضمان را گویند.

ضمان: به معنی عقد ضمان است و عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده بگیرد.

طلب: تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد.

عرف: چیزی که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان است.

عطف_قانون_به_ما_سبق: یعنی حکومت قانون نسبت به وقایعی قبل از تاریخ وضع و نشر آن.

عقد: تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد.

علت: امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود.

عوض: در معاملات معوض هر یک از دو موضوع مورد معامله را گویند.

عین: اشیاء مادی مستقل.

غش: از جرایم مربوط به تقلب در کسب است.

غصب: تصرف در مال غیر به نحو عدوان.

غیر_منقول: مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد مانند زمین  و معدن.

قرض: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند و طرف او مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند.

شاهد: کسی که شهادت بر امری می دهد.

شبه_عقد: عبارت است از یک عمل ارادی که قانون آن را منع نکرده و بدون اینکه عقدی منعقد شود، ایجاد تعهد در مقابل غیر کند.

شخص: کسی که موضع حق قرار گیرد، مانند انسان و شرکت تجاری.

شرط: امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع کنند.

قسم: گواه گرفتن یکی از مقدسات بر صدق اظهار خود.

قصد: مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره.

قولنامه: نوشته ای غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی درمورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن، مشخص است.

قیم: نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود.

گرو : مترادف رهن است. گرودهنده، راهن و گروگیر، مرتهن است و  گروگان عین مرهونه را گویند.

مؤجل: تعهدی که انجام دادن آن، مشروط به رسیدن اجل معین باشد.

مأجور: به معنای عین مستأجره استعمال شده است.

ماترک: مالی که با فوت مالک آن و به حکم قانون به وارث تعلق گیرد.

مالک: صاحب ملک، صاحب مال غیرمنقول، صاحب اراضی و صاحب سرمایه در عقد مضاربه.

مالکیت: حق ا ستعمال، بهر ه برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

مایملک: قسمت مثبت از دارایی شخص را گویند.

متصالح: قبول کننده را در عقد صلح گویند.

مثمن: معوض را در عقد بیع گویند.

مجنون: کسی که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است.

۲۷ تیر ۹۸ ، ۲۲:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت خیار عیب در قرارداد اجاره با سایر قراردادها

در رابطه با خیار عیب باید گفت که خیار عیب درقرارداد اجاره با خیار عیب درسایر قرارداد ها تفاوت دارد .در قرارداد اجاره وقتی عیبی در عین مستاجره (موضوع قرارداد)  باشد مستاجر می تواند یا قرارداد را فسخ کند یا همان شکلی که عین مستاجره عیب دار است قبول کند و تمام اجاره بها را نیز بپردازد و راه دومی ندارد ولی در سایر قراردادها اگر در مضوع قرارداد عیبی باشد طرف مقابل یا می تواند فسخ کند و قرارداد را به هم بزند یا اینکه قرارداد را نگه می دارد و ارش می گیرد (تفاوت قیمت معیوب و سالم را می گیرد ).

۲۷ تیر ۹۸ ، ۲۲:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

به موجب قانون

🔹بازرسی‌ اماکن جهت دستگیری متهمان فراری یا کشفِ آلات و ادوات جرم باید با رعایت مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود.

🔹همچنین بایستی از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد خودداری گردد.

🔹 علاوه بر این، در جریان بازرسی اماکن، افشای نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آن‌ها ممنوع است.

۲۷ تیر ۹۸ ، ۲۲:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نحوه تعلق جمعه کاری و مرخصی استحقاقی کارگران روز مزد چگونه است؟

 نحوه احتساب مزد روز های تعطیل جمعه و مرخصی استحقاقی کارگران روز مزد مستند به ماده ۴۳ قانون کار بوده و مبنای محاسبه مزد آنان میانگین مجموع پرداختی ها در آخرین روز کارکردشان خواهد بود .

🔹 هر گاه ساعات کار کارگران کارمزد و یا روز مزد کمتر از ساعات کار تمام وقت کارگاه باشد مزایای رفاهی و انگیزشی به نسبت ساعات کار و به ماخذ ساعات کار تمام وقت محاسبه و پرداخت میشود.

🔹طبق ماده ۶۴ قانون کار میزان مرخصی استحقاقی ( قابل استفاده ) سالانه کارگران ۲۶ روز کاری در طول یک سال است.

۲۷ تیر ۹۸ ، ۲۲:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مصادیق مهم عسر و حرج زوجه برای طلاق

بر اساس قوانین فعلی در کشورمان، مهمترین مصادیق عسر و حرج به شرح ذیل می‌باشد:

١- ترک زندگی توسط شوهر حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ٩ ماه متناوب بدون عذر موجه.

٢- اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا ابتلای او به مشروبات الکلی و امتناع زوج از ترک آن‌ها یا عدم امکان الزام شوهر به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

در صورتی که زوج به تعهداتش عمل نکند و یا پس از ترک دوباره به مصرف مشروبات الکلی یا موادمخدر روی آورد با درخواست زوجه طلاق انجام خواهد

٣-محکومیت قطعی شوهر به حبس پنج سال یا بیشتر.

٤- ضرب و جرح یا فحاشی یا هرگونه سوء‌رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.

٥- ابتلاء شوهر به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا مسری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگر که زندگی مشترک را مختل کند مثل بیماری ایدز.

◀️البته باید این نکته را نیز ذکر کرد که علاوه بر موارد مذکور، در هر موردی که دادگاه تشخیص دهد زن در عسر و حرج قرار گرفته با درخواست زوجه حکم طلاق صادر می‌کند.

۲۷ تیر ۹۸ ، ۲۲:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعریف جعل

جعل در قانون تعریف مشخصی ارائه نشده  است . در ماده 523 قانون مجازات مصوب 1/2/1392 مقرر می دارد :

🔹 جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا ساختن مُهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی و خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشتة دیگر یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این موارد ذکر شده در فوق، می باشد.

🔹بنابراین باید توجه شود تعریف فوق مصادیق جعل و تزویر را ارائه نموده است و تعریفی مصداقی نموده است.

۲۷ تیر ۹۸ ، ۲۲:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

متن در مورد پرونده شماره .... با ردیف فرعی یک در شعبه ... بازپرسی ناحیه ... قرار نهایی صادر شد یعنی چی؟

به این معناست که در مورد پرونده شما در دادسرا تصمیم‌گیری نهایی شده و بازپرس محترم نظر قطعی خود را در قالب 《قرار نهایی》 صادر نموده است. ممکن است تصمیم بازپرس بر عدم مجرمیت و عدم لزوم ادامه تحقیقات بوده و یا ایشان اتهامات را وارد دانسته و پرونده را شایسته‌ی رسیدگی در دادگاه دانسته باشد.

۲۷ تیر ۹۸ ، ۱۸:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وکیل رایگان یا وکیل معاضدتی کیست؟

تا به حال کلمه وکیل رایگان و یا وکیل معاضدتی را شنیده‌اید؟ اولین سوالی که با شنیدن این جمله به ذهن می‌رسد این است که چگونه امکان‌پذیر است که یک وکیل از حق الوکاله خود صرف نظر کند و به صورت رایگان از یک پرونده حقوقی دفاع کند. باید بگوییم بله، این امکان پذیراست. اما استفاده از خدمات وکالتی رایگان پیش شرط‌هایی دارد که در این مقاله قصد داریم به شرح آن بپردازیم.

وکیل رایگان یا وکیل معاضدتی وکیلی است که به استثنای دریافت هزینه‌های دادرسی، حق دریافت هیچگونه وجهی تحت عناوین حق‌المشاوره، حق‌الوکاله و غیره را از موکل خود ندارد.
همانطور که در اصل 35 قانون اساسی آمده:«در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

». داشتن وکیل حق اولیه و اساسی هر فرد برای دفاع از حق خود در محاکم قضایی است. با توجه به این موضوع، افراد کم درآمد و کم بضاعت جامعه می توانند وفق ماده 24 قانون وکالت مصوب 1315 از کانون وکلای دادگستری تقاضای معاضدت کنند.

وکلای دادگستری مکلف هستند تا وفق ماده 23 قانون وکالت هر سال حداقل 3 پرونده معاضدتی را که از سمت موسسه معاضدت قضایی کانون وکلا و یا مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه (ماده 187)  به ایشان ارجاع می شود بپذیرند. این موضوع یک تکلیف قانونی است و چنانچه وکلا از پذیرش این وکالت رایگان سرباز بزنند و یا در وظیفه خود جهت انجام پرونده معاضدتی اهمال کنند، برای ایشان تخلف انتظامی ثبت خواهد گردید.

اگر چه وکالت یک عقد جایز است و وکیل هر زمان بخواهد می تواند استعفا دهد، اما در پرونده های معاضدتی و رایگان این حق از وکیل سلب شده و وکالت معاضدتی  تکلیفی است که قانونگذار به وکیل واگذار کرده است. بالعکس، این حق برای موکل محفوظ است که هر زمان بخواهد وکیل معاضدتی خود را عزل نماید، با این پیش شرط که اگر وکیل معاضدتی توسط موکل عزل شود، موکل دیگر حق استفاده از وکیل رایگان یا همان وکیل معاضدتی را نخواهد داشت.

 

آیا وکیل رایگان یا معاضدتی از اعتبار لازم برخوردار است؟

تمامی وکلای رایگان معاضدتی از بین وکلای رسمی دادگستری که دارای پروانه وکالت معتبر هستند تعیین می شوند. وفق ماده 46 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، ارجاع پرونده معاضدتی به کارآموزان وکالت ممنوع است. علاوه بر آن،تمامی کسانی که پروانه وکالت آن‌ها در حالت تعلیق است و یا باطل شده است نیز حق انجام پرونده های معاضدتی را ندارند. با توجه به  این نکته،تمامی وکلای رایگانی که موسسه معاضدت کانون وکلا برای چنین پرونده هایی انتخاب می کند از اعتبار لازم برخوردار هستند.

 

چگونه افراد می توانند وکیل رایگان یا معاضدتی بگیرند؟

متقاضیان داشتن وکیل رایگان، درخواست خود را به موسسه معاضدت قضایی کانون وکلا یا مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه (ماده 187) اعلام می کنند. در صورتی که متقاضی حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را دریافت کرده باشد،  وفق ماده 513 قانون آیین دادرسی مدنی حکم اعسار کفایت می کند و درخواست وکیل معاضدتی وی توسط کانون وکلا یا مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه قبول می شود. اگر متقاضی نتوانسته یا نخواسته باشد که حکم اعسار از هزینه دادرسی دریافت کند، او باید علاوه بر رونوشت مدارک دعوا، مدارکی هم مبنی بر عدم توانایی پرداخت حق الوکاله به موسسه یا واحد مزبور ارائه نماید که این مدارک شامل تصدیق معتمدان محلی یا نیروی انتظامی محل اقامت وی می باشد. موسسه یا واحد معاضدت قضایی  می تواند در مورد درخواست مطرح شده از سوی متقاضی تحقیق کند و در صورت نیاز به توضیحات و مدارک بیشتر، از طریق نامه و یا اخطاریه وی را احضار نماید. در صورت احراز عدم صلاحیت متقاضی برای دریافت وکیل معاضدتی و تشخیص استطاعت مالی او برای پرداخت حق‌الوکاله، ، موسسه یا واحد معاضدت قضایی درخواست متقاضی را رد خواهد کرد. در این صورت متقاضی مدت 10 روز فرصت خواهد داشت تا شکایت خود را به هیات مدیره کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه اعلام نماید. لازم به ذکر است که رای هیات مدیره در این خصوص قطعی و غیرقابل اعتراض می باشد.

آیا وکیل معاضدتی یک وکیل رایگان است و هیچ حق الوکاله ای دریافت نخواهد کرد؟

در ماده 23 قانون وکالت در خصوص وکالت معاضدتی آمده است که چنانچه موکل محکومٌ‌له (کسی که حکم به نفع او صادر می‌گردد) واقع شود و محکومٌ‌به (چیزی که دادگاه حکم داده است) قابل وصول باشد، وکیل معاضدتی می تواند از محل محکومٌعلیه (کسی که حکم علیه او صادر شده است) ،حق الوکاله‌ی قانونی را دریافت نماید. در غیر اینصورت، چنانچه شروط فوق برقرار نباشد وکیل از حق الوکاله محروم خواهد بود. نکته قابل اهمیت اینست که حق‌الوکاله‌ای که در صورت تحقق شروط بالا به وکیل پرداخت می‌شود، بر اساس تعرفه‌ای است که از سال 1386 تا به حال، به روز نشده و در بسیاری موارد، میزان حق‌الوکاله اندک و بسیار کمتر از حق‌الوکاله متعارف آن پرونده است. همانطور که طبق شرایط فوق اصولاً وکیل مستحق دریافت حق‌الوکاله نیست، وی مکلف به الصاق و ابطال تمبر مالیاتی بر روی وکالتنامه هم نخواهد بود، چرا که وکالت رایگان (معاضدتی) از شمول ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم که وکیل را مکلف به پرداخت مالیات از طریق ابطال تمبر مالیاتی کرده است مستثنی می‌باشد.

۲۷ تیر ۹۸ ، ۱۸:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

20 اقدام وکیل کیفری در دفاع از متهم

فاز اول- اقدامات مقدماتی

متهم ممکن است در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی به وکیل مراجعه کند یا مرحله دادگاه و رسیدگی نهایی. چه اینکه وکیل در مرحله دادسرا به وکیل مراجعه کند یا در مرحله دادگاه، در هر حال اقدامات مقدماتی زیر باید توسط وکیل برای موکل انجام شود تا امکان وکالت از او فراهم شود:

1. مطالعه مدارک موجود و گفتگو با موکل:

وکیل در اولین قدم کار خود، جلسه‌ای را با موکل ترتیب می‌دهد. دراین جلسه وکیل با مطالعه اسناد و مدارک موجود نزد موکل و نیز پرسیدن سوالات متعدد و آگاهی از موضوع، تلاش می‌کند تا شرح دقیقی از ماجرا را به دست اورد. گاهی وکیل تلاش می‌کند تا با گفتگو با سایر مطلعین پرونده، اطلاعات جزئی‌تر و دقیق‌تری از پرونده بدست آورد تا امکان اظهارنظر صحیح برای او فراهم شود.

2. تحلیل اولیه از پرونده و موقعیت موکل:

وکیل پس از کسب  اطلاعات لازم از موکل و فهمیدن جزئیات حداقلی از پرونده، تلاش می‌کند تا اطلاعات دریافتی از پرونده را با موکل مطرح نموده و در صورت تایید موکل از فهم صحیح پرونده، یک تحلیل اولیه از پرونده و موقعیت موکل در آن ارائه کند. در این مرحله، وکیل تلاش می‌کند تا راه‌ حل‌های حقوقی موجود برای موکل را شناسایی و آن‌ها را به موکل اجمالاً معرفی کند. علاوه بر آن، وکیل خدماتی را که قرار است در راستای انجام کار وکالت به موکل ارائه کند مشخص و به موکل اعلام می‌کند تا موکل با دید باز نسبت به انتخاب وکیل تصمیم‌گیری کند.

3. توافق بین وکیل و موکل:

در صورتی که پرونده در حوزه تخصصی فعالیت وکیل باشد و وکیل تمایل به پذیرش موکل داشته باشد، وکیل پیشنهاد خود برای همکاری با موکل را به او می‌دهد. در این پیشنهاد مواردی چون میزان حق‌الوکاله، کلیت فرایند انجام کار، ریسک‌های پرونده و احتمال رسیدن به نتیجه به موکل اعلام می‌گردد. موکل در صورتی که تمایل به همکاری با وکیل داشته باشد، در مورد جزئیات توافق با وکیل چانه زنی کرده و طرفین با هم به توافق می‌رسند.

4. امضای قرارداد مالی، وکالتنامه و پرداخت حق‌الوکاله:

در صورتی که وکیل و موکل با یکدیگر بر سر حقوق و تعهدات یکدیگر و مسائل مالی به نتیجه برسند، وکیل پیش‌نویسی از قرارداد مالی را تهیه کرده و آن را به امضای موکل می‌رساند. علاوه بر آن، وکالتنامه را در قالب فرم وکالتنامه رسمی تهیه کرده و آن را نیز به امضای موکل می‌رساند. همزمان با امضای قرارداد مالی و وکالتنامه، موکل پیش پرداخت حق‌الوکاله را می‌پردازد و برای اقساط بعدی، چک به وکیل ارائه می‌کند.

5. ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه:

پس از اینکه قرارداد مالی و وکالتنامه توسط وکیل دریافت شد و موکل قسط اول حق‌الوکاله را پرداخت نمود، وکیل برای ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه، به یکی از مجتمع‌های قضایی سطح شهر که در آن واحد ابطال تمبر مالیاتی وکلا مستقر است مراجعه می‌:ند. در این صورت، وکیل 5% از حق‌الوکاله دریافتی خود از موکل را به عنوان مالیات اولیه به واحد ابطال تمبر پرداخت نموده و در ازای آن، تمبر مالیاتی بر وکالتنامه وکیل زده می‌شود. لازم به ذکر است که هرگونه پیگیری امور موکل توسط وکیل، نیازمند وجود وکالتنامه‌‌ای است که تمبر مالیاتی بر روی آن الصاق شده باشد.

6. مراجعه به دادسرا، اعلام وکالت و مطالعه پرونده:

پس از اینکه وکیل ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه را انجام داد، لایحه‌ای برای اعلام وکالت در مرجع قضایی تهیه کرده، وکالتنامه را به آن پیوست کرده و به شعبه‌ای که پرونده در آن طرح شده است، ارائه می‌کند. همزمان با اعلام وکالت، وکیل لایحه‌ای برای مطالعه پرونده و تهیه کپی از اسناد پرونده به دفتر شعبه رسیدگی کننده ارائه می‌کند. پس از ثبت وکالت وکیل در سامانه الکترونیک دادگستری، لایحه مطالعه پرونده و تهیه کپی از اسناد پرونده به تایید قاضی رسیده و در صورت تایید وی، پرونده در اختیار وکیل قرار می‌گیرد. وکیل پرونده را بطور کامل مطالعه نموده، اطلاعات مورد نیاز را یادداشت برداری نموده، با همکاری پرسنل قضایی، از اسناد پرونده کپی تهیه کرده و پرونده را به شعبه باز می‌گرداند.

7. تعیین استراتژی حقوقی:

پس از اینکه وکیل کار بررسی اسناد و مدارک پرونده را تمام کرد، در مورد ابعاد مختلف پرونده مطالعات بیشتری انجام داده، قوانین و مقررات را مجددا بررسی کرده و در نهایت، استراتژی حقوقی خود برای دفاع از موکل را تعیین می‌کند. استراتژی حقوقی ممکن است به شکل ایراد گرفتن به صلاحیت مرجع رسیدگی کننده یا مقامات قضایی، طرح شکایت یا دعوای متقابل علیه شاکی یا دفاع از اقدامات متهم یا موارد دیگر اتفاق بیفتد. در هر حال، وکیل با در نظر گرفتن راه حل های ممکن برای دفاع موثر از موکل، نقاط ضعف و قوت این اقدامات را سنجیده و در نهایت، یک یا چند مورد را انتخاب می‌کند.

فاز دوم- دفاع از حقوق متهم در دادسرا

دادسرا به مرجع اولیه تحقیقات در مورد جرایم گفته می‌شود. دادستان ریاست بر دادسرا را بر عهده داشته و برای انجام تحقیقات در مورد جرم، از افرادی چون معاونان دادستان، دادیاران، بازپرس‌ها، ضابطین قضایی و نیروهای انتظامی، ادارات دولتی و غیره کمک می‌گیرد. اگر متهم در مرحله‌ای به وکیل مراجعه کند که پرونده در مرحله تحقیقات است، اقدامات زیر توسط وکیل قابل انجام است:

8. دفاع شفاهی از متهم در دادسرا:

با توجه به نوع جرایم، تحقیق از متهم از طریق کلانتری‌ها، شعب دادیاری یا شعب بازپرسی انجام می‌شود. یکی از کارهایی که وکیل در پرونده‌های کیفری موظف به انجام آن‌هاست، پاسخگویی به سوالات مامورین تحقیق (در صورتی که نیازی  به حضور موکل نباشد) یا همراهی و حضور در کنار موکل و مشاوره به او (در مواردی که تحقیقات باید از شخص متهم انجام شود) خواهد بود. وکیل با توجه به تجربه و تخصص خود، تلاش می‌کند تا پاسخ به سوالات را دقیق و مستدل ارائه نموده و از ارائه‌ی اطلاعاتی که ممکن است مسیر تحقیقات را منحرف کرده پرهیز کرده و موکل را نیز نسبت به اثر اینگونه اظهارات آگاه کند.

9. تحقیق و تفحص برای یافتن دلایل و مدارک به نفع متهم:

از جمله وظایف وکیل در وکالت از متهم، شنیدن مکرر اظهارات متهم و کشف سرنخ از اوست. در این نوع از اقدامات، وکیل با شنیدن مکرر و صحبت با موکل یا مطلعین از پرونده تلاش می‌کند تا سرنخ‌هایی را بیاید که با استفاده از آن‌ها، امکان برائت متهم، تخفیف برای او، سلب مسئولیت از متهم یا اقدام متقابل قضایی علیه شاکی وجود داشته باشد. گاهی وکیل می‌تواند از صحبت با موکل یا شاکی یا اقوام و خویشان او، به نکات یا سرنخ‌هایی دست پیدا کند که می‌تواند کل مسیر پرونده را عوض نموده و حتی جای شاکی و متهم را عوض نماید.

10. دفاع کتبی از متهم در دادسرا:

اصولاً اظهارات شفاهی افراد دخیل در پرونده توسط مقامات تحقیق شنیده شده و در قالب صورتجلسات مکتوب، در پرونده ثبت می‌شود. با این حال، در غالب موارد وکیل در فرایند تحقیقات باید دلایل و مستندات خود را با استدلال‌های حقوقی ترکیب کرده، آن‌ها را با لحنی شیوا و دقیق در قالب یک نوشته مکتوب (لایحه) تهیه نموده و در پرونده قرار دهد. دفاعیات وکیل علاوه بر اینکه باید به شکل شفاهی به گوش دادیار و بازپرس و دادستان برسد، حتماً باید به شکل مکتوب نیز درآمده و در پرونده ضبط گردد. نگارش یک لایحه دقیق علاوه بر دانش حقوقی، نیازمند اطلاع از آخرین قوانین و مقررات، مطالعه دقیق و آشنایی با نگرش قضات و نگارش قوی است. متاسفانه گاهی عامه مردم تصور می‌کنند استفاده از خدمات عریضه نویسان مستقر در دادگاه‌ها، به جای مراجعه به وکیل، می‌تواند آن‌ها را بی نیاز از خدمات وکیل کند، حال آنکه اصولاً تفاوت لایحه‌هایی که توسط وکیل نوشته می‌شود یا لوایحی که ظرف چند دقیقه توسط عریضه نویسان تحریر می‌شود، از زمین تا آسمان است.

11. گرفتن ایراد به اقدامات دادسرا و مقامات تحقیق:

تسلط به آیین دادرسی کیفری، شناختن وظایف و مسئولیت‌های بازپرس و دادیار و دادستان و ضابطین قضایی و اطلاع دقیق از روند رسیدگی در محاکم کیفری، به وکیل کمک می‌کند تا بتواند در مقابل اقدامات نادرست مسئولیت مربوطه ایستادگی کرده و از ایرادات مزبور را به آن‌ها گوشزد کند. از جمله اقدامات مهمی که از عهده‌ی وکلای متخصص و مجرب بر می‌آید، وارد کردن ایراد به افرادی است که الزامات قانونی را در تحقیقات رعایت نکرده و از این طریق، ممکن است حقوق متهم را ضایع کنند.

12. طرح شکایت یا دعوای متقابل:

گاهی بهترین دفاع، حمله است! یک وکیل خوب ومتخصص ممکن است بتواند با بررسی دقیق پرونده، اقدامات نادرست طرف مقابل را نیز شناسایی کرده و علاوه بر دفاع از موکل خود، با طرح شکایت یا دعوا بر علیه طرف مقابل، تلاش کند تا او را نیز تحت فشار قرار دهد. طبیعتا در چنین شرایطی، چون شاکی تحت فشار قرار می‌گیرد، راحت‌تر تن به مصالحه داده و یا حتی به جای تمرکز بر حمله به متهم، تلاش می‌کند تا دفاع متناسبی از خود فراهم کند.

13. تلاش برای جلب رضایت شاکی:

خوب است بدانید رضایت شاکی در برخی از جرایم سبب تبرئه کامل متهم شده و در برخی جرایم دیگر، موجبات تخفیف مجازات را فراهم می‌کند. از جمله اقداماتی که وکیل با همراهی موکل و نزدیکان وی می‌تواند انجام دهد، تلاش برای جلب رضایت شاکی و رساندن شاکی و متهم به مصالحه است. وکیل می‌تواند تا با ارائه اطلاعاتی از سرانجام دعوا یا سوق دادن متهم یا خانواده او به دلجویی از شاکی، طرفین را به حل مشکل در خارج از راهروهای تودرتوی دادگستری سوق داده و موجبات حل مسالمت‌آمیز دعوا را مرتفع کند.

14. اعتراض به قرارهای صادره در دادسرا:

تصمیمات بازپرس و دادستان در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق در قالب «قرار» صادر می‌شود. از جمله قرارهایی که در دادسرا صادر می‌شود می‌توان به قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، قرار مجرمیت، قرارهای تامینی، قرار بازداشت و … را نام برد. بسیاری از قرارهای صادره توسط مقامات قضایی دادسرا قابل اعتراض است. از جمله وظایف وکیل در دفاع از متهم در شکایت کیفری، اعتراض به قرارهای صادره توسط مقام‌های قضایی است که به شکل نادرست یا ناعادلانه صادر شده است.

فاز سوم- دفاع از حقوق متهم در مرحله رسیدگی بدوی

در رسیدگی به جرایم، دادسرا وظیفه تحقیق در مورد جرایم را داشته و دادگاه، به بررسی دلایل شاکی و دادسرا در مورد جرم و اظهارنظر در مورد رفتار متهم می‌پردازد. اگر متهم پس از گذشت مرحله تحقیقات و رسیدن پرونده به دادگاه به سراغ وکیل آمده باشد، یا اگر وکیل علیرغم تلاش‌های خود نتوانسته باشد در مرحله دادسرا پرونده را از خاتمه دهد، بر عهده‌ی وکیل است که از حقوق متهم در دادگاه کیفری بدوی دفاع کند. اقداماتی که وکیل در این مرحله از دادگاه ممکن است انجام دهد به شرح زیر است:

15. دفاع شفاهی از متهم در جلسه رسیدگی دادگاه:

اگر دادسرا در مراحل رسیدگی خود به اتهام به این نتیجه برسد که متهم واقعا جرمی را مرتکب شده و استحقاق مجازات دارد، برای متهم کیفرخواست صادر شده و متهم به دادگاه فراخوانده می شود. در این صورت، ترتیب رسیدگی به اتهامات متهم در یک جلسه حضوری داده شده و جلسه با حضور قاضی، شاکی، متهم و وکلای آن‌ها و نماینده دادستان داده می‌شود. از جمله مهم‌ترین وظایف وکیل در دفاع از متهم،حضور در جلسه رسیدگی دادگاه و دفاع شفاهی از متهم در محضر دادگاه و مراقبت بر رعایت حقوق اوست.

16. جستجوی مدارک جدید به نفع متهم:

همانطور که در بالا نیز گفته شد، از جمله وظایف وکیل در وکالت از متهم، شنیدن مکرر اظهارات متهم و کشف سرنخ از اوست. وکیل با شنیدن مکرر اظهارات موکل ومطلعین پرونده سعی می‌کند تا سرنخ‌هایی را بیاید که با استفاده از آن‌ها، امکان برائت متهم، تخفیف برای او، سلب مسئولیت از متهم یا اقدام متقابل قضایی علیه شاکی وجود داشته باشد. وکیل در تمام مراحل تحقیق و رسیدگی به اتهامات متهم، هرگز از جستجو برای دلایل جدید باز نخواهد ایستاد و همواره برای یافتن دلایل و مدارک جدید، تلاش خواهد کرد.

17. دفاع کتبی از متهم در مرحله بدوی رسیدگی:

علاوه بر اینکه وکیل باید به شکل شفاهی از حقوق متهم در جلسه رسیدگی به اتهامات او دفاع کند، استفاده وکیل از لوایح کتبی برای طرح دیدگاه‌های خود به قاضی و روشن ساختن زوایای پنهان موضوع، حائز اهمیت زیادی است. وکیل باید تلاش کند تا در کنار مراجعه حضوری به دادگاه و کمک نمودن به قاضی برای فهمیدن پیچیدگی‌های پرونده، اظهارات و استدلال‌های مهم خود را در قالب لایحه به دست قاضی رسانده و ضمیمه پرونده نماید. برتری لایحه نسبت به اظهارات شفاهی را می‌توان در آن دانست که ممکن است فراموشی، اظهارات شفاهی وکیل را از ذهن قاضی دور کند، اما ثبت شدن این اظهارات در یک لایحه‌ی موجود در پرونده، به قاضی کمک می‌نماید تا در زمان تصمیم‌گیری نهایی، تمام این استدلالات را به شکل شفاف و خلاصه در مقابل خود داشته و مجبور باشد تا در رای خود، پاسخ مستدلی برای این دلایل و استدلال‌ها بیندیشد.

18. تلاش برای جلب رضایت شاکی:

اگر موکل پس از خاتمه تحقیقات به سراغ وکیل رفته و در دادسرا وکیل نداشته باشد یا اگر بواسطه خشم و ناراحتی وافر شاکی از موکل، اقامات وکیل در مرحله دادسرا برای مصالحه دادن طرفین بدون نتیجه مانده باشد، کماکان وکیل در مرحله تحقیقات تلاش می‌کند تا با استفاده از روش‌های مختلف و با کمک گرفتن از خود متهم، اقوام، خویشان و ریش سفیدان، شاکی را منعطف نموده و رضایت او را جلب نماید. البته شاید نتوان جلب  رضایت شاکی را اصولاً از تکالیف و تعهدات وکیل دانست، اما بنظر می‌رسد یک وکیل خوب، موکل را چون خویشان خود تلقی کرده و تلاش‌ می‌کند تا با استفاده از روش‌های جانبی و راهنمایی‌های مناسب که از اشراف به قوانین و تجربه‌های سابق او حاصل می‌شود، شرایط جانبی را نیز به نفع موکل تغییر داده و از این طریق نیز، منفعت موکل را تامین کند.

19. دفاع شکلی از حقوق متهم:

در فرایند رسیدگی به پرونده‌های کیفری، تصمیمات قضایی و اداری متعددی از سوی مقام‌های قضایی و پرسنل اداری و ضابطین قضایی گرفته می‌شود. اشتباه در تصمیمات قضایی یا اداری، گاهی ممکن است حقوق مهمی از متهم را ضایع نموده و او را در شرایط غیرعادلانه‌ای قرار دهد.وکیل خوب با آگاهی و تسلط بر قوانین و مقررات شکلی رسیدگی‌های کیفری، نظارت مناسبی به رعایت حقوق متهم داشته و بر رفتار مامورین و مسئولین مربوطه، نظارت نموده و با تذکرهای به موقع و به جا، به احقاق تمام حقوق متهم کمک می‌کند.

20. اعتراض به رای یا قرار دادگاه:

دادگاه در مقام رسیدگی به پرونده متهم، ممکن است به صدور «رأی» یا «قرار» اقدام کند. در صورتی که قرار صادره از دادگاه، بر خلاف حقوق موکل بوده و یا رای دادگاه بدوی بر محکومیت متهم باشد، وکیل باید وفق قانون به تصمیم یا حکم صادره اعتراض و از آن، نزد مرجع بالاتر، تجدیدنظر خواهی کند.

فاز چهارم- دفاع از متهم در مرحله واخواهی

رسیدگی دادگاه به اتهامات متهم گاهی به شکل حضوری و گاهی در غیاب متهم خواهد بود. در صورتی که رای دادگاه به شکل غیابی صادر شده باشد، متهم می‌تواند از دادگاه بخواهد تا در مرحله‌ی واخواهی (که به جایگزینی مرحله رسیدگی بدوی است که او در آن فرصت حضور نداشته است) مجددا به اتهامات او رسیدگی شده و دفاعیات او شنیده شود. در صورتی که متهم برای خود وکیلی را استخدام نموده باشد، وکیل او تکالیف و تعهداتی که در مرحله رسیدگی بدوی اعلام شد را در این مرحله نیز انجام خواهد داد و اقدامات مزبور را برای دفاع از حقوق متهم به انجام می‌رساند.

فاز پنجم- پیگیری حقوق متهم در مرحله تجدیدنظر یا فرجام خواهی

اگر موکل پس از سپری کردن مرحله تحقیقات در دادسرا و محکومیت در مرحله رسیدگی بدوی از کمک وکیل گرفته یا وکیل علیرغم تلاش خود، نتوانسته باشد حکم مناسبی از مرجع رسیدگی دریافت کند، با اعتراض وکیل به رای دادگاه، بنا بر اندازه و اهمیت اتهامات موکل، پرونده به دادگاه کیفری 1 یا دیوان عالی کشور یا مرجع رسیدگی تجدیدنظر ارسال می‌شود. در این مرحله از ریسدگی نیز وکیل موظف است با اقداماتی چون نگارش لایحه، ملاقات با قضات، حضور در جلسه رسیدگی، انجام دفاعیات شفاهی و کتبی، نظارت بر سیر پرونده و در صورت لزوم، اعلام ایراد به اقدامات مسئولین قضایی، تلاش برای یافتن اسناد و مدارک جدید، تلاش برای جلب رضایت از شاکی و غیره، تمام تلاش خود برای تبرئه شدن یا کاهش مجازات متهم را بکار گیرد.

فاز ششم- پیگیری حقوق متهم در مرحله اعاده دادرسی

اگرچه اصولاً رسیدگی به اتهامات پس از صدور رای در مرحله تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی تمام می‌شود، اما اعاده دادرسی به عنوان یک راه استثنائی، در شرایط خاصی قابل درخواست بوده و یک مرحله دیگر را به رسیدگی‌های قضایی اضافه می‌کند. اگر شرایط مشخصی که در قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است محقق شود، وکیل باید برای دفاع از حقوق متهم و تلاش برای شکستن حکم قطعی شده‌ی او، اقدام به اعاده دادرسی نماید. در چنین شرایطی، بسیاری از اقداماتی که در مراحل قبل طرح گردیده بود باید مجددا انجام شده و حقوق متهم با استفاده از دانش و تخصص حقوقی، مورد رعایت قرار گیرد.

فاز هفتم- نظارت بر رعایت حقوق موکل در اجرای حکم

اگر متهم به هر دلیلی نتواند از اتهامات وارد شده برائت بجوید، حکم صادر شده بر علیه او اجرا خواهد شد. گاهی مجرمین تصور می‌کنند خدمات وکیل تا پیش از صدور حکم بوده و پس از صدور حکم، وکیل نمی‌تواند کمکی را به آن‌ها ارائه نماید. بر خلاف تصور مزبور، وکیل می‌تواند خدمات موثری را در دفاع از حقوق موکل در مرحله اجرای حکم نیز ارائه داده و مباحثی چون عفو، آزادی مشروط، رعایت دقیق میزان مجازات، توقیف مجازات و غیره را پیگیری نماید.

 

۲۷ تیر ۹۸ ، ۱۸:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر